Izdarīt likumā „Par Valsts zemes dienestu”

 

2005.gada 23.augustā                                                      Noteikumi Nr.614

Rīgā                                                                               (prot. Nr.47  39.§)

 

Grozījums likumā "Par Valsts zemes dienestu"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par Valsts zemes dienestu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 2005, 7., 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 4.panta otro teikumu.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

Tieslietu ministre                                                        S.Āboltiņa

 

 

 

 

 


Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums likumā „Par Valsts zemes dienestu” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums „Par Valsts zemes dienestu” noteiktas Valsts zemes dienesta funkcijas, uzdevumi un institūcijas organizatoriskā struktūra. Saskaņā ar likuma „Par Valsts zemes dienestu” 4. pantu, Valsts zemes dienestu vada ģenerāldirektors, kuru amatā ieceļ Ministru kabinets. Ģenerāldirektora vietnieku pēc ģenerāldirektora priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets.

Šāda procedūra ir problemātiska, it īpaši īstenojot Valsts zemes dienesta restrukturizāciju, jo rada šķēršļus Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram efektīvi organizēt iestādes funkciju pildīšanu, administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā deklarētajiem valsts pārvaldes principiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumu projektā, kas izdodams Satversmes 81. panta kārtībā, „Grozījums likumā „Par Valsts zemes dienestu” paredzēts likuma „Par Valsts zemes dienestu” 4. pantā svītrot normu, kurā noteikts, ka Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoru vietnieku pēc ģenerāldirektora priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets. Tādējādi tiek nodrošināta iespēja iestādes vadītājam apstiprināt pārvaldes amatpersonas iecelšanas un aizvietošanas kārtību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 33. panta pirmo daļu.

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 -

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

 Projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme 

 Projekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 Projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.92 „Valsts zemes dienesta nolikums” attiecīgi precizējot tiesisko regulējumu arī iestādes nolikumā.

 

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 Projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 -

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 Ar nevalstiskām organizācijām konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Pozīcija nav skaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Nav notikušas.

5. Cita informācija

 

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

 Ministru kabineta noteikumu izpildi nodrošinās esošā valsts pārvaldes iestāde, t.i. Valsts zemes dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Ministru kabineta noteikumu projekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

-

 

 

Tieslietu ministre                                                                                         S.Āboltiņa

 

16.08.2005. 690

M.Lazdovskis, 7038600

Martins.Lazdovskis@vzd.gov.lv

 

Valsts sekretāra p.i.

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Juhansone

I. Nikuļceva

L.Popova

M. Lazdovskis