Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 3. lasījumam       

 

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (reģ, nr. 1308)

 

Spēkā esošā redakcija

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

 

(3)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 7., 10., 11.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 7., 10., 11.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Saeimas Nacionālās drošības komisijas kompetence

 

(1) Saeimas Nacionālās drošības komisijā ievēlētajiem deputātiem darbam šajā komisijā nepieciešama pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Ja komisijā ievēlēts deputāts, kuram nav šādas atļaujas, viņš drīkst piedalīties komisijas sēdēs tikai pēc minētās speciālās atļaujas saņemšanas.

 

(2) Saeimas Nacionālās drošības komisija:

 

1) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

2) izvērtē un akceptē valsts drošības iestāžu budžetu projektus;

 

3) veic valsts drošības iestāžu darbības un budžeta līdzekļu izlietošanas parlamentāro kontroli;

 

4) noklausās Ministru kabineta un valsts drošības iestāžu vadītāju ziņojumus par valsts drošības iestāžu darbību, kā arī izskata šo iestāžu darbības pārbaudes rezultātus;

 

5) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

6) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

7) izskata priekšlikumus par Satversmes aizsardzības biroja direktora iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.

 

1

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

papildināt 7. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Saeimas Nacionālās drošības komisijas sastāvā ir viens deputāts no katras Saeimas frakcijas.

 

 

Neatbalstīt

 

11.pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

 

(1) Aizsardzības ministrija:

 

1) izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku;

 

2) plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un iesniedz Ministru kabinetam ar to saistītos priekšlikumus;

 

3) nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību.

 

(2) Aizsardzības ministrs veic civilo kontroli pār Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citām ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām institūcijām.

 

(3) Aizsardzības ministrs galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm, un ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, pieņem lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

1. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā” ar vārdu “padotībā”.

 

 

 

1. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā” ar vārdu “padotībā”.

13.pants. Iekšlietu ministrijas kompetence

 

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas:

 

1) izstrādā un īsteno valsts iekšlietu politiku;

 

2) sargā sabiedrisko kārtību un drošību;

 

3) aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses;

 

4) reģistrē fiziskās personas, kā arī nodrošina un kontrolē personu likumīgu uzturēšanos valstī;

 

5) īsteno ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumus;

 

6) likumā noteiktās kompetences apjomā apsargā un kontrolē Latvijas valsts robežu;

 

7) koordinē valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju darbību sabiedriskās kārtības uzturēšanas jautājumos;

 

8) prognozē un novērš valsts un sabiedrības drošības, kā arī tautsaimniecības apdraudējumus.

2. Aizstāt 13.pantā vārdus “pakļautībā un pārraudzībā” ar vārdu “padotībā”.

 

 

 

2. Aizstāt 13.pantā vārdus “pakļautībā un pārraudzībā” ar vārdu “padotībā”.

20.pants. Nacionālās drošības padomes kompetence

 

(1) Nacionālās drošības padome:

 

1) saskaņo augstāko valsts institūciju un amatpersonu īstenotu vienotu valsts politiku nacionālās drošības jomā un izskata tās pilnveidošanas gaitu un problēmas;

 

2) izskata likumā noteiktos ar nacionālo drošību saistītos plānus un koncepcijas.

 

(2) Nacionālā drošības padome iesniedz priekšlikumus Saeimai par Satversmes aizsardzības biroja direktora iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata. Nacionālās drošības padome iesniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par Informācijas analīzes dienesta vadītāja iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.

 

(3) Nacionālās drošības padomes lēmums, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, ir rekomendējošs un neatbrīvo atbildīgās amatpersonas no atbildības par to pieņemtajiem lēmumiem.

 

(4) Nacionālās drošības padomei ir tiesības pieprasīt Informācijas analīzes dienestam un valsts drošības iestādēm visu to rīcībā esošo informāciju, kas skar nacionālās drošības intereses.

3. Aizstāt 20.panta trešajā daļā vārdus “minēto gadījumu” ar vārdiem “minētos gadījumus”.

 

 

 

3. Aizstāt 20.panta trešajā daļā vārdus “minēto gadījumu” ar vārdiem “minētos gadījumus”.

29.pants. Valsts aizsardzības koncepcija

 

(1) Valsts aizsardzības koncepcija ir uz Militāro draudu analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts militārās aizsardzības stratēģiskie pamatprincipi, prioritātes un pasākumi miera, valsts apdraudējuma un kara laikā.

 

(2) Valsts aizsardzības koncepciju:

 

1) sagatavo Aizsardzības ministrija;

 

2) izskata Ministru kabinets. No jauna sastādīts Ministru kabinets Valsts aizsardzības koncepciju pārskata savas darbības perioda septītajā mēnesī;

 

3) apstiprina Saeima ne retāk kā reizi katrā sasaukumā līdz sava otrā darbības gada 1.oktobrim.

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

Saeimas deputāte L.Mūrniece:

izslēgt likuma 29. panta otrās daļas 2. punktu.

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izteikt 29. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) izskata Ministru kabinets;”

 

 

Atbalstīt 3. priekšlikuma redakcijā

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 29.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izskata Ministru kabinets;”.