Grozijumi preču un pakalpojumu loteriju likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, kuru atsevišķo ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināto laimestu vērtība nav lielāka par 500 latiem, tas ne vēlāk kā 15 dienu pirms attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmā da­tuma par lo­terijas organizēšanu paziņo Inspekcijai šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atseviš­ķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pār­sniedz 500 latu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona."

 

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

 

3. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

(1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieeja­miem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un par to ir atbildīgs loterijas atļaujas saņēmējs. Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma preču tirdzniecības vai pakalpojumu snieg­šanas vietās viņu ar šiem noteikumiem iepazīstina."

 

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

 

"18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par
7000 latiem, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, un attiecīgās profesionālās aso­ciācijas pārstāvis.

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda izlozes protokolu. Protokolā  norāda:

1) loterijas organizētāja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas nu­muru;

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu."

 

5. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo nākamajā izdevuma numurā, kas iznāk pēc laimējušo personu noteikšanas."

 

6.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "kurās personas var piedalīties" ar vār­diem "spēlējot azartspēles";

papildināt otro daļu aiz vārdiem "laimests nevar būt" ar vārdiem "pie­dalīšanās azartspēlēs".

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta

Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Kopš 2004.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā Preču un pakalpojumu loteriju likums, inspekcija ir izsniegusi:

·        180 loteriju atļaujas (loterijām, kuru laimestu fonds ir lielāks par 500 latiem);

·        463 preses izdevumu organizēto loteriju atļaujas;

·        333 loteriju apstiprinājumus (loterijām, kuru laimestu fonds mazāks par 500 latiem).

Kopējais laimestu fonds, kas tika aplikts ar valsts nodevu ir Ls 1 320 488,28 un iekasētā valsts nodeva sastāda Ls 330 122,07.

Valsts nodevas ieņēmumu plāns valsts budžetā 2004.gadam bija Ls 300 000, pārsniegums sastāda Ls 30122,07. Ieņēmumi no minētās nodevas atbilstoši Preču un pakalpojumu loteriju likuma nosacījumiem tiek izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

Organizēto loteriju skaitā ir 80 loterijas, kurās kāds no laimestiem ir lielāks par 500 latiem un 64 loterijas, kurās laimestu fonds ir lielāks par 7000 latiem, kopumā vidējais laimestu fonds loterijām, kuras tiek apliktas ar valsts nodevu, ir 7336,04 lati. Inspekcijā preču loteriju un spēļu zāļu uzraudzību veic 6 inspektori, kas 2004.gadā piedalījušies 1036 izlozēs un starpizlozēs, vidēji katru dienu piedaloties 3 preču loteriju izlozēs.

          Jāatzīmē, ka 463 no minētajām loterijām ir preses izdevumu organizētas loterijas, kuras notiek ļoti bieži ar daudziem nelielas vērtības laimestiem un kopējais loterijas laimestu fonds vidēji ir 208 lati vienā izlozē,

         Tādēļ, ievērojot vidējo laimestu fonda apmēru preču un pakalpojumu loterijās, ierosināts, inspekcijas vai VID teritoriālās iestādes darbiniekiem obligāti piedalīties tikai tajās loterijās, kurās kopējais laimestu fonds ir lielāks par 7000 latiem, bet pārējās loterijās piedalīties izlases kārtībā, tādā veidā radot iespēju inspektoriem veikt citus darba pienākumus. Iepazīstoties ar konkrētās loterijas apstiprināto laimestu sarakstu, inspekcijas amatpersonas izvērtē risku un nosaka nepieciešamību piedalīties neliela apmēra laimestu izlozēs. Nelielo loteriju laimestu izlozes kontrole nemazināsies, jo inspektori var piedalīties jebkurā loterijā izlases kārtībā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

              Likumprojektā precizētas atsevišķas definīcijas, tajā skaitā svītrojot prasību, ka preču loterijas laimests nedrīkst būt bezķermeniska lieta.

                Tiek izdarīti grozījumi 6.pantā, kas nosaka periodisko izdevumu preču loteriju organizēšanas nosacījumus, ņemot vērā periodisko izdevumu iespiešanas termiņus un to izplatīšanas specifiku. Tiek skaidrāk definēts, ka laimestu fondu valsts nodevas samaksai par periodiskā izdevuma loterijas organizēšanu nosaka saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās loterijās piedāvātos laimestus, kuru vērtība pārsniedz 500 latus.

                Lai efektīvāk izmantotu izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas resursus, paredzēts, ka loterijā laimējošo personu noteikšanā (izlozē) piedalās inspekcijas vai VID teritoriālās iestādes pārstāvis tikai tad, ja loterijas kopējais laimestu fonds ir lielāks par 7000 latiem. Pārējās izlozēs inspekcijas vai VID pārstāvis piedalās izlases kārtībā.

             Paredzēts, ka par katru laimējošo personu noteikšanas rezultātu tiek sastādīts noteikta satura izlozes protokols.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

       Likumprojekta pieņemšana ierobežo negodīgu konkurenci, liekot pircējiem izvēlēties neapdomātu pirkumu, tikai nolūkā iegūt balvu un mazinot iespēju uzņēmumam ar nepamatotu pircēju piesaistīšanu palielināt sava uzņēmuma peļņu.

         Likumprojekts veicinās uzņēmējdarbības brīvāku vidi un sekmēs auditorijas veidošanu masu saziņas līdzekļiem.  

           Nav plānots bezdarba palielinājums vai ražošanas samazinājums.

 

 Šis likumprojekts ietekmēs plaša patēriņa preču ražotājus, pārdevējus un izplatītājus, kā arī reklāmas aģentūras, kas organizē t.s. reklāmas loterijas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Pieņemot šo likumprojektu tiks mazināta t.s. reklāmas loteriju ietekme uz gados jauniem pircējiem, kam vēl nav attīstījusies vērtību hierarhija un kas domā, ka tikai tādā veidā var gūt materiālo labumu, azarta ierobežošana. Spēles azarts tiek izmantots neapdomāta pirkuma lēmuma labā; nauda, kas iegūta no šādas iracionālas uzvedības jāinvestē atpakaļ sabiedrībā, nevis kāda uzņēmuma peļņā.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

  2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

3. Finansiālā ietekme

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

6. Cita informācija 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

   Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Rekomendācija Eiropas Parlamenta un padomes regulai attiecībā uz pārdošanas veicināšanu iekšējā tirgū (2001/0227 (COD))

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Rekomendācija Eiropas Parlamenta un padomes regulai attiecībā uz pārdošanas veicināšanu iekšējā tirgū (2001/0227 (COD))

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas notikušas ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Reklāmas asociāciju, Latvijas Preses izdevēju asociāciju, kā arī saņemti priekšlikumi no Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācijas.

Likumprojekts izskatīts Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Padomes sēdē, kur pieņemts zināšanai bez iebildumiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija principāli atbalsta likumprojekta pieņemšanu, ņemti vērā izteiktie priekšlikumi.

Nav ņemti vērā Latvijas bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācijas priekšlikumi – atcelt ierobežojumu organizēt ne vairāk kā trīs vienas preces loterijas gada laikā, kā arī noteikt atšķirīgas prasības reklāmas izplatīšanai dažādos medijos.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Masu saziņas līdzekļos vienu reizi ceturksnī tiek sniegta informācija par to, kādi ir preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas apjomi un ieņēmumi valsts budžetā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Likumprojektu ieviesīs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, nepaplašinot savu pienākumu apjomu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Ar masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

   Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonu lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt inspekcijas priekšniekam.

Inspekcijas priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

 

Finanšu ministrs                                                              O.Spurdziņš 

 

 

Valsts sekretāres vietniece

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

S.Zvidriņa

E.Strazdiņa

M. Radeiko

S.Birne

 

 

01.07.2005 10:03

1112

S.Birne

7504954, Signe.Birne@iaui.gov.lv