Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Tūrisma likumā

(Reģ. nr. 1338)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

(  37  )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Tūrisma likumā

 

 

 

Grozījumi Tūrisma likumā

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 4.nr.; 2003, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 4.nr.; 2003, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aktīvais tūrisms - tūrisma veids, kurā tūrists visas nepieciešamās darbības veic pats;

2) dabas tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir izzināt dabu, apskatīt raksturīgas ainavas, biotopus, novērot augus un dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izglītoties dabas aizsardzības jautājumos;

3) (izslēgts ar 07.10.99. likumu);

4) klients - fiziskā vai juridiskā persona, kas piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pērk kompleksu tūrisma pakalpojumu trešās personas interesēs;

5) komplekss tūrisma pakalpojums - iepriekš sagatavots vismaz divu tūrisma pakalpojumu apvienojums, kurš pārdots vai piedāvāts par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām, vai kurš ietver izmitināšanu;

 

 

 

 

 

6) kompleksais tūrisma uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;

 

 

 

1

Juridiskais birojsIzteikt likuma 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzējs – komersants, kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;”.

atbalstīt

 

2. 1.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzējs — komersants, kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;”;

7) kultūras tūrisms - tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām;

8) kūrorts - ar dabiskiem dziedniecības līdzekļiem (minerālūdeņiem, ārstnieciskajām dūņām u.tml.), kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru nodrošināta teritorija;

9) rekreatīvais tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir atjaunot cilvēka fizisko un garīgo potenciālu, racionāli izmantojot dabiskos un mākslīgos atpūtas un atveseļošanās resursus;

10) sporta tūrisms - sacensības atsevišķu aktīvā tūrisma iemaņu labākā vai ātrākā izpildē, kā arī sacensības noteiktas grūtības kategorijas tūrisma maršrutu veikšanā;

11) starptautiskais tūrisms - ārvalstnieku tūrisms Latvijas teritorijā (tūrisma pakalpojumu eksports) vai Latvijas iedzīvotāju tūrisms ārvalstīs (tūrisma pakalpojumu imports);

12) tūrisms - personas darbības, kas saistītas ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ne ilgāk kā vienu gadu;

13) tūrists - fiziskā persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu;

14) tūrisma aģentūra - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp klientiem un tūrisma operatoriem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem;

 

 

 

 

 

15) tūrisma informācijas centrs - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā;

 

2. Izteikt 1.panta 15.punktu šādā redakcijā:

"15) tūrisma informācijas centrs – valsts vai pašvaldības izveidota institūcija, kapitālsabiedrība vai privāta komercsabiedrība, kas sniedz informāciju par tūrisma pakalpojumiem un palīdzību to izmantošanā;".

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojsIzteikt likumprojekta 2.pantu (likuma 1.panta 15.punkts) šādā redakcijā:“15) tūrisma informācijas centrs – valsts vai pašvaldības izveidota institūcija (tajā skaitā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība), kā arī komersants, kas sniedz informāciju par tūrisma pakalpojumiem un palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā;” Atbildīgā komisijaIzslēgt 1.panta 15.punktu.

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

izslēgt 15.punktu;

 

16) tūrisma infrastruktūra - tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta, tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.) pakalpojumu kopums, kas nodrošina tūrisma nozares darbību;

 

 

 

 

 

17) tūristu mītne - ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu;

3. Izslēgt 1.panta 17.punktu.

 

 

 

izslēgt 17.punktu;

18) tūrisma nozare - tautsaimniecības nozare, kuras uzdevums ir tūrisma pakalpojumu sagatavošana un sniegšana;

19) tūrisma operators - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas izstrādā un pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus;

20) tūrisma pakalpojums - mērķtiecīga darbība tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai;

21) tūrisma resursi - dabas un cilvēka veidotu faktoru un norišu kopums, kas piesaista tūristu emocionālās, garīgās, fiziskās un dziednieciskās intereses;

22) vietējais tūrisms - Latvijas iedzīvotāju tūrisms Latvijā.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„23) lauku tūrisms – ilgtspējīgs tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir nodrošināt nodarbinātību un ienākumus vietējiem iedzīvotājiem un individualizētu atpūtas piedāvājumu patērētājam, balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un dabas resursiem, un naktsmītņu piedāvājumu, norisinās lauku teritorijās un apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 5000;

 

Atbildīgā komisija

papildināt  pantu ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23) lauku tūrisms — tūrisma veids, kura mērķis ir, balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un dabas resursiem, piedāvāt patērētājiem iespēju atpūsties vai izmantot tūristu mītnes lauku apdzīvotās vietās, izņemot republikas nozīmes pilsētas;”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

papildināt  pantu ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23) lauku tūrisms — tūrisma veids, kura mērķis ir, balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un dabas resursiem, piedāvāt patērētājiem iespēju atpūsties vai izmantot tūristu mītnes lauku apdzīvotās vietās, izņemot republikas nozīmes pilsētas;”;

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

24) ekotūrisms - ilgtspējīgs, videi draudzīgs un atbildīgs tūrisms,  kura galvenais mērķis ir veicināt dabas un vides aizsardzību un izziņu, vietējo iedzīvotāju labklājības pieaugumu, kā arī veicināt sabiedrībā vides izglītību un apziņu;

 

Atbildīgā komisija

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

“

24) ekotūrisms — ilgtspējīgs, videi draudzīgs tūrisms, kura galvenais mērķis ir veicināt dabas un kultūras vērtību izzināšanu un vides aizsardzību, kā arī pilnveidot sabiedrībā vides izglītību un apziņu;”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

“

24) ekotūrisms — ilgtspējīgs, videi draudzīgs tūrisms, kura galvenais mērķis ir veicināt dabas un kultūras vērtību izzināšanu un vides aizsardzību, kā arī pilnveidot sabiedrībā vides izglītību un apziņu;”;

 

 

8

Atbildīgā komisija

papildināt pantu ar 25.punktu šādā redakcijā:

“25) tūristu gids — persona, kurai ir sertificēšanas institūcijas izdots profesionālās kvalifikācijas sertifikāts un kura vada tūristus un ekskursantus noteiktā apvidū un viņu izraudzītajā valodā iepazīstina ar kultūras un dabas vērtībām;”.

atbalstīt

papildināt pantu ar 25.punktu šādā redakcijā:

“25) tūristu gids — persona, kurai ir sertificēšanas institūcijas izdots profesionālās kvalifikācijas sertifikāts un kura vada tūristus un ekskursantus noteiktā apvidū un viņu izraudzītajā valodā iepazīstina ar kultūras un dabas vērtībām;”.

 

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

25) zaļais sertifikāts - vides kvalitātes zīme lauku tūrisma mītnēm, kurās tiek īpaši saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti dabas resursi un tūristiem piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes;

neatbalstīt

 

 

 

 

10

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

26) lauku tūrisma mītne - lauku tūrisma galvenais piedāvājums, kurā ir ne vairāk kā 40 gultas vietas .”

neatbalstīt

 

 

3.pants. Tūrisma nozares uzdevumi

Tūrisma nozares galvenie uzdevumi ir šādi:

1) nodrošināt tūrismam brīvas un vienlīdzīgas iespējas, celt tā ekonomisko efektivitāti un radīt jaunas darba vietas;

2) veicināt Latvijas integrāciju starptautiskajā tūrisma apritē;

3) veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;

 

 

 

 

 

 

 

11

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 3.pantu ar 3.1punktu šādā redakcijā:

„31)veicināt lauku sociālās, ekonomiskās un kultūras vides saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, sekmējot lauku tūrisma attīstību;”

atbalstīt

3. Papildināt 3.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“31) veicināt lauku sociālās, ekonomiskās un kultūras vides saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, sekmējot lauku tūrisma attīstību;”.

4) veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;

5) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt rekreatīvā tūrisma attīstību;

6) paaugstināt to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) konkurētspēju, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus;

7) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu tūrismam;

8) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma pakalpojumiem;

9) veicināt sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu;

10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.2002. likumu, kas stājas spēkā no 20.02.2002.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Tūrisma politikas mērķis

(1) Valsts veido tūrisma politiku tā, lai nodrošinātu tūrisma resursu racionālu izmantošanu un aizsardzību un īpaši veicinātu vietējā un starptautiskā tūrisma attīstību.

 

12

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt likuma 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Valsts veido tūrisma politiku tā, lai nodrošinātu tūrisma resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vietējā un starptautiskā tūrisma, arī aktīvā, dabas, kultūras, rekreatīvā, ekotūrisma, lauku tūrisma attīstību.”

neatbalstīt

 

 

 (2) Tūrisma politikas īstenošanai tiek izstrādāta kompleksa un ilglaicīga tūrisma attīstības nacionālā programma, kurā ietverts veicamo pasākumu kopums tūrisma nozares attīstības nodrošināšanai vidējā vai ilgā laika posmā.

 

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tūrisma politikas veidošanai un īstenošanai tiek izstrādāti tūrisma attīstības politikas plānošanas dokumenti."

 

 

 

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tūrisma politikas veidošanai un īstenošanai tiek izstrādāti tūrisma attīstības politikas plānošanas dokumenti.”

 

 

13

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar 4.1.pantu šādā redakcijā:

„4.1. pants. Ilgtspējīga tūrisma attīstības nodrošinājums

Lai veicinātu ilgtspējīgu tūrisma attīstību, Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tūrisma mītne saņem „Zaļo sertifikātu”.”

neatbalstīt

 

 

6.pants. Valdības kompetence tūrisma attīstības nodrošināšanā

(1) Tūrisma attīstības valsts politiku izstrādā Ekonomikas ministrija un apstiprina Ministru kabinets.

(2) Ekonomikas ministrijas galvenie uzdevumi tūrisma jomā ir šādi:

5.  6.pantā:

14

Atbildīgā komisija

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ekonomikas ministrija ir tūrisma nozares vadošā (augstākā) iestāde. Tās funkcijas nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

5. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ekonomikas ministrija ir tūrisma nozares vadošā (augstākā) iestāde. Tās funkcijas nosaka Ministru kabinets.”;

1) izstrādāt tūrisma attīstības nacionālo programmu un pārraudzīt tās realizāciju;

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izstrādāt tūrisma attīstības valsts politiku, organizēt un koordinēt tās īstenošanu;";

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izstrādāt tūrisma attīstības valsts politiku, organizēt un koordinēt tās īstenošanu;”;

2) izstrādāt likumprojektus un normatīvo aktu projektus;

3) pārstāvēt valsts intereses tūrisma nozarē;

 

 

 

 

 

4) plānot līdzekļus tūrisma informācijas centru izveidei un darbībai;

5) (izslēgts ar 24.01.2002. likumu);

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

Deputāte A.Seile

Izslēgt likumprojekta 5. panta otrajā daļā vārdus “izslēgt otrās daļas 4.punktu;”

 

Deputāte A.Seile

Izteikt spēkā esošā likuma 6. panta 4. punktu šādā redakcijā:
”4) nodrošināt valsts atbalstu valsts un pašvaldību tūrisma informācijas centru darbībai;”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta 4. punktu šādā redakcijā:
”4) plānot valsts atbalstu tūrisma nozarei;”

atbalstīt

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.

 

 

 

atbalstīt

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) plānot valsts atbalstu tūrisma nozarei;”;

6) koordinēt tūrisma attīstības reģionālo programmu un starptautisko projektu izstrādāšanu;

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

 

 

 

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

7) sagatavot un īstenot starptautiskos nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā.

 

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā: "7) sagatavot un īstenot starptautiskos nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā, kā arī koordinēt starptautisku projektu izstrādāšanu."

 

 

 

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) sagatavot un īstenot starptautiskos nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā, kā arī koordinēt starptautisku projektu izstrādāšanu.”

(3) Tūrisma attīstības valsts politiku īsteno Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošā Tūrisma attīstības valsts aģentūra.

(4) Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

8.pants. Pašvaldību kompetence tūrisma jomā

Pašvaldības tūrisma jomā:

1) izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas;

2) saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu;

3) nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām;

4) piedalās teritoriālo tūrisma informācijas centru izveidošanā un finansēšanā;

5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

 

18

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) piedalās tūrisma informācijas biroju, centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā;”

atbalstīt

6. Izteikt 8.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) piedalās tūrisma informācijas biroju, centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā;”.

9.pants. Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome

(1) Ministru kabinets izveido Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi kā koleģiālu, konsultatīvu un koordinējošu institūciju, kurā iekļauti tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

(2) Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes darbības mērķis ir veicināt tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un sabiedrisko organizāciju sadarbību, lai sekmētu tūrisma attīstību, veicinātu tūrisma nozares integrāciju valsts sociāli ekonomiskās attīstības procesā un aizstāvētu to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) intereses, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus.

6. Aizstāt 9.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "biedrību un nodibinājumu".

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Juridiskais birojs

9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “un sabiedrisko organizāciju pārstāvji” ar vārdiem “kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji”;

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “un sabiedrisko organizāciju sadarbību” ar vārdiem “kā arī biedrību un nodibinājumu sadarbību”.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

7. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “un sabiedrisko organizāciju pārstāvji” ar vārdiem “kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji”;

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “un sabiedrisko organizāciju sadarbību” ar vārdiem “kā arī biedrību un nodibinājumu sadarbību”.

III nodaļa. Uzņēmējdarbība tūrisma nozarē

 

7. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdu "Uzņēmējdarbība" ar vārdu "Komercdarbība".

21

Atbildīgā komisija

Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa. Tūrisma pakalpojumi”.

 

atbalstīt

8. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa. Tūrisma pakalpojumi”.

11.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tūrisma nozarē

 

22

Atbildīgā komisija

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“11.pants. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un to darbības veidi;

atbalstīt

9. 11.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“11.pants. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un to darbības veidi;

 (1) Tūrisma pakalpojumus var sniegt uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš noteiktā kārtībā reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un kura darbības mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem.

8. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "Komercreģistrā".

23

Atbildīgā komisija

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tūrisma pakalpojumus var sniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, ja tā darbības mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem.”

atbalstīt

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tūrisma pakalpojumus var sniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, ja tā darbības mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem.”;

(2) Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, pēc darbības veida iedala šādi:

 

 

24

Atbildīgā komisija

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Tūrisma pakalpojumu sniedzējus pēc darbības veida iedala šādi:”;

atbalstīt

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Tūrisma pakalpojumu sniedzējus pēc darbības veida iedala šādi:”;

1) tūrisma operators;

2) tūrisma aģentūra;

3) kompleksais tūrisma uzņēmums;

 

25

Juridiskais birojs

11.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzējs;”;

 

atbalstīt

 

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzējs;”;

 

4) tūristu mītne;

 

9. Izteikt 11.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tūristu izmitināšanas un apkalpošanas komersants;".

26

Atbildīgā komisija

izslēgt grozījumus 11.panta otrās daļas 4.punktā.

 

atbalstīt

 

 

5) tūrisma informācijas centrs.

 

 

27

Atbildīgā komisija

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) tūrisma informācijas birojs, centrs, punkts.”

atbalstīt

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) tūrisma informācijas birojs, centrs, punkts;”;

 

 

28

 

 

 

 

 

29

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 11.panta otro daļu ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

„6) lauku tūrisma mītne;

7) gida pakalpojumi.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 11.panta otro daļu ar 6.  punktu šādā redakcijā:

“6) tūristu gids.”;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.

 

 

atbalstīt

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) tūristu gids.”;

 (3) (Izslēgta ar 07.10.99. likumu).

(4) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) sniedz klientam kompleksu tūrisma pakalpojumu, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un klients slēdz rakstveida līgumu.

 

 

30

Atbildīgā komisija

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja klientam tiek sniegts komplekss tūrisma pakalpojums, tā sniedzēja pienākums ir noslēgt ar klientu rakstveida līgumu.”;

atbalstīt

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja klientam tiek sniegts komplekss tūrisma pakalpojums, tā sniedzēja pienākums ir noslēgt ar klientu rakstveida līgumu.”;

 

(5) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

31

Juridiskais birojs

aizstāt piektajā daļā vārdus “uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta” ar vārdiem “kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta”.

atbalstīt

 

aizstāt piektajā daļā vārdus “uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta” ar vārdiem “kompleksa tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta”;

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Gida pakalpojumus Latvijas teritorijā var sniegt atbilstošas kvalifikācijas gids, kas reģistrējies kā komersants vai saņēmis kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu. Gida pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6)Tūristu gida pakalpojumus Latvijas teritorijā var sniegt persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.Tūristu gida sertifikācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets" .

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6)Tūristu gida pakalpojumus Latvijas teritorijā var sniegt persona, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saņēmusi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu. Tūristu gida sertifikācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

14.pants. Tūrisma informācijas centri

Tūrisma informācijas centri informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā.

 

 

34

Atbildīgā komisija
Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Tūrisma informācijas sniedzēji

Tūrisma informācijas sniedzējus Latvijā iedala šādi:

1) tūrisma informācijas birojs — valsts vai pašvaldību izveidota institūcija (tajā skaitā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība), kas darbojas Latvijā vai ārvalstīs un sniedz detalizētu informāciju par tūrisma pakalpojumiem un palīdzību šo pakalpojumu izmantošanā savā reģionā vai visā Latvijā;

2) tūrisma informācijas centrs — valsts vai pašvaldību izveidota institūcija (tajā skaitā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība), kā arī komersants, kas sniedz informāciju par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā vietējā līmenī;

3) tūrisma informācijas punkts — tūrisma informācijas centra filiāle, kas sniedz informāciju par tūrisma iespējām tuvākajā apkārtnē;

4) tūrisma informācijas stends — informācijas stends vai informācijas sniegšanas iekārta, ko novieto tūristu koncentrācijas vietās.”

atbalstīt

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Tūrisma informācijas sniedzēji

Tūrisma informācijas sniedzējus Latvijā iedala šādi:

1) tūrisma informācijas birojs — valsts vai pašvaldību izveidota institūcija (tajā skaitā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība), kas darbojas Latvijā vai ārvalstīs un sniedz detalizētu informāciju par tūrisma pakalpojumiem un palīdzību šo pakalpojumu izmantošanā savā reģionā vai visā Latvijā;

2) tūrisma informācijas centrs — valsts vai pašvaldību izveidota institūcija (tajā skaitā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība), kā arī komersants, kas sniedz informāciju par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā vietējā līmenī;

3) tūrisma informācijas punkts — tūrisma informācijas centra filiāle, kas sniedz informāciju par tūrisma iespējām tuvākajā apkārtnē;

4) tūrisma informācijas stends — informācijas stends vai informācijas sniegšanas iekārta, ko novieto tūristu koncentrācijas vietās.”

16.pants. Klienta iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija.

(2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas vai faktiskās maksātnespējas gadījumos, kad uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) līdz to atzīšanai par maksātnespējīgiem neizpilda vai daļēji neizpilda pielīgtās saistības pret klientu, nodrošina:

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam;

2) tūrista atgriešanos valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.

(3) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

35

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Tūristu mītņu atbilstības novērtēšana un sertificēšana

(1) Tūristu mītnēm to kvalitātes un konkurētspējas celšanai tiek izsniegts atbilstības novērtēšanas sertifikāts.

(2) Tūristu mītņu atbilstības novērtēšana un sertificēšana ir brīvprātīga.
(3) Ja tūristu mītne nav veikusi atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu atbilstoši Latvijas valsts standartiem, tā nav tiesīga publiskos informatīvos materiālos atsaukties uz klasifikācijas kategorijām un Tūrisma attīstības valsts aģentūra to neiekļauj tūrisma reklāmas un sabiedrisko attiecību pasākumos.

(4) Tūristu mītņu atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditēta sertifikācijas institūcija.”

atbalstīt

11. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Tūristu mītņu atbilstības novērtēšana un sertificēšana

(1) Tūristu mītnēm to kvalitātes un konkurētspējas celšanai tiek izsniegts atbilstības novērtēšanas sertifikāts.

(2) Tūristu mītņu atbilstības novērtēšana un sertificēšana ir brīvprātīga.
(3) Ja tūristu mītne nav veikusi atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu atbilstoši Latvijas valsts standartiem, tā nav tiesīga publiskos informatīvos materiālos atsaukties uz klasifikācijas kategorijām un Tūrisma attīstības valsts aģentūra to neiekļauj tūrisma reklāmas un sabiedrisko attiecību pasākumos.

(4) Tūristu mītņu atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditēta sertifikācijas institūcija.”

Pārejas noteikumi

(2002.gada 24.janvāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 20.02.2002.)

1. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam izveido Tūrisma attīstības valsts aģentūru. 

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam apstiprina šā likuma 10.panta trešajā daļā minētā Tūrisma fonda nolikumu.

 

36

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 11.panta sestā daļa stājas spēkā 2008. gada 1.janvāri.”

atbalstīt

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 11.panta sestā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

 

 

37

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu par informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

„Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1990.gada 13.jūnija direktīvas 90/314/EEC par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām tūrēm.”

atbalstīt

13. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

“Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1990.gada 13.jūnija direktīvas 90/314/EEC par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām tūrēm.”