Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

 

Izdarīt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) elektroniskais pasts – pakalpojumu veids, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklam pievienoto datoru lietotājiem iespēju nosūtīt un saņemt ziņojumu;

2) informācijas sabiedrības pakalpojums – distances pakalpojums (puses vienlaicīgi nesatiekas), kuru parasti sniedz par maksu, izmantojot elektro­nis­kus līdzekļus (elektroniskas datu apstrādes un uzglabāšanas, tajā skaitā ciparu saspiešanas, iekārtas), un pēc pakalpojuma saņēmēja individuāla pieprasījuma. Informācijas sabiedrības pakalpojumi ietver preču un pakalpojumu elektronisku tirdzniecību, komerciālo paziņojumu sūtīšanu, iespēju piedāvāšanu informācijas meklēšanai, piekļuvei pie tās un informācijas ieguvei, pakalpojumus, kas nodro­šina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā vai piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, informācijas glabāšanu;

3) komerciāls paziņojums – jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komerc­dar­bību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komer­ciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese);

4) koordinētā sfēra – joma, kur ir spēkā normatīvajos aktos noteikta informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtība (prasības attiecībā uz komercdarbības uzsākšanu un veikšanu), kā arī prasības attiecībā uz informā­cijas sabiedrības pakalpojumiem. Koordinētajā sfērā neietilpst prasības attiecībā uz precēm vai to piegādi;

5) starpnieka pakalpojuma sniedzējs – informācijas sabiedrības pakal­poju­ma sniedzējs, kas nodrošina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā, piekļuvi elektronisko sakaru tīklam vai informācijas glabāšanu."

 

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegums

(1) Aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez cilvēka līdzdalības (automā­tiskās izsaukumierīces), faksa aparātus (faksimilus) vai elektronisko pastu, kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar pakalpojumu saņēmēju, ja pakal­pojumu saņēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu.

(2) Ja pakalpojuma sniedzēji ar tirdzniecību saistītiem mērķiem iegūst no savu pakalpojumu saņēmējiem elektroniskā pasta adreses, tie var izmantot minētās elektroniskā pasta adreses arī turpmākai tiešai tirdzniecībai, vienlaicīgi nodrošinot pakalpojumu saņēmējam iespēju bez maksas (iesniedzot iesniegumu vai nosūtot paziņojumu elektroniski) jebkurā laikā atteikties no turpmākas elektroniskā pasta izmantošanas šādam mērķim, ja pakalpojumu saņēmējs jau sākotnēji – brīdī, kad informācija par šo elektroniskā pasta adresi tiek ievākta, – nav iebildis pret elektroniskā pasta adreses izmantošanu komerciāla paziņojuma sūtīšanai.

(3) Cita veida komunikācija, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus komerciāla paziņojuma sūtīšanai, var notikt, ja pakalpoju­mu saņēmējs iepriekš ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu, izņemot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos gadījumus.

(4) Aizliegts izmantot elektronisko pastu komerciāla paziņojuma sūtīša­nai, ja slēpj vai noklusē sūtītāja identitāti (arī tad, ja komunikāciju veic sūtītāja vārdā), vai lieto nederīgu elektroniskā pasta adresi, uz kuru pakalpojumu saņēmējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju.

(5) Katra aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšana ir atsevišķs pārkā­pums."

 

3. Izteikt sadaļu "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām" šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.jūnija Direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)."

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

Likumprojekta „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2005.gada 21.marta vēstuli Nr.201358, kurā ir norādīts, ka Latvijas Republika nav izpildījusi savas saistības attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (turpmāk – direktīva), īpaši tās 13.pantu.

Atbildīgā institūcija par direktīvas prasību ieviešanu ir Satiksmes ministrija. 

Ņemot vērā direktīvas 13.panta prasības, ir izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā”. Pašlaik neviens normatīvais akts neparedz novēlamas komunikācijas jeb spam regulēšanu, kā arī pakalpojumu saņēmēja (fiziskas vai juridiskas personas) tiesisko aizsardzību.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātā likumprojekta mērķis ir definēt, kas ir elektroniskais pasts, kā arī precizēt komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegumu, paredzot, ka tāda komerciāla paziņojuma sūtīšana, slēpjot vai noklusējot sūtītāja identitāti, vai bez reālas adreses, uz kuru saņēmējs var nosūtīt pieprasījumu par šādu paziņojumu pārtraukšanu, tiešas tirdzniecības nolūkā, izmantojot automātisku zvanīšanas sistēmu bez cilvēka iesaistīšanās (automātiskais atbildētājs), faksa aparātu vai elektronisko pastu, kura saņemšanai pakalpojumu saņēmējs nav sniedzis iepriekšēju piekrišanu, kā arī citiem pakalpojumu saņēmējiem traucējošu paziņojumu sūtīšana ir aizliegta. Grozījumi paredz tiesības lietotājam bez maksas uz iesnieguma pamata atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas.

Likumprojektā ir ņemtas vērā Direktīvas 2002/58/EK 13.panta prasības.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Jāsagatavo grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot tiesības uzlikt administratīvos sodus par nelūgtu komerciālu paziņojumu nosūtīšanu pa elektronisko pastu.

 

 

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija direktīvai 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju), publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 201, 31.07.2002.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija direktīvai 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju), publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 201, 31.07.2002.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

1.pants

2002/58/EK 13.pants

Atbilst

 

 

2.pants

2002/58/EK 13.pants

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Satiksmes ministrs                                                                           A.Šlesers

 

 

Valsts sekretāra vietā - valsts sekretāra vietnieks

 

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Mačs

A.Ļubļina

I.Strautmane

R.Bergmanis

 

 

 

11.07.2005. 11:40

971

I.Gailume

7028109;

Ingrida.gailume@sam.gov.lv