Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 7.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija var deleģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu."

 

2. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk – mērķdotācija).";

 

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, mērķdotācijas izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības."

 


3. Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Autoceļu direkcijas" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"".

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par autoceļiem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par autoceļiem” 7.panta pirmās daļas pašreizējā redakcija nosaka, ka valsts ceļu dienesta izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Ministru kabinets. Šobrīd valsts ceļu dienesta funkcijas veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, kura tika izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumu nr.726 „Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Latvijas Autoceļu direkcija” reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” un valsts akciju sabiedrības „Ceļu inženieri” izveidošanu”, līdz ar nav lietderīgi likumā saglabāt normu par valsts ceļu dienesta izveidošanas kārtību un kompetenci.

 

Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, valsts pārvaldes uzdevumus privātpersonai var deleģēt gadījumos, ja tā deleģēto uzdevumu var veikt efektīvāk, kā arī, ja tas paredzēts likumā. Satiksmes ministrija uzskata, ka ievērojot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” līdzšinējos darbības rādītājus un attīstības tendences, kas sevi pilnībā attaisnojušas līdzšinējā darbībā un līdz ar to ļauj secināt, ka arī turpmāk tiks nodrošināta efektīva, uz komerciāliem principiem balstīta valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana un attīstība. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošie resursi spēj nodrošināt efektīvu valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu un valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.

 

Likuma „Par autoceļiem” 12.panta trešās, septītās un astotās daļa pašreizējā redakcija nosaka, ka no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem tiek paredzēta mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai atbilstoši satiksmes ministra noteiktajai kārtībai.

 

Likuma „Par autoceļiem” 23.panta pirmajā daļā minēta Latvijas Autoceļu direkcija. Šobrīd valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” ir Latvijas Autoceļu direkcija tiesību un saistību pārņēmēja.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Lai Satiksmes ministrija būtu tiesīga noslēgt deleģēšanas līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, nepieciešams izdarīt grozījumus likuma „Par autoceļiem” 7.panta pirmajā daļā.

Normatīvā akta projekta būtība ir noteikt, ka mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, mērķdotācijas izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības atskaitās par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets

Nepieciešams precizēt 23.panta pirmo daļu un vārdus „Latvijas Autoceļu direkcija’ aizstāt ar vārdiem „valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”.

 

3. Cita informācija

-

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

-
-
-
-
-

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Pēc likuma 12.panta trešās, septītās un astotās daļas grozījumu pieņemšanas nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus, kas noteiktu, kārtību kādā nosaka mērķdotācijas lielumu un kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, mērķdotācijas izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības atskaitās par mērķdotācijas izlietošanu.

Šo Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts iesniegt Valsts kancelejā līdz 2006.gada 1.janvārim.

 

Cita informācija

-

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas

datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

 

-

 

-

-

5. Cita informācija

 

-

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par likuma „Par autoceļiem” 12.panta trešās, septītās un astotās daļas grozījumu projektu.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

Pašvaldības atbalsta viedokli, ka:

- mērķdotācija nedrīkst būt mazāka kā iepriekšējā gadā,

- patreiz piešķirtās mērķdotācijas apjoms ir nepietiekošs pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai (sevišķi pilsētās).

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

-

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

 

 

4. Cita informācija

 

 

 

-

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

M.Pēkalis

 

 

 

2005.05.02. 13:53

1005

I.Kaupe

7028326, Imants.Kaupe@sam.gov.lv