M/U/T/TA-1993

Likumprojekts

 

Grozījums Kredītiestāžu likumā

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 63.panta pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) bāriņtiesai, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja pieprasījumu, par:

a) mantojuma masas, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis bāriņtiesai nesniedz pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka vecāka, aizbildņa vai aizgādņa sniegtā informācija nav patiesa,

b) fiziskas personas – mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem mantas saraksta (mantojuma inventāra saraksta) sastādīšanai."

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums Kredītiestāžu likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Bāriņtiesu likums”, kurš paredz bāriņtiesas tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no kredītiestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām, kas nepieciešama, lai izvērtētu mantojuma masas, bērnu vai citu rīcības nespējīgo personu tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus. Pašreiz spēkā esošā Kredītiestāžu likuma redakcija neparedz, ka kredītiestādes ir tiesīgas sniegt bāriņtiesām ziņas par personu kontu atlikumiem un veiktajiem darījumiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts „Grozījums Kredītiestāžu likumā” paredz kredītiestādēm tiesības sniegt bāriņtiesām ziņas par mantojuma masas, bērnu un citu rīcības nespējīgo personu, kā arī mantojuma atstājēja konta atlikumiem un veiktajiem darījumiem. Tādējādi bāriņtiesas var iegūt nepieciešamās ziņas, lai nodrošinātu bērnu un citu rīcības nespējīgo personu un mantojuma masas tiesību un interešu aizsardzību.

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekta „Grozījums Kredītiestāžu likumā” paredz normatīvu regulējumu sadarbībai starp bāriņtiesām un kredītiestādēm bērnu un citu rīcības nespējīgo personu un mantojuma masas tiesību un interešu aizsardzībā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts nodrošinās efektīvāku bērnu un citu rīcības nespējīgo mantisko tiesību un interešu aizstāvību.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Bērnu un ģimenes lietu ministrija sagatavojusi likumprojektu „Bāriņtiesu likums”.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas tika veiktas ar Latvijas Kredītiestāžu asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojektā iestrādāti Latvijas Kredītiestāžu asociācijas priekšlikumi noteikt precīzi gadījumus, kad kredītiestāde var sniegt ziņas bāriņtiesām.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

-

 

29.07.2005. 16.00

821

L.Rieksta-Riekstiņa

7356487, Laila.Rieksta-Riekstina@bm.gov.lv

 

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā satiksmes ministrs

Valsts sekretāres vietā valsts sekretāra vietniece

Politikas un juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Šlesers

I.Liepa

M.Dzērve

M.Dzērve

L.Rieksta- Riekstiņa