30

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 74.nr.) šādu  grozījumu:

 

Papildināt 30.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas ir attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju."

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 


 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.pants nosaka skaidrās naudas lietošanas ierobežojumus-

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Ja nav deklarēti skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 1000 latu, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no nedeklarēto darījumu kopsummas.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie darījumi pārsniedz 3000 latu, maksājama soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas; ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, - 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tikai attiecībā uz starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem, kuriem deklarējamo darījumu kopsumma mēneša laikā pārsniedz 3000 latu un kuri šos darījumus ir deklarējuši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, netiek piemērota soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

(4) Kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri nav ievērojuši šā panta trešās daļas nosacījumus, maksā soda naudu atbilstoši šā panta otrās daļas nosacījumiem.

(5) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidrās naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā noteikto darījumu dalībnieku kontos.

(6) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Satiksmes ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kura nepieciešamību nosaka šādi apstākļi.

 Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk – CSDD) ir valsts akciju sabiedrība, kurā kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija. CSDD sniedz pakalpojumus, par kuriem pakalpojuma saņēmēji ļoti daudz norēķinās ar skaidru naudu. Darījumu apmērs mēnesī ar pakalpojuma saņēmējiem (mācību iestādes, transportlīdzekļu īpašnieki) diezgan daudzos gadījumos ievērojami pārsniedz 1000 latu, bet atsevišķos gadījumos arī 3000 latu likumā pieļaujamo skaidrās naudas aprites limitu. Šis noteiktā limita pārsniegums netiek un nevar tikt konstatēts pakalpojuma sniegšanas brīdī, bet gan tikai pēc tam, kad nākamā mēnesī beigās tiek veikta darījumu analīze un gatavotas atskaites, apkopojot visu CSDD nodaļu informāciju. Jāatzīmē, ka darījumi tiek veikti daudzās CSDD nodaļās. Pakalpojuma saņēmēji skaidrā naudā maksā gan par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, gan tehnisko apskati, gan reģistrācijas darbībām, tai skaitā valsts reģistrācijas numuru saņemšanu.

Tipiska situācija ir maksājumiem par transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu. Šos maksājumus pretendentu vietā veic autoskolas pārstāvis un līdz ar to, šajos gadījumos autoskolas kopējā summa skaidrā naudā veiktajiem maksājumiem var pārsniegt noteiktās robežas.

Jāatzīmē, ka kontrolējošām iestādēm vienmēr būs iespēja no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra saņemt datus par šādiem maksājumiem.

Bez tam, atteikt saņemt pakalpojumu tikai tāpēc, ka skaidrā naudā veikto darījumu apmērs pārsniedz likumā atļauto apmēru no administratīvā procesa viedokļa pret klientu būtu juridiski un arī pēc būtības nekorekti.

Uzskatām, ka iepriekš minētie apstākļi ļauj transportlīdzekļu reģistrācijas, valsts tehniskās apskates un citiem maksājumiem par Ceļu satiksmes drošības direkcijas sniegtajiem pakalpojumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteikt 30.panta piemērošanas izņēmumu, paredzot, ka 30.panta noteikumi attiecas uz pakalpojuma saņēmēju.

 

3. Cita informācija

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

< /td>

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Kancēvičs

 

21/02/05 11:15

1113

Jānis Kancēvičs

7025749

Janis.Kancevics@csdd.gov.lv