Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par Valsts zemes dienestu”

(reģ. nr. 1323)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr. 614)

 

1.

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(6)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

1.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “Grozījums” ar vārdu “Grozījumi”.

 

Atbalstīts

 

 

Izdarīt likumā "Par Valsts zemes dienestu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 2005, 7., 8.nr.) šādu grozījumu: 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Valsts zemes dienestu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 2005, 7., 8.nr.) šādu grozījumu: 

1. pants. Latvijas Republikas Valsts zemes dienests ir valsts institūcija, kuras pārziņā ir zemes kā nacionālās bagātības izmantošana un aizsardzība.

 2. pants. Valsts zemes dienesta uzdevumi ir šādi:

1) zemes reformas un zemes privatizācijas īstenošana;

2) nekustamo īpašumu sagatavošana (formēšana) to reģistrācijai;

3) zemes un citu nekustamo īpašumu valsts kadastra izstrādāšana, ieviešana un kārtošana;

4) zemes ierīcības un mērniecības noteikumu izstrādāšana, metodiskā vadība un uzraudzība;

5) valsts zemes ierīcības veikšana;

6) valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošana un pārzināšana;

7) ģeodēzijas, fotogrammetrijas, topogrāfijas un kartogrāfijas noteikumu izstrādāšana, šo darbu metodiskā vadība un uzraudzība;

8) valsts topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana;

9) jūras navigācijas un gaisa navigācijas karšu sastādīšana un šelfa kartēšana;

10) valsts robežas uzmērīšana;

11) valsts kadastrālā uzmērīšana;

12) nekustamo īpašumu inventarizācijas un novērtēšanas noteikumu izstrādāšana, šo darbu metodiskā vadība un uzraudzība;

13) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana;

14) (izslēgts ar 17.03.2005. likumu);

15) zemes kadastra un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu izveides koordinēšana un pārzināšana, kā arī valsts, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar šo informāciju;

16) zinātniskās pētniecības virzienu koordinēšana;

17) Valsts zemes dienesta speciālistu sagatavošanas pārzināšana, viņu kvalifikācijas celšana un atestācija;

18) Valsts zemes dienesta tehniskās bāzes izveidošana;

19) Valsts zemes dienesta ģeodēzisko, gravimetrisko, fotogrammetrisko un kartogrāfisko plānu materiālu un arhīvu kārtošana un glabāšana;

20) zemes pārraudzība un zemes lietošanas kontrole;

201) valsts ģeotelpisko pamatdatu un metadatu uzturēšana un ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras veidošana;

21) citu likumos un Ministru kabineta lēmumos noteikto pienākumu pildīšana.

  3.pants. Valsts zemes dienests ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Valsts zemes dienestam ir tiesības sniegt publiskos pakalpojumus šādās darbības jomās:

1) nekustamo īpašumu sagatavošana to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un zemesgrāmatās;

2) zemes ierīcības projektu izstrādāšana;

3) ģeodēziskā uzmērīšanas tīkla ierīkošana;

4) topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana;

5) valsts robežas uzmērīšana;

6) kadastrālā uzmērīšana;

7) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana;

8) valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un citu Valsts zemes dienesta uzturēto informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. pants. Valsts zemes dienestu vada ģenerāldirektors, kuru amatā ieceļ Ministru kabinets. Pēc ģenerāldirektora priekšlikuma Ministru kabinets ieceļ ģenerāldirektora vietnieku.

5. pants. Valsts zemes dienestu finansē no valsts budžeta, kā arī no līdzekļiem, kurus Valsts zemes dienests saņem par šā likuma 2.pantā noteikto uzdevumu izpildi.

  6. pants. Nekustamo īpašumu reģistrāciju izdara tiesu sistēmas zemesgrāmatu nodaļas. Tās iekļauj informāciju par īpašuma tiesisko nostiprināšanu Valsts zemes dienesta datorizētajā zemes informācijas sistēmā.

8.pants. Par oficiālu atzīstama tikai Valsts zemes dienesta informācija par likumā noteiktajiem valsts kadastra datiem attiecībā uz zemi un citu nekustamo īpašumu. Kadastra sistēmu izstrādā un kārto vienīgi Valsts zemes dienests.

  9. pants. Valsts zemes dienesta arhīvu materiāli ir valsts īpašums, un to glabāšanas un izmantošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas 1991.gada 26.marta likums "Par arhīviem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21.nr.).

  10.pants. Valsts zemes dienestam ir konti Valsts kasē un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

Valsts zemes dienesta teritoriālajām (reģionālajām) nodaļām ir konti Valsts kasē un zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

1. Izslēgt likuma 1. - 6. un 8. - 10.pantu.

 

 

 

1. Izslēgt 1. – 6. un 8. – 10.pantu.

7.pants. Valsts zemes dienests šā likuma 2.pantā noteikto zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko, kartogrāfisko, kā arī nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu izpildi var nodot individuālajiem komersantiem vai komercsabiedrībām, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tās ir saņēmušas Valsts zemes dienesta licences šo darbu veikšanai.

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu, kā arī nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu veikšanai nepieciešamo licenču izsniegšanas, to termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, licencēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo summu nosaka un apdrošināšanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.”

 

 

 

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu, kā arī nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu veikšanai nepieciešamo licenču izsniegšanas, to termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, licencēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo summu nosaka un apdrošināšanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.”

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 7.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr. 546 “Licencēšanas noteikumi nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai”.

2. Likums ir spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

„3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

1. Līdz šā likuma 7.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr. 546 “Licencēšanas noteikumi nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai”.“

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

„1. Ar 7.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienu, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no likuma spēkā stāšanās dienas, ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr. 546 „Licencēšanas noteikumi nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai“ un Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr. 739 „Licences izsniegšanas pagaidu kārtība zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem“.

2. Mērniecības, topogrāfijas un ģeodēzisko darbu būvniecībā pasūtījumus, kurus Valsts zemes dienests pieņēmis līdz 2005.gada 31.decembrim, bet nav izpildījis, nodod izpildei Valsts zemes dienesta reorganizācijas rezultātā Ministru kabineta izveidotajai valsts kapitālsabiedrībai

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 4.pantu šādā redakcijā:

“4. Papildināt likumu ar norādi par tā spēkā esamību šādā redakcijā:

“Likums ir spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Līdz šā likuma 7.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr. 546 “Licencēšanas noteikumi nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai” un Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr. 739 “Licences izsniegšanas pagaidu kārtība zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem”.

2. Mērniecības, topogrāfijas un ģeodēzisko darbu būvniecībā pasūtījumus, kurus Valsts zemes dienests pieņēmis līdz 2005.gada 31.decembrim, bet nav izpildījis, nodod izpildei Valsts zemes dienesta reorganizācijas rezultātā Ministru kabineta izveidotajai valsts kapitālsabiedrībai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar norādi par tā spēkā esamību šādā redakcijā:

Likums ir spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim.


 

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 5.pantu šādā redakcijā:

“5. Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 “Grozījums likumā “Par Valsts zemes dienestu” (Latvijas Vēstnesis, 2005, nr. 135)””

 

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 “Grozījums likumā “Par Valsts zemes dienestu”” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 135. nr.).”

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

6.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.pantu kā 6.pantu šādā redakcijā:

„6. Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.“

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.