Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 16

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.1354)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā tekstā vārdus "Autotransporta direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Autotransporta inspekcija" (attiecīgā locījumā).

 

Kārtības ruļļa 95. pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums nav iesniegts

 

1. Aizstāt visā kodeksā vārdus "Autotransporta direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Autotransporta inspekcija" (attiecīgā locījumā).

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa

izgatavotājs, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez pavadoņa klātbūtnes –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tādu personu pārvadāšanu vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

2. Papildināt 149.32 pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 "Par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem."

 

 

 

 

 

2. Papildināt 149.32 pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 "Par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem."


 

 

3. Papildināt desmito nodaļu ar 149.35 un 149.36 pantu šādā redakcijā:

 "149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesagla­bāšanu (vismaz gadu) attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu, pārvadājot ātrbojīgus pārtikas produktus, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam iekraušanas laikā vai kravas pārvadātājam pārvadājuma laikā no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam vai kravas pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanu un nodošanu pārvadājuma veikšanai transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja minētā iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama), vai par speciālās pārvadāšanas iekārtas neatbilstību tehniskajām vai sanitārajām prasībām –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no divsimt līdz četrsimt latiem.

 

 

 

3. Papildināt desmito nodaļu ar 149.35 un 149.36 pantu šādā redakcijā:

 "149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesagla­bāšanu (vismaz gadu) attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu, pārvadājot ātrbojīgus pārtikas produktus, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam iekraušanas laikā vai kravas pārvadātājam pārvadājuma laikā no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam vai kravas pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanu un nodošanu pārvadājuma veikšanai transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja minētā iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama), vai par speciālās pārvadāšanas iekārtas neatbilstību tehniskajām vai sanitārajām prasībām –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no divsimt līdz četrsimt latiem.


 

 

149.36 pants. Pašpārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt pašpārva dājumu sertifikāta, vai par atteikšanos uzrādīt pašpārvadājumu sertifikātu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta lietošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

 

 

 

149.36 pants. Pašpārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt pašpārvadājumu sertifikāta, vai par atteikšanos uzrādīt pašpārvadājumu sertifikātu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta lietošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 51.–53.pantā, 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 54., 57.pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 58., 66., 69., 75., 76., 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.–98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.–108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134., 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1, 150., 152., 155.pantā, izņemot tā trešo un ceturto daļu, 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172., 172.1, 172.2, 172.4 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā un trešajā daļā, 176., 185.–190., 190.2, 190.3, 190.10 , 190.11, 190.12 , 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.–204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

4. Papildināt 210.panta pirmo daļu aiz skaitļa "149.1" ar skaitļiem un vārdiem "149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)".

 

 

 

4. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa "149.1" ar skaitļiem un vārdiem "149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)".


 

211.3 pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu

Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem realizē pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

 

5. Izteikt 211.3 pantu šādā redakcijā:

 "211.pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzek­ļu apstāšanās vai stāvēšanas un pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu

Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas un pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai realizē pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas)."

 

 

 

5. Izteikt 211.3 pantu šādā redakcijā:

 "211.pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzek­ļu apstāšanās vai stāvēšanas un pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu ievērošanu

Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas un pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā realizē pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas)."

221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā – septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā daļā, 149.33 un 149.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.33 un 149.34 pantā;

2) Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta inspektori un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā un 149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā – septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā daļā un 149.33 pantā.

 

6. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

 "221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta direkcijas transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieki – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā;

2) Autotransporta direkcijas inspektori un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33 un 149.36 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz piecdesmit latus;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri vai pilsētas domju (rajona padomju) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā un 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus);

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33  un 149.36 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz piecdesmit latus.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas."

 

 

 

6. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

 "221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieki – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā;

2) Autotransporta direkcijas inspektori un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33 un 149.36 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz piecdesmit latus;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri vai pilsētas domes (rajona padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā un 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus);

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33  un 149.36 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz piecdesmit latus.

Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas."


 

230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 42.2, 46.1 (par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē), 78.1,102., 102.2, 103.3 , 103.6 ,105., 105.5, 106., 106.1, 106.2 , 107., 108., 108.1– 108.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 166.2 pantā, 166.9 panta pirmajā 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā , 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pārtikas un veterinārā dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) valsts vecākie pārtikas inspektori un valsts vecākie veterinārie inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) valsts vecākie sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

4) valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas ir kompetentas izskatīt šā kodeksa 42.2, 102.pantā, 102.2 panta otrajā daļā, 106., 106.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 108., 108.1, 108.3, 108.4 pantā un 166.14 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja pārkāpums izdarīts uz valsts (muitas) robežas vai muitas noliktavās.

7.  230.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļiem "108.1–108.4" ar skaitli "149.35";

 

papildināt trešo daļu pēc skaitļa un vārda "108.4 pantā" ar skaitli un vārdiem "149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā".

 

 

 

7.  230.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļiem "108.1–108.4" ar skaitli "149.35";

 

papildināt trešo daļu pēc skaitļa un vārda "108.4 pantā" ar skaitli un vārdiem "149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā".

 

Pārejas noteikums

 

Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Pārejas noteikums

 

Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.