Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā ( reģ. nr 1341)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija, (dok. nr.4863)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

 

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

Ciltsdarba likums

 Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība) - dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;

 

 

 

 

 

2) ciltsdarbs - zootehnisko pasākumu komplekss mērķtiecīgai dzīvnieku un mājputnu ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā ietilpst to pareiza audzēšana, izlase un atlase, ēdināšana, turēšana, kopšana un uzskaite;

 

 

 

 

 

3) ciltsdarba programma - Zemkopības ministrijas apstiprināts dokuments, kas regulē ciltsdarbu;

1.  1.pantā:

izslēgt 3.punktu;

 

 

 

 

1.  1.pantā:

izslēgt 3.punktu;

 

4) ciltsgrāmata - informācijas krājums par augstvērtīgu dzīvnieku izcelšanos, produktivitāti un ciltsvērtību;

 

 

 

 

 

5) ciltsvērtība - dzīvnieka izkopjamās īpašības ģenētiski noteikta novirze no ganāmpulka vai populācijas vidējā rādītāja;

 

 

 

 

 

6) dzīvnieku pārraudzība - individuāla dzīvnieku kontroles sistēma, kas nodrošina ražības un produkcijas kvalitātes datus ciltsvērtības noteikšanai;

 

 

 

 

 

7) populācija - vienas sugas dzīvnieku kopa, kurai piemīt ģenētiski noteiktas īpatnības un kuras atražošana notiek galvenokārt šīs kopas ietvaros;

 

 

 

 

 

8) sertificēts vaislinieks - augstvērtīgs dzīvnieks šķirnes uzlabošanai;

 

 

 

 

 

9) šķirne - vienas sugas dzīvnieku populācija, kurai ir ģenētiski noteiktas līdzīgas saimnieciski derīgās īpašības;

 

 

 

 

 

 

10) šķirnes materiāls - ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un viņu pavairošanas materiāls (bioprodukts, embriji un olšūnas);

 

 

 

 

 

 

 

11) embriju transplantēšanas uzņēmums — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar embriju iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) embriju transplantēšana – embriju iegūšana, apstrāde un realizā­cija;

 

 

 

 

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) embriju transplantēšana – embriju iegūšana, apstrāde un realizā­cija;

 

12) mākslīgās apsēklošanas stacija — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar bioprodukta iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

12) mākslīgā apsēklošana – bioprodukta iegūšana, apstrāde un realizā­cija;";

 

 

 

 

12) mākslīgā apsēklošana – bioprodukta iegūšana, apstrāde un realizā­cija;";

 

13) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija, kas nodarbojas ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītos pakalpojumus un pilda ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.

aizstāt 13.punktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija" ar vārdiem "komersants vai biedrība";

 

 

 

 

aizstāt 13.punktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija" ar vārdiem "komersants vai biedrība";

 

 

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecība – fiziskā vai juridiskā persona, kura nodarbojas ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piešķirts attiecīgs statuss."

 

 

 

 

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecība – saimniecība, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, kura nodarbojas ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgs statuss."

 

4.pants

 

 

 

 

 

(1) Zemkopības ministrija:

 

 

 

 

 

1) koordinē vienotu ciltsdarba stratēģiju dzīvnieku saimnieciski derīgo īpašību izkopšanā un atražošanā;

 

 

 

 

 

2) sagatavo priekšlikumus par investīciju ieguldīšanu ciltsdarbā;

 

 

 

 

 

3) apstiprina ciltsdarba programmas katrai populācijai;

2. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

 

 

2. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3.punktu.

4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;

 

 

 

 

 

5) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" izvēlas konkrētas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuras pilnvaro pildīt ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.

 

 

 

 

 

(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

 

 

 

 

 

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

 

 

 

 

 

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.

 

 

 

 

 

(3) Instrukcijas un ieteikumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes.

 

 

 

 

 

8.pants

 

 

 

 

 

Ciltsdarba valsts inspekcijai savas kompetences ietvaros ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) pārbaudīt dzīvnieku audzētāju saimniecības, uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), sabiedriskās organizācijas un citas institūcijas, kas veic ciltsdarbu, un saņemt no tām nepieciešamo informāciju;

 

3. Aizstāt 8.panta 1.punktā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), sabiedriskās organizācijas un citas institūcijas" ar vārdiem "komersantus, to uzņēmumus un biedrības".

 

 

 

 

3. Aizstāt 8.panta 1.punktā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), sabiedriskās organizācijas un citas institūcijas" ar vārdiem "komersantus, to uzņēmumus un biedrības".

 

2) anulēt normatīvajiem aktiem neatbilstošus ciltsdokumentus;

 

 

 

 

 

3) apturēt uz laiku līdz vienam gadam vai anulēt pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu, dzīvnieku vērtēšanas ekspertu un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai;

 

 

 

 

 

4) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un uzlikt administratīvos sodus;

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 10.12.98. likumu, kas stājas spēkā no 06.01.99.);

 

 

 

 

 

6) izsniegt izziņas ar ciltsdarbu saistītos jautājumos.

 

 

 

 

 

 

 

         10.pants

 

 

 

 

 

(1) Ciltsdarbu veic:

 

 

 

 

 

1) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

4.  10.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanti";

 

 

 

 

4.  10.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanti";

 

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šīm organizācijām noteiktus mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai;

 

 

 

 

 

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.

 

 

 

 

 

(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

 

 

 

 

 

1) izstrādā un realizē ciltsdarba programmas;

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) izstrādā, apstiprina un īsteno ciltsdarba programmas, kas regulē attiecīgo dzīvnieku sugu un šķirņu ciltsdarbu;".

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) izstrādā, apstiprina un īsteno ciltsdarba programmas, kas regulē attiecīgo dzīvnieku sugu un šķirņu ciltsdarbu;".

 

 

2) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

3) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

 

 

 

 

 

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

 

 

 

 

 

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

 

 

 

 

 

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus.

 

 

 

 

 

16.pants

 

 

 

 

 

(1) Dzīvnieku atražošana notiek, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot, pārstādot embrijus vai arī dabiskā ceļā, izmantojot lecināšanai augstvērtīgus sertificētus vaisliniekus.

 

 

 

 

 

(2) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Vaislinieku bioproduktu drīkst iegūt mākslīgās apsēklošanas stacija, kas ir reģistrēta Ciltsdarba valsts inspekcijā. Embrijus drīkst iegūt embriju transplantācijas uzņēmums, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Mākslīgās apsēklošanas stacijas un embriju transplantācijas uzņēmuma atbilstības kritērijus un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vaislinieku bioproduktu un embrijus drīkst iegūt komersants, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Atbilstības kritērijus komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

5. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vaislinieku bioproduktu un embrijus drīkst iegūt komersants, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Atbilstības kritērijus komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt likumu ar 19.1  pantu šādā redakcijā:

“ 19. pants. Dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt

6. Papildināt likumu ar 19.1  pantu šādā redakcijā:

“ 19. pants. Dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

21. pants

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

7. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

(1) Valsts no budžeta finansē Ciltsdarba valsts inspekciju, dzīvnieku reģistra un ganāmpulka reģistra kārtošanu, ciltsdarba arhīva uzturēšanu, Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, dzīvnieku vērtēšanas sistēmas izveidi un citus ar ciltsdarbu saistītus valsts pasūtījumus.

 "21.pants

(1) Valsts no budžeta finansē Ciltsdarba valsts inspekciju un Datu centru, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra kārtošanu, ciltsdarba arhīva uzturēšanu, Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, dzīvnieku vērtēšanas sistēmas izveidi un citus ar ciltsdarbu saistītus valsts pasūtījumus.

 

 

 

 

 

 "21.pants

(1) Valsts no budžeta finansē Ciltsdarba valsts inspekciju un Datu centru, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra kārtošanu, ciltsdarba arhīva uzturēšanu, Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, dzīvnieku vērtēšanas sistēmas izveidi un citus ar ciltsdarbu saistītus valsts pasūtījumus.

 

 

(2) Valsts investē līdzekļus Datu centrā, lai izveidotu dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku un dzīvnieku vienotu reģistru un veiktu dzīvnieku apzīmēšanu, kā arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), sabiedriskajās organizācijās un citās ar ciltsdarbu saistītās institūcijās, lai izstrādātu programmas dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai un sakārtotu ciltsdarba sistēmu.

 

(2) Valsts subsidē ar ciltsdarbu saistītos pasākumus saskaņā ar norma­tīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai."

 

 

 

 

(2) Valsts subsidē ar ciltsdarbu saistītos pasākumus saskaņā ar norma­tīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai."

 

(3) Valsts subsidē dzīvnieku un to bioprodukta iepirkšanu, jaunu šķirņu ganāmpulku izveidošanu un esošo ganāmpulku selekciju.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Fiziskajām personām, kuras nodarbojas ar ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem līdz 2000.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

2. Fiziskās personas, kuras veic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku pārraudzības darba veikšanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta.

 

 

 

 

 

3. Fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta."

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus par nosacījumiem zirgu darba spēju novērtēšanai un dalībai zirgu sporta sacensībās un noteikumus par sertifikāta izsniegšanu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2006. gada 1. septembrim izdod noteikumus par atbilstības kritērijiem komersanta uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību, un noteikumus par dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtību.””

Atbalstīt

8.Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2006. gada 1. septembrim izdod noteikumus par atbilstības kritērijiem komersanta uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī par šo komersantu reģistrēšanas kārtību un noteikumus par dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtību.””

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

9. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 90/428/EEC, 91/174/EEC, 94/28/E C, 96/509/EC un 96/510/EC.

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

1) Padomes 1990.gada 26.jūnija direktīvas 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās;

 

 

 

1) Padomes 1990.gada 26.jūnija direktīvas 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās;

 

2) Padomes 1991.gada 25.marta direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

 

 

 

 

2) Padomes 1991.gada 25.marta direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

 

 

3) Padomes 1994.gada 23.jūnija direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka prin­cipus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešajām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem."

 

 

 

3) Padomes 1994.gada 23.jūnija direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka prin­cipus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešajām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem."