Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. Pilnvarotais pārstāvis

Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē pilnvaroto pārstāvi, pamato­joties uz selekcionāra pilnvarojumu."

 

2. Papildināt 11.panta pirmās daļas 1.punktu aiz vārdiem "par attiecīgo šķir­ni" ar vārdiem "kā arī apliecībā par selekcionāra tiesību piešķiršanu".

 

3.  12.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) pieņem lēmumu par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pār­baudes (turpmāk - šķirnes pārbaude) rezultātu atzīšanu;";

 

papildināt otrās daļas 4.punktu aiz vārda "organizē" ar vārdiem "veic vai   kontrolē";

papildināt otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) veic visas darbības atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par augu šķirņu aizsardzību."

 

4.  13.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Reģistrā par iesniegumiem iekļaujamas šādas ziņas:

1) iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;

2) selekcionāra nosaukums un adrese;

3) ja ir pilnvarotais pārstāvis, pilnvarotā pārstāvja nosaukums, adrese, pilnvarojuma datums, numurs un derīguma termiņš;

4) pieteiktais šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums;

5) šķirnes apraksta tehniskās anketas reģistrācijas numurs un datums vai pēc šķirnes pārbaudes izveidotā oficiālā šķirnes apraksta (turpmāk - šķirnes apraksts) reģistrācijas numurs un datums;

6) šķirnes pārbaudes pārskata reģistrācijas numurs un datums;

7) reģistrēto iesniegumu publikācijas datums;


8) pieteikto un reģistrēto šķirnes nosaukumu publikācijas datumi;

9) prioritātes datums;

10) informācija par iesnieguma izskatīšanas gaitu.";

 

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) informācija par izsniegtajām piespiedu licencēm, reģistrētajām licencēm un reģistrētajiem licences līgumiem;";

 

papildināt trešo daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8) informācija par licences īpašnieka nosaukuma maiņu;

9) informācija par selekcionāra tiesību aizsardzības  valsts nodevas samaksu."

 

5. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Selekcionārs vai viņa pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam. Iesnieguma izska­tīšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

 

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "iesniegšanu" ar vārdu "izskatīšanu";

papildināt trešās daļas ievaddaļu aiz vārda "anketa" ar vārdiem "un maksājuma do­kumenta kopija par iesnieguma izskatīšanu";

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona, ja selek­cionārs ir šā likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minētā persona."

 

6. Aizstāt 15.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "iesniegšanas" ar vār­du "reģistrēšanas".

 

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

 

"18.pants. Šķirnes pārbaude

(1) Valsts augu aizsardzības dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu.

(2) Šķirnes pārbaudes metodiku kultūraugu sugām, kurām minēto pārbaudi veic Latvijā, apstiprina Ministru kabinets.


(3) Ja šķirnei, par kuru iesniegts iesniegums, šķirnes pārbaude veikta citā valstī, Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina šķirnes apraksta un šķirnes pārbaudes pārskata saņemšanu no oficiālās šķirnes pārbaudes veikšanas iestādes un pieprasa no tās oriģinālo šķirnes sēklu paraugu."

 

8. Aizstāt 19.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "un izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu" ar vārdiem "izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu un iekļauj šķirni Reģistrā".

 

9.  20.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) ir atbilstošs, to publicē. Ieinteresētajām personām ir tiesības triju mēnešu laikā no tā publicēšanas dienas iesniegt Valsts augu aizsardzības die­nestam iebildumus par pieteikto šķirnes nosaukumu. Valsts augu aizsardzības dienests informē iesniedzēju par saņemtajiem iebildumiem un, ja tie ir pamatoti, rīkojas saskaņā ar šīs daļas 2.punktu. Valsts augu aizsardzības die­nests paziņo  par lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz iebildumiem, iebildumu iesniedzējam un  UPOV un Eiropas Savienības dalīb­valstīm;";

 

papildināt ceturto daļu aiz vārda "piešķiršanu" ar vārdiem "vai ar atsevišķu lēmumu".

 

10.  21.pantā:

papildināt 1.punktu aiz vārda "reģistrētie" ar vārdu "atsauktie";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts augu aizsardzības dienests šā panta pirmajā daļā minēto informāciju publicē arī periodiskajā izdevumā "Latvijas augu šķirņu biļetens", kuru nosūta visām UPOV un Eiropas Savienības dalībvalstīm."

 

11. Papildināt 22.pantu aiz vārda "apmērā" ar vārdiem "un iesniedz mak­sājumu apliecinošu dokumentu Valsts augu aizsardzības dienestam".

 

12. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

 

"24.pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi

(1)  Lai nodrošinātu lauksaimniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir tiesības bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmantot pavairošanai ražas produktus, kas iegūti viņu īpašumā vai lietošanā esošajos laukos no pašu iesētās Latvijā aizsargātās šķirnes (kura nav hibrīda vai sintētiska šķirne), ja tiek audzētas šādas augu sugas - dzeltenā lupīna (Lupinus luteus L.), lucerna (Medicago sativa L.), zirņi (Pisum sativum L.), lauka pupas (Vicia faba L.), sējas vīķi (Vicia sativa L.), auzas (Avena sativa L.), mieži (Hordeum vulgare L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (x Triticosecale Wittm.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.), kartupeļi (Solanum tuberosum L.), ripsis [Brassica napus L. (partim)], rapsis [Brassica rapa L. (partim)], lini (Linum usitatissimum L.), izņemot šķiedras linus.

(2) Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem ir mazas saimniecības, drīkst izmantot šā panta pirmajā daļā minētās augu sugas ražas produktu pa­vairošanai pašu saimniecībā, nemaksājot atlīdzību selekcionāra tiesību īpašniekam.

(3) Mazas saimniecības šā likuma izpratnē ir saimniecības, kuru īpašumā vai lietošanā šā panta pirmajā daļā minēto augu sugu (izņemot kartupeļus) kopējā platība nepārsniedz 20 hektārus, bet kartupeļiem – trīs hekt­ārus.

(4) Ja citi lauksaimniecības produkcijas ražotāji bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmanto pavairošanai šā panta pirmajā daļā minētās augu sugu šķirnes pašu saimniecībā, tie maksā atlīdzību 50 procentu apmērā no atlīdzības par licencētu tās pašas šķirnes pavairošanas materiālu tai pašai pla­tībai."

 

13. Papildināt 26.panta pirmo daļu aiz vārdiem "divdesmit piektā kalen­dāra gada beigām" ar vārdu "kartupeļiem".

 

14. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

 

"32.1 pants. Selekcionāra tiesību īstenošana, ja biotehnoloģiskais  izgudrojums ir aizsargāts ar patentu

(1) Ja selekcionārs grib iegūt selekcionāra tiesības uz augu šķirni vai izmantot tās, lietojot ar patentu aizsargāto biotehnoloģisko izgudrojumu, viņš aizsargājamās šķirnes izmantošanai iegūst licenci un par to maksā atlīdzību.

(2) Selekcionārs var pieteikties uz piespiedu licenci ar patentu aizsargātā izgudrojuma neierobežotai izmantošanai, ja:

1) vienkāršas licences iegūšana no patenta īpašnieka nav bijusi sekmīga;

2) viņš var pierādīt, ka aizsargājamā šķirne ietver nozīmīgu tehnisku progresu ar ievērojamu ekonomisko nozīmi salīdzinājumā ar patentam pieteikto izgudrojumu.

(3) Ja patenta īpašnieks izmanto ar selekcionāra tiesībām aizsargāto šķirni, selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības pretendēt uz pretlicenci un atlīdzību."


 

15. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Pavairošanas materiāla sertificēšana vai atbilstības novērtēšana

Šķirnēm, kurām selekcionāra tiesības piešķirtas Latvijā vai tās aizsargātas ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām, pavairošanas materiāla ser­tificēšanu vai atbilstības novērtēšanu veic, ja pavairošanas materiāla audzētājs vai sagatavotājs ir selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņam ir Valsts augu aiz­sardzības dienestā reģistrēts licences līgums."

 

16. Izslēgt 34.panta otro daļu.

 

17. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Ministru kabinets:

1) līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

2) līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

3) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

3. Šā likuma 33.panta noteikumi attiecībā uz pavairošanas materiāla atbilstības novērtēšanu stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī."

 

19. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direk­tīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija Direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā."

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


 

Likumprojekta „Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošais Augu šķirņu aizsardzības likums atbilst Starptautiskajai konvencijai par jaunu augu šķirņu aizsardzību (turpmāk - konvencija), kura Latvijai ir saistoša ar likumu „Par 1961.gada 2.decembra Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību”, vienlaicīgi kļūstot par Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (turpmāk - UPOV) dalībvalsti. Ieviešot Augu šķirņu aizsardzības likuma prasības dzīvē, radās nepieciešamība precizēt Valsts augu aizsardzības dienesta un selekcionāra vai viņa pilnvarotā pārstāvja veicamās darbības.

Tā kā Eiropas Savienībā pastāv Kopienas augu šķirņu aizsardzība, valstī jābūt par šo jautājumu atbildīgai iestādei, kura spēkā esošajā likumā nav noteikta.

Saskaņā ar spēkā esošo likumu nav noteikta kārtība, kāda jāievēro personai, piesakot šķirni atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei (turpmāk - šķirnes pārbaude) un valsts uzraudzība pār tām šķirņu pārbaudēm, kas tiek veiktas Latvijā.

Visa informācija šķirņu aizsardzības jomā (reģistrētie un noraidītie iesniegumi, pieteiktie šķirņu nosaukumi, selekcionāra tiesību piešķiršana, u.c.) tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Tas rada neērtības informācijas apmaiņai ar citām valstīm šķirņu aizsardzības jomā.

Spēkā esošais Augu šķirņu aizsardzības likums nosaka, ka visiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem bez izņēmuma par aizsargātas šķirnes izmantošanu selekcionāra tiesību īpašniekam jāmaksā atlīdzība. Konvencija paredz, ka valsts var noteikt izņēmumus tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas izaudzē paši aizsargātas šķirnes sēklas tālākai pavairošanai.

Spēkā esošajā Augu šķirņu aizsardzības likumā nav iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā 12.panta prasība par selekcionāra tiesību īstenošanu ar patentu aizsargāta biotehnoloģiska izgudrojuma gadījumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz:

- visas darbības Kopienas augu šķirņu aizsardzības jomā veikt Valsts augu aizsardzības dienestam;

- noteikt kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic, organizē un pārbauda šķirnes pārbaudes veikšanu;

- Valsts augu aizsardzības dienestam izdot periodisku izdevumu „Latvijas augu šķirņu biļetens”, kas tiek nosūtīts UPOV un Eiropas Savienības dalībvalstīm;

- ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri izaudzē paši aizsargātas šķirnes sēklas tālākai pavairošanai noteiktā platībā, nav jāmaksā atlīdzība selekcionāra tiesību īpašniekam par šķirnes izmantošanu;

- selekcionāra tiesību īstenošanu ar patentu aizsargāta biotehnoloģiska izgudrojuma gadījumā.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts neietekmēs Latvijā aizsargāto šķirņu ražošanas apjomus, to cenas, nodarbinātību un bezdarba līmeni.

Likumprojekts, saskaņojot kontrolējošās institūcijas procedūras atbilstoši starptautiskās likumdošanas prasībām, rada priekšnosacījumus šķirņu sēklas eksporta veicināšanai.

Likumprojekts neskar importa apjomu un konkurenci.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ietekmēs „graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšanu” (klase 01.11. pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora (turpmāk - NACE)) un „graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecību” (klase 51.21. pēc NACE).

Likumprojekts paredz atvieglojumus aizsargātas šķirnes izmantošanā tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri izaudzē paši aizsargātas šķirnes sēklas tālākai pavairošanai noteiktā platībā.

Likumprojekts neparedz noteikumu projekta administrējošās institūcijas - dienesta tiešo vai netiešo izmaksu izmaiņas.

Likumprojekts paredz, ka Valsts augu aizsardzības dienests pats nodrošina šķirnes apraksta, atskaites par šķirnes pārbaudi un oriģinālo sēklu paraugu saņemšanu no šķirnes pārbaudes veikšanas iestādes.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts neietekmē budžeta ieņēmumus.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts neietekmē budžeta izdevumus.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Līdz 2006.gada 1.janvārim paredzēts izdot Ministru kabineta noteikumus par šķirnes pārbaudes organizēšanas vai veikšanas kārtību un kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu. Noteikumu projekts noteiks kārtību:

- kādā selekcionāra tiesību īpašnieks un Valsts augu aizsardzības dienests piesaka šķirnes pārbaudei;

- kādā jānosūta dokumenti un sēklas materiāls iestādei, kas veiks šķirnes pārbaudi;

- šķirnes pārbaudes rezultātu saņemšanai un paziņošanai.

Līdz 2006.gada 1.jūnijam paredzēts izdot Ministru kabineta noteikumus par iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtību. Noteikumu projekts noteiks:

- laiku, kādā iesniegums tiek izskatīts;

- Valsts augu aizsardzības dienestam veicamās darbības, reģistrējot iesniegumu;

- gadījumus, kad iesniegums netiek reģistrēts.

Līdz 2007.gada 1.decembrim paredzēts izdot Ministru kabineta noteikumus par šķirnes pārbaudes metodiku kultūraugu sugām, kurām minēto pārbaudi veic Latvijā. Noteikumu projekti noteiks katrai kultūraugu sugai būtiskās pazīmes, pēc kurām šķirni var atzīt par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektā ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā 12.panta prasība par selekcionāra tiesību īstenošanu ar patentu aizsargāta biotehnoloģiska izgudrojuma gadījumā. Projekts atbilst Padomes 1994.gada 27.jūlija regulas (EK) Nr.2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību vispārējiem nosacījumiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību un atbilst tā prasībām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīva 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā (JO L 213, 30.07.1998, p.0013 - 0021).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

321.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā 12.pants

atbilst

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome.

Latvijas sēklaudzētāju asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts tiek atbalstīts.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ar likumprojektu ir iepazīstināti selekcionāri, sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju pārstāvji. Projekts tiek atbalstīts.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi turpinās nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienests.

Likuma izpildei nav nepieciešama dienesta funkciju maiņa vai to paplašināšana.

Likuma izpilde iespējama uzreiz bez pārejas perioda noteikšanas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Sanāksmēs ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem Zemkopības ministrija informē par pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Likumprojekts paredz vispārējā administratīvā procesa piemērošanu.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministra vietā -                                                                finanšu ministrs                                                                O.Spurdziņš

 

 

 

16.06.2005 4:11

1206

I.Ozoliņa

7027258, Iveta.Ozolina@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

A.Bunte

 

 

I.Ozoliņa