Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

(reģ. Nr. 1328)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(8)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants.  (1) Likums nosaka iestāžu valdījumā vai turējumā esošās valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī valsts vai pašvaldību manta, kas nodota valsts vai pašvaldību aģentūru un kapitālsabiedrību valdījumā vai turējumā.

 

 

 

 

 

(2) Likums neattiecas uz:

1) valstij vai pašvaldībai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;

2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un zemes reformas likumiem.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.”

1

Atbildīgā komisijaIzteikt 2.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai mikroliegumos.”

Atbalstīts

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai mikroliegumos.”

 (3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacija un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.–1200.pants) iegūst un par iespējami augstāko cenu atsavina valsts mežu produkciju. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” no valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu. Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.

(4) Kuģu atsavināšanai piemērojami šā likuma nosacījumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu)

 

 

 

 

 

8.pants.  (1) Atsavināšanai paredzētā valsts nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

(2) Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā.

(3) Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

(4) Atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.

(5) Kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.

(6) Mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.

(7) Nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Atsavināšanai paredzētā valsts nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi,” izņemot gadījumus, kad valsts nekustamā īpašuma maiņa vai ieguldīšana valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā tiek veikta šī likuma noteiktajā kārtībā. Maināmo nekustamo īpašumu novērtēšanu, kā arī nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā vajadzībām novērtēšanu organizē ministrija, kuras valdījumā ir valsts nekustamais īpašums, vai tās padotībā esošā kapitālsabiedrība.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 8. panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot šā panta 1.1 un 1.2 daļā minētos gadījumus”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 8. pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Maināmo nekustamo īpašumu novērtēšanu organizē tā ministrija, valsts iestāde, aģentūra vai valsts kapitālsabiedrība, kuras valdījumā ir maināmais valsts nekustamais īpašums.

(12) Valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmā valsts nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē tā valsts kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā iegulda valsts nekustamo īpašumu.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 3. un 4. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 8.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot šā panta 1.1 un 1.2 daļā minētos gadījumus”;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Maināmo nekustamo īpašumu novērtēšanu organizē tā ministrija, valsts iestāde, aģentūra vai valsts kapitālsabiedrība, kuras valdījumā ir maināmais valsts nekustamais īpašums.

(12) Valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmā valsts nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē tā valsts kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā iegulda valsts nekustamo īpašumu.”

 

9.pants.  (1) Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

(2) Institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome (padome).

(3) Kustamās mantas atsavināšanu organizē iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi,” izņemot gadījumus, kad valsts nekustamā īpašuma maiņa vai ieguldīšana valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā tiek veikta šī likuma noteiktajā kārtībā. Maināmo nekustamo īpašumu atsavināšanu, kā arī valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā organizē ministrija, kuras valdījumā ir valsts nekustamais īpašums, vai tās padotībā esošā kapitālsabiedrība.”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 9. panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot šā panta 1.1 un 1.2 daļā minētos gadījumus”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 9. pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Valsts nekustamā īpašuma maiņu organizē tā ministrija, valsts iestāde, aģentūra vai valsts kapitālsabiedrība, kuras valdījumā ir maināmais valsts nekustamais īpašums.

(12) Valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā organizē tā valsts kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā iegulda valsts nekustamo īpašumu.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 6. un 7.priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

3. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot šā panta 1.1 un 1.2 daļā minētos gadījumus”;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Valsts nekustamā īpašuma maiņu organizē tā ministrija, valsts iestāde, aģentūra vai valsts kapitālsabiedrība, kuras valdījumā ir maināmais valsts nekustamais īpašums.

(12) Valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā organizē tā valsts kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā iegulda valsts nekustamo īpašumu.”

 

43.pants.  Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas).

2. Aizstāt 43.pantā vārdu “Lēmumu” ar vārdiem “Šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu”.

 

 

 

 

4. Aizstāt 43.pantā vārdu “Lēmumu” ar vārdiem un skaitli “Šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu”.

 

 

3. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

“43.1 pants. (1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā. Šādā gadījumā lēmumu par kustamās mantas nodošanu katrā konkrētā gadījumā pieņem Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

“43.1 pants. (1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā. Šādā gadījumā lēmumu par kustamās mantas nodošanu katrā konkrētā gadījumā pieņem Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā, nosaka Ministru kabinets.”

Pārejas noteikumi

1. Atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995., 11.nr.; 1996., 23.nr.; 2001., 1.nr.).

 

 

 

 

 

2. Līdz brīdim, kad saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu kā maksāšanas līdzekli par valstij vai pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus:

1) valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu neiekasē, ja darījumā, uz kura pamata iegūts nekustamais īpašums, kā maksāšanas līdzeklis pilnībā vai daļēji izmantoti privatizācijas sertifikāti;

2) atsavinot zemi kopā ar ēkām (būvēm), zemes cenu nosaka atsevišķi.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

2.1 Šā likuma 45. un 46.pants tiek piemērots, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, izņemot gadījumus, kas minēti likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 83.pantā.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

3. Ja Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu konkrētās pašvaldības teritorijā, valstij piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai un pašvaldībām piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā bez atlīdzības valstij vai citai pašvaldībai, iepriekš tās neierakstot zemesgrāmatā, kā arī nodot šīs ēkas (būves) bez attiecīgo zemesgabalu nodošanas.

 

 

 

 

 

4. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumi nr.325 “Likuma “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību” piemērošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

5. Šā likuma III nodaļa regulē arī valsts un pašvaldību mantas ieguldīšanu valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu.

 

 

 

 

 

6. (Izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punkts, kas noteic, ka likums neattiecas uz valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

8

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punkts, kas noteic, ka likums neattiecas uz valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija, stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punkts, kas noteic, ka likums neattiecas uz valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija, stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”