Grozījumi Robežsardzes likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Robežsardzes likumā

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 13.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

 

"16) Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt pirmstiesas izmeklēšanu."

 

2. Izslēgt 16.pantu.

 

3. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdus "ierosināta krimināllieta" ar vārdiem "uzsākts kriminālprocess".

 

4. Aizstāt 49.panta ceturtajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 


 

Likumprojekta

“Grozījumi Robežsardzes likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 116.pantu izziņas iestādes ir Valsts policija, tālbraucienos esošo jūras kuģu kapteiņi un citas ar likumu pilnvarotas valsts institūcijas šajā kodeksā un īpašos likumos noteiktās kompetences ietvaros. Pamatojoties uz minēto, Robežsardzes likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts robežsardze ir izziņas iestāde, kā arī nosaka tās kompetenci. Savukārt, Robežsardzes likuma 16.panta otrā daļa nosaka, ka Valsts robežsardze izziņu veic saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksu. 2005.gada 1.oktobrī spēkā stāsies Kriminālprocesa likums, kura 386.pants nosaka iestādes (to skaitā minēta arī Valsts robežsardze), kuras savas kompetences ietvaros veic pirmstiesas izmeklēšanu. Savukārt, Kriminālprocesa likuma 387.panta astotā daļa nosaka Valsts robežsardzes pilnvaroto amatpersonu kompetenci (institucionālo piekritību). Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus Robežsardzes likumā un izslēgt 16.pantu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījumi Robežsardzes likumā” paredz izslēgt Robežsardzes likuma 16.pantu, jo stājoties spēkā Kriminālprocesa likumam tajā būs noteikta visu pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu (tajā skaitā arī Valsts robežsardzes) noziedzīgo nodarījumu institucionālā piekritība. Vienlaikus likumprojekts paredz papildināt Robežsardzes likuma 13.pantu nosakot, ka viens no Valsts robežsardzes uzdevumiem ir savas kompetences ietvaros veikt pirmstiesas izmeklēšanu. Bez tam likumprojekts paredz precizēt Robežsardzes likuma 37.panta pirmajā daļā lietoto terminoloģiju un 49.panta ceturtajā daļā atsauci uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. C ita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1.pants

4.pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                        Ē.Jēkabsons

 

 

Valsts sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

J.Vidriķis

 

 

 

 

 

29.08.2005. 12:40

801

I.Skirusa

7075737, ieva.skirusa@rs.gov.lv