Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījums Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

 

"5.2 pants. Autotransporta inspekcija

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

(2) Autotransporta inspekcijas amatpersonai, pildot dienesta pienākumus, atbilstoši kompetencei ir tiesības apturēt autotransportlīdzekli, lai pārbaudītu normatīvo aktu ievērošanu autopārvadājumu jomā.

(3) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugus apstiprina Ministru kabinets."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta ”Grozījums Autopārvadājumu likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Autopārvadājumu likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka Satiksmes ministrija un tās pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei organizē autopārvadājumu kontroli. Ar 2006.gada 1.janvāri uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” Transporta uzraudzības dienesta bāzes ir paredzēts izveidot satiksmes ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi ”Autotransporta inspekcija”. Līdz ar to ir nepieciešams likumprojektā noteikt, ka kontroli autopārvadājumu jomā veic Autotransporta inspekcija. Patreiz autopārvadājumu kontroli uz ceļiem Latvijas Republikā veic Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” Transporta uzraudzības dienesta darbinieki, kuriem nav tiesību apturēt transportlīdzekļus, tāpēc autopārvadājumu kontrole tiek veikta sadarbībā ar Ceļu policiju. Šāda kontroles kārtība nav efektīva, jo darba grafiks ir jāsaskaņo ar Ceļu policiju, kuras darbiniekiem, darba specifikas dēļ, ne vienmēr ir iespēja piedalīties kontroles akcijās, bieži vien jāpamet kontroles vieta, dodoties uz izsaukumiem, kā arī tā samazina kontrolē iesaistīto dienestu mobilitāti. Autotransporta inspekcijas efektīvākai kontroles funkciju veikšanai ir nepieciešams Autotransporta inspekcijas amatpersonām piešķirt tiesības apturēt transportlīdzekļus, kurus izmanto kravu un pasažieru pārvadājumiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts nosaka, ka kontroli autopārvadājumu jomā veic satiksmes ministra pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde ”Autotransporta inspekcija”, kā arī tās amatpersonām piešķir pilnvaras apturēt transportlīdzekli autopārvadājumu kontroles veikšanai.Līdz ar to tiks vienkāršota pasažieru un kravu autopārvadājumu kontroles akciju organizēšana uz ceļiem, paaugstināta kontroles efektivitāte un kontrolē iesaistīto Autotransporta inspekcijas amatpersonu mobilitāte, būs iespējams ātrāk reaģēt, lai novērstu pārkāpumus autopārvadājumu jomā, kas labvēlīgi ietekmēs autopārvadājumu uzņēmējdarbības vidi.

3. Cita informācija

--------

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

--------

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

---------

---------

---------

---------

---------

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

---------

---------

---------

--------

---------

3. Finansiālā ietekme

---------

---------

---------

--------

---------

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

---------

---------

---------

--------

---------

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

2006.gadam

---------

6. Cita informācija

----------

----------

----------

----------

----------

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sagatavoti šādi normatīvo aktu projekti - Grozījums Ceļu satiksmes likumā, Grozījums Valsts civildienesta likumā, Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.79 ”Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības - augstākā izglītība - piemērošanas kārtība un termiņš”, Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 ”Ceļu satiksmes noteikumi”, Ministru kabineta “Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā”, Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 ”Satiksmes ministrijas nolikums”, Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 “ Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”, Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.63 ”Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”, Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.48 ”Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” un ″Autotransporta inspekcijas nolikums″.

2. Cita informācija

--------------------------

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav saistību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav saistību.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav saistību.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

--------------------------

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

--------------------

--------------------------

--------------

-----------------

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Šādas konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādas konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

----------------------

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās satiksmes ministra pārraudzībā izveidotā tiešās pārvaldes iestāde ”Autotransporta inspekcija”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Grozījums Autopārvadājumu likumā pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā tiks publicēts laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

Papildus tiks informēti plašsaziņas līdzekļi, izplatot preses relīzes, kā arī informācija tiks izvietota ar autopārvadājumu nozari saistītās interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

---------------------

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                  A.Šlesers

 

 

 

Vīzas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs

 

 

02.06.2005 08.30;

879

R.Derrings

7686477, renars@atd.lv