Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

Likumprojekts

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Banku” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu” un vārdu “uzņēmējdarbība” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “komercdarbība” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī.”

3. Izslēgt 8.pantu.

4. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts nodevas apmēru par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā nosaka Ministru kabinets.”

5. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijas Banka savu uzdevumu veikšanai drīkst atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

6. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus “savi uzņēmumi un organizācijas, kas nepieciešami” ar vārdiem “komercsabiedrības, kas nepieciešamas”.

7. Izteikt 36.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Lai sasniegtu savu mērķi un izpildītu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesības pret adekvātu nodrošinājumu veikt kreditēšanas operācijas ar kredītiestādēm un citiem finanšu tirgus dalībniekiem.”

8. Aizstāt 42.pantā vārdus “uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)” ar vārdu “komercsabiedrību”.