Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija                              

Zemes ierīcības likums

(reģ. nr. 1352)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(46)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

Zemes ierīcības likums

 

 

 

Zemes ierīcības likums

I nodaļa

 

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) zeme – šā likuma izpratnē – fiziskās vai juridiskās personas (personu) īpašumā esošs vai valstij vai pašvaldībai piekrītošs vai piederošs zemesgabals (gabali);

1

 

 

 

2

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izslēgt 1.panta pirmo punktu.

Juridiskais birojs

1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izslēgt 2.punktā vārdu “(pamatgabals)”.

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

2) zemesgabals (pamatgabals) – zemes vienība, kas norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem (piemēram, ceļiem, hidrogrāfijas elementiem, reljefa kontūrām) vai apvidū noteiktām robežām;

1) zemesgabals — zemes vienība, kas norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem (piemēram, ceļiem, hidrogrāfijas elementiem, reljefa kontūrām) vai apvidū noteiktām robežām;

3) zemes ierīcība – tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu nekustamā īpašuma vai zemesgabala teritoriju zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai;

 

 

 

2) zemes ierīcība — tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu nekustamā īpašuma vai zemesgabala teritoriju zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai;

4) zemes ierīcības projekts – vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts;

 

 

 

3) zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts;

5) starpgabals – atsevišķi izvietots zemesgabals, kas atdalīts no pamatgabala ar citas personas īpašumā esošu zemi;

 

 

 

4) starpgabals — atsevišķi izvietots zemesgabals, kas atdalīts no pamatgabala ar citas personas īpašumā esošu zemi;

6) zemes konsolidācija – fizisko vai juridisko personu, valsts vai pašvaldības ierosināts sabiedrības interesēs īstenots pasākumu kopums, lai optimizētu zemes izmantošanu;

 

 

 

5) zemes konsolidācija — fizisko vai juridisko personu, valsts vai pašvaldības ierosināts sabiedrības interesēs īstenots pasākumu kopums, lai optimizētu zemes izmantošanu;

7) zemes lietošanas veids – zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram.

 

 

 

6) zemes lietošanas veids — zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram.

2.pants. Likuma mērķis ir noteikt zemes ierīcības darbu veidus, izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus.

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis ir sekmēt zemes īpašumu sakārtošanu, kā arī zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu.”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

„2.pants. Likuma mērķis ir sekmēt zemes īpašumu sakārtošanu, kā arī zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nosakot zemes ierīcības darbu veidus, izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 4.priekšlikumā

 

Atbalstīts

2.pants. Likuma mērķis ir sekmēt zemes īpašumu sakārtošanu, kā arī zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nosakot zemes ierīcības darbu veidus, izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus.

3.pants. Zemes ierīcība ietver šādu veidu darbus:

1) zemes ierīcības projekta izstrādi:

a) zemesgabalu robežu noteikšanai,

b) zemesgabalu robežu pārkārtošanai,

c) zemesgabalu apmaiņai un starpgabalu likvidēšanai,

d) kopīpašumā esošas zemes sadalīšanai,

e) zemju konsolidācijai,

2) zemes uzskaiti un zemes lietošanas veida noteikšanu.

5

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

„3. pants. Zemes ierīcība ietver šādu veidu darbus:

1) zemes ierīcības projekta izstrādi;

2) zemes lietošanas veida noteikšanu.”

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

3.pants. Zemes ierīcība ietver šāda veida darbus:

1) zemes ierīcības projekta izstrāde;

2) zemes lietošanas veida noteikšana.

4.pants. (1) Zemes ierīcības darbus izpilda komersanti, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņēmuši licenci attiecīgo darbu veikšanai.

6

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4. pants. (1) Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

4.pants. (1) Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2) Licenci zemes ierīcības darbu veikšanai var saņemt individuālie komersanti, kas ir saņēmuši sertifikātu zemes ierīcības darbiem, vai komercsabiedrības, kuru darbinieku sastāvā ir sertificēti zemes ierīkotāji. Sertifikātu zemes ierīcības darbiem ir tiesīgas saņemt personas ar augstāko profesionālo izglītību un darba pieredzi zemes ierīcībā.

 

(2) Sertifikātu zemes ierīcības darbu veicējam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas inst itūcija.

 

 

 

(2) Sertifikātu zemes ierīcības darbu veicējam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

 

(3) Prasības licences saņemšanai, kā arī licences izsniegšanas, saņemšanas un anulēšanas kārtību, licencēto personu tiesības un pienākumus, kā arī valsts nodevas apmēru par licences izsniegšanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

 

 

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

 

 

 

(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, tā termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

5.pants. Zemes ierīcības projektu drīkst izstrādāt zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamajiem īpašumiem un valstij vai pašvaldībai piekrītošai zemei.

7

 

 

 

8

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.pantu; attiecīgi mainot pantu turpmāko numerāciju.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Aizstāt 5.pantā vārdus „drīkst izstrādāt” ar vārdiem „ierosina zemes īpašnieki”.

Atbalstīts

 

 

 

Nav atbalstīts

 

6.pants. Zemes ierīcības darbus, izņemot šā likuma 3.panta 2.punktā minētos darbus, ierosina:

   9

Juridiskais birojs

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Zemes ierīcības projektu ierosina:

Daļēji atbalstīts, iekļauts 11.priekšlikumā

 

1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz to īpašumiem;

 

1) zemes īpašnieks vai vairāki zemes īpašnieki viņu īpašumā esošai zemesgrāmatā ierakstītai zemei;

 

2) valsts pārvaldes iestādes valsts un sabiedrības interesēs;

 

2) valsts tiešās pārvaldes iestāde valstij piekrītošai zemei, ja tas nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai. Ierosinājums saskaņojams ar attiecīgo zemes īpašnieku, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

 

3) pašvaldības to funkciju īstenošanai;

 

3) pašvaldība - pašvaldībai piekrītošai zemei, ja tas nepieciešams tās autonomo funkciju veikšanai. Ierosinājums saskaņojams ar attiecīgo zemes īpašnieku, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

 

 

4) ēku un būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemesgabala īpašnieku, ja ēkas un būves ir patstāvīgi īpašuma objekti.

 

4) būves īpašnieks pēc saskaņošanas ar zemesgabala īpašnieku, ja būve atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgs īpašuma objekts”.

 

 

 

   10

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

„6.pants. Zemes ierīcības projektu ierosina:

1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz to īpašumiem;

2) valsts pārvaldes iestādes valsts un sabiedrības interesēs, saskaņojot ar attiecīgo zemesgabalu īpašniekiem, ja zemes ierīcības projekts skar to zemesgabalus;

3) pašvaldības to funkciju īstenošanai saskaņojot ar attiecīgo zemesgabalu īpašniekiem, ja zemes ierīcības projekts skar to zemesgabalus;

4) būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemesgabala īpašnieku, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 11.priekšlikumā

 

 

  11

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 6.pantu kā 5.pantu šādā redakcijā:

„5.pants. Zemes ierīcības projektu ierosina:

1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

2) valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošu zemi, ja tas nepieciešams valsts un sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

3) pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošu zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi.”

Atbalstīts

5.pants. Zemes ierīcības projektu ierosina:

1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

2) valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošu zemi, ja tas nepieciešams valsts un sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

3) pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošu zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi.

7.pants. (1) Zemes ierīcības darbus finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā likuma 6.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu nosaka proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajām zemes platībām vai savstarpēji vienojoties.

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

  13

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

7. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„(1) Zemes ierīcības darbus vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs.”

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt pirmās daļas otro teikumu pēc vārda “ietvertajām” ar vārdiem “to īpašumā esošajām.”

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6.pants. Zemes ierīcības darbus vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā likuma 5.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu nosaka proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajai tās īpašumā esošajai zemes platībai vai savstarpēji vienojoties.

(2) Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību ierosinātos zemes ierīcības darbus finansē ierosinātājs.

14

Juridiskais birojs

Izslēgt 7.panta otro daļu.

Atbalstīts

 

(3) Zemes reformas vajadzībām zemes ierīcības projektus izstrādā Valsts zemes dienests atbilstoši kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

15

 

 

16

Atbildīgā komisija

Izslēgt 7.panta trešo daļu.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Zemes reformas nodrošināšanai valsts vajadzībām zemes ierīcības projektus izstrādā par budžeta līdzekļiem.”

Atbalstīts

 

 

Nav atbalstīts

 

II nodaļa

 

 

 

II nodaļa. Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projekta izstrāde

 

 

 

 

8.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

17

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Aizstāt 8. pantā vārdus „saskaņā ar” ar vārdu „ievērojot”.

Atbalstīts

7.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

9.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā, lai:

 

 

 

 

1) izveidotu optimālus zemesgabalus saimnieciskās darbības veikšanai, nodrošinātu ceļa servitūta paredzēšanu projektā katram viena īpašnieka īpašumā esošam zemesgabalam;

 

 

 

 

2) konkretizētu uz zemesgabalu attiecināmos teritorijas plānojumā noteiktos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;

 

 

 

 

3) radītu pamatu nekustamā īpašuma objekta noteikšanai (veicot šā likuma 3.panta 1.punktā noteiktos zemes ierīcības darbus);

18

Juridiskais birojs

Izslēgt 9.panta 3.punktā vārdus “(veicot šā likuma 3.panta 1.punktā noteiktos zemes ierīcības darbus)”.

Daļēji atbalstīts, iekļauts 19.priekšlikumā

 

4) nodrošinātu pieeju publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

 

 

 

 

 

19

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā, lai:

1) noteiktu un pārkārtotu zemesgabalu robežas;

2) veiktu zemesgabalu apmaiņu un starpgabalu likvidēšanu;

3) sadalītu kopīpašumā esošu zemi;

4) sadalītu un apvienotu zemesgabalus;

5) veiktu zemju konsolidāciju;

6) nodrošinātu piekļūšanas iespējas katram zemesgabalam un pieeju publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);

7) konkretizētu uz zemesgabalu attiecināmos teritorijas plānojumā noteiktos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;

8) radītu pamatu nekustamā īpašuma objekta noteikšanai.”

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

8.pants. Zemes ierīcības projektu izstrādā, lai:

1) noteiktu un pārkārtotu zemesgabalu robežas;

2) veiktu zemesgabalu apmaiņu un starpgabalu likvidēšanu;

3) sadalītu kopīpašumā esošu zemi;

4) sadalītu vai apvienotu zemesgabalus;

5) veiktu zemju konsolidāciju;

6) nodrošinātu iespēju piekļūt katram zemesgabalam un pieeju publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);

7) konkretizētu uz zemesgabalu attiecināmos teritorijas plānojumā noteiktos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus;

8) radītu pamatu nekustamā īpašuma objekta noteikšanai.

10.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.

 

 

 

 

(2) Teritorijām, kurām nepieciešams veikt šā likuma 3.panta 1.punktā minētos darbus un saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu paredzēta detālplānojuma izstrāde, zemes ierīcības projektu izstrādā kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi. Lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu pieņem vietējā pašvaldība.

   20

 

Juridiskais birojs

10.pantā:

aizstāt otrā daļā vārdus “šā likuma 3.panta 1.punktā minētos” ar vārdiem “zemes ierīcības”;

Daļēji atbalstīts, iekļauts 23.priekšlikumā

 

(3) Teritorijai, kuru nav paredzēts apbūvēt un kurai nav izstrādāts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu vietējā pašvaldība pieņem, ja zemes ierīcības projekta izstrāde nepieciešama tikai tāpēc, lai veiktu šā likuma 3.panta 1.punktā minētos darbus.

21

 

 

 

 

22

Juridiskais birojs

10.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “šā likuma 3.panta 1.punktā minētos” ar vārdiem “zemes ierīcības”.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Teritorijai, kuru nav paredzēts apbūvēt un kurai nav izstrādāts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, bet tajā nepieciešams veikt šā likuma 9.pantā minētos zemes ierīcības darbus, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību.”

Nav atbalstīts

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

23

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 10.pantu kā 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. (1) Zemes ierīcības projektu šā likuma 8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.

(2) Teritorijai, kurai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu paredzēta detālplānojuma izstrāde, bet jāveic arī šā likuma 8.pantā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi. Lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi pieņem vietējā pašvaldība.”

Atbalstīts

9.pants. (1) Zemes ierīcības projektu šā likuma 8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.

(2) Teritorijai, kurai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu paredzēta detālplānojuma izstrāde, bet jāveic arī šā likuma 8.pantā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi. Lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi pieņem vietējā pašvaldība.

11.pants. (1) Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību zemes robežu noteikšanai, zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai un starpgabalu likvidēšanai, kopīpašumā esošas zemes sadalīšanai un zemju konsolidācijai, kā arī zemes ierīcības projekta saturu, prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskajai daļai nosaka Ministru kabinets.

24

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 11. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, zemes ierīcības projekta saturu, prasības paskaidrojuma rakstam un grafiskajai daļai nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

10.pants. (1) Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, tā saturu, prasības attiecībā uz paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu nosaka Ministru kabinets.

(2) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu veido Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi.

25

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt 11. panta otrās daļu pēc vārda „Latvijas” ar vārdu “ģeodēziskā”.

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

(2) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu veido Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi.

12.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādē piedalās ieinteresētie īpašnieki, iesniedzot savus priekšlikumus.

 

 

 

11.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādē piedalās ieinteresētie īpašnieki, iesniedzot savus priekšlikumus.

(2) Ja zemes ierīcības projekts izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām, zemes ierīcības projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstiska piekrišana.

 

 

Redakc.

precizēts

(2) Ja zemes ierīcības projekts izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana.

13.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādātājam ir pienākums izvērtēt šā likuma 12.panta pirmajā daļā minēto personu priekšlikumus un divu nedēļu laikā rakstiski informēt tās par priekšlikumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidīšanas pamatojumu. Priekšlikumus un atbildes uz tiem reģistrē un apkopo atbilstoši lietvedības noteikumiem un pievieno zemes ierīcības projektam.

 

 

Redakc.

precizēts

12.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādātājam ir pienākums izvērtēt šā likuma 11.panta pirmajā daļā minēto personu priekšlikumus un divu nedēļu laikā rakstveidā informēt tās par šo priekšlikumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidīšanas pamatojumu. Priekšlikumus un atbildes uz tiem reģistrē un apkopo atbilstoši lietvedības noteikumiem un pievieno zemes ierīcības projektam.

(2) Izstrādājot zemes ierīcības projektu, projekta izstrādātājs uzaicina projekta īstenošanā iesaistītās personas uz pārrunām par iesniegtajiem priekšlikumiem un iespējām tos īstenot.

 

 

 

(2) Izstrādājot zemes ierīcības projektu, tā izstrādātājs uzaicina projekta īstenošanā iesaistītās personas uz pārrunām par iesniegtajiem priekšlikumiem un iespējām tos realizēt.

14.pants. Kredītsaistības, kas apgrūtina zemes ierīcības projektā ietverto īpašumu, ja tās ir ierakstītas zemesgrāmatā, pēc saskaņošanas ar kreditoru pārvedamas uz izveidojamo īpašumu.

26

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot pantu numerāciju, to ievietojot pēc 22. panta:

„23.pants. Ja zemes ierīcības projektā ietvertais īpašums ir bijis apgrūtināts ar kredītsaistībām, kredītsaistību pārvešanu uz jaunizveidojamo īpašumu (īpašumiem) un projektējamā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā saskaņo ar kreditoru.”

Atbalstīts

(skat. 15.lpp.)

 

15.pants. Zemes ierīcības projektu neizstrādā īpašumiem, par kuriem ir ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā ir izdarīta aizlieguma atzīme vai uz kuriem ir atklājies mantojums.

27

Juridiskais birojs

Papildināt 15.pantu pēc vārda “neizstrādā” ar vārdu “zemes”.

Atbalstīts

13.pants. Zemes ierīcības projektu neizstrādā zemes īpašumiem, par kuriem ir ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā izdarīta aizlieguma atzīme vai uz kuriem ir atklājies mantojums.

16.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašumā esoša zemesgabala sadalīšanai atsevišķos īpašumos ierosina visi īpašuma kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai tam piederošo domājamo daļu nodalītu atsevišķā īpašumā.

 

 

 

14.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašumā esoša zemesgabala sadalīšanai atsevišķos īpašumos ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai sev piederošo domājamo daļu nodalītu atsevišķā īpašumā.

17.pants. (1) Kopīpašnieki nevar pieprasīt zemesgabalu sadalīšanu atsevišķos īpašumos, ja atdalāmie zemesgabali neatbilst attiecīgajā vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

28

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

17. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Kopīpašnieki nevar pieprasīt zemesgabalu sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmie zemesgabali neatbilst attiecīgajā vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem.”.

Atbalstīts,

redakc.

precizējot

15.pants. (1) Kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esoša zemesgabala sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmie zemesgabali neatbilst vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citiem normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem.

(2) Ja zemes un būves kopīpašumā esoša būve nav sadalāma, no zemes un būves kopīpašuma var nodalīt būvi kopā ar tās uzturēšanai nepieciešamo zemesgabalu, ja tas atbilst attiecīgajā vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Minētā zeme kopā ar būvi atstājama kopīpašumā, bet pārējo zemi var sadalīt atsevišķos īpašumos, ievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto.

 

 

 

(2) Ja zemes un būves kopīpašumā esoša būve nav sadalāma, no zemes un būves kopīpašuma var nodalīt būvi kopā ar tās uzturēšanai nepieciešamo zemesgabalu, ja tas atbilst vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Minētā zeme kopā ar būvi atstājama kopīpašumā, bet pārējo zemi var sadalīt atsevišķos īpašumos, ievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto.

(3) Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esoša mājas uzturēšanai funkcionāli nepieciešama zemesgabala sadalīšanu.

29

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izslēgt trešajā daļā vārdu „funkcionāli”.

Atbalstīts

(3) Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esoša mājas uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala sadalīšanu.

18.pants. Sadalot kopīpašumā esošu zemesgabalu, nav pieļaujama starpgabalu veidošana.

 

 

 

16.pants. Sadalot kopīpašumā esošu zemesgabalu, nav pieļaujama starpgabalu veidošana.

19.pants. Izstrādājot zemes ierīcības projektu zemesgabalu robežu pārkārtošanai un zemesgabalu apmaiņai, ievēro nosacījumu, ka apmaināmo zemesgabalu kadastrālajai vērtībai jābūt vienādai, bet, ja tas nav iespējams, – paredz zemes vērtības izlīdzināšanu ar piemaksu naudā, īpašniekiem vienojoties. Ja zemes īpašnieki nevar vienoties, zemes robežu pārkārtošanu un zemesgabalu apmaiņu neizdara.

 

 

 

17.pants. Izstrādājot zemes ierīcības projektu zemesgabalu robežu pārkārtošanai un zemesgabalu apmaiņai, ievēro nosacījumu, ka apmaināmo zemesgabalu kadastrālajai vērtībai jābūt vienādai, bet, ja tas nav iespējams, — paredz zemes vērtības izlīdzināšanu ar piemaksu naudā, īpašniekiem vienojoties. Ja zemes īpašnieki nevar vienoties, zemes robežu pārkārtošanu un zemesgabalu apmaiņu neizdara.

20.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā projektā ietverto zemesgabalu īpašniekiem jānoslēdz savstarpējs līgums par projekta risinājuma īstenošanu.

30

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 20. pantu kā 18.pantu šādā redakcijā:

„20.pants. (1) Par zemes ierīcības projekta izstrādi, tā finansēšanas kārtību un būtiskajiem zemes ierīcības darba uzdevumiem ieinteresētie zemesgabalu īpašnieki noslēdz vienošanos.

(2) Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes zemesgabalu īpašnieki ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta risinājumu īstenošanai, zemju apmaiņas vai kompensācijas nosacījumiem, kā arī saskaņo projektēto zemesgabalu robežas.”

Atbalstīts

 

 

18.pants. (1) Par zemes ierīcības projekta izstrādi, tā finansēšanas kārtību un būtiskajiem zemes ierīcības darba uzdevumiem ieinteresētie zemesgabalu īpašnieki noslēdz vienošanos.

(2) Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes zemesgabalu īpašnieki ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta risinājumu īstenošanai, zemju apmaiņas vai kompensācijas nosacījumiem, kā arī saskaņo projektēto zemesgabalu robežas.

21.pants. (1) Pirms licencētās personas izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā projekta izstrādātājs iesniedz zemes ierīcības projektu attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā, kura sniedz atzinumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta atbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

31

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Aizstāt 21. panta pirmajā daļā vārdu „licencētās” ar vārdu „sertificētas”.

Atbalstīts

19.pants. (1) Pirms sertificētas personas izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā projekta izstrādātājs iesniedz šo projektu attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, kura sniedz atzinumu par tā atbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

(2) Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.

 

 

 

(2) Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.

22.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros. Vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru bez maksas iesniedz attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā, otru apstiprinātā zemes ierīcības projekta eksemplāru nodod ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājams vietējās pašvaldības arhīvā.

32

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt 22. panta otro teikumu aiz vārdiem „apstiprinātā projekta eksemplāru” ar vārdiem „un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā, Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS – 92”.

Atbalstīts

20.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros. Vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez maksas iesniedz attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, bet otru nodod ierosinātājam. Trešais eksemplārs glabājams vietējās pašvaldības arhīvā.

 

 

 

 

21.pants. Ja zemes ierīcības projektā ietvertais īpašums ir bijis apgrūtināts ar kredītsaistībām, šo kredītsaistību pārvedumu uz jaunizveidojamo īpašumu (īpašumiem) un projektējamā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā saskaņo ar kreditoru.

23.pants. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz zemes ierīcības projektā ietverto zemesgabalu, ieinteresētās puses ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali ir kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.

33

Juridiskais birojs

Aizstāt 23.panta trešajā teikumā vārdus “ieinteresētās puses” ar vārdiem “ieinteresētās personas”.

 

Atbalstīts

22.pants. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas attiecas uz zemes ierīcības projektā ietverto zemesgabalu, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.

III nodaļa

Zemes uzskaite un zemes lietošanas veidi

24.pants. Zemes uzskaiti un zemes lietošanas veidu ierakstīšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

34

 

 

 

 

 

35

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„III nodaļa Zemes lietošanas veidi”

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

„24.pants. Zemes lietošanas veidus nosaka un aktualizē veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. Zemes lietošanas veidu ierakstīšanu un uzskaiti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

III nodaļa. Zemes lietošanas veidi

 

23.pants. Zemes lietošanas veidus nosaka un aktualizē, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu. Zemes lietošanas veidu ierakstīšanu un uzskaiti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

25.pants. Zemes lietošanas veida noteikšanas un klasifikācijas kārtību, kā arī zemes uzskaites un zemes lietošanas veida maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

36

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

„25.pants. Zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un noteikšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

24.pants. Zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un noteikšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru Padomes 1991.gada 25.novembra lēmums Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 10.nr.).

37

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

 

Atbalstīts

 

2. Līdz zemes reformas pabeigšanai 2007.gada 1.janvārī zemes ierīcības darbus izpilda licencēti komersanti un Valsts zemes dienests.

38

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izslēgt pārejas noteikuma 2. punktu.

Atbalstīts

 

3. Zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamiem zemes īpašumiem zemes reformas laikā zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās" un Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 21.februāra lēmumu "Par nolikuma "Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu" apstiprināšanu".

 

 

 

1. Zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamiem zemes īpašumiem zemes reformas laikā zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās” un Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1991.gada 21.februāra lēmumu “Par nolikuma “Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu” apstiprināšanu”.

4. Līdz 2005.gada 31.decembrim Ministru kabinets izdod:

39

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Pārejas noteikumu 4.punktā:

aizstāt skaitļus un vārdus „2005. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2006. gada 1.jūlijam”.

Atbalstīts

2. Līdz 2006.gada 1.jūlijam Ministru kabinets izdod:

1) licencēšanas noteikumus zemes ierīcības darbiem atbilstoši šā likuma 4.pantam;

40

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Aizstāt 1. apakšpunktā vārdu „licencēšanas” ar vārdu „sertificēšanas”.

Atbalstīts

1) sertificēšanas noteikumus zemes ierīcības darbiem atbilstoši šā likuma 4.pantam;

2) zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumus atbilstoši šā likuma 11.panta pirmajai daļai un 21.panta pirmajai daļai;

 

 

 

2) zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumus atbilstoši šā likuma 10.panta pirmajai daļai un 19.panta pirmajai daļai;

3) zemes lietošanas veida noteikšanas un klasifikācijas kārtību, kā arī zemes uzskaites un zemes lietošanas veida maiņas kārtību atbilstoši šā likuma 25.pantam.

41

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3) zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un noteikšanas kritērijus atbilstoši šā likuma 25.pantam.”

Atbalstīts

3) zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un noteikšanas kritērijus atbilstoši šā likuma 24.pantam.

 

42

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

„5. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā zemes ierīcības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007. gada 31. decembrim izsniegtās zemes ierīcības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.”

Atbalstīts

3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes ierīcības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes ierīcības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

 

43

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„4. Persona, kurai zemes lietošanas tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”, likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.”

Atbalstīts

4. Persona, kurai zemes lietošanas tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”, likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, likumu “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.

 

44

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„Valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā”.

Atbalstīts

5. Valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

45

 

 

 

46

Juridiskais birojs

Izslēgt norādi par likuma spēkā stāšanos.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūnijā.”

Atbalstīts

 

 

 

Nav atbalstīts