Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā 

(reģ. Nr. 1326)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

 

 

 

 

Dzelzceļa pārvadājumu likums 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

 

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) bagāža — lietas, kuras pēc pasažiera uzrādītās biļetes pārvadātājs pieņem pārvadāšanai bagāžas vagonā, izsniedzot pasažierim bagāžas kvīti;

 

 

 

 

 

2) bagāžas saņēmējs — pasažieris, kas nodevis bagāžu pārvadāšanai, vai cita persona, kura, uzrādot bagāžas kvīti, ir tiesīga saņemt bagāžu;

 

 

 

 

 

3) bīstamā krava — krava, kas pārvadāšanas, iekraušanas, izkraušanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ noteiktos apstākļos var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai nodarīt citus kaitējumus, apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi;

 

 

 

 

 

4) konteiners — pēc bruto masas, gabarītiem, konstrukcijas un marķējuma standartizēta daudzkārt izmantojama kravas tilpne, ko izmanto kravas pārvadāšanai ar vienu transporta veidu vai vairākiem transporta veidiem;

 

 

 

 

 

5) krava — lietas (vielas, preces vai priekšmeti), kas nodotas pārvadāšanai pa dzelzceļu vagonos vai konteineros;

 

 

 

 

 

6) kravas bagāža — lietas, kas nodotas pārvadāšanai pasažieru vilcienā bagāžas vagonā;

 

 

 

 

 

7) kravas bagāžas nosūtītājs — persona, kura nodod kravas bagāžu pārvadāšanai un kura ir norādīta kravas bagāžas pārvadājuma dokumentos;

 

 

 

 

 

8) kravas bagāžas saņēmējs — persona, kurai saskaņā ar kravas bagāžas pārvadājuma dokumentiem adresēta kravas bagāža;

 

 

 

 

 

9) kravas nosūtītājs — persona, kura nodod kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu un kura ir norādīta pavadzīmē (kravas nosūtītājs un saņēmējs var būt viena un tā pati persona);

 

 

 

 

 

10) kravas saņēmējs — persona, kurai saskaņā ar pārvadājuma līgumu adresēta krava un kura ir norādīta kravas pārvadājuma dokumentos;

 

 

 

 

 

 

1.  1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 11. punktu šādā redakcijā:&n bsp;

"11) militārā krava – munīcija, bruņojums, speciālie līdzekļi un tehnika, kas nodota pārvadāšanai pa dzelzceļu Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam;";

uzskatīt līdzšinējo 11.-18.punktu attiecīgi par 12.-19.punktu.

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta 11.punktu kā 10.1 punktu.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

1.  Papildināt 1.pantu ar 10.1 punktu šādā redakcijā: 

“101) militārā krava — munīcija, bruņojums, speciālie līdzekļi un tehnika, kas nodota pārvadāšanai pa dzelzceļu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam;”.

11) pasažieris — fiziskā persona, kura saskaņā ar pasažiera braukšanas biļeti vai uz cita tiesiska pamata izmanto pasažieru vagonu braukšanai un bagāžas pārvadāšanai, kā arī izmanto citus pārvadātāja sniegtos pakalpojumus;

 

 

 

 

 

12) pavadzīme — dzelzceļa kravu pārvadājuma dokuments, ko kravas nosūtītājs iesniedz pārvadātājam kopā ar kravu un kas sastāv no pavadzīmes (oriģināls), ceļazīmes, ceļazīmes pasakņa un kvīts par kravas pieņemšanu;

 

 

 

 

 

13) pavaddokumenti — dokumenti, kurus kravas nosūtītājs pievienojis pavadzīmei un norādījis pavadzīmē;

 

 

 

 

 

14) privātvagoni, privātkonteineri — kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja īpašumā esošie vai uz cita tiesiska pamata lietošanā esošie vagoni un konteineri;

 

 

 

 

 

15) rokas bagāža — viegli pārnēsājamas lietas, kuras pasažieris ved vagonā;

 

 

 

 

 

16) sūtījums — krava, kas pārvadāšanai pieņemta ar vienu pavadzīmi;

 

 

 

 

 

17) tehniskie noteikumi — drošības un tehnoloģiskās prasības, kas jāievēro, iekraujot, pārvadājot un izkraujot kravas;

 

 

 

 

 

18) vagons — transportlīdzeklis pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu.

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma darbība

Šis likums regulē jautājumus, kas saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu jomu (pasažieru un bagāžas pārvadājumus, kravu pārvadājumus, bīstamo kravu pārvadājumus, atbildību par dzelzceļa pārvadājumu savstarpējo saistību pārkāpumiem, pretenzijas un prasības), attiecības starp pārvadātāju un pasažieri, bagāžas, kravas bagāžas un kravas nosūtītāju un saņēmēju, kā arī nosaka prasības bīstamo kravu pārvadājumiem.

2. Papildināt 2.pantu pēc vārdiem “bīstamo kravu pārvadājumus” ar vārdiem “militārpersonu un militāro kravu pārvadājumus”.

 

 

 

 

2. Papildināt 2.pantu pēc vārdiem “bīstamo kravu pārvadājumus” ar vārdiem “militārpersonu un militāro kravu pārvadājumus”.

 

5.pants. Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi

 

 

 

 

 

(1) Ministru kabinets izdod Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumus par:

 

 

 

 

 

1) kravu pārvadāšanu sakrautā veidā (bez vietu skaita);

 

 

 

 

 

2) vagonu un konteineru plombēšanu;

 

 

 

 

 

3) sīksūtījumu kravu pārvadāšanu;

 

 

 

 

 

4) graudu un citu beramkravu pārvadāšanu;

 

 

 

 

 

5) kravu pārvadāšanu konteineros;

 

 

 

 

 

6) sasalstošu kravu pārvadāšanu;

 

 

 

 

 

7) kravu pārvadāšanu posmā Gulbene–Alūksne;

 

 

 

 

 

8) tādu kravu pārvadāšanu, kas ātri bojājas;

 

 

 

 

 

9) kravu pārvadāšanu vaļējos vagonos;

 

 

 

 

 

10) dzīvnieku un veterinārajai kontrolei pakļauto kravu pārvadāšanu;

 

 

 

 

 

11) kravu glabāšanas kārtību un termiņiem.

 

 

 

 

 

(2) Dzelzceļa kravu pārvadātājam ir pienākums bez maksas sniegt likumos un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju kompetentām valsts institūcijām pēc to rakstveida pieprasījuma, kā arī nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta datu apstrādes sistēmu ar muitas kontroles vajadzībām nepieciešamo elektronisko informāciju.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi”

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi

 

(1) Ministru kabinets izdod militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

 

 

 

(1) Ministru kabinets izdod militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

 

1) kārtību, kādā tiek pieteikti dzelzceļa pārvadājumi Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam;

2

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5.1 panta pirmās daļas 1.punktu, mainot turpmāko punktu numerāciju.

atbalstīts

 

 

2) drošības pasākumus, kas veicami, pārvadājot militārpersonas un militārās kravas pa dzelzceļu;

 

 

 

1) drošības pasākumus, kas veicami, pārvadājot militārpersonas un militārās kravas pa dzelzceļu;

 

3) vilcienu sastāvu kodifikāciju militāro kravu pārvadājumiem;

 

 

 

2) vilcienu sastāvu kodifikāciju militāro kravu pārvadājumiem;

 

4) veidu, kādā militārā tehnika nostiprināma uz vagoniem;

 

 

 

3) veidu, kādā militārā tehnika nostiprināma uz vagoniem;

 

5) vagonu marķējumu un militārās kategorijas.

 

 

 

4) vagonu marķējumu un militārās kategorijas.

 

(2) Tādu militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu dokumentēšanai, kuri veikti Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam, izmanto Ziemeļ­atlantijas līguma organizācijas pārvadājumu pieteikuma veidlapas un pavadzī­mes."

 

 

 

redakcionāli precizēts

(2) Tādu militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu dokumentēšanai, kuri veikti ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam, izmanto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas pārvadājumu pieteikuma veidlapas un pavadzīmes.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šā likuma 30.panta sestajā daļā minētos dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus un 49.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētos noteikumus par pasažieru pārvadājumu maršrutu atklāšanas, grozīšanas vai slēgšanas un vilcienu kustības sarakstu apstiprināšanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus."

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus."