Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par policiju"

 

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.panta pirmās daļas ceturtajā punktā vārdus "personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām".

 

2.  6.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "izziņas iestādes priekšnieka" ar vārdiem "izmeklētāja tiešā priekšnieka";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "personām, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām".

 

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Policijas sadarbība

 

Policija sadarbojas ar iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām."

 

4.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) saskaņā ar likuma prasībām veikt izmeklēšanu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu cilvēku personību un identificētu līķus;";

 

izslēgt pirmās daļas 9.punktā vārdus "kontrolēt apsardzes funkciju izpildīšanai izveidoto uzņēmumu darbību";

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12) kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;".

5.  12.pantā:

izslēgt pirmās daļas 16.punkta otrajā rindkopā vārdus "iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām piederošās";

izslēgt pirmās daļas 16.punkta ceturtajā rindkopā vārdus "personām, iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām piederošās";

izteikt pirmās daļas 23.punkta pirmo apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"pārbaudīt iestāžu, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību  mantas iegādes likumību un tās uzglabāšanas drošumu ražošanas, transportēšanas un realizācijas vietās, šajā nolūkā apmeklēt iestādes, privāto tiesību juridiskās personas un personu apvienības un kopā ar īpašnieku, viņa pārstāvjiem vai pilnvarotām personām, bet, ja tās izvairās – kopā ar pašvaldību pārstāvjiem apsekot ražošanas telpas, noliktavas, tirdzniecības un citas dienesta telpas un teritorijas, kā arī transportlīdzekļus; pārbaudīt pie amatpersonām, materiāli atbildīgajām personām un kravu pārvadātājiem dokumentus par materiālajām un citām vērtībām, ja nepieciešams, šo personu klātbūtnē salīdzināt noliktavas, ražošanas un citas telpas, transportlīdzekļos esošo preču, izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas atbilstību dokumentiem, kā arī pieprasīt no šīm personām paskaidrojumus gadījumos, ja ir pārkāpts likums; pieprasīt nepieciešamos dokumentus, izdarīt kontrolpirkumus, ņemt izejvielu, pusfabrikātu un produkcijas paraugus; līdz inventarizācijas uzsākšanai, dokumentu izņemšanai vai apskates izdarīšanai aizzīmogot kases telpas, kā arī dokumentu, naudas, preču un materiālo vērtību glabāšanas vietas, veikt citus pasākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu;";

 

aizstāt pirmās daļas 23.punkta trešajā apakšpunktā vārdus "iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju" ar vārdiem "iestāžu, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību";

aizstāt pirmās daļas 26.punktā vārdus "uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai personām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām vai personu apvienībām";

izteikt pirmās daļas 27.punktu šādā redakcijā:

 

"27) dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus;";

 

izslēgt otro daļu.

 

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

 

7. Aizstāt 14.panta trešās daļas 4.punktā vārdus "iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privāto tiesību juridiskām personām un personu apvienībām".


8. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Kriminālpolicijas funkcijās ietilpst noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, to personu meklēšana, kuras slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no soda izciešanas vai pazudušas bez vēsts, kā arī speciālistu piedalīšanās nodrošināšana izmeklēšanas darbībās."

 

9.  20.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām";

izslēgt ceturto daļu.

 

10.  23.pantā:

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts policijas vai Drošības policijas darbinieks" ar vārdiem "policijas darbinieks";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"Šā panta astotajā, devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā daļā paredzētās garantijas neattiecas uz Drošības policijas darbiniekiem, kuru garantijas nosaka Valsts drošības iestāžu likums."

 

11.  Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

 

"36.pants. Valsts policijas nodrošināšana ar dienesta telpām

 

Dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta valsts kapitālsabiedrībās izvietotās Valsts policijas struktūrvienības ar telpām nodrošina attiecīgā valsts kapitālsabiedrība, kura sedz telpu ekspluatācijas izdevumus."

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 


 

Likumprojekta “Grozījums likumā „Par policiju””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2005.gada 1.oktobrī stāsies spēkā Kriminālprocesa likums, saskaņā ar kuru nepieciešams precizēt likumā „Par policiju” lietoto terminoloģiju, aizstājot terminu „izziņas izdarītājs” ar „izmeklētājs” un „izziņas iestāde” ar „izmeklēšanas iestāde”.

Likumā „Par policiju” tiek lietoti termini „uzņēmums” „uzņēmējsabiedrība” un „organizācija”, kas pēc sava juridiskā satura neatbilst Komerclikumā lietotajiem terminiem, tādēļ nepieciešams tos precizēt.

Šī gada 2.jūnijā Saeima pieņēma likumprojektu „Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”, nosakot visu valsts drošības iestāžu, tajā skaitā Drošības policijas darbinieku sociālās garantijas, kas dublējas ar likumā „Par policiju” paredzētajām.

      Likuma „Par policiju” 12.panta otrā daļa, 13.panta ceturtā daļa un 20.panta ceturtā daļa ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma pamatprincipiem, tāpēc likumprojekts paredz minētās normas izslēgt.

2.Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz terminoloģiski saskaņot likumā „Par policiju” lietotos terminus ar Kriminālprocesa likumā un Komerclikumā lietotajiem terminiem, kā arī izslēdz no likuma normas, kas attiecas uz Drošības policijas darbinieku sociālajām garantijām, un normas, kas ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām. Vienlaikus tiek redakcionāli precizēti likuma „Par policiju” 10.panta pirmās daļas 9.punkts, izslēdzot vārdus „kontrolēt apsardzes funkciju izpildīšanai izveidoto uzņēmumu darbību” un izsakot 10.panta pirmās daļas 12.punktu jaunā redakcijā: „kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā.”.

 

3. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildu normatīvie akti nav nepieciešami.

2. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Policistu biedrību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Latvijas Policistu biedrība likumprojektu atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies. Papildu finansējums nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību persona var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kriminālprocesa ietvaros pieņemto lēmumu un amatpersonu rīcības pārsūdzības kārtība noteikta kriminālprocesu regulējošajos normatīvajos aktos.

4. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                       Ē.Jēkabsons

 

 

Valsts

sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

J.Reiznieks

 

 

 

 

 

 

16.09.2005.  9.09

867

I.Ķēniņa, 7075018

Ilze.rudovica@vp.gov.lv