Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Autopārvadājumu likumā 

(reģ. Nr. 1357)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Autopārvadājumu likums 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā 

 

 

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā 

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

5.1 pants. Autotransporta direkcija

 

 

 

 

 

(1) Autotransporta direkcija, ieviešot pasažieru un kravu autopārvadājumu normatīvo aktu prasības, atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām nodrošina:

 

 

 

 

 

1) ar autopārvadājumiem saistīto darbību kvalitāti un attīstību;

 

 

 

 

 

2) autotransporta nozares informatīvās datu bāzes veidošanu un administrēšanu;

 

 

 

 

 

3) valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju autotransporta nozarē;

 

 

 

 

 

4) starptautiskajos starpvaldību un starpministriju līgumos paredzētās darbības;

 

 

 

 

 

5) Latvijas dalību starptautisko autopārvadājumu nolīgumu darbības ietvaros izveidoto kopējo komisiju, Eiropas transporta ministru konferences (ETMK) Autotransporta grupas un citu ar autotransporta nozari saistītu starptautisku organizāciju sanāksmēs;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā: 

"7) atļauju izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadāju­miem ar autotransportu."

 

 

 

1. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā: 

"7) atļauju izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadāju­miem ar autotransportu."

(2) Autotransporta direkcija par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu satiksmes ministra noteiktajā apmērā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināti publisko maksas pakalpojumu izcenojumi.

(02.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 pants. Autotransporta inspekcija

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 pants. Autotransporta inspekcija

 

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

1

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā piedāvātā likuma 5.2 panta pirmajā daļā vārdu “satiksmes” ar vārdu “iekšlietu”.

nav atbalstīts

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

 

(2) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugu apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

(2) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugu apstiprina Ministru kabinets."

17.pants. Kravas daudzuma noteikšana, marķēšana un iesaiņošana

 

 

 

 

 

(1) Nododot un pieņemot pārvadāšanai kravu, ko pārvadā bez taras, kā arī beramo, šķidro un konteineros esošo kravu, nosūtītājam jānosaka un jāuzrāda pavadzīmē šīs kravas svars.

 

 

 

 

 

(2) Ietaroto kravu un gabalkravu pieņem pārvadāšanai atbilstoši pavadzīmei, kurā uzrādīts kravas svars un vienību skaits. Ietarotās kravas un gabalkravas svaru un vienību skaitu nosaka nosūtītājs pirms tās nodošanas pārvadāšanai. Kravas kopējo svaru nosaka, kravu nosverot vai aprēķinot tās svaru atbilstoši kravas vienību skaitam pēc trafareta vai pēc standarta. Atsevišķām kravām svaru var noteikt, to aprēķinot pēc tilpuma īpatsvara vai nosacīti.

 

 

 

 

 

(3) Dzelzceļa staciju, ostu (piestātņu) un lidostu kravas dienesti nodod kravu pārvadātājam, pārbaudot kravas svaru vai vienību skaitu, kā arī kravas stāvokli. Ietaroto kravu un gabalkravu nodod, pārbaudot tikai bojāto kravas vienību svaru un stāvokli.

 

 

 

 

 

(4) Pārvadājot kravu slēgtos autotransporta līdzekļos un piekabēs, atsevišķās autotransporta līdzekļa sekcijās, konteineros un cisternās, kuras aizplombējis nosūtītājs, kravas svaru nosaka tās nosūtītājs, ja līgumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(5) Pavadzīmē kravas svaru, norādot tā noteikšanas veidu, ieraksta nosūtītājs.

 

 

 

 

 

(6) Piekrautie slēgtie autotransporta līdzekļi un piekabes, atsevišķas autotransporta līdzekļa sekcijas, konteineri un cisternas, kas nogādājamas vienam saņēmējam, kā arī sīkās gabalpreces, kas atrodas kastēs, kārbās un citā tarā, jāaizplombē nosūtītājam. Autotransporta līdzekļu, piekabju, atsevišķu autotransporta līdzekļu sekciju, konteineru un cisternu aizplombēšanas kārtību pēc saskaņošanas ar Muitas departamentu nosaka Satiksmes ministrija.

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt 17.panta sestās daļas otro teikumu.

atbalstīts

3. Izslēgt 17.panta sestās daļas otro teikumu.

III nodaļa
Pasažieru un bagāžas pārvadāšana

 

 

 

 

 

31.pants. Pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutu klasifikācija

 

 

 

 

 

(1) Pasažieru regulāro pārvadājumu maršruti (turpmāk - maršruti) tiek iedalīti šādi:

 

 

 

 

 

1) pilsētas maršruti;

 

 

 

 

 

2) rajona maršruti;

 

 

 

 

 

3) tālsatiksmes maršruti;

 

 

 

 

 

4) starptautiskie maršruti.

 

 

 

 

 

(2) Pilsētas maršruti ir tie maršruti, kas atrodas pilsētas teritorijā.

 

 

 

 

 

(3) Rajona maršruti ir tie maršruti, kas atrodas viena rajona administratīvās teritorijas robežās vai republikas pilsētas un to aptverošā rajona administratīvās teritorijas robežās.

 

 

 

 

 

(4) Tālsatiksmes maršruti ir tie maršruti, kas atrodas divu vai vairāku rajonu administratīvo teritoriju robežās.

 

 

 

 

 

(5) Starptautiskie maršruti ir tie maršruti, kuru veikšanai nepieciešams šķērsot Latvijas valsts robežu.

 

 

 

 

 

(6) Ja maršruts pēc savas nozīmes neatbilst kategorijai saskaņā ar minētās klasifikācijas kritērijiem, Satiksmes ministrija pēc pārvadātāju priekšlikuma nosaka maršruta piederību pie klasifikācijā noteiktās kategorijas un piešķir attiecīgo kodu (numuru).

3. Aizstāt 31.panta sestajā daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Autotransporta direkcija”.

 

 

 

4. Aizstāt 31.panta sestajā daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Autotransporta direkcija”.

32.pants. Regulāro maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana

 

 

 

 

 

(1) Regulāros maršrutus (reisus) atklāj vai groza, izsniedzot attiecīgas atļaujas:

 

 

 

 

 

1) pilsētas un rajona maršrutiem, - attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome;

 

 

 

 

 

2) tālsatiksmes un starptautiskajiem maršrutiem, - Satiksmes ministrija.

 

4. 32.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajiem maršrutiem – Satiksmes ministrija;”;

 

 

 

5. 32.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajiem maršrutiem – Satiksmes ministrija;”;

 

papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutiem – Autotransporta direkcija.”

 

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutiem – Autotransporta direkcija.”

(2) Par grozījumiem pilsētas maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā septiņas dienas pirms maršruta grozīšanas.

 

 

 

 

 

(3) Par grozījumiem rajona, tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā desmit dienas pirms maršruta grozīšanas, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms tam, kad tiek uzsākta biļešu pārdošana.

 

 

 

 

 

(4) Rajonu un republikas pilsētu administratīvajās teritorijās var atklāt skolēnu, studentu un citus speciālos autobusu maršrutus. Speciālajos maršrutos pārvadājumiem ir jāatbilst pasažieru regulāro pārvadājumu prasībām, pieļaujot šādus izņēmumus:

 

 

 

 

 

1) tajos var noteikt īpašu braukšanas maksas iekasēšanas un bagāžas pārvadāšanas kārtību;

 

 

 

 

 

2) autotransporta līdzekļa apstāšanās maršrutā pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai notiek pēc pasažieru pieprasījuma.

 

 

 

 

 

(5) Iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas, kā arī atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.10.98. likumu, 30.09.99. likumu un 09.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

 

 

 

 

34.pants. To autotransporta līdzekļu kustības saraksti, kuri veic pasažieru regulāros pārvadājumus

 

 

 

 

 

(1) Pasažieru regulāros pārvadājumus var veikt tikai saskaņā ar apstiprinātu kustības sarakstu. To autotransporta līdzekļu kustības saraksti, kuri veic pasažieru regulāros pārvadājumus, saskaņojami ar citu transporta veidu kustības sarakstiem.

 

 

 

 

 

(2) Kustības sarakstus apstiprina:

 

 

 

 

 

1) pilsētu maršrutos - attiecīgā pilsētas dome, rajona padome;

 

 

 

 

 

2) rajonu maršrutos - attiecīgā rajona padome, saskaņojot ar Satiksmes ministriju;

 

5. 34.panta otrajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus “Satiksmes ministriju” ar vārdiem “Autotransporta direkciju”;

 

 

 

6. 34.panta otrajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus “Satiksmes ministriju” ar vārdiem “Autotransporta direkciju”;

3) tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos - Satiksmes ministrija.

 

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) starptautiskajos maršrutos – Satiksmes ministrija;”;

 

 

 

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) starptautiskajos maršrutos – Satiksmes ministrija;”;

 

papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) tālsatiksmes maršrutos – Autotransporta direkcija.”

 

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) tālsatiksmes maršrutos – Autotransporta direkcija.”

(3) Pieturvietās informāciju par autobusu kustību nodrošina:

 

 

 

 

 

1) pilsētu maršrutos - attiecīgā pašvaldība pēc pārvadātāja samaksāta pasūtījuma;

 

 

 

 

 

2) rajonu, tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos — pārvadātājs pēc saskaņošanas ar ceļa īpašnieku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.03.97. likumu un 09.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

 

 

 

 

35.pants. Vieglo taksometru pārvadājumi

 

 

 

 

 

(1) Pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja taksometra vadītājam ir taksometra vadītāja kompetenci apliecinošs dokuments un pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz attiecīgās republikas pilsētas dome vai rajona padome. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu.

 

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

35. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus „taksometra vadītājam ir taksometra vadītāja kompetenci apliecinošs dokuments un”;

atbalstīts

7. 35. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus „taksometra vadītājam ir taksometra vadītāja kompetenci apliecinošs dokuments un”;

(2) Speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.

 

 

 

 

 

(3) Fiziskajām personām, kuras reģistrētas kā individuālā darba veicējas, nepieciešama ne tikai speciālā atļauja (licence), bet jāiegādājas arī patents.

 

 

 

 

 

(4) Vispārīgās vieglo taksometru vadītāju kompetences prasības un eksaminācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.03.97. likumu, 23.11.2000. likumu un 02.12.2004. /pirmā daļa un ceturtā daļa (par vieglo taksometru vadītāja kompetences prasībām un eksaminācijas kārtību) stājas spēkā 2006.gada 1.martā - sk. "Pārejas noteikumi" 10.punktu/ un 05.05.2005. likumu)

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

izslēgt ceturto daļu.

atbalstīts

izslēgt ceturto daļu.

38.pants. Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugi un obligātie rekvizīti

 

 

 

 

 

(1) Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugus katram pārvadātājam apstiprina:

 

 

 

 

 

1) pilsētas un rajona maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - attiecīgā pašvaldības institūcija;

 

 

 

 

 

2) tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - Satiksmes ministrija.

6. 38.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Satiksmes ministrija;”;

 

 

 

8. 38.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Satiksmes ministrija;”;

 

papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Autotransporta direkcija.”

 

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Autotransporta direkcija.”

(2) Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātos rekvizītus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

39.pants. Braukšanas maksa (tarifi)

 

 

 

 

 

(1) Maksimālo robežlīmeni braukšanas maksai (tarifiem) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem (izņemot starptautiskos maršrutus), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

 

 

 

 

 

(2) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas vai rajona maršrutos nosaka attiecīgās pašvaldības regulators saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

 

 

 

 

 

(3) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos nosaka pārvadātājs saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un sadarbībā ar otras puses partneruzņēmumu.

 

 

 

 

 

(4) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem gadījumos, kuri nav minēti šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, nosaka pārvadātājs.

 

 

 

 

 

(5) Maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem.

 

5

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt likuma 39.panta piektajā daļā vārdu “nosaka” ar vārdiem “var noteikt”.

nav atbalstīts

 

(6) Braukšanas maksu pasažieru neregulārajos pārvadājumos nosaka pēc pārvadātāja un pasūtītāja savstarpējas vienošanās.

(1997.gada 13.marta likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, 09.05.2002. likumu un 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.41 "Par pārvadājumiem ar autotransportu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4. nr.).

 

 

 

 

 

2. Šā likuma 29.panta piektā daļa stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūliju.

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 48.panta noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar likumiem, kas reglamentē attiecīgo apdrošināšanas veidu.

(1997.gada 13.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 09.04.97.)

 

 

 

 

 

4. (Izslēgts ar 13.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 09.04.97.).

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 6.panta pirmās daļas un 30.panta pirmās daļas noteikumi stājas spēkā:

 

 

 

 

 

1) 2001.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri pēc šā likuma spēkā stāšanās pirmo reizi saņem Satiksmes ministrijas starptautisko pārvadājumu speciālās atļaujas (licences);

 

 

 

 

 

2) 2002.gada 1.oktobrī — attiecībā uz uzņēmējiem, kuri veic pārvadājumus valsts robežās.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

6. Līdz pārejas noteikumu 5.punktā minētajam termiņam izsniegtās Satiksmes ministrijas vai republikas pilsētas domes (rajona padomes) speciālās atļaujas (licences) paliek spēkā bez prasības par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanu līdz speciālās atļaujas (licences) termiņa beigām, izņemot gadījumu, kad uzņēmumā tiek pieņemts cits pārvadājumu vadītājs (administrators).

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

7. Šā likuma 12.panta sestās daļas noteikumi stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2001.)

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 49.panta pirmās daļas noteikumi attiecas uz starptautiskajos pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 1988.gada 1.janvāra, un iekšzemes pārvadājumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem, kas tiek pirmo reizi reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

(2002.gada 9.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

 

 

 

 

9. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.aprīlim ir spēkā šādi noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumi Nr.320 "Kravu starptautisko autopārvadājumu atļauju izsniegšanas kārtība";

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumi Nr.547 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti";

 

 

 

 

 

3) Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.464 "Kārtība, kādā organizē un veic pasažieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas";

 

 

 

 

 

4) Satiksmes ministrijas 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.23 "Autoostu reģistrācijas kārtība un obligāto pakalpojumu saraksts";

 

 

 

 

 

5) Satiksmes ministrijas 1999.gada 28.decembra noteikumi Nr.45 "Noteikumi par autobusu biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātajiem rekvizītiem".

(2004.gada 2.decembra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Šā likuma 35.panta pirmā daļa un ceturtā daļa (par vieglo taksometru vadītāja kompetences prasībām un eksaminācijas kārtību) stājas spēkā 2006.gada 1.martā. Personas, kuras līdz 2006.gada 1.martam saņēmušas speciālo atļauju (licenci) vieglo taksometru pārvadājumu veikšanai vai kuras līdz 2006.gada 1.martam nodarbināja šādu atļauju (licenci) saņēmušais pārvadātājs, ir atbrīvotas no eksāmenu kārtošanas.

(2004.gada 2.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt pārejas noteikumu 10.punktu.

 

atbalstīts

9. Izslēgt pārejas noteikumu 10.punktu.

 

11. Grozījumi šā likuma 1.panta 5.punktā, 6.panta pirmajā daļā un 30.panta pirmajā daļā par vārda “(administrators)” (attiecīgā locījumā) izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

(2005.gada 5.maija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.