Grozījums Kredītiestāžu likumā

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Kredītiestāžu likumā" (Reģ.nr.1331) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums Kredītiestāžu likumā

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

Atbalstīt

 

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.) šādu grozījumu:

2

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus „šādu grozījumu” ar vārdiem „šādus grozījumus”.

Atbalstīt

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.) šādus grozījumus:

63.pants. (1) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai vai valsts amatpersonai sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai - likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam-likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) tiesām - to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata;

4) izziņas iestādēm - pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis;

5) prokuratūrai - pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz prokurora pieprasījumu, ko akceptējis rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis;

6) operatīvās darbības subjektiem - operatīvās uzskaites lietās, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis;

7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam - šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā minētajos gadījumos, kā arī pamatojoties uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;

8) tiesu izpildītājiem - pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienota tā tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai pamatojoties tikai uz pieprasījumu - gadījumos, kad ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādīšanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;

9) Valsts kasei - pamatojoties uz vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

10) Valsts kontrolei - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes;

11) Valsts ieņēmumu dienestam - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātājiem, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

12) Valsts ieņēmumu dienestam, ja kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 45.panta pirmo daļu vai tā izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma 45.panta trešo daļu;

13) notāram, kas ved mantojuma lietu, ziņas, kas nepieciešamas fiziskās personas - mantojuma atstājēja mantojuma masas apzināšanai.

 

63.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “valsts institūcijai vai valsts amatpersonai” ar vārdiem “valsts institūcijai, valsts amatpersonai vai citai iestādei un amatpersonai”;

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) bāriņtiesai, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja pieprasījumu, par:

a) mantojuma masas, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis bāriņtiesai nesniedz pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka vecāka, aizbildņa vai aizgādņa sniegtā informācija nav patiesa,

b) fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem mantas saraksta (mantojuma inventāra saraksta) sastādīšanai.”

 

 

 

 

1. 63.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “valsts institūcijai vai valsts amatpersonai” ar vārdiem “valsts institūcijai, valsts amatpersonai vai citai iestādei un amatpersonai”;

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) bāriņtiesai, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja pieprasījumu, par:

a) mantojuma masas, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis bāriņtiesai nesniedz pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka vecāka, aizbildņa vai aizgādņa sniegtā informācija nav patiesa,

b) fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem mantas saraksta (mantojuma inventāra saraksta) sastādīšanai.”;

 

(2) Izņemot šā panta pirmās daļas 1. un 12.punktā minēto gadījumu, valsts institūcija vai valsts amatpersona nepieciešamās ziņas pieprasa rakstveidā, pieprasījumā norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu - attiecīgo normatīvo aktu, starptautisko līgumu vai Eiropas Savienības normatīvo aktu.

 

3

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar šādu grozījumu:

“aizstāt 63.panta otrajā daļā vārdus “valsts institūcija vai valsts amatpersona” ar vārdiem “valsts institūcija, valsts amatpersona vai cita iestāde un amatpersona”.”

Atbalstīt

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts institūcija vai valsts amatpersona” ar vārdiem “valsts institūcija, valsts amatpersona vai cita iestāde un amatpersona”.

Pārejas noteikumi

15. Likuma 10.2 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgā likuma par finanšu nodrošinājumu spēkā stāšanos.

 

 

4

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Likuma 63.panta pirmās daļas 14.punkts stājas spēkā vienlaikus ar bāriņtiesu likuma spēkā stāšanos.”

Atbalstīt

 

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Likuma 63.panta pirmās daļas 14.punkts stājas spēkā vienlaikus ar bāriņtiesu likuma spēkā stāšanos.”