Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"

Likumprojekts

 

Grozījums Valsts civildienesta likumā

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 10.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

 

"7.1 Līdz 2010.gada 31.jūlijam valsts tiešās pārvaldes iestādes "Autotransporta inspekcija" (turpmāk – Autotransporta inspekcija) ierēdņa amatu ir tiesības ieņemt personai ar vidējo izglītību, kura 2005.gada 31.decembrī bija valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" Transporta uzraudzības dienesta amatpersona un no 2006.gada 1.janvāra ieņem Autotransporta inspekcijas ierēdņa amatu. Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu šā likuma 7.panta 3.punkta piemērošanai attiecībā uz šajā punktā minētajām personām."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 

Likumprojekta ”Grozījums Valsts civildienesta likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Patreiz autopārvadājumu kontroli uz ceļiem Latvijas Republikā veic Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” Transporta uzraudzības dienests. Uz Transporta uzraudzības dienesta bāzes ar 2006.gada 1.janvāri ir paredzēts izveidot satiksmes ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi ”Autotransporta inspekcija”. Lielākai daļai no Transporta uzraudzības dienesta amatpersonām ir vidējā izglītība un ir nepieciešams piemērot pārejas noteikumu attiecībā uz obligāto prasību par augstāko izglītību tām Transporta uzraudzības dienesta amatpersonām, kuras 2005.gada 31.decembrī būs Transporta uzraudzības dienesta štatu sarakstā un no 2006.gada 1.janvāra ieņems Autotransporta inspekcijas ierēdņa amatus, lai varētu nodrošināt efektīvu autopārvadājumu kontroli nepārtraukti. Piemērojot pārejas noteikumu, Transporta uzraudzības dienesta amatpersonas varētu turpināt darbu Autotransporta inspekcijā, tādejādi nodrošinot autotransporta kontroles funkciju nepārtrauktību, kā arī dotu iespēju līdz pārejas perioda beigām Autotransporta inspekcijas ierēdņiem iegūt augstāko izglītību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka pārejas periodu obligātai prasībai par augstāko izglītību attiecībā uz tiem tiešās pārvaldes iestādes „Autotransporta inspekcija” ierēdņiem, kuri 2005.gada 31.decembrī būs Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” Transporta uzraudzības dienesta amatpersonas un no 2006.gada 1.janvāra ieņems Autotransporta inspekcijas ierēdņa amatus.

3. Cita informācija

--------

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

--------

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

---------

---------

---------

---------

---------

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

---------

---------

---------

--------

---------

3. Finansiālā ietekme

---------

---------

---------

--------

---------

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

---------

---------

---------

--------

---------

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

2006.gadam

---------

6. Cita informācija

----------

----------

----------

----------

----------

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sagatavoti šādi normatīvo aktu projekti ­  Grozījums Ceļu satiksmes likumā, Grozījums Autopārvadājumu likumā, Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.79 ”Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības ­ augstākā izglītība ­ piemērošanas kārtība un termiņš”, Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 ”Ceļu satiksmes noteikumi”, Ministru kabineta “Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā”, Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 ”Satiksmes ministrijas nolikums”, Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 “ Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”, Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.63 ”Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”, Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.48 ”Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” un ″Autotransporta inspekcijas nolikums″.

2. Cita informācija

--------------------------

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav saistību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav saistību.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav saistību.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

--------------------------

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

--------------------

--------------------------

-------------

-----------------

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Šādas konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

­

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādas konsultācijas netika veiktas.

5. Cita informācija

----------------------

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās Satiksmes ministrijas pārraudzībā izveidotā tiešās pārvaldes iestāde ”Autotransporta inspekcija”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Grozījumi Valsts civildienesta likumā pēc to pieņemšanas Ministru kabinetā tiks publicēti laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā ”Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

Papildus tiks informēti plašsaziņas līdzekļi, izplatot preses relīzes, kā arī informācija tiks izvietota ar autopārvadājumu nozari saistītās interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

---------------------

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

 

 

Vīzas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs

 

17.06.2005. 18.30;

832

R.Derrings

7686477, renars@atd.lv