KMlik_230904_obleks

Likumprojekts

 

Obligāto eksemplāru likums

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iespieddarbs – jebkurš izdevums, kurš satur tekstuālu vai vizuālu informāciju, kas pavairota uz papīra vai cita materiāla un paredzēta publiskai izmantošanai;

2) elektronisks izdevums – skaņu ieraksta, videoieraksta vai dator­ieraksta veidā attēlota vispārpieejama informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs, kompaktdiskos un citu veidu materiālajos nesējos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama lietotājiem;

3) tiešsaistes publikācija – jebkurš Latvijā radīts un internetā pieejams darbs, kas satur vispārpieejamu tekstuālu, vizuālu vai audiovizuālu informāciju;

4) nepublicēts materiāls – nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra", kas satur vispārpieejamu informāciju (piemēram, analītisks apskats, pārskats par tehnisku vai zinātnisku pētījumu, deponēts zinātnisks darbs, konferences vai kongresa programma, materiāli);

5) obligātais eksemplārs – iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru šajā likumā noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka, vai tiešsaistes publikācijas, kuras tā rasmo;

6izdevējs – persona, kura veic izdevējdarbību, publicē iespieddarbus, elektroniskus izdevumus, tiešsaistes publikācijas, izdod nepublicētus materiālus   un atbild par to intelektuālo un māksliniecisko saturu;

7) tiražētājs – persona, kas nodarbojas ar iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu vai datorierakstu pavairošanu pēc izdevēja pasūtījuma;

8) izdošana – tiražēta izdevuma saņemšana izdevēja rīcībā;

9) tiešsaistes publicēšana – tekstuāla, vizuāla vai audiovizuāla darba pieejamības nodrošināšana internetā;

10) rasmošana – automatizēta internetā pieejamo tiešsaistes publikāciju vākšana un arhivēšana;

11) ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikācija – tiešsaistes publikā­cija, kuras piekļuvei nepieciešama lietotāja autorizācija.

 

2.pants. (1) Likums nosaka kārtību, kādā publiskai izmantošanai paredzēto iespieddarbu, elektronisku izdevumu, nepublicētu materiālu obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kārtību, kādā obligātie eksemplāri tiek sadalīti šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām, kā arī kārtību, kādā Latvijas Nacionālā bibliotēka rasmo tiešsaistes publikācijas un veic obligāto eksemplāru piegādes kontroli.


(2) Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma – visu Latvijas iespieddarbu, nepublicētu materiālu, elektronisku izdevumu un tiešsaistes publikāciju – pastāvīgu saglabāšanu, statistisku uzskaiti, bibliografē­šanu, kataloģizēšanu un publisku izmantošanu.

(3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības un pienākums saglabāt Latvijā radītas tiešsaistes publikācijas vienu kopiju.

 

3.pants. (1) Obligāto eksemplāru piegādātājs ir izdevējs, kurš izdevis iespieddarbu, elektronisku izdevumu vai nepublicētu materiālu. Obligāto eksemplāru piegādātājs var būt arī izdevuma tiražētājs, ja izdevējs ir rakstiski vienojies ar tiražētāju par obligāto eksemplāru piegādi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

(2) Elektronisko izdevumu obligāto eksemplāru piegādātājam jāuzrāda sistēmas prasības un pieejas nosacījumi izdevuma satura identificēšanai.

 

4.pants. (1) Visi obligātie eksemplāri, izņemot tiešsaistes publikācijas, piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas daļu no saņemtajiem obligāta­jiem eksemplāriem nodod citām bibliotēkām šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Obligātos eksemplārus bibliotēkas saņem bez maksas.

 

5.pants. (1) Šā likuma prasība par obligāto eksemplāru piegādi attiecas uz katru iespieddarbu, elektronisku izdevumu un nepublicētu materiālu, kas izdots Latvijas Republikā vai pēc autora vai Latvijas Republikā reģistrēta izdevēja pasūtījuma tiražēts ārpus Latvijas Republikas.

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami:

1) pieci eksemplāri no katra iespieddarba veida (izņemot grāmatas, brošūras un izdevumus neredzīgajiem);

2) septiņi eksemplāri no katra grāmatas un brošūras izdevuma;

3) viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

4) trīs eksemplāri no katra elektroniskā izdevuma, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus;

5) divi eksemplāri no katra nepublicētā materiāla.

(3) Ja elektroniskais izdevums ir iespieddarba pielikuma vai mācību komplekta sastāvdaļa, tas piegādājams kopā ar iespieddarbu atbilstoši attiecīgā iespieddarba eksemplāru skaitam.

(4) Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ir noteikti šā likuma pielikumā.

(5) Internetā brīvi pieejamās tiešsaistes publikācijas rasmo un arhivē Latvijas Nacionālā bibliotēka.

(6) Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikāciju izdevēji nodrošina Latvijas Nacionālo bibliotēku ar paroli vai citu in formāciju, kas nepieciešama tiešsaistes publikācijas kopijas iegūšanai.

 

6.pants. (1) Iespieddarbu un elektronisko izdevumu obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami pirms to realizācijas uzsākšanas; nepublicēto materiālu obligātie eksemplāri piegādājami 30 dienu laikā pēc to izziņošanas.

(2) Ja kāda no šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām saņēmusi nekvalitatīvu obligāto eksemplāru (tajā ietvertā informācija nav pilnvērtīgi uztverama mehānisku bojājumu, tipogrāfisku kļūdu, bojātu elektronisko datu nesēju vai citu iemeslu dēļ), tas pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieprasījuma apmaināms divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(3) Obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kopā ar preču pavadzīmi-rēķinu.

(4) Izdevējs un tiražētājs reizi mēnesī (līdz kārtējā mēneša piektajam datumam) iesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pārskatu par iepriekšējā mēnesī izdotajiem un tiražētajiem izdevumiem.

(5) Latvijas Nacionālā bibliotēka kārtējā gada beigās apkopo datus par piegādāto obligāto eksemplāru vērtību un iesniedz tos Kultūras ministrijai.

 

7.pants. No piegādātāja saņemtos obligātos eksemplārus Latvijas Nacionālā bibliotēka sadala šādi:

1) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viena kopija no katras tiešsaistes publikācijas,

d) viens eksemplārs no katra nepublicētā materiāla;

2) Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viens eksemplārs no katra nepublicētā materiāla;

3) Latvijas Universitātes bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba veida un katra elektroniskā izdevuma sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un dabaszinātnēs;

4) Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma tehniskajās zinātnēs un arhitektūrā;

5) Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma lauksaimniecības, agrotiesību, lauku attīstības un socioloģijas, ūdenssaimnie­cības, videssaimniecības, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības, kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas, uzturmācības, mājturības un zivsaimniecības jautājumos;

6) Latvijas Patentu tehniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra patenta un normatīvtehniskā iespieddarba un elektroniskā izdevuma;

7) Latvijas Medicīnas zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma veselības un vides aizsardzības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jautājumos;

8) Latvijas Neredzīgo bibliotēkai – viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

9) Latgales Centrālajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras;

10) Liepājas pilsētas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras.

 

8.pants. Tiešsaistes publikāciju krājuma materiāli, kuru izmantošanai nepieciešama autorizācija, ir pieejami pētniecībai vai mācībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās.

 

9.pants. Obligāto eksemplāru piegādes kārtību kontrolē Latvijas Nacionā­lā bibliotēka.

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministra vietā –

izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete

 

 

 

 

 


Obligāto eksemplāru likuma
pielikums

 

Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

 

I. Iespieddarbi

 

1. Tekstizdevumi:

1.1. neperiodiskie izdevumi:

1.1.1. grāmatas un brošūras (monoizdevumi, viensējuma un vairāksējumu izdevumi, krājumi, promocijas darbu kopsavilkumi, preprinti, atlanti);

1.1.2. bukleti;

1.1.3. prospekti;

1.1.4. lapiņas;

1.1.5. vienlapes;

1.1.6. brošūru un lapiņu komplekti;

1.1.7. afišas un plakāti;

1.1.8. izstāžu katalogi;

1.2. periodiskie izdevumi un turpinājumizdevumi, to pielikumi:

1.2.1. laikraksti;

1.2.2. žurnāli;

1.2.3. turpinājumizdevumi;

1.2.4. biļeteni;

1.2.5. kalendāri;

1.3. tekstizdevumi ar elektronisko izdevumu pielikumiem.

 

2. Nošizdevumi.

 

3. Kartogrāfiskie izdevumi:

3.1. karšu atlanti;

3.2. kartes (arī shematiskās);

3.3. kartogrāfiskie bukleti un ceļveži;

3.4. kartogrāfisko izdevumu komplekti.

 

4. Attēlizdevumi:

4.1. albumi;

4.2. attēlplakāti;

4.3. attēlpastkartes;

4.4. atklātnes;

4.5. mākslas darbu reprodukcijas;

4.6. estampi;


4.7. mācību uzskates līdzekļi;

4.8. bilžu grāmatas;

4.9. mākslas kalendāri un tabulkalendāri.

 

5. Patentu dokumenti.

 

6. Normatīvtehniskie dokumenti:

6.1. Latvijas Republikas valsts standarti;

6.2. Latvijas Republikas teritorijā par valsts standartiem atzītie (adaptētie) ārvalstu un atsevišķu firmu standarti;

6.3. uzņēmumu standarti;

6.4. būvnormatīvi;

6.5. celtniecības normas un noteikumi;

6.6. tehniskie noteikumi;

6.7. tehniskie apraksti (receptūras) un cita dokumentācija, kurā noteiktas prasības apgrozībā laisto preču vai sniegto pakalpojumu drošumam un kvalitātei.

 

7. Izdevumi neredzīgajiem (Braila rakstā, reljefā iespiedumā).

 

II. Elektroniskie izdevumi

 

8. Skaņu ieraksti:

8.1. skaņuplates;

8.2. skaņu kasetes;

8.3. skaņu kompaktdiski un minidiski;

8.4. skaņu ieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

 

9. Videoieraksti:

9.1. videokasetes;

9.2. videodiski;

9.3. interaktīvie kompaktdiski;

9.4. videoieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

 

10. Datorieraksti (disketēs, diskos un kompaktdiskos tiražēti datorieraksti pilnā komplektācijā).

 

III. Nepublicētie materiāli

 

11. Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie analītiskie pārskati par darbu vai atsevišķiem darbības virzieniem par gadu un ilgāku laikposmu, kā arī koncepcijas un programmas, kas netiek publicētas.

 


12. Promocijas darbi, deponētie zinātniskie darbi.

 

13. Fundamentālo un lietišķo pētījumu un eksperimentālo izstrādņu pārskati.

 

14. Valsts pārvaldes institūciju, politisko, reliģisko un sabiedrisko organi­zāciju un zinātnisko iestāžu organizēto konferenču vai kongresu programmas, referātu tēzes, referātu teksti, kas tiek publiski izplatīti, bet netiek publicēti.

 

15. Reliģisko un sabiedrisko organizāciju statūti, programmas un darbības analītiskie pārskati, kas tiek publiski izplatīti, bet netiek publicēti.

 

16. Bibliogrāfijas (nepublicētas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova

 


 

Likumprojekta

“Obligāto eksemplāru likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1997.gada līdz šim laikam obligāto eksemplāru piegādes kārtību nosaka Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums.

Esošajā likumā ir konstatētas vairākas nepilnības:

§        pieaugot grāmatu cenām un samazinoties to tirāžām, esošais obligāto eksemplāru skaits ir par lielu un finansiāli apgrūtinošs izdevējiem;

§        obligāto eksemplāru skaitu iesaka samazināt Eiropas Padomes eksperti;

§        ir neapmierinoša obligāto eksemplāru piegādes disciplīna - ir izdevēji, kuri obligātos eksemplārus nepiegādā nemaz vai arī piegādā ar lielu nokavēšanos - pēc tam, kad tirāža jau ir nonākusi tirdzniecībā;

§        pēdējos gados ievērojami paplašinājies elektronisko izdevumu un internetā pieejamo Latvijas tiešsaistes publikāciju klāsts, ir jānosaka šo izdevumu obligāto eksemplāru piegādes kārtība.

Ir nepieciešams precizēt un vienkāršot likuma nosaukumu, jo citās Eiropas valstīs šāda veida likumiem parasti tiek dots nosaukums – Legal Deposit Act.

Esošās likuma nepilnības apgrūtina lasītāju apkalpošanu attiecīgajās bibliotēkās – obligātā eksemplāra saņēmējās, kā arī apgrūtina Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatfunkciju izpildi – Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzes un Nacionālā elektroniskā kopkataloga veidošanu. Nepilnības obligāto eksemplāru piegādes likumā ierobežo nacionālās izdevējdarbības statistikas precīzu veidošanu.

Tā kā grozījumi ir jāizdara lielākajā daļā likuma normu, kā arī tajā ir nepieciešams ietvert papildinājumus, likumu ir nepieciešams izteikt jaunā redakcijā – izdot to nevis kā “grozījumus”, bet kā jaunu likumu ar precizētu nosaukumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligāto eksemplāru piegādes mērķi ir:

§        vākt, apkopot un saglabāt nacionālo kultūras mantojumu;

§        nodrošināt avotu bāzi nacionālās bibliogrāfijas un nacionālā kopkataloga veidošanai;

§        nodrošināt avotu bāzi nacionālajai izdevējdarbības statistikai;

§        nodrošināt iespējami pilnīgāku pieeju obligātajiem eksemplāriem.

Likumprojektā noteikts samazināts piegādājamo obligāto eksemplāru un to saņemošo bibliotēku skaits,  noteikta Latvijā producēto elektronisko izdevumu un internetā pieejamo Latvijas tiešsaistes publikāciju uzkrāšanas kārtība. Likuma pielikumā ir norādīti iespieddarbu, elektronisko izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

3. Cita informācija

 

 

Likumprojekts tuvinās obligāto eksemplāru piegādes kārtību Latvijā citu ES valstu likumdošanai un praksei.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

 


1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

    Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizdara grozījums Bibliotēku likumā.

Likumprojekts “Grozījums Bibliotēku likumā” ir sagatavots.

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Obligāto eksemplāru likuma darbība ietekmē Latvijas saistību izpildi attiecībā pret starptautiskajām bibliogrāfijas aģentūrām – ISBN, ISSN, ISMN u.c. Latvija piedalās starptautisko bibliotēku nozares organizāciju IFLA, CENL un CDNL darbā, kuras seko obligāto eksemplāru nacionālo sistēmu darbībai.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosa ukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

 

 

Eiropas Padome (Council of Europe) savā ziņojumā “Policy Review of the Latvian Book Sector” iesaka  Latvijā samazināt obligāto eksemplāru skaitu.

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Šo nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalījās likumprojekta darba grupā un kopumā atbalsta likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības infor­mēšanas pa­sā­kumi nav veikti. Bibliotēkas, uz kurām attiecas likuma darbība, tika informētas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar Eiropas Padomes ekspertu G.Bogutu, kurš savā ziņojumā “Policy Review of the Latvian Book Sector” iesaka  Latvijā samazināt obligāto eksemplāru skaitu.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi nodrošinās esošās institūcijas, paplašinot to funkcijas esošā budžeta ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajos preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Kultūras ministrijas mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Kultūras ministre                                                                       H.Demakova

 

 

Kultūras ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

J.Turlajs

 

 

 

2005.12.13. 15:11

986

J.Turlajs

7356615, janis.turlajs@km.gov.lv