Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

(reģ.nr.1318)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(1)

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu

(1) Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam (turpmāk - iemaksas bezdarba gadījumam) ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

(2) Ja par bezdarbnieku pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā deviņus mēnešus un ja tās ir veiktas arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā iemaksas bezdarba gadījumam par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

(3) Bezdarbniekam, par kuru pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk nekā deviņus mēnešus, ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja attiecīgajā periodā viņš ir piederējis pie vienas no šādām personu kategorijām:

1. 5.pantā:

papildināt pirmo, otro un trešo daļu pēc vārdiem “ir veiktas” ar vārdiem “vai bija jāveic”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja par bezdarbnieku, kuram apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu gadu, pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic vismaz deviņus mēnešus un ja tās ir veiktas vai bija jāveic arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, tad, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā apdrošināšanas stāžu par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.”

 

 

 

 

1. 5.pantā:

papildināt pirmo, otro un trešo daļu pēc vārdiem “ir veiktas” ar vārdiem “vai bija jāveic”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja par bezdarbnieku, kuram apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu gadu, pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic vismaz deviņus mēnešus un ja tās ir veiktas vai bija jāveic arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, tad, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā apdrošināšanas stāžu par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.”

1) pēc invaliditātes ir atguvis darbspējas;

2) ir kopis bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktajai personai bezdarbnieka pabalstu piešķir, ja tā bezdarbnieka statusa iegūšanai reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā viena mēneša laikā no dienas, kad atguvusi darbspējas, vai no dienas, kad personas kopjamais bērns invalīds ir sasniedzis 16 gadu vecumu vai miris, nesasniedzot 16 gadu vecumu.

(5)...

 

 

 

 

 

6.pants. Apdrošināšanas stāžs, kas dod tiesības uz bezdarbnieka pabalstu

(1) Apdrošināšanas stāžu, kas dod tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, veido:

1) periodi, par kuriem veiktas iemaksas bezdarba gadījumam saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

2) līdz 1991.gada 1.janvārim uzkrātie darba un darbam pielīdzinātie periodi, kurus nosaka saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1.punktu;

 

 

 

 

 

 

3) no 1991.gada 1.janvāra līdz 1996.gada 1.janvārim uzkrātie darba periodi, par kuriem veikti sociālā nodokļa maksājumi, vai darbam pielīdzinātie periodi, kurus nosaka saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 2.punktu;

4) periodi, par kuriem laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim veikti sociālā nodokļa maksājumi saskaņā ar likumu "Par sociālo nodokli".

(2) Apdrošināšanas stāžu nosaka:

1) šā likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajai personai - līdz bezdarbnieka statusa iegūšanas dienai;

2) šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajai personai - līdz pabalsta pieprasīšanas dienai.

3).......

 

2. 6.pantā:

papildināt pirmās daļas 3. un 4.punktu pēc vārda “veikti” ar vārdiem “vai bija jāveic”;

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajai personai — līdz pabalsta pieprasīšanas dienai.”

 

 

 

 

2. 6.pantā:

papildināt pirmās daļas 3. un 4.punktu pēc vārda “veikti” ar vārdiem “vai bija jāveic”;

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajai personai — līdz pabalsta pieprasīšanas dienai

8.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai

(1) Šā likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

(2) Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu.

(3) Kārtību, kādā aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, nosaka Ministru kabinets.

(4) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija.

 

3. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kāds bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kāds bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā.”

9.pants. Bezdarbnieka pabalsta izmaksa atkarībā no bezdarba ilguma

(1) Kopējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir deviņi mēneši 12 mēnešu periodā no pabalsta piešķiršanas dienas.

 

 

 

 

 

(2) Ja 12 mēnešu periodā personai bezdarbnieka pabalsts tiek piešķirts atkārtoti, tas piešķirams, ņemot vērā iepriekšējo šajā periodā piešķirto bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu. Ja par konkrēto personu šajā 12 mēnešu periodā ne mazāk kā deviņus mēnešus ir veiktas iemaksas bezdarba gadījumam, bezdarbnieka pabalsts piešķirams vispārējā kārtībā.

4. Papildināt 9.panta otro daļu aiz vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

 

 

 

4. Papildināt 9.panta otro daļu pēc vārdiem “ir veiktas” ar vārdiem “vai bija jāveic”.

 

(3) Bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma:

1) pirmos trīs mēnešus - pilnā apmērā;

2) nākamos trīs mēnešus - 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra;

3) pēdējos trīs mēnešus - 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

 

 

 

 

 

10.pants. Bezdarbnieka pabalsta izmaksas apturēšana un pārtraukšana

(1) Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja bezdarbnieks:

1) noslēdz darba līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu vai noslēdz darba līgumu dalībai citos Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

 

 

 

 

 

2) noslēdz darba līgumu uz laiku līdz diviem mēnešiem (ieskaitot).

 

5. Aizstāt 10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “noslēdz darba līgumu” ar vārdiem “iegūst darba ņēmēja statusu saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

 

 

 

 

5. Aizstāt 10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “noslēdz darba līgumu” ar vārdiem “iegūst darba ņēmēja statusu saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

(2) Laiku, kad bezdarbnieka pabalsta izmaksa apturēta, neieskaita šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētajā periodā.

(3) Bezdarbnieka pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona zaudē bezdarbnieka statusu.

 

 

 

 

 

 

16.pants. Ieturējumi no bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta

(1) Ieturējumus no bezdarbnieka pabalsta var izdarīt, pamatojoties uz:

1) tiesas nolēmumiem un citu institūciju (amatpersonu) nolēmumiem, kurus izpilda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu, lai piedzītu tās bezdarbnieka pabalsta summas, kas bezdarbniekam pārmaksātas viņa vainas dēļ, ja viņš sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojis par pārmaiņām, kuras ietekmē tiesības uz pabalstu. Šajā gadījumā katru mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamā pabalsta apmēra un ieturētās summas ieskaitāmas nodarbinātības speciālajā budžetā.

6. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu" ar vārdiem "direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu".

 

 

 

6. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu” ar vārdiem “direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu”.

(2) Ieturējumus no apbedīšanas pabalsta neizdara.

 

 

 

 

 

17.pants. Bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšana

(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par atteikumu sniegt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu vai lēmumu par sniedzamā pakalpojuma apmēru ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no dienas, kad tā ir saņēmusi attiecīgo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu.

7. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas."

 

 

 

 

1.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekta 7.pantā izslēgt vārdus “iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.”

(2) Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu par atteikumu piešķirt bezdarbnieka stipendiju vai lēmumu par tās apmēru ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no dienas, kad tā ir saņēmusi attiecīgo Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu.