Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 152.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 

"Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem."

 

2. Aizstāt 231.panta trešajā daļā vārdus "uzlikt naudas sodu līdz simt latiem" ar vārdiem " uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem".

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 


 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumprojekts „ Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izstrādāts atbilstoši Ekonomikas ministrijas Rīcības plāna 2005.gadam [Ekonomika] 13 punktam.

2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 28.punkts nosaka, ka „ja atliktie būvdarbi netiek veikti atbilstoši akceptētajam būvprojek­tam vai aktā noteiktajos termiņos, būves īpašnieku sauc pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”, taču administratīvā soda apmērs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nav noteikts.

Saskaņā ar 2005.gada 10. martā pieņemtā likuma “Grozījumi Būvniecības likumā” 34.pantu un Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, no 2005.gada 1. jūlija būvuzņēmējam un būvētājam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai. Lai nodrošinātu minētās likuma normas efektīvu kontroli, ir nepieciešams paredzēt administratīvo sodu, par minētās prasībās neievērošanu.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas efektīvu kontroli, līdz ar to arī būvniecības kvalitātes uzlabošanu, kā arī nosakot pārkāpumu veidus un soda apmērus fiziskām un juridiskām personām, kā arī amatpersonām par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošanu, tādējādi mazinot korupcijas iespējamību.

 

3. Cita informācija

    Nav

 

 


II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Vienkāršojot pārkāpuma konstatēšanas procedūru, normatīvais akts labvēlīgi ietekmēs komercdarbības

 

 (uzņēmējdarbības) vidi, tādējādi uzlabojot būvniecības kvalitāti.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiek veicināta būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas efektīva kontrole un būvniecības kvalitātes uzlabošana.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Prognozējams, ka budžeta ienākumi palielināsies

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Prognozējams, ka budžeta ienākumi palielināsies, jo likumprojekts paredz papildus soda veidus un soda apmērus.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Likumprojektam būs zināma ietekme uz budžetu, jo tiek noteikti papildus soda veidi.

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī

tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekta pieņemšana neprasa papildus izdot citus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

(atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav notikušas

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

nav veiktas

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas nav nepieciešamas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta normatīvajos aktos noteiktajās publikācijās un Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta rīkotajos semināros. Informācija tiks ievietota arī Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

 

nav

 

 

 

Ministrs                                                                                    A. K. Kariņš

 

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direkt ore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

A.Kiškurno

 

 

28.07.2005 11:10

739

D.Alksne

7013039, Daiga.Alksne@em.gov.lv