Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”” (precizētais)

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

 

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.panta 7. un 10.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

2. Aizstāt 7.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

3. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijai" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai".

 

4. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punkta otrajā teikumā un 2.punkta otrajā teikumā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra".

 

5. Aizstāt pārejas noteikumu 13.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Šā likuma 3.panta 7. un 10.punktā un pārejas noteikumu 13.punktā minētajam pie komersantiem nostrādātajam laikam pielīdzina arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) nostrādāto laiku."

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 


Likumprojekta „Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Komerclikuma spēka stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punktu, Ministru kabinets izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

Likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” tiek lietots termins „uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)”, kas pēc sava juridiskā satura neatbilst Komerclikumā lietotajam vārdam „komersants”.

Vienlaikus likumprojektā saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.812 “Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras nolikums” 4.5.apakšpunktu, aizstāti vārdi “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra”, tādejādi precīzi norādot institūciju, kuras kompetencē ir jautājumi par izdienas pensijas izmaksas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmā.

2.Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz terminoloģiski saskaņot likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” lietotos terminus ar Komerclikumā lietotajiem terminiem.

Vienlaikus likumprojekts paredz precizēt normas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.812 “Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras nolikums” 4.5.apakšpunktu, precīzi norāda institūciju, kuras kompetencē ir jautājumi par izdienas pensijas izmaksas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmā.

3. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav notikušas

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies. Papildu finansējums nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                              Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Bluķis

M.Rāzna

I.Livčāne

A.Ādmīdiņa

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2005 11:40

824

A.Ādmīdiņa

7219158, agnese.admidina@iem.gov.lv