Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

2006.gada _____ februārī

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 15.februāra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Mobilizācijas likumā” (reģ.nr.1337) otrajam lasījumam.

          Komisija lūdz iepriekšminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Mobilizācijas likumā” (reģ.nr.1337) salīdzinošā tabula uz ____ lpp.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Mobilizācijas likumā

(reģ.nr. 1337)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(2)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Mobilizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Mobilizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts institūcijas un pašvaldības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts un pašvaldību institūcijas" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts institūcijas un pašvaldības” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts un pašvaldību institūcijas” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus "valsts institūcijas, pašvaldības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts un pašvaldību institūcijas" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts institūcijas, pašvaldības” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts un pašvaldību institūcijas” (attiecīgā locījumā).

 

3. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "privāto tiesību juridiskā persona" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

3. Aizstāt visā likumā vārdus “Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “privāto tiesību juridiskā persona” (attiecīgā locījumā).

 

4. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

 

4. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

 

9.pants. Mobilizācijas plānošanas, sagatavošanas un īstenošanas reglamentēšana

Lai reglamentētu mobilizācijas plānošanu, sagatavošanu un īstenošanu, Ministru kabinets izdod šādus noteikumus:

1) . . .

3) par mobilizācijai nepieciešamajām institucionālajām struktūrām, materiālo un finansu resursu plānošanu un izmantošanu, nosakot:

a) mobilizācijas plānošanai, sagatavošanai un īstenošanai nepieciešamās struktūrvienības valsts institūcijās un pašvaldībās, to uzdevumus un pienākumus,

b) mobilizācijai nepieciešamo materiālo un finansu resursu plānošanas un izmantošanas kārtību,

c) valsts institūciju, pašvaldību un Latvijas Republikā reģistrētu juridisko personu uzdevumus un pienākumus mobilizācijai nepieciešamo materiālo un finansu resursu plānošanā un izmantošanā;

4) . . .

6) par iedzīvotāju normētu nodrošināšanu ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm, nosakot:

a) paraugnormas iedzīvotāju nodrošināšanai ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā,

b) pārtikas un pirmās nepieciešamības preču rezervju plānošanas kārtību;

7) par Nacionālo bruņoto spēku, valsts civilās aizsardzības sistēmas, tautsaimniecības objektu un iedzīvotāju nodrošināšanu ar energoresursiem valsts apdraudējuma gadījumā, nosakot:

a) (izslēgts ar 20.05.2004. likumu),

b) energoresursu valsts rezervju apjomu, to veidošanas, uzturēšanas un atjaunošanas kārtību,

c) mobilizācijas pieprasījumu plānošanas, izpildes un izpildes kontroles kārtību Latvijas Republikā reģistrētām juridiskajām personām attiecībā uz nodrošinājumu ar energoresursiem,

d) valsts institūciju un pašvaldību uzdevumus un pienākumus Nacionālo bruņoto spēku, valsts civilās aizsardzības sistēmas, tautsaimniecības objektu un iedzīvotāju nodrošināšanā ar energoresursiem valsts apdraudējuma gadījumā;

8) (izslēgts ar 20.05.2004. likumu);

9) par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā, nosakot:

a) neatliekamās medicīniskās palīdzības apjomu iedzīvotājiem un Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un tās sniegšanas organizāciju,

b) pretepidēmijas pasākumu plānošanas un izpildes kārtību,

c) medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanas un darba kārtību valsts apdraudējuma gadījumā,

d) valsts, pašvaldību un privāto medicīnas iestāžu uzdevumus un pienākumus neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un pretepidēmijas pasākumu veikšanā valsts apdraudējuma gadījumā;

10) par hidrometeoroloģisko dienestu darbību valsts apdraudējuma gadījumā, nosakot:

a) hidrometeoroloģisko dienestu darba plānošanu,

b) hidrometeoroloģisko dienestu darba kārtību valsts apdraudējuma gadījumā;

11) . ..

12) par pasta, radio, televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā, nosakot:

a) pasta nepārtraukta darba nodrošināšanas kārtību valsts apdraudējuma gadījumā,

b) radio, televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu nepārtraukta darba nodrošināšanas kārtību valsts apdraudējuma gadījumā;

13) . . .

 

5. Izslēgt 9.panta 3., 6., 7., 9., 10. un 12.punktu.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs G.Bērziņš:

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“5. Izslēgt 9.panta 3., 6., 7., 10. un 12.punktu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs G.Bērziņš:

Aizstāt likuma 9.panta 9.punkta d) apakšpunktā vārdu “medicīnas” ar vārdu “ārstniecības”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

5. 9.pantā:

izslēgt 3., 6., 7., 10. un 12.punktu;

 

 aizstāt 9.punkta “d” apakšpunktā vārdu “medicīnas” ar vārdu “ārstniecības”.

10.pants. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence mobilizācijas jautājumos

(1) Valsts institūciju un pašvaldību kompetence mobilizācijas jautājumos tiek noteikta šādi:

1) Krīzes kontroles centrs saskaņā ar Ministru kabineta piešķirtajām pilnvarām koordinē mobilizācijas sistēmas darbību valsts apdraudējuma gadījumā;

2) Aizsardzības ministrija plāno, sagatavo un vada Nacionālo bruņoto spēku mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā;

3) Iekšlietu ministrija plāno, sagatavo un vada civilās aizsardzības formējumu mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā.

(2) Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības formējumu un tautsaimniecības nozaru mobilizācijas plānošanā, sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto citu valsts institūciju, kā arī pašvaldību kompetenci nosaka Ministru kabinets.

 

 

6.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā: 

"1) Krīzes vadības padome koordinē mobilizācijas sistēmas darbību valsts apdraudējuma gadījumā;";

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

"4) Ekonomikas ministrija plāno, sagatavo un vada tautsaimniecības mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā.";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts institūciju, kā arī pašvaldību" ar vārdiem "valsts un pašvaldību institūciju".

 

 

 

6. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā: 

“1) Krīzes vadības padome koordinē mobilizācijas sistēmas darbību valsts apdraudējuma gadījumā;”;

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4) Ekonomikas ministrija plāno, sagatavo un vada tautsaimniecības mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā.”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts institūciju, kā arī pašvaldību” ar vārdiem “valsts un pašvaldību institūciju”.

 

15.pants. Mobilizācijas gatavības pārbaudes

(1) . . .

(2) Mobilizācijas gatavību pārbaudīt ir tiesības:

1) . . .

2) ministriem (valsts ministriem) — viņu pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajās iestādēs, institūcijās, uzņēmumos un attiecīgās nozares mobilizācijas plānos iekļautajās iestādēs, kā arī Latvijas Republikā reģistrētu juridisko personu mobilizācijas gatavību;

3) . . .

7. Izteikt 15.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) ministriem (valsts ministriem) – viņu padotībā esošajās iestādēs, komercsabiedrībās un attiecīgās nozares mobilizācijas plānos iekļautajās iestādēs, kā arī privāto tiesību juridisko personu mobilizācijas gatavību;".

 

 

 

7. Izteikt 15.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ministriem (valsts ministriem) — viņu padotībā esošajās iestādēs, komercsabiedrībās un attiecīgās nozares mobilizācijas plānos iekļautajās iestādēs, kā arī privāto tiesību juridisko personu mobilizācijas gatavību;”.

16.pants. Mobilizācijas mācības

(1) . . .

(2) Mobilizācijas mācību plānošana un organizēšana ir ministriju un pašvaldību, kā arī citu Ministru kabineta noteikto institūciju kompetencē.

 

 

 

8. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdu "institūciju" ar vārdu "iestāžu".

 

 

 

 

 

 

 

8. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdu “institūciju” ar vārdu “iestāžu”.