"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā tekstā vārdus "Autotransporta direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Autotransporta inspekcija" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt 149.32 pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"Par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem."

 

3. Papildināt desmito nodaļu ar 149.35 un 149.36 pantu šādā redakcijā:

 

"149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesagla­bāšanu (vismaz gadu) attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu, pārvadājot ātrbojīgus pārtikas produktus, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam iekraušanas laikā vai kravas pārvadātājam pārvadājuma laikā no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam vai kravas pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanu un nodošanu pārvadājuma veikšanai transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja minētā iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama), vai par speciālās pārvadāšanas iekārtas neatbilstību tehniskajām vai sanitārajām prasībām –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no divsimt līdz četrsimt latiem.

 

149.36 pants. Pašpārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt pašpārvadājumu sertifikāta, vai par atteikšanos uzrādīt pašpārvadājumu sertifikātu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta lietošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

 

4. Papildināt 210.panta pirmo daļu aiz skaitļa "149.1" ar skaitļiem un vārdiem "149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)".

 

5. Izteikt 211.3 pantu šādā redakcijā:

 

"211.pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzek­ļu apstāšanās vai stāvēšanas un pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu

Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas un pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai realizē pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas)."

 

6. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

 

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta direkcijas transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieki – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā;

2) Autotransporta direkcijas inspektori un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33 un 149.36 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz piecdesmit latus;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri vai pilsētas domju (rajona padomju) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā un 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus);

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33  un 149.36 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz piecdesmit latus.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas."

 

7.  230.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļiem "108.1–108.4" ar skaitli "149.35";

papildināt trešo daļu aiz skaitļa un vārda "108.4 pantā" ar skaitli un vārdiem "149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā".

 

Pārejas noteikums

 

Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Patreiz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.³³ pants paredz, ka par autopārvadājumu veikšanu bez normatīvajos aktos paredzētajiem speciāliem dokumentiem autopārvadājumu jomā administratīvā sodīšana nav izdalīta atsevišķi, bet ir noteikta vienā pantā, vienoti, gan kravas, gan pasažieru pārvadājumiem. Lai mainītu minēto kārtību un novērstu augstāk minēto juridisko nepilnību, ir nepieciešams izdarīt grozījumus.

Veicot ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskos pārvadājumus gan kravas nosūtītājam, gan pārvadātājam jāizmanto speciālās iekārtas, kā arī jāievēro noteiktie temperatūras režīmi tajās atbilstoši 2002.gada 24.oktobrī Saeimā pieņemtā likuma „Par Nolīgumu par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)” prasībām.

Pamatojoties uz ATP Nolīguma 6.pantu, kas paredz, ka katrai līgumslēdzējai pusei ir jāveic attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu šī Līguma noteikumu ievērošanu, ir nepieciešams paredzēt atbildību par Līguma prasību neievērošanu, kuras tagadējā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nav.

Ministru kabineta 2004.gada 1.maija noteikumu Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” 2.punkts paredz, ka komersantam atļauts veikt pasažieru vai kravas pašpārvadājumus ar autotransporta līdzekli, ja šim autotransporta līdzeklim ir izsniegts pašpārvadajumu sertifikāts. Grozījums ir nepieciešams tādēļ, ka pašreizējā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nav paredzēta atbildība par pārvadājumu veikšanu bez attiecīga sertifikāta.

Patreiz administratīvo pārkāpumu protokolu par pārkāpumiem autopārvadājumu jomā, ja par tiem paredzētais naudas sods pārsniedz četrdesmit latus, ir tiesīgi sastādīt Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks, bet transporta uzraudzības dienesta inspektoriem un kontrolieriem šādu tiesību nav. Šī kārtība apgrūtina kontroles procesu.

          Kontroles funkcijas autopārvadājumu jomā veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa sēdes protokola Nr. 23 31. § (Par Ministru kabineta 2002.gada 5.novembra rīkojuma Nr.620 „Par Autopārvadājumu kontroles koncepciju” atzīšanu par spēku zaudējušu) 4. un 5.punktu ar 2006.gada 1.janvāri uz valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” transporta uzraudzības dienesta bāzes paredzēts izveidot tiešās pārvaldes iestādi „Autotransporta inspekcija”, līdz ar ko Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 221.pantā nepieciešams paredzēt institūciju maiņu ar 2006.gada 1.janvāri.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus soda sankcijas transportlīdzekļa vadītajam. Likumprojekts paredz grozījumu izdarīšanu kodeksa septiņpadsmitajā nodaļā, nosakot lietu piekritību: lietas par ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumiem izskata Pārtikas un veterinārais dienests, bet lietas par pašpārvadājumu noteikumu pārkāpšanu - autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas.

Likumprojekts par pārvadāšanas iekārtas, pārvadājot pie noteiktās temperatūras ātri bojājošos produktus, reģistrēto temperatūras mērījumu nesaglabāšanu vismaz vienu gadu, par ātri bojājošajiem pārtikas produktiem atbilstoša noteiktajiem rādītājiem temperatūras režīma nenodrošināšanu paredz soda sankciju pārvadātājam. Savukārt, kravas nosūtītājam paredzēta soda sankcija par ātri bojājošo pārtikas produktu iekraušanu un nodošanu pārvadājuma veikšanai bez speciālās pārvadāšanas iekārtas vai ja iekārta neatbilst tehniskajām un sanitārajām prasībām.

Likumprojekts paredz soda sankcijas transportlīdzekļa vadītajam un pārvadātājam par pašpārvadajumu veikšanu bez noteiktajā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta konkrētajam autotransporta līdzeklim.

Ar likumprojektu paredzēts palielināt attiecīgās pašvaldības amatpersonu (institūciju) pilnvaras, kas kontrolē ar kravas un pasažieru autopārvadājumiem saistīto noteikumu ievērošanu.

Likumprojekts precizē amatpersonu loku, kas tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu.

Kā arī likumprojekts paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 221.pantā institūciju maiņu ar 2006.gada 1.janvāri, kad uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” transporta uzraudzības dienesta bāzes paredzēts izveidot tiešās pārvaldes iestādi „Autotransporta inspekcija”.

3. Cita informācija

------------

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks vienkāršota administratīvā soda uzlikšanas procedūra, uzraudzību uzņēmumos nodrošinās speciāli apmācīti Autotransporta direkcijas (ar 2006.gada 1.janvāri tiešās pārvaldes iestādes „Autotransporta inspekcija”) darbinieki, kuriem nebūs nepieciešama papildus apmācība, tiks saglabāta iespēja operatīvi iegūt un nosūtīt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar autotransporta kontroli Eiropas Savienības institūcijām, kā arī būs iespēja operatīvi reaģēt uz situāciju autopārvadājumu jomā un veikt Autotransporta direkcijas (ar 2006.gada 1.janvāri tiešās pārvaldes iestādes „Autotransporta inspekcija”) darba metodisko vadību, nodrošinot starptautisko saistību izpildi.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas

5. Cita informācija

---------------

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Prognozējams, ka budžeta ieņēmumi no naudas sodiem varētu palielināties

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

----------

----------

----------

----------

----------

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saistībā ar jaunveidojamo tiešās pārvaldes iestādi „Autotransporta inspekcija” ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai valdībā šādi normatīvo aktu projekti :

1) Grozījums Autopārvadājumu likumā;

2) Grozījums Ceļu satiksmes likumā;

3) Grozījums Valsts civildienesta likumā;

4) Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.79 ”Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības - augstākā izglītība - piemērošanas kārtība un termiņš”;

5) Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 ”Ceļu satiksmes noteikumi”, Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.69 “Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā”;

6) Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 ”Satiksmes ministrijas nolikums”;

7) Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 “Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”;

8) Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.63 ”Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”;

9) Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.48 ”Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”;

10) ″Autotransporta inspekcijas nolikums″.

2. Cita informācija

--------------------------

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

„Nolīgums par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šo pārvadājumu veikšanai (ATP)” Ženēvā, 1970.gada 1.septembrī

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Šādi pasākumi netika veikti

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Šādi pasākumi netika veikti

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādi pasākumi netika veikti.

5. Cita informācija

----------------------

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto funkciju izpildi nodrošinās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” transporta uzraudzības dienests (ar 2006.gada 1.janvāri tiešās pārvaldes iestāde „Autotransporta inspekcija”), kā arī Pārtikas un veterinārais dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” pēc to pieņemšanas tiks publicēti laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā ”Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

Papildus, tiks informēti plašsaziņas līdzekļi, izplatot preses relīzes, kā arī informācija tiks izvietota ar autopārvadājumu nozari saistītās mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

---------------------

Satiksmes ministrs                                                  A.Šlesers

Vīzas:

 

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Mačs

 

A.Ļubļina

I.Strautmane

M.Pēkalis

15.07.2005. 10.30;

1504

Mišina 7028331