Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu: 
 
Papildināt 21.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:
 

"15) personām, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un ar kurām noslēgts profesionālā dienesta līgums uz trim gadiem."

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

„Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ar 2007.gada 1.janvāri plānots pilnībā atteikties no obligātā militārā dienesta un pāriet uz profesionālu militāro dienestu.

Lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz profesionāli sagatavotiem bruņotajiem spēkiem, nepieciešams jau patlaban uzsākt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienību komplektēšanu ar profesionālā dienesta kareivju amata karavīriem. Tādējādi būtu nepieciešams jau 2005.gadā profesionālajā dienestā uzņemt personas, kuras ir pakļautas iesaukšanai obligātajā aktīvajā militārajā dienestā. Līdz ar to tiktu nodrošināta iespēja profesionālajā dienestā uzņemt personas, kuras vēl nav iesauktas obligātajā militārajā dienestā, bet kuras vēlas iestāties profesionālajā dienestā. Vienlaikus tas nodrošinātu obligātā militārā dienesta iesaukuma plāna izpildi (līdz šim no 12 000 iesaucamajiem gadā tiek iesaukti 1000-1200 iesaucamie), kā arī NBS vienību komplektēšanu ar profesionālā dienesta karavīriem kareivju sastāva amatos.

Šādu iespēju paredz grozījumi Militārā dienesta likumā (MDL), kas stājušies spēkā 2005.gada 15.aprīlī. Saskaņā ar MDL 19.panta pirmo daļu profesionālajā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus vecumā no 19 gadiem.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus arī Obligātā militārā dienesta likumā, nosakot, ka obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauc personas, ar kurām noslēgts līgums par profesionālo dienestu.    

 

2. Likuma projekta būtība

 

     Likumprojekts paredz, ka lēmumu neiesaukt obligātajā aktīvajā militārajā dienestā pieņem attiecībā uz personu, kas sasniegusi 19 gadu vecumu un ar kuru noslēgts profesionālā dienesta līgums.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

Likumprojekta īstenošana ir paredzēta Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktā un Aizsardzības ministrijai apstiprinātā finansējuma ietvaros.

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesī bu normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Pieņemti attiecīgi grozījumi Militārā dienesta likumā.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Netika veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Nav notikušas.

 

 

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama. Visas darbības  tiks veiktas esošo institūciju  kompetences ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                                                     E.Repše

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

S.Vistiņa

 

 

 

27.07.200512:09

657

S.Vistiņa,

7335249

Sanda.Vistina@mod.gov.lv