Likumprojekts "Grozījums Standartizācijas likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Standartizācijas likumā

 

Izdarīt Standartizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) komercsabiedrības."

 

2. Izteikt 12.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) atsevišķu nozaru, institūciju un komercsabiedrību standarti."

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi Standartizācijas likumā” anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma” pārejas noteikumu 11.punktu ar 2005.gada 1.septembri spēku zaudē virkne likumu, t.sk. likums “Par uzņēmējdarbību”, likums “Par akciju sabiedrībām”, likums “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, likums “Par valsts uzņēmumu”, likums “Par pašvaldību uzņēmumu”, līdz ar to ar 2005.gada 1.septembri vairs nepastāv termini “uzņēmējdarbība”, “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” un līdz minētajam termiņam nepieciešams saskaņot normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju ar Komerclikumā lietoto terminoloģiju.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz terminoloģiski saskaņot Standartizācijas likumā lietotus terminus ar Komerclikumā lietotiem terminiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 13.marta noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis” 150.punktu un pamatojoties uz LR Ministru prezidenta 2005.gada 23.marta rezolūciju Nr.111-1/93 ir nepieciešams veikt grozījumus.

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojektam nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks precizēts „Standartizācijas likuma” prasībām pakļauto personu loks.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2005.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2006. – 2008.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību  budžeta ieņēmumos.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada


 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likuma un Civillikumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Ekonomikas ministrs                                                                          A.K.Kariņš

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretāra vietā-valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

A.Liepiņš

Dž.Innusa

J.Eglītis

R.Ansone

 

11.07.2005 16:53

773

R.Ansone; 7013147

Raimonda.Ansone@em.gov.lv