Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.panta otro daļu aiz vārda "sastāvdaļa" ar vārdiem "un regulāro spēku rezerve".

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Zemessardzes uzdevumi

Zemessardze:

1) aizsargā valsts sauszemes teritoriju;

2) iesaista Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedris­kās kārtības nodrošināšanā;

3) piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;

4) pilda Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma funkcijas;

5) sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī citu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā."

 

3. Izteikt 3.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Zemessardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību institūci­jām, komersantiem, biedrībām un politiskajām partijām

(1) Valsts un pašvaldību institūcijas, komersanti un biedrības sniedz palīdzību Zemessardzei tās uzdevumu izpildē.

(2) Zemessardze sadarbojas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministri­jas padotībā esošajām valsts institūcijām un citām valsts un pašvaldību institūcijām un atbalsta tās likumpārkāpumu novēršanā."

 

4. Izslēgt 5.panta piektajā daļā vārdu "(nodaļā)".

 


5. Izteikt 11.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no visām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un biedrībām ziņas jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības jomu."

 

6. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Zemessardze tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem."

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) likuma 3.pantu NBS sastāvā ietilpst arī Zemessardze, kuras mērķis ir iesaistīt LR pilsoņus valsts aizsardzībā. 24.02.2005 pieņemtie grozījumi NBS likumā precīzi nosaka Latvijas Republikas Zemessardzes jēdzienu un kompetenci. Saskaņā ar grozījumiem NBS likumā arī likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” nepieciešams precizēt Latvijas Republikas Zemessardzes jēdzienu un uzdevumus.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā izmantoto terminoloģiju attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm vienlaikus nepieciešams precizēt likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” terminoloģiju atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma terminoloģijai.

Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punktu Ministru kabinets izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos. Likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” tiek lietots termins „uzņēmums”, kas pēc sava juridiskā satura neatbilst Komerclikumā lietotajam vārdam „komersants”, tāpēc nepieciešams precizēt arī likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”  terminoloģiju.

       Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” 50.panta pirmās daļas 2.punktu Zemessardzes finanšu līdzekļus veido pašu ieņēmumi: ieņēmumi, kas gūti, noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām par objektu apsardzību, un 80% no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscēto mantu, preces vai citus priekšmetus, kuru aizturēšanā un izņemšanā likumā noteiktajā kārtībā piedalījusies Zemessardze. Ar fiziskām un juridiskām personām līgumi par objektu apsardzību netiek slēgti un nevienā normatīvajā aktā Zemessardzei nav noteiktas tiesības konfiscēt mantu, preces vai citus priekšmetus, un, realizējot konfiscētās preces, gūt no tām ienākumus, minētās norma par Zemessardzes finansēšanas kārtību, kā arī iegūto finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību nevar tikt realizēta. Bez tam likuma “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” 50.pantā noteiktais ir pretrunā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) likuma 18.panta pirmajā daļā noteikto, kas nosaka, ka NBS (kuru sastāvā saskaņā ar NBS likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu ietilpst arī Zemessardze) tiek finansēti no valsts budžeta. Ņemot vērā minēto, lai novērstu iepriekš minēto likumu normu pretrunas, nepieciešams precizēt Zemessardzes finansēšanas kārtību.

2.Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” precizēt Latvijas Republikas Zemessardzes jēdzienu un uzdevumus.

Likumprojekts paredz terminoloģiski saskaņot likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” lietotos terminus ar  Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Komerclikumā lietotajiem terminiem.

Likumprojekts paredz izslēgt tiesību normas, kas paredz Zemessardzes  finansējuma ieguves avotus un iegūto finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību.

3. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav notikušas

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas papildu funkcijas valsts pārvaldes iestādēm neradīsies.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                              E. Repše

 

 

 

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

E. Rinkēvičs

S. Araslanova

I. Kalna

R. Dreiškena

 

 

 

 

 

 

                               

20.05.05 14:13

994

R. Dreiškena, 7335148

Rita.Dreiskena@mod.gov.lv