Latvijas Republikas

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 21. septembrī

Nr.9/1- 569

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1)Likumprojekts „ Par Starptautisko kafijas līgumu 2001”

   /reģ.nr. 1264; dok.nr. 4375/ ;

 

 

2) Likumprojekts „Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un

    imunitātēm” / reģ.nr. 1309;dok.nr. 4507 /;

 

 

3) Likumprojekts „Par 1996. gada 22. oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu” /reģ.nr. 1283; dok.nr. 4468 /;

 

 

4) Likumprojekts „Par 1970. gada 30. oktobra Konvenciju par apkalpes telpām

    (papildu noteikumi)” /reģ.nr. 1285; dok.nr. 4470 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un

imunitātēm

 

 

  1. pants. 1947.gada 21.novembra Konvencija par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

  1. pants. Konvencija tiek piemērota šādām specializētajām aģentūrām:

1)      Starptautiskā darba organizācija;

2)      Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija;

3)      Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija;

4)      Starptautiskā civilās aviācijas organizācija;

5)      Starptautiskais valūtas fonds;

6)      Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka;

7)      Pasaules veselības organizācija;

8)      Pasaules pasta savienība;

9)      Starptautiskā telekomunikāciju savienība;

10)  Starptautiskā bēgļu organizācija;

11)  Pasaules meteoroloģijas organizācija;

12)  Starptautiskā jūrniecības organizācija;

13)  Starptautiskā finanšu korporācija;

14)  Starptautiskā attīstības asociācija;

15)  Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija;

16)  Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fonds.

 

 

  1. pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

 

 

  1. pants. Konvencija stājas spēkā tās 41. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar  likumu izsludināma Konvencija un tās pielikumi angļu valodā, un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada __________________.