Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 3. lasījumam       

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (reģ. nr. 1314)

 

Spēkā esošā redakcija

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

 

(4)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Zemessardze un tās vieta valsts aizsardzības sistēmā

(1) Latvijas Republikas Zemessardze ir brīvprātīgs militarizēts sabiedrības pašaizsardzības formējums. Zemessardzes mērķis ir iesaistīt Latvijas Republikas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā.

 

(2) Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, un tā piedalās valsts aizsardzības sistēmas uzdevumu plānošanā un izpildē saskaņā ar valsts aizsardzības plānu.

1. Papildināt 1.panta otro daļu pēc vārda “sastāvdaļa” ar vārdiem “un regulāro spēku rezerve”.

 

 

 

1. Papildināt 1.panta otro daļu pēc vārda “sastāvdaļa” ar vārdiem “un regulāro spēku rezerve”.

2.pants. Zemessardzes galvenie uzdevumi

Zemessardze pilda šādus uzdevumus:

 

a) iesaista Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

 

b) nodrošina savu struktūrvienību kaujas un mobilizācijas gatavību;

 

c) veic zemessargu tiesisko un militāro sagatavošanu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

 

d) piedalās valsts tiesiskās kārtības nodrošināšanā, likumā paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību realizācijā un ar likumu noteikto pienākumu pildīšanā.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Zemessardzes uzdevumi

Zemessardze:

1) aizsargā valsts sauszemes teritoriju;

2) iesaista Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

3) piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;

4) pilda Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma funkcijas;

5) sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī citu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.”

1

Saeimas Juridiskais birojs:

izslēgt likuma 2.panta 2.punktā  vārdu “Republikas”.

Atbalstīt

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Zemessardzes uzdevumi

Zemessardze:

1) aizsargā valsts sauszemes teritoriju;

2) iesaista Latvijas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

3) piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;

4) pilda Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma funkcijas;

5) sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī citu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.”

3.pants. Zemessardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un politiskajām partijām

(1) Valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, organizācijas un to amatpersonas sniedz palīdzību Zemessardzei tās uzdevumu izpildē.

 

(2) Zemessardze sadarbojas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām struktūrvienībām, policiju un citām valsts institūcijām, iestādēm, organizācijām un dienestiem un atbalsta tos likumpārkāpumu profilaksē.

 

(3) Zemessardzes struktūrās aizliegta politisko partiju (kustību) darbība.

 

Zemessardze nesadarbojas ar politiskajām partijām (kustībām) un nesaņem palīdzību no tām.

3. Izteikt 3.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“3.pants. Zemessardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem, biedrībām un politiskajām partijām

(1) Valsts un pašvaldību institūcijas, komersanti un biedrības sniedz palīdzību Zemessardzei tās uzdevumu izpildē.

(2) Zemessardze sadarbojas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts institūcijām un citām valsts un pašvaldību institūcijām un atbalsta tās likumpārkāpumu novēršanā.”

 

 

 

3. Izteikt 3.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“3.pants. Zemessardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem, biedrībām un politiskajām partijām

(1) Valsts un pašvaldību institūcijas, komersanti un biedrības sniedz palīdzību Zemessardzei tās uzdevumu izpildē.

(2) Zemessardze sadarbojas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts institūcijām un citām valsts un pašvaldību institūcijām un atbalsta tās likumpārkāpumu novēršanā.”

5.pants. Uzņemšana Zemessardzē

(1) Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un vēlas dienēt Zemessardzē.

 

(2) Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu, un personas, kuras pilda dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās, muitā vai citās apbruņotās militarizētās institūcijās vai ir atvaļinātas no dienesta par zvēresta laušanu vai disciplīnas pārkāpumiem.

 

(3) Par zemessargiem nevar būt personas, kuras sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, atrodas narkologa uzskaitē, kurām ir hroniski psihiski traucējumi ar sociālu dezaptāciju vai tiem pielīdzināti stāvokļi, kā arī personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nav derīgas dienestam kara laikā vai atzītas par rīcībnespējīgām.

 

(4) Uzņemšanas kārtību nosaka nolikums, kuru apstiprina aizsardzības ministrs.

 

(5) Katram zemessargam jāstājas obligātā militārā dienesta rezerves uzskaitē attiecīgajā valsts militārā dienesta pārvaldē (nodaļā) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Izslēgt 5.panta piektajā daļā vārdu “(nodaļā)”.

2

Saeimas Juridiskais birojs:

izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Atbalstīt

 

11.pants. Zemessardzes komandiera kompetence

(1) Zemessardze ir pakļauta Zemessardzes komandierim. Viņa pavēles un rīkojumi ir obligāti visiem zemessargiem.

 

(2) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002).

 

(3) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002).

 

(4) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu, kas stājās spēkā no 14.12.2000).

 

(5) Zemessardzes komandieris organizē un plāno Zemessardzes darbību, nodrošina Zemessardzes struktūrvienību pastāvīgu vadību, zemessargu kaujas un mobilizācijas gatavību un atbild par to.

 

(6) Zemessardzes komandieris rīkojas ar Zemessardzes līdzekļiem likumā noteiktajā kārtībā.

 

(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt no visām valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem ziņas jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības sfēru.

5. Izteikt 11.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no visām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un biedrībām ziņas jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības jomu.”

 

 

 

4. Izteikt 11.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no visām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un biedrībām ziņas jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības jomu.”

14.pants. Komplektēšanas pamati

(1) Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus uz brīvprātības pamata.

 

(2) (Izslēgta ar 20.06.2000. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002).

 

(3) Zemessargi iestājas un var tikt uzņemti Zemessardzē no 18 gadu vecuma.

 

(4) Zemessargiem jāprot valsts valoda atbilstoši Valodu likumā noteiktajām prasībām.

 

(5) (Izslēgta ar 20.06.2000. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002).

6. Aizstāt 14.panta ceturtajā daļā vārdus “Valodu likumā” ar vārdiem “Valsts valodas likumā”.

 

 

 

5. Aizstāt 14.panta ceturtajā daļā vārdus “Valodu likumā” ar vārdiem “Valsts valodas likumā”.

28.pants. Zemessargu atstādināšana no amata

(1) Zemessargus no amata var atstādināt, ja pret viņiem tiek ievadīta izziņa vai ierosināta krimināllieta. Par atstādināšanas iemesliem jāpaziņo pakļautības kārtībā augstākam priekšniekam.

 

(2) Atstādinātais zemessargs skaitās savā amatā līdz lietas izskatīšanai, bet amata pildīšanai viņa vietā ieceļams pagaidu vietas izpildītājs.

 

3

Saeimas Juridiskais birojs:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdus “tiek ievadīta izziņa vai ierosināta krimināllieta”  ar vārdiem “ tiek uzsākts kriminālprocess””.

Atbalstīt

6. Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdus “tiek ievadīta izziņa vai ierosināta krimināllieta” ar vārdiem “tiek uzsākts kriminālprocess”.

50.pants. Zemessardzes finansēšana

(1) Zemessardzes finanšu līdzekļus veido:

 

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

 

2) pašu ieņēmumi:

 

a) ieņēmumi, kas gūti, noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām par objektu apsardzību,

 

b) 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, kuru aizturēšanā un izņemšanā likumā noteiktajā kārtībā piedalījusies Zemessardze. Ne mazāk kā 35 procenti no šādā veidā gūtajiem līdzekļiem izlietojami attiecīgās apakšvienības personālsastāva materiālajai stimulēšanai;

 

3) juridisko un fizisko personu labprātīgās iemaksas.

 

(2) Zemessargu kandidātu un zemessargu medicīnisko pārbaudi veic par valsts līdzekļiem aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

7. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemessardze tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

izslēgt likumprojekta 7.pantā vārdus “dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

7. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemessardze tiek finansēta no valsts budžeta.”