Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

 

"101) militārā krava – munīcija, bruņojums, speciālie līdzekļi un tehnika, kas nodota pārvadāšanai pa dzelzceļu Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam;".

 

2. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Militārpersonu un militāro kravu pārvadājumi pa dzelz­ceļu

(1) Ministru kabinets izdod noteikumus par militārpersonu un militāro kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kuros nosaka:

1) kārtību, kādā tiek pieteikti dzelzceļa pārvadājumi Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam;

2) drošības pasākumus, kas veicami, pārvadājot militārpersonas un militārās kravas pa dzelzceļu;

3) vilcienu sastāvu  kodifikāciju militāro kravu pārvadājumiem;

4) veidu, kādā militārā tehnika nostiprināma uz vagoniem;

5) vagonu marķējumu un militārās kategorijas.

(2) Tādu dzelzceļa pārvadājumu dokumentēšanai, kas veikti Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalstam, izmanto Ziemeļ­atlantijas līguma organizācijas pārvadājumu pieteikuma veidlapas un pavadzī­mes."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos noteikumus."

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzelzceļa pārvadājumu likums un ar tā deleģējumu izdotie normatīvie akti reglamentē dzelzceļa pārvadājumu jomu. Patlaban neviens no šiem normatīvajiem aktiem neparedz militārpersonu un militāro kravu pārvadājumus pa dzelzceļu Nacionālo bruņoto spēku vai ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām. Latvijai, iesaistoties kolektīvās aizsardzības sistēmā un sagatavojot savu aizsardzības sistēmu uzņēmējvalsts atbalsta sniegšanai, ir jāpalielina savas spējas un jāuzlabo infrastruktūra. Tas iekļauj sevī arī iespēju transportēt militārās kravas pa dzelzceļu. Tomēr pastāvošajā situācijā to nav iespējams veikt atbilstoši

- Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts”, kuros iekļauta arī Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu bruņojuma, munīcijas un speciālo līdzekļu transportēšana (laiks, veids, maršruts un apsardze);

- Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) prasībām par militāro materiālu transportēšanu (tās tehniskajiem aspektiem, pavadzīmēm, pārvadājumu pieprasīšanas kārtību utt.).

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts definē, kas ir militārā krava, nosaka dzelzceļa pārvadājumu Nacionālo un ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām pamatprincipus – pasūtījumu, finansējumu un klasifikācijas jautājumus, kā arī paredz, ka Ministru kabinets izdod noteikumus, kas reglamentē militāros dzelzceļa pārvadājumus atbilstoši NATO prasībām.

3. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta īstenošana paredzēta Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktā finansējuma ietvaros.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Cita informācija

 

Dzelzceļa pārvadājumu Nacionālo vai ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām nodrošināšana neatstās ietekmi uz valsts vai pašvaldību budžetu. Šos dzelzceļa pārvadājumus finansē Aizsardzības ministrija kā šo pārvadājumu pasūtītājs tai piešķirtā valsts budžeta ietvaros. Dzelzceļa pārvadājumu veikšanai Nacionālo vai ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām no valsts budžeta papildu līdzekļi nebūs nepieciešami.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Saskaņā ar likumprojektā paredzēto jāizdod Ministru kabineta noteikumi par militārpersonu un militāro kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Noteikumi izstrādājami, ņemot vērā NATO prasības un nosakot:

1) kārtību, kādā tiek pieteikti dzelzceļa pārvadājumi Nacionālo vai ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām;

2) drošības pasākumus, kādi jāievēro, pārvadājot militārpersonas un militārās kravas pa dzelzceļu;

3) militārās kravas pārvadājošo vilcienu sastāvu kodifikāciju;

4) militārās tehnikas nostiprināšanu uz vagoniem;

5) vagonu marķējumu un militārās kategorijas.

 

Ministru kabineta noteikumu izstrādes mērķis ir reglamentēt NATO standartiem atbilstošu militāro kravu pārvadājumu nodrošināšanu. Noteikumus Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās.

2. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

1. 1995.gada 19.jūnijā Briselē parakstītais Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības mieram", līgums par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokols.

2. 1997.gada 19.decembrī Briselē parakstītais papildu protokols Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības mieram", līgumam par to bruņoto spēku statusu.

3. 1949.gada 4.aprīļa Ziemeļatlantijas līgums.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei jaunas valsts institūcijas netiek veidotas, kā arī nav paredzēts paplašināt jau esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

Likumprojektā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izstrādei Aizsardzības ministrija veidos starpministriju (starpinstitūciju) darba grupu ar Aizsardzības un Satiksmes ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, Valsts dzelzceļa administrācijas un VAS „Latvijas dzelzceļš” pārstāvju piedalīšanos.

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                                         E.Repše

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Repše

I.Dreģe

S.Araslanova

I.Kalna

A.V.Būcēns

 

 

 

929

27.06.05

Liene Ozoliņa

7335032

liene.ozolina@mod.gov.lv