Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

 

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

 

2. Aizstāt 7.pantā vārdus "uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabied­rības)], kurus" ar vārdiem "komercsabiedrības, kuras".

 

3. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta

Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Sakarā ar grozījumiem Komerclikumā un pamatojoties uz LR Ministru prezidenta 2005.gada 23.marta rezolūciju Nr.111-1/93 ir radusies nepieciešamība precizēt likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” lietoto terminoloģiju.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, likumprojekts tika papildināts ar jaunu punktu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojektā tiek precizēta terminoloģija, ka arī tika papildināts ar jaunu punktu.

 

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojektam nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2005.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2006. – 2008.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību  budžeta ieņēmumos.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums utml.) norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas..

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likuma un Civillikumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministrs                              Ē.Jēkabsons

 

         

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīga amatpersona

 

 

 

 

 

Ē.Jēkabsons

K.Gerhards

J.Rimjane

J.Eglītis

E.Skribnovska

 

 

 

 

02.08..2005. 10:11

796

N.Andrukoviča

7013144; Natalja.Andrukovica@em.gov.lv