Likumprojekts

25.11.2005

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (reģ.nr.1343) izskatīšanai 3.lasījumā 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr) šādus grozījumus: 

11.pants. Valsts nodevu objekti

(1) Šādas valsts nodevas tiek uzliktas tikai saskaņā ar likumiem:

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

57) par Elektronisko sakaru likumā noteiktajām numerācijas resursu lietošanas tiesībām (ikgadējā nodeva).

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija[1]

Papildināt 11.panta otro daļu ar 58 punktu šādā redakcijā:

“58) par ģerboņu likumā noteikto ģerboņu reģistrāciju.”

Atbalstīt

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 58 punktu šādā redakcijā:

“58) par ģerboņu likumā noteikto ģerboņu reģistrāciju.”

15.pants. Nodokļu maksātāju pienākumi

(1) Nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir šādi:

8) šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanas un uzskaites vajadzībām lietot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus;

1. Izteikt 15.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus vai pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes piešķirtu numuru;”.

2

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 15.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus vai pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru;”.

Atbalstīt

2. Izteikt 15.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus vai pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru;”.

18.pants. Nodokļu administrācijas pienākumi

Nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:

13) nodrošināt publiski pieejamu izsniegto stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu vienoto datu bāzi (reģistru);

2. Izteikt 18.panta 13.punktu šādā redakcijā:

“13) nodrošināt publiski pieejamu izsniegto stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu un pavadzīmju numuru vienoto datu bāzi (reģistru);”.

 

 

 

3. Izteikt 18.panta 13.punktu šādā redakcijā:

“13) nodrošināt publiski pieejamu izsniegto stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu un pavadzīmju numuru vienoto datu bāzi (reģistru);”.

22.pants. Konfidencialitāte

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez maksātāja atļaujas drīkst informēt:

1) Finanšu ministriju - jautājumos par valsts ieņēmumu nodrošināšanu;

2) citu nodokļu administrācijas pārstāvi - gadījumos, kad nepieciešams izskatīt jautājumu par aplikšanu ar nodokli;

3) izmeklēšanas institūcijas un tiesu iestādes - likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos;

4) Valsts kontroli - jautājumos, kas saistīti ar revīziju veikšanu;

5) pašvaldības domi (padomi) - jautājumos par pašvaldības ieņēmumu nodrošināšanu;

6) ārvalsts pilnvaroto pārstāvi - saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, informējot par to nodokļu maksātāju. Ja nodokļu administrācijai ir aizdomas par apliekamo objektu slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā nodokļu maksātāju var informēt 90 dienas pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas;

7) Naturalizācijas pārvaldi - par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;

8) Centrālo statistikas pārvaldi - jautājumos, kas attiecas uz statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;

9) Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes - saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10) valsts aģentūru "Maksātnespējas administrācija" - jautājumos, kas saistīti ar darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un jautājumos, kas saistīti ar nodokļu maksātājiem, par kuriem ir ierosināta maksātnespējas lieta;

11) Valsts civildienesta pārvaldi - jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas ierēdņu disciplinārlietu ierosināšanu un izmeklēšanu;

111) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi — jautājumos par ārzemnieka un viņa uzaicinātāja nodokļu maksājumiem, ja uzaicinātājs ir uzņēmies segt izdevumus, kas saistīti ar ārvalstnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē;

12) citas personas — saskaņā ar šā likuma 18. panta 8.,12., 13., 14. un 15.punktu, 23.panta trīspadsmito daļu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

3. Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.2, 11.3, 11.4 , 11. un 11. punktu šādā redakcijā:  

“112) Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kas veic mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanu personiskām vajadzībām un reprogrāfisku reproducēšanu personiskām vai dienesta vajadzībām, — par Latvijas Republikā ievestiem vai izvestiem tukšiem materiāliem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām (norādot attiecīgo kombinētās nomenklatūras kodu un skaitu), par kurām saskaņā ar Autortiesību likuma 34. un 35.pantu ir maksājama nesēja atlīdzība vai atlīdzība par darbu reprogrāfisko reproducēšanu;

113) Nodarbinātības valsts aģentūru — par komersantu — licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju — veiktajiem obligātajiem maksāju­miem valsts vai pašvaldības budžetā un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem;

114) Valsts darba inspekciju — par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;

115) Lauku atbalsta dienestu — jautājumos, kas saistīti ar valsts atbalsta, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vai Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda  finansējuma administrēšanu;

116) Studiju fondu — par nodokļu maksājumiem, kurus veic no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā studiju kredīta ņēmējs, — jautājumos par studiju kredīta piedziņu.”

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām pārnumurēt 22. panta otrās daļas līdzšinējā 11.1 un 12. punkta, kā arī likumprojektā iekļauto 11.2 – 11.6 punktu secību, nelietojot 11. punktā apakšiedalījumus, bet sakārtojot numerāciju vienlaidu sākot no 11. punkta līdz 18. punktam.

Tādējādi ierosinām papildināt likumprojekta 3. pantu ar tekstu šādā redakcijā:

‘’uzskatīt 22. panta otrās daļas 11.1 punktu par 12. punktu’’;

‘’uzskatīt 22. panta 12. punktu par 18. punktu.’’.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 22.panta otrās daļas 112.punktu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. 22.panta otrajā daļā:

uzskatīt 11.1 punktu par 12. punktu;

uzskatīt 12. punktu par 18. punktu;

papildināt ar 13., 14., 15., 16. un 17. punktiem šādā redakcijā:

“13) Nodarbinātības valsts aģentūru — par komersantu — licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju — veiktajiem obligātajiem maksāju­miem valsts vai pašvaldības budžetā un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem;

14) Valsts darba inspekciju — par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;

15) Lauku atbalsta dienestu — jautājumos, kas saistīti ar valsts atbalsta, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vai Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda  finansējuma administrēšanu;

16) Studiju fondu — par nodokļu maksājumiem, kurus veic no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā studiju kredīta ņēmējs, — jautājumos par studiju kredīta piedziņu;

 


 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 22.panta otro daļu 11.6punktu šādā redakcijā:

“11.6) Juridiskās palīdzības administrāciju – par nodokļu maksātāja ienākumiem, īpašuma stāvokli un apgādībā esošām personām, tās uzdevumu veikšanai”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 22.panta otro daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Juridiskās palīdzības administrāciju – par nodokļu maksātāja ienākumiem tās uzdevumu veikšanai”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (6)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

17) Juridiskās palīdzības administrāciju – par nodokļu maksātāja ienākumiem tās uzdevumu veikšanai;”.

28.1 pants. Stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošana nodokļu un nodevu aprēķināšanai

 

4. 28.1pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“28.1pants. Stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu, pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes piešķirtu numuru, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošana nodokļu un nodevu aprēķināšanai”;

7

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 28.1panta nosaukumu šādā redakcijā:

“28.1pants. Stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu, pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošana nodokļu un nodevu aprēķināšanai”;

 

Atbalstīt

5. 28.1pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“28.1pants. Stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu, pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošana nodokļu un nodevu aprēķināšanai”;

 


 

(1) Lai nodokļa aprēķināšanas un uzskaites vajadzībām nodrošinātu preču un citu materiālo vērtību saņemšanas un izsniegšanas darījuma precīzu un pilnīgu dokumentāru noformēšanu, nodokļu maksātāji lieto pavadzīmi-rēķinu, kas ir stingrās uzskaites dokuments. Ministru kabinets nosaka stingrās uzskaites preču pavadzīmju-rēķinu veidlapu izgatavošanas un izplatīšanas kārtību, to lietotājus un lietošanas kārtību, rekvizītus, kārtību, kādā šīs pavadzīmes-rēķini noformējami, reģistrējami, piemērojami, uzskaitāmi vienotā datu bāzē (reģistrā), kā arī to uzraudzības un kontroles kārtību.

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Lai nodokļa aprēķināšanas un uzskaites vajadzībām nodrošinātu akcīzes preču [alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu (degvielas)] un medikamentu saņemšanas un izsniegšanas darījuma precīzu un pilnīgu dokumentāru noformēšanu, nodokļu maksātāji lieto stingrās uzskaites pavadzīmi-rēķinu, kas ir stingrās uzskaites dokuments.”;

8

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 4. pantā (attiecībā uz grozījumiem likuma 28.1 panta pirmās daļas pirmajā teikumā) vārdu ‘’degvielas’’.

 

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Lai nodokļa aprēķināšanas un uzskaites vajadzībām nodrošinātu akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu) un medikamentu saņemšanas un izsniegšanas darījuma precīzu un pilnīgu dokumentāru noformēšanu, nodokļu maksātāji lieto stingrās uzskaites pavadzīmi-rēķinu, kas ir stingrās uzskaites dokuments.”;

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļi un citi maksājumi reģistrējami ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām, kārtību, kādā nodokļu maksātāji atbrīvojami no elektronisko ierīču un iekārtu obligātās lietošanas, minēto ierīču un iekārtu obligātās tehniskās prasības, šo ierīču un iekārtu lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji, tirgotāji un apkalpojošie dienesti reģistrējami vienotā datu bāzē (reģistrā), un to uzraudzības un kontroles kārtību.

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

izslēgt otro daļu;

 


 

 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes piešķirtu numuru lietotājus un to pienākumus, pavadzīmju rekvizītus, lietošanas kārtību, kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes piešķir numurus un uzskaita tos Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.

9

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 28.1panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru lietotājus un to pienākumus, pavadzīmju rekvizītus, lietošanas kārtību, kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests piešķir numurus un uzskaita tos Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru lietotājus un to pienākumus, pavadzīmju rekvizītus, lietošanas kārtību, kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests piešķir numurus un uzskaita tos Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.”

 

 (4) Ministru kabinets nosaka elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības un prasības elektronisko ierīču un iekārtu ekspertīžu veikšanai.

(5) Ministru kabinets nosaka elektronisko ierīču un iekārtu lietotājus un lietošanas kārtību, darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus, šo ierīču un iekārtu lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji, tirgotāji, apkalpojošie dienesti, eksperti un ekspertīzes akti reģistrējami vienotajā datu bāzē (reģistrā), un to uzraudzības un kontroles kārtību.”

 

 

 

(4) Ministru kabinets nosaka elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības un prasības elektronisko ierīču un iekārtu ekspertīžu veikšanai.

(5) Ministru kabinets nosaka elektronisko ierīču un iekārtu lietotājus un lietošanas kārtību, darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus, šo ierīču un iekārtu lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji, tirgotāji, apkalpojošie dienesti, eksperti un ekspertīzes akti reģistrējami vienotajā datu bāzē (reģistrā), un to uzraudzības un kontroles kārtību.”

30.pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Ja nav deklarēti skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 1000 latu, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no nedeklarēto darījumu kopsummas.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie darījumi pārsniedz 3000 latu, maksājama soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas; ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, - 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(5) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidrās naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā noteikto darījumu dalībnieku kontos.

(6) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.

5. Papildināt 30.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

“(7) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju.”

 

 

 

 

6. Papildināt 30.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

“(7) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju.”

Pārejas noteikumi

51. Pamatojoties uz finanšu ministra līdz 2004.gada 31.decembrim pieņemto lēmumu, Finanšu ministrija ir tiesīga:

1) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu, kas izveidojies līdz 2002.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

2) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk par 50 procentiem no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 2002.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu;

3) dzēst ar pamatparādu saistīto pamatparāda palielinājuma naudu, ja nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāda samaksa veikta pilnā apmērā 30 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas;

4) piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam šā punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minētos nosacījumus, ja ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no nodokļa maksājumiem.

6. Pārejas noteikumos:

51.punktā:

aizstāt ievaddaļā vārdus un skaitļus “līdz 2004.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim”;

aizstāt 1. un 2.apakšpunktā skaitli “2002.” ar skaitli “2004.”;

 

 

 

 

7. Pārejas noteikumos:

51.punktā:

aizstāt ievaddaļā vārdus un skaitļus “līdz 2004.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim”;

aizstāt 1. un 2.apakšpunktā skaitli “2002.” ar skaitli “2004.”;

 

55. Finanšu ministrs pārejas noteikumu 51.punktā minēto lēmumu pieņem, ja līdz 2004.gada 15.decembrim Finanšu ministrijai ir iesniegti šādi dokumenti:

1) nodokļu maksātāja iesniegums, kurā dots nodokļu maksātāja raksturojums un norādīti parāda rašanās iemesli un pasākumi, kas veikti nodokļu parāda nomaksai;

2) nodokļu administrācijas izsniegtā izziņa par nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas nodokļu maksātājam izveidojušies līdz 2002.gada 31.decembrim, norādot atsevišķi šo maksājumu pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

3) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums, kas apstiprina, ka attiecīgā pašvaldība piekrīt piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam pārejas noteikumu 51.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā minētos nosacījumus.

55.punktā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “2004.” ar skaitli “2006.”;

aizstāt 2.apakšpunktā skaitli “2002.” ar skaitli “2004.”;

 

 

 

 

55.punktā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “2004.” ar skaitli “2006.”;

aizstāt 2.apakšpunktā skaitli “2002.” ar skaitli “2004.”;

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 73., 74., 75., 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

“73. Grozījumi šā likuma 15.panta pirmās daļas 8.punktā, 18.panta 13.punktā un 28.pantā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 73., 74., 75., 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

“73. Grozījumi šā likuma 15.panta pirmās daļas 8.punktā, 18.panta 13.punktā un 28.pantā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

74. Nodokļu maksātāji, kuri neveic darbības ar akcīzes precēm [alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem (degvielu)], medikamentiem un kokmateriāliem, līdz 2006.gada 31.decembrim drīkst darījumu noformēšanai izmantot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina veidlapas pēc izvēles. Darījumos ar kokmateriāliem nodokļu maksātāji izmanto kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinus līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt Pārejas noteikumu 74.punktu šādā redakcijā:

“74. Nodokļu maksātāji, kuri neveic darbības ar akcīzes precēm (alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem (degvielu)), medikamentiem un kokmateriāliem, līdz 2006.gada 31.decembrim var darījumu noformēšanai izmantot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina veidlapas pēc izvēles. Stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina noformēšanas un lietošanas kārtībai piemēro Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumus Nr.339 “Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem”. Darījumos ar kokmateriāliem nodokļu maksātāji izmanto kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinus līdz 2006.gada 31.decembrim. Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina noformēšanas un lietošanas kārtībai piemēro Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumus Nr.181 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība””.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 74. punktā vārdu ‘’degvielu’’.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 74.punktu šādā redakcijā:

“74. Nodokļu maksātāji, kuri neveic darbības ar akcīzes precēm (alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem), medikamentiem un kokmateriāliem, līdz 2006.gada 31.decembrim var darījumu noformēšanai izmantot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina veidlapas pēc izvēles. Stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina noformēšanas un lietošanas kārtībai piemēro Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumus Nr.339 “Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem”. Darījumos ar kokmateriāliem nodokļu maksātāji izmanto kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinus līdz 2006.gada 31.decembrim. Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina noformēšanas un lietošanas kārtībai piemēro Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumus Nr.181 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība””.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (12)

 

Atbalstīt

74. Nodokļu maksātāji, kuri neveic darbības ar akcīzes precēm (alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem), medikamentiem un kokmateriāliem, līdz 2006.gada 31.decembrim var darījumu noformēšanai izmantot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina veidlapas pēc izvēles. Stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina noformēšanas un lietošanas kārtībai piemēro Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumus Nr.339 “Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem”. Darījumos ar kokmateriāliem nodokļu maksātāji izmanto kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinus līdz 2006.gada 31.decembrim. Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina noformēšanas un lietošanas kārtībai piemēro Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumus Nr.181 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība”.

 

75. Šā likuma 28.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2005.gada 31.decembrim.

76. Šā likuma 28.panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 31.decembrim.

77. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.361 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām”.”

 

 

 

75. Šā likuma 28.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2005.gada 31.decembrim.

76. Šā likuma 28.panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 31.decembrim.

77. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.361 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām”.”

 [1] Likumprojekts “Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" (reģ.nr.922), aktualizēts saistībā ar izdarītajām izmaiņām likumprojektā “Heraldisko simbolu likums” (reģ.nr.920)