Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.panta pirmo, otro un trešo daļu aiz vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

 

2. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā."

 

3. Papildināt 9.panta otro daļu aiz vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

 

4. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu" ar vārdiem "direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu".

 

5. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas."

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe

 

 

 

 

 

Likumprojekta

 ”Grozījumi likumā ”Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” nav precīzi  noteiktu normu  attiecībā uz rādītāja – vienas kalendāra dienas iemaksu alga (ko ņem par pamatu bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai) - saistību ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālo  apmēru, t.i. saistību ar maksimālo ienākumu apmēru,  no kuriem personai jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas konkrētajā gadā.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts ”Grozījumi likumā ”Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” ir izstrādāts, lai harmonizētu likuma  ”Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” normas ar citu    valsts sociālās apdrošināšanas  jomas likumu analoģiskām normām  attiecībā uz rādītāja – vienas kalendāra dienas iemaksu alga  (ko ņem par pamatu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai) - saistību  ar iemaksu objekta maksimālo apmēru konkrētajā gadā.

Līdz ar to likumprojekts paredz noteikt, ka personas kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ko ņem par pamatu bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai, nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā – analoģiski,  kā tas jau ir noteikts likumā ”Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks nodrošināta valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas vispārējo principu ievērošana, kas paredz, ka saņemamajam valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumam ir jāatbilst veiktajām iemaksām.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Dzimumu līdztiesības principi  tiek ievēroti  -  zaudējot darbu, gan vīriešiem, gan sievietēm darba ienākumu kompensācija tiek nodrošināta pēc vienādiem nosacījumiem.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkt. Ls)

 

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

2005

 

Trīs nākamie gadi

2006        2007           2008

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

 3               4                5

          6

 

1 Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3.Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4.Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likum projekts šo jomu neskar.

Likum projekts šo jomu neskar.

Likum projekts šo jomu neskar.

Likum projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                               1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav

Nav

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav  veikti.

 

 

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

PHARE projekta ietvaros ir notikušas konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem no Zviedrijas un Somijas.

 

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekta izpildei radīt jaunas valsts institūcijas nav nepieciešams, kā arī nav nepieciešams papildināt esošo institūciju funkcijas. Bezdarbnieka pabalsta administrēšanu tāpat kā līdz šim nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts ''Latvijas Vēstnesis'', normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), kā arī ar citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Saskaņā ar likumprojektu ”Grozījumi likumā ”Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt aģentūras direktoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

Labklājības ministre                                                                  D.Staķe

 

 

2005.06.29. 14:30

800

I.Baranovska

7021558, Inara_Baranovska@lm.gov.lv

 

Valsts

sekretāre

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

B.Paševica

M.Badovskis

J.Grantiņš

I.Baranovska