Partnerības un sadarbības nolīgums, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses

Nolīgums latviešu valodā

Nobeiguma akts latviešu valodā

Pielikumi un Protokols latviešu valodā

Anotācija

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un

Tadžikistānas Republiku, no otras puses

 

1.pants. 2004.gada 11.oktobrī Luksemburgā parakstītais Partnerības un sadarbības nolīgums, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 100.pantā noteiktajā laikā un kārtībā,  un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERĪBAS UN SADARBĪBAS NOLĪGUMS,

KAS IZVEIDO PARTNERĪBU

STARP EIROPAS KOPIENĀM UN

TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,

UN TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES

  

BEĻĢIJAS KARALISTE,

 

ČEHIJAS REPUBLIKA,

 

DĀNIJAS KARALISTE,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

 

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

 

SPĀNIJAS KARALISTE,

 

FRANCIJAS REPUBLIKA,

 

ĪRIJA,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

 

KIPRAS REPUBLIKA,

 

LATVIJAS REPUBLIKA,

 

LIETUVAS REPUBLIKA,

 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,


 

MALTAS REPUBLIKA,

 

NĪDERLANDES KARALISTE,

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

 

POLIJAS REPUBLIKA,

 

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

 

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

 

SOMIJAS REPUBLIKA,

 

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

 

kuras ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma Līgumslēdzējas Puses, turpmāk "dalībvalstis", un


 

EIROPAS KOPIENA un  EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA, turpmāk "Kopiena",

 

                                                                            no vienas puses, un

 

TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKA,

 

                                                                            no otras puses,

 

ŅEMOT VĒRĀ saites starp Kopienu, tās dalībvalstīm un Tadžikistānas Republiku un to kopīgās vērtības;

 

ATZĪSTOT, ka Kopiena un Tadžikistānas Republika vēlas stiprināt šīs saites un izveidot partnerību un sadarbību, kas padziļinātu un paplašinātu attiecības, kas iepriekš nodibinātas starp Līgumslēdzējām Pusēm, jo īpaši ar Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas, un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību tirdzniecības un ekonomikas jomā, kas parakstīts 1989. gada 18. decembrī;

 

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas un tās dalībvalstu un Tadžikistānas Republikas apņemšanos stiprināt politiskās un ekonomiskās brīvības, kas ir partnerības pamatā,

 

ATZĪSTOT šajā sakarā, ka atbalsts Tadžikistānas Republikas neatkarībai un suverenitātei teritoriālajai integritātei palīdz uzturēt mieru un stabilitāti Vidusāzijā;


 

ŅEMOT VĒRĀ Līgumslēdzēju Pušu vēlmi veicināt starptautisko mieru un drošību, un konfliktu risināšanu mierīgā ceļā un šajā nolūkā sadarboties Apvienoto Nāciju Organizācijā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO);

 

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas, tās dalībvalstu un Tadžikistānas Republikas ciešo apņemšanos pilnībā īstenot visus principus un noteikumus, kas ietverti Eiropas Drošības un sadarbības konferences (EDSK) Nobeiguma aktā, Madrides un Vīnes turpinājuma konferenču noslēguma dokumentos, EDSK Bonnas konferences dokumentā par ekonomisko sadarbību, Parīzes Hartā par jaunu Eiropu un EDSK 1992. gada Helsinku konferences dokumentā "Pārmaiņu izaicinājumi", kā arī citos EDSO pamatdokumentos;

 

būdami pārliecināti par to, cik būtiska nozīme ir tiesiskumam un cilvēktiesību ievērošanai, jo īpaši attiecībā uz personām, kas pieder minoritāšu grupām, kā arī daudzpartiju sistēmas izveidei,  ietverot brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, un ekonomikas liberalizācijai ar mērķi ieviest tirgus ekonomiku;

 

PAREDZOT, ka šā Partnerības un sadarbības nolīguma pilnīga īstenošana kalpos par nosacījumu un sniegs ieguldījumu, lai turpinātu un pabeigtu politiskās, ekonomiskās un juridiskās reformas Tadžikistānas Republikā, kā arī ieviestu sadarbībai nepieciešamos faktorus, jo īpaši vadoties pēc EDSK Bonnas konferences slēdzieniem;

 

VĒLOTIES sekmēt turpinājumu iekšējā izlīguma procesam, kas aizsākās Tadžikistānas Republikā pēc Maskavas miera līgumu noslēgšanas;


 

VĒLOTIES sekmēt reģionālās sadarbības procesu ar kaimiņvalstīm šā Nolīguma piemērošanas jomās, lai veicinātu reģiona labklājību un stabilitāti,

 

VĒLOTIES uzsākt un attīstīt regulāru politisko dialogu par divpusējiem un starptautiskiem jautājumiem, kas ietilpst kopīgo interešu sfērā;

 

ATZINĪGI NOVĒRTĒJOT UN ATBALSTOT Tadžikistānas Republikas gribu izveidot ciešu sadarbību ar Eiropas iestādēm;

 

ŅEMOT VĒRĀ vajadzību veicināt investīciju pieplūdumu Tadžikistānas Republikā, jo īpaši enerģētikas un ūdens resursu apsaimniekošanas sektorā, apstiprinot Kopienas, tās dalībvalstu un Tadžikistānas Republikas saistības, kas izriet no Eiropas Enerģētikas hartas, kā arī no Enerģētikas hartas nolīguma, un Enerģētikas hartas protokola par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem pilnīgas piemērošanas;

 

IEVĒROJOT Kopienas gribu nodrošināt, atbilstoši vajadzībām, sociālekonomisko sadarbību un tehnisko palīdzību, kas ietvertu arī cīņu pret nabadzību;

 

ZINOT, ka Nolīgums var veicināt pakāpenisku Tadžikistānas Republikas un daudz plašākas sadarbības zonas tuvināšanos Eiropā un blakus esošajos reģionos, kā arī pakāpenisku integrēšanos atvērtā starptautiskā tirdzniecības sistēmā;


 

ŅEMOT VĒRĀ, ka Līgumslēdzējas Puses ir apņēmušās liberalizēt tirdzniecību atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem un ka Kopiena labvēlīgi raugās uz Tadžikistānas Republikas nodomu pievienoties PTO;

 

APZINOTIES vajadzību uzlabot tirdzniecību un ieguldījumus ietekmējošos apstākļus, kā arī apstākļus tādās jomās kā uzņēmējsabiedrību dibināšana, nodarbinātība, pakalpojumu sniegšana un kapitāla aprite;

 

PĀRLIECĪBĀ par to, ka šis Nolīgums starp Līgumslēdzējām Pusēm izveidos jaunu ekonomisko attiecību gaisotni un it īpaši tirdzniecības un investīciju attīstības instrumentus, kuri ir obligāts ekonomikas pārstrukturēšanas un tehnoloģiju modernizēšanas priekšnoteikums;

 

VĒLOTIES nodibināt ciešu sadarbību vides aizsardzības jomā, ņemot vērā Pušu savstarpējo atkarību šajā jautājumā;

 

ATZĪSTOT, ka šā Nolīguma prioritārie mērķi ir sadarbība nelikumīgās imigrācijas, starptautiskās organizētās noziedzības un narkotisko vielu tirdzniecības novēršanā un kontrolē, kā arī terorisma apkarošana;

 

VĒLOTIES nodibināt sadarbību kultūras un izglītības jomā un attīstīt informācijas apmaiņu,

 

IR VIENOJUŠĀS PAR ŠĀDIEM NOTEIKUMIEM.


 

1. PANTS

 

Starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, tiek izveidota partnerība. Partnerībai ir šādi mērķi:

 

-       atbalstīt Tadžikistānas Republikas neatkarību un suverenitāti,

 

-       atbalstīt Tadžikistānas Republikas centienus nostiprināt tās demokrātiju, attīstīt ekonomiku un sociālo infrastruktūru, kā arī noslēgt procesus, kas saistīti ar pāreju uz tirgus ekonomiku,

 

-       piešķirt piemērotu sistēmu Pušu politiskajam dialogam, lai tādējādi ļautu attīstīt to ciešās politiskās attiecības,

 

-       veicināt tirdzniecību un ieguldījumus, jo īpaši enerģētikas un ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, kā arī saskanīgu ekonomisko attiecību izveidi starp Līgumslēdzējām Pusēm, lai sekmētu ilgtspējīgu ekonomikas attīstību ,

 

-       izveidot pamatu kultūras sadarbībai un sadarbībai likumdošanas, ekonomikas, sociālajā, finanšu, civilo zinātņu, tehnoloģiju jomā.


 

I SADAĻA

 

VISPĀRĒJIE PRINCIPI

 

 

2. PANTS

 

Demokrātisko principu un cilvēka pamattiesību ievērošana, jo īpaši tā, kā noteikts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā par jaunu Eiropu, liek pamatu Līgumslēdzēju Pušu iekšpolitikai un ārpolitikai un ir būtisks šā Nolīguma elements.

 

 

3. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses uzskata, ka to nākotnes labklājībai un stabilitātei ir būtiski, lai jaunās neatkarīgās valstis, kas izveidotas pēc Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sabrukuma, turpmāk tekstā "neatkarīgās valstis", uzturētu un attīstītu savu sadarbību atbilstīgi Helsinku Nobeiguma akta, starptautisko tiesību un labu kaimiņattiecību principiem un apvienotu savus spēkus šā procesa veicināšanai.

 


 

II SADAĻA

 

POLITISKAIS DIALOGS

 

 

4. PANTS

 

Starp Līgumslēdzējām Pusēm tiek izveidots regulārs un pastāvīgs dialogs, lai tās panāktu vienošanos par attīstību un attiecību nostiprināšanu. Tas nostiprina Kopienas un Tadžikistānas Republikas tuvināšanos un iet tai līdztekus, atbalsta šajā valstī notiekošās politiskās un sociālekonomiskās pārmaiņas un sniedz savu ieguldījumu jaunu sadarbības formu izveidē. Politiskais dialogs:

 

-       darīs stiprākas Tadžikistānas Republikas saites ar Kopienu un tās dalībvalstīm un, attiecīgi, ar visu demokrātisko nāciju saimi. Pateicoties šim Nolīgumam īstenotā ekonomiskā konverģence palielinās politisko attiecību intensitāti;

 

-       radīs lielāku viedokļu konverģenci starptautiskos jautājumos, kas ietilpst kopīgo interešu sfērā, tādējādi veicinot reģiona drošību un stabilitāti;

 

-       paredz, ka Līgumslēdzējas Puses cenšas sadarboties jomās, kas attiecas uz demokrātijas principu ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu, jo īpaši runa ir par to cilvēku tiesībām, kas pieder pie minoritāšu grupas, un vajadzības gadījumā konsultējas par attiecīgiem jautājumiem.

 


 

Līgumslēdzējas Puses uzskata, ka masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana un to piegādes sistēmas, kas organizētas gan atsevišķu valstu, gan nevalstisku veidojumu līmenī, ir nopietnākie draudi starptautiskajai stabilitātei un drošībai. Tādēļ Līgumslēdzējas Puses vienojas sadarboties un sniegt savu ieguldījumu cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu un to piegādes sistēmām, pievēršot īpašu uzmanību tam, lai valsts līmenī tiktu pilnībā ievērotas un īstenotas tās saistības, kuras tās uzņēmušās, noslēdzot starptautiskus līgumus un starptautiskas vienošanās par atbruņošanos un ieroču neizplatīšanu, kā arī citas starptautiskas saistības šajā jautājumā. Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka šis noteikums ir būtisks šā Nolīguma elements un ietilpst politiskajā dialogā, kas nostiprina šos Nolīguma elementus un iet tiem līdztekus.

 

Līgumslēdzējas Puses turklāt vienojas, ka tās sadarbosies un ka cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu un pret to piegādes sistēmām savu ieguldījumu tās sniegs šādā veidā:

 

-       veicot pasākumus, lai parakstītu vai lai ratificētu visus pārējos starptautiskos instrumentus šajā sakarā vai lai tiem atbilstošā gadījumā pievienotos, kā arī lai tos pilnībā īstenotu;

 

-       ieviešot efektīvu eksporta kontroles sistēmu gan ar masu iznīcināšanas ieročiem saistītu produktu eksportam, gan tranzītam, tostarp galīgās izmantošanas kontroli, kuru piemēro divējāda lietojuma tehnoloģijām masu iznīcināšanas ieroču sakarā, un paredzot efektīvas sankcijas eksporta kontroles pārkāpumu gadījumā. Šis dialogs var notikt reģionālā līmenī.

 

 

5. PANTS

 

Ministru līmenī politiskais dialogs notiek ar 77. pantu izveidotajā Sadarbības padomē, vai arī citos gadījumos pēc savstarpējas vienošanās.

 


 

6. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses ievieš arī citas politiskā dialoga procedūras un mehānismus, jo īpaši:

 

-       regulāras tikšanās, kurās piedalās augstākās amatpersonas, kuras pārstāv Kopienu un tās dalībvalstis, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses;

 

-       visu diplomātisko risinājumu izmantošanu starp Līgumslēdzējām Pusēm, slēdzot attiecīgus divpusējus vai daudzpusējus līgumus, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas, EDSO vai citu organizāciju sanāksmju gadījumā;

 

-       visus pārējos līdzekļus, piemēram, ekspertu tikšanās, kas varētu sniegt savu ieguldījumu politiskā dialoga stiprināšanā un izvēršanā.

 

 

III SADAĻA

 

PREČU TIRDZNIECĪBA

 

 

7. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses viena otrai piešķir vislielākās labvēlības statusu visos jautājumos, kas saistīti ar turpmāk minētajiem aspektiem:

 

-       muitas nodokļi un ievedmuitas un izvedmuitas maksājumi, tostarp šo nodokļu un maksājumu iekasēšanas veids;

 


 

-          muitošanas, tranzīta, uzglabāšanas un pārkraušanas noteikumi;

 

-       visu veidu nodokļi un citi valsts noteiktie maksājumi, kurus tieši vai netieši piemēro importētajām precēm;

 

-       maksāšanas veids un šādu maksājumu veikšana;

 

-       noteikumi, kas reglamentē preču pārdošanu, pirkšanu, pārvadāšanu, izplatīšanu un izmantošanu iekšējā tirgū.

 

2.       Šā panta 1. punkta noteikumus nepiemēro:

 

a)       priekšrocībām, kuras piešķir, lai izveidotu muitas savienību vai brīvās tirdzniecības zonu, vai priekšrocībām, kas izriet no šādas savienības vai zonas izveides;

 

b)      priekšrocībām, kuras piešķir atsevišķām valstīm atbilstoši PTO noteikumiem un citiem starptautiskiem regulējumiem jaunattīstības valstu labā;

 

c)       priekšrocībām, kuras piešķir kaimiņvalstīm, lai atvieglinātu pierobežas satiksmi;

 

3.         Pārejas laikā, kas beigsies piecus gadus pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā, 1. punkta noteikumus nepiemēro priekšrocībām, kuras nosaka I pielikums un kuras Tadžikistānas Republika piešķir pārējām valstīm, kas izveidojušās pēc PSRS sabrukuma.

 


 

8. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka preču tranzīta brīvības princips ir galvenais noteikums šā Nolīguma mērķu īstenošanai.

 

Šajā sakarā katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina bez ierobežojumiem tādu preču tranzītu caur tās teritoriju vai pāri tai, kuru izcelsme ir otras Līgumslēdzējas Puses muitas teritorijā vai kuras ir paredzētas otras Līgumslēdzējas Puses muitas teritorijai.

 

2.         Līgumslēdzējas Puses savstarpēji piemēro VVTT  V panta 2., 3., 4., un 5. punktā izklāstītos noteikumus.

 

3.         Šajā pantā ietvertie noteikumi neskar citus īpašos noteikumus, par kuriem Līgumslēdzējas Puses savstarpēji vienojušās un kuri attiecas uz kādu konkrētu nozari, jo īpaši transportu, vai ražojumiem.

 

 

9. PANTS

 

Neskarot tiesības un pienākumus, kas izriet no abām Līgumslēdzējām Pusēm saistošām starptautiskām konvencijām par preču pagaidu importu, viena Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar tās tiesību aktiem piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei atbrīvojumu no ievedmuitas un citiem maksājumiem attiecībā uz precēm, kuras importē uz laiku, tajos gadījumos un atbilstīgi procedūrām, ko nosaka kāda cita starptautiska konvencija, kas šai Līgumslēdzējai Pusei saistoša. Tie nosacījumi, ar kādiem attiecīgā Līgumslēdzēja Puse pieņem saistības, kas izriet no šādas konvencijas, tiek ņemti vērā.


 

10. PANTS

 

1.         Preces, kuru izcelsme ir Tadžikistānas Republikā, Kopienā importē bez jebkādiem kvantitatīviem ierobežojumiem vai līdzvērtīgiem pasākumiem, neskarot šā Nolīguma 12., 15. un 16. panta noteikumus.

 

2.         Preces, kuru izcelsme ir Kopienā, Tadžikistānā importē bez jebkādiem kvantitatīviem ierobežojumiem vai līdzvērtīgiem pasākumiem, neskarot šā Nolīguma 12., 15. un 16. panta noteikumus.

 

 

11. PANTS

 

Preču tirdzniecība starp Līgumslēdzējām Pusēm notiek atbilstoši tirgus cenām.

 

 

12. PANTS

 

1.         Ja importētās produkcijas apjoms kādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā sasniedz tādu apjomu vai notiek ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai varētu radīt zaudējumus līdzīgas vai tieši konkurējošas produkcijas vietējiem ražotājiem, Kopiena vai Tadžikistānas Republika attiecīgajā gadījumā var veikt piemērotus pasākumus atbilstīgi šādiem noteikumiem un turpmāk minētām procedūrām.


 

2.         Pirms jebkuru pasākumu veikšanas vai iespējami drīz gadījumos, uz kuriem attiecas 4. punkts, Kopiena vai Tadžikistānas Republika, atkarībā no konkrētā gadījuma, iesniedz Sadarbības padomei visu attiecīgo informāciju, lai rastu abām Līgumslēdzējām Pusēm pieņemamu risinājumu, kā noteikts XI sadaļā.

 

3.         Ja apspriežu rezultātā Līgumslēdzējas Puses nepanāk vienošanos 30 dienās pēc tam, kad Sadarbības padomei paziņots par darbībām, kas veicamas, lai novērstu šo situāciju, Līgumslēdzēja Puse, kas lūgusi apspriedes, var brīvi ierobežot attiecīgo produktu importu vai veikt citus atbilstīgus pasākumus tādā apjomā un uz tik ilgu laiku, kāds vajadzīgs, lai izvairītos no kaitējuma vai to novērstu.

 

4.         Ārkārtējā situācijā, kad kavēšanās var izraisīt grūti novēršanu kaitējumu, Līgumslēdzējas Puses var veikt pasākumus pirms apspriežu sākuma, ar nosacījumu, ka tūlīt pēc šo pasākumu īstenošanas tiks pausta iniciatīva uzsākt apspriedes.

 

5.         Izvēloties pasākumus, kuri jāveic atbilstīgi šim pantam, Līgumslēdzējas Puses par prioritāriem uzskata tos pasākumus, kas vismazāk traucētu īstenot šā Nolīguma mērķus.

 

6.         Neviens no šā Nolīguma noteikumiem nekādā veidā nav noteicošs vai ietekmējošs faktors, kad viena vai otra Līgumslēdzēja Puse pieņem antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar 1994. gada VVTT VI pantu, vienošanos par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu, vienošanos par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem vai atbilstošiem attiecīgās Līgumslēdzējas Puses tiesību aktiem.

 


 

13. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses apņemas preču tirdzniecībai pielāgot šā Nolīguma noteikumus atkarībā no apstākļiem un jo īpaši atkarībā no situācijas, kas izveidosies, kad Tadžikistānas Republika iestāsies PTO. Sadarbības padome var sagatavot Līgumslēdzējām Pusēm paredzētus priekšlikumus par pielāgojumiem, kurus, ja tos pieņem, var piemērot, Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties, atbilstoši to attiecīgajām procedūrām.

 

 

14. PANTS

 

Šis Nolīgums neliedz ieviest importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kuru pamatojums ir sabiedrības morāle, sabiedriskā kārtība, sabiedrības drošība, cilvēku vai dzīvnieku veselības vai dzīvības aizsardzība vai augu aizsardzība, dabas resursu aizsardzība, tādu nacionālo kultūras vērtību aizsardzība, kurām ir mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība, vai arī intelektuālā, rūpnieciskā vai komerciālā īpašuma aizsardzība, tāpat Nolīgums neliedz ieviest noteikumus attiecībā uz zeltu un sudrabu. Tomēr šie aizliegumi vai ierobežojumi nedrīkst kļūt nedz par patvaļīgas diskriminācijas līdzekli, nedz arī par slēptu ierobežojumu tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

 

 


 

15. PANTS

 

Kombinētās nomenklatūras 50. līdz 63. nodaļā iekļauto tekstilizstrādājumu tirdzniecību reglamentē atsevišķs divpusējs nolīgums. Pēc iepriekš minētā nolīguma termiņa beigām, tekstilizstrādājumus iekļauj šajā nolīgumā.

 

 

16. PANTS

 

Kodolmateriālu tirdzniecība atbilst Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma noteikumiem. Vajadzības gadījumā šo tirdzniecību reglamentē tāda īpaša nolīguma noteikumi, kuru noslēdz starp EAEK un Tadžikistānas Republiku.


 

IV SADAĻA

 

TIRDZNIECĪBAS UN IEGULDĪJUMU NOTEIKUMI

 

 

I NODAĻA

 

NODARBINĀTĪBAS NOSACĪJUMI

 

 

17. PANTS

 

1.         Ievērojot katras dalībvalsts attiecīgos tiesību aktus, nosacījumus un procedūras, Kopiena un dalībvalstis cenšas nodrošināt, lai Tadžikistānas Republikas valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas un strādā kādas dalībvalsts teritorijā, netiktu diskriminēti valstspiederības dēļ jautājumos, kas saistīti ar darba apstākļiem, atalgojumu vai atlaišanu no darba, attiecībā pret šīs dalībvalsts valstspiederīgajiem.

 

2.         Ievērojot Tadžikistānas attiecīgos tiesību aktus, nosacījumus un procedūras, Tadžikistānas Republika cenšas nodrošināt, lai darba ņēmēji, kas ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie un kas likumīgi uzturas un strādā Tadžikistānas teritorijā, netiktu diskriminēti valstspiederības dēļ jautājumos, kas saistīti ar darba apstākļiem, atalgojumu vai atlaišanu no darba, attiecībā pret tās valstspiederīgajiem.


 

18. PANTS

 

Sadarbības padome izskata jauninājumus, kurus varētu ieviest uzņēmēju darba apstākļos saskaņā ar pušu starptautiskajām saistībām, jo īpaši tām, kuras nosaka ESDK Bonnas konferences dokuments.

 

 

19. PANTS

 

Sadarbības padome izstrādā priekšlikumus 17. un 18. panta īstenošanai.

 

 

II NODAĻA

 

UZŅĒMĒJSABIEDRĪBU IZVEIDES UN DARBĪBAS NOSACĪJUMI

 

 

20. PANTS

 

1.         Kopiena un tās dalībvalstis attiecībā uz Tadžikistānas uzņēmējsabiedrību izveidi, kā tās definētas 22. panta d) punktā, piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts trešo valstu uzņēmējsabiedrībām.

 


 

2.         Neskarot II pielikumā minētās atrunas, Kopiena un tās dalībvalstis to teritorijā izveidotajiem Tadžikistānas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumiem piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts Kopienas uzņēmējsabiedrībām jautājumos, kas saistīti ar šo uzņēmējsabiedrību saimniecisko darbību.

 

3.         Kopiena un tās dalībvalstis to teritorijā izveidotajām uzņēmējsabiedrību filiālēm piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kuru piešķir trešo valstu uzņēmējsabiedrību filiālēm jautājumos, kas saistīti ar to saimniecisko darbību.

 

4.         Tadžikistānas Republika attiecībā uz Kopienas uzņēmējsabiedrību izveidi, kā tās definētas 22. panta d) punktā, piemēro ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kuru piešķir Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībām vai trešo valstu uzņēmējsabiedrībām, ja tām piemērotie nosacījumi ir labvēlīgāki.

 

5.         Tadžikistānas Republika Kopienas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumiem vai filiālēm, kas izveidotas tās teritorijā, piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts Tadžikistānas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumiem vai filiālēm vai trešo valstu uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumiem vai filiālēm, ja tām piemērotie nosacījumi ir labvēlīgāki, jautājumos, kas saistīti ar to saimniecisko darbību.

 

 

21. PANTS

 

1.         Šā Nolīguma 20. panta noteikumus nepiemēro aviopārvadājumiem, upju un jūras pārvadājumiem.

 


 

2.         Tomēr attiecībā uz to kuģniecības aģentūru darbību, kas nodrošina starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumus, tostarp kombinētos pārvadājumus, kas ietver jūras pārvadājumu posmu, katra Līgumslēdzēja Puse pieļaus otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmumu komerciālo klātbūtni tās teritorijā meitasuzņēmumu vai filiāļu veidā atbilstoši tādiem uzņēmuma izveides un darbības nosacījumiem, kas ir tikpat labvēlīgi kā tie nosacījumi, kurus piemēro vietējiem uzņēmumiem vai trešo valstu uzņēmumu filiālēm vai meitasuzņēmumiem, ja tiem paredzētie nosacījumi ir labvēlīgāki.

 

Šajā darbībā, tomēr ar to neaprobežojoties, ietilpst šādi darbības aspekti:

 

a)       jūras pārvadājumu un saistīto pakalpojumu tirgdarbība un pārdošana, izmantojot tiešus kontaktus ar klientiem, no kotēšanas līdz rēķina iesniegšanai, ja šos pakalpojumus sniedz vai piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai tie pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem pakalpojumu pārdevējs ir izveidojis patstāvīgu tirdzniecības sadarbību;

 

b)      visu pārvadājumu un saistīto pakalpojumu pirkšana un izmantošana savā vai klienta vārdā (un tālākpārdošanu klientiem), ieskaitot jebkāda veida iekšzemes pārvadājumu pakalpojumus, jo īpaši iekšzemes ūdensceļu, autotransporta un dzelzceļa pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai sniegtu integrētu pakalpojumu;

 

c)       pārvadājuma dokumentu, muitas dokumentu un citu tādu dokumentu sagatavošana, kas saistīti ar pārvadāto preču izcelsmi un veidu;

 


 

d)      ar tirdzniecību saistītu ziņu sniegšana, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp datorizētas sistēmas un elektronisku datu apmaiņu (ar nosacījumu, ka pastāv nediskriminējoši ierobežojumi attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām);

 

e)       jebkāda darījumu slēgšana ar jebkuru vietējo kuģniecības aģentūru, ieskaitot līdzdalību uzņēmuma kapitālā un vietējo darbinieku iecelšanu amatā (vai, attiecībā uz ārvalstu darbiniekiem — saskaņā ar attiecīgajiem šā Nolīguma noteikumiem);

 

f)       rīkošanās uzņēmējsabiedrību vārdā, organizējot kuģu iebraukšanu ostā vai kravu pārņemšanu, ja tas vajadzīgs.

 

 

22. PANTS

 

Šajā Nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

 

a)       "Kopienas uzņēmums" vai "Tadžikistānas uzņēmums" ir uzņēmums, kurš izveidots saskaņā ar, attiecīgi, kādas dalībvalsts vai Tadžikistānas Republikas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese, galvenā vadība vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Kopienas vai Tadžikistānas Republikas teritorijā. Tomēr, ja šim uzņēmumam, kas izveidots atbilstoši kādas dalībvalsts vai Tadžikistānas Republikas tiesību aktiem, Kopienas vai Tadžikistānas Republikas teritorijā ir tikai tā juridiskā adrese, to par Kopienas uzņēmumu vai Tadžikistānas uzņēmumu uzskatīs tādā gadījumā, ja tā darbībai ir faktiskas un ilgstošas saites ar, attiecīgi,  kādas dalībvalsts vai Tadžikistānas Republikas tautsaimniecību;


 

b)      uzņēmuma "meitasuzņēmums" ir uzņēmums, kura darbību faktiski kontrolē iepriekšminētais uzņēmums;

 

c)       uzņēmuma "filiāle" ir uzņēmējdarbības vieta, kam nav tiesībsubjektības, kas ir pastāvīga struktūra, piemēram galvenā uzņēmuma atzars, kam ir sava pārvaldes sistēma un materiālais nodrošinājums, lai veiktu darījumus ar trešām personām tā, ka šīm trešām personām - apzinoties, ka vajadzības gadījumā būs juridiska saikne ar galveno uzņēmumu, kura galvenā vadība ir ārvalstīs - nav jāveic darījumi tieši ar šo galveno uzņēmumu, bet tās var visus darījumus veikt šajā uzņēmējdarbības vietā, kas ir atzara struktūra;

 

d)      "dibināšana" ir a) punktā definēto Kopienas vai Tadžikistānas uzņēmumu tiesības sākt saimniecisko darbību, izveidojot uzņēmumu filiāles vai meitasuzņēmumus, attiecīgi,  Tadžikistānā vai Kopienā;

 

e)       "darbība" ir ekonomiskās darbības veikšana;

 

f)       "ekonomiskā darbība" ir rūpnieciska un komerciāla darbība, kā arī darbība brīvajās profesijās.

 


 

Attiecībā uz starptautiskajiem jūras pārvadājumiem, tostarp kombinēto pārvadājumu darbību, kas ietver jūras pārvadājumu posmu, no šīs nodaļas un no III nodaļas noteikumiem labumu gūst dalībvalstu vai Tadžikistānas Republikas valstspiederīgie, kas veic darbību ārpus, attiecīgi,  Kopienas vai Tadžikistānas Republikas, kā arī kuģniecības sabiedrības, kuras dibinātas ārpus Kopienas vai Tadžikistānas Republikas un kuras kontrolē kādas dalībvalsts vai Tadžikistānas Republikas valstspiederīgie, ja to kuģi ir reģistrēti šajā dalībvalstī vai Tadžikistānas Republikā atbilstīgi to attiecīgajiem tiesību aktiem.

 

 

23. PANTS

 

1.         Neskarot citus šā Nolīguma noteikumus, Līgumslēdzējai Pusei nedrīkst liegt pieņemt pasākumus piesardzības apsvērumu dēļ, tostarp ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un personu, pret kurām finanšu pakalpojumu sniedzējam ir fiduciārs pienākums, aizsardzības pasākumus, vai pasākumus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Ja minētie pasākumi neatbilst šā Nolīguma noteikumiem, tos nedrīkst izmantot, lai Līgumslēdzēja Puse izvairītos no saistībām, kas tai ir saskaņā ar šo Nolīgumu.

 

2.         Nevienu no šā Nolīguma noteikumiem nedrīkst interpretēt tā, ka Līgumslēdzēja Puse būtu spiesta izpaust ziņas, kas attiecas uz darījumiem un atsevišķu klientu rēķiniem vai citu konfidenciālu vai aizsargātu informāciju, kas ir publisko struktūru rīcībā.

 

3.         Šajā Nolīgumā "finanšu pakalpojumi" ir III pielikumā raksturotās darbības.

 

 


 

24. PANTS

 

Šā Nolīguma noteikumi neliedz nevienai Līgumslēdzējai Pusei piemērot vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu, ka šā Nolīguma noteikumus izmanto, lai apietu tās pasākumus attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.

 

 

25. PANTS

 

1.         Neskarot šīs sadaļas I nodaļas noteikumus, Kopienas uzņēmējsabiedrībai vai Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībai, kas dibināta, attiecīgi, Tadžikistānas Republikā vai Kopienas teritorijā, saskaņā ar uzņēmuma reģistrācijas valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības, attiecīgi, Tadžikistānas Republikas vai Kopienas teritorijā pašai vai ar tās meitasuzņēmumu vai filiāļu starpniecību nodarbināt darbiniekus, kuri ir, attiecīgi, Kopienas dalībvalstu vai Tadžikistānas Republikas pilsoņi, ja šie darbinieki ir pastāvīgi darbinieki, kā noteikts 2. punktā, un ja viņus nodarbina tikai šīs uzņēmējsabiedrības vai filiāles. Šo darbinieku uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas attiecas tikai uz nodarbinātības periodu.


 

2.         Iepriekšminēto uzņēmējsabiedrību, še turpmāk — "organizāciju", pastāvīgie darbinieki ir "darbinieki, kas pārcelti darbā citā uzņēmuma struktūrā", kā noteikts c) punktā, un kas iedalīti šādās turpmāk uzskaitītās kategorijās, ja vien šī organizācija ir juridiska persona un attiecīgās personas (izņemot akciju kontrolpaketes īpašniekus) vismaz vienu gadu tieši pirms šādas pārcelšanas tajā strādājušas vai bijušas tās biedri:

 

a)       personas, kas organizācijā ir vadošos amatos, tieši vada uzņēmuma pārvaldi, un ko galvenokārt vispārīgi uzrauga vai vada uzņēmuma valde vai akcionāru padome, vai līdzvērtīga struktūra, tostarp:

 

-       personas, kas vada uzņēmumu vai uzņēmuma nodaļu vai apakšnodaļu,

 

-       personas, kas uzrauga un kontrolē citu pārraudzības, profesionālo vai vadības darbinieku darbu,

 

-       personas, kurām saskaņā ar piešķirtajām pilnvarām ir tiesības pieņemt darbā un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt darbā, ieteikt atlaist darbiniekus no darba, vai veikt citas ar personālu saistītas darbības;

 

b)      personas, kas strādā organizācijā un kam ir īpašas zināšanas, kuras ir būtiskas saistībā ar uzņēmuma pakalpojumiem, pētījumu aparatūru, metodēm vai vadību. Šādu zināšanu novērtējumā var atspoguļot ne tikai zināšanas, kas ir specifiskas šim uzņēmumam, bet arī augstu kvalifikāciju saistībā ar darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas, tostarp piederība akreditētai profesijai;

 


 

c)       "darbinieks, kas pārcelts darbā citā uzņēmuma struktūrā" ir fiziska persona, kas strādā organizācijā vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā un saimnieciskās darbības veikšanai uz laiku tiek pārcelta uz otras Līgumslēdzējas Puses teritoriju; attiecīgās organizācijas galvenajai darījumu vietai jāatrodas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, un darbiniekam jābūt pārceltam uz šīs organizācijas uzņēmuma filiāli vai meitasuzņēmumu, kas faktiski veic saimniecisko darbību otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

 

 

26. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses visiem spēkiem cenšas izvairīties no jebkādiem tādiem pasākumiem vai darbībām, kas otras Līgumslēdzējas Puses uzņēmējsabiedrību dibināšanas un darbības nosacījumus padara ierobežojošākus par tiem, kas ir spēkā dienā pirms Nolīguma parakstīšanas.

 

2.         Šā panta noteikumi neskar 34. panta noteikumus: situācijas, uz kurām attiecas 34. pants, reglamentē tikai šā panta noteikumi, izslēdzot visus pārējos noteikumus.

 

3.         Rīkojoties partnerības un sadarbības garā un ņemot vērā 40. panta noteikumus, Tadžikistānas Republikas valdība informē Kopienu par saviem nodomiem iesniegt jaunus tiesību aktus vai pieņemt jaunus noteikumus, kā rezultātā Kopienas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumu un filiāļu dibināšanas un darbības nosacījumi Tadžikistānas Republikā būtu ierobežojošāki nekā tie, kas ir spēkā dienā pirms šā Nolīguma parakstīšanas. Kopiena var lūgt Tadžikistānas Republiku darīt zināmus šo tiesību aktu vai noteikumu projektus un sākt konsultācijas par minētajiem projektiem.


 

4.         Ja Tadžikistānas Republikā ieviesto jauno tiesību aktu vai noteikumu rezultātā Tadžikistānas Republikā nodibināto Kopienas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumu un filiāļu darbības nosacījumi ir ierobežojošāki nekā tie, kas ir spēkā šā Nolīguma parakstīšanas dienā, šos attiecīgos tiesību aktus vai noteikumus trīs gadus pēc to stāšanās spēkā nepiemēro tiem meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas jau nodibināti Tadžikistānas Republikā laikā, kad attiecīgais tiesību akts stājas spēkā.

 

 

III NODAĻA

 

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA STARP

KOPIENU UN TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKU

 

 

27. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses apņemas saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem veikt vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski ļautu sniegt pakalpojumus tām Kopienas vai Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībām, kas nodibinātas tādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kas nav tās personas Līgumslēdzējas Puses teritorija, kurai pakalpojumi paredzēti, ņemot vērā pakalpojumu nozaru attīstību Līgumslēdzēju Pušu teritorijā.

 

2.         Sadarbības padome sniedz 1. punkta īstenošanai nepieciešamos ieteikumus.

 


 

28. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai attīstītu tirgus darbības noteikumiem atbilstīgu pakalpojumu nozari Tadžikistānas Republikā.

 

 

29. PANTS

 

1.         Attiecībā uz starptautiskajiem jūras pārvadājumiem Līgumslēdzējas Puses apņemas efektīvi piemērot principu par neierobežotu piekļuvi starptautiskajam tirgum un satiksmei uz komerciāliem pamatiem.

 

a)       Iepriekšminētais noteikums neskar tiesības un pienākumus, kas izriet no ANO Konvencijas par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu, kas jāpiemēro vienai vai otrai šā Nolīguma Līgumslēdzējai Pusei. Jūras pārvadātāji, kas nav konferences biedri, var brīvi darboties, konkurējot ar konferences biedriem, kamēr vien viņi ievēro godīgas konkurences principu uz komerciāliem pamatiem.

 

b)      Līgumslēdzējas Puses apstiprina savu apņemšanos veicināt brīvas konkurences vidi kā būtisku iezīmi sauso un šķidro beztaras preču apgrozībā.

 

2.         Piemērojot 1. punkta principus, Līgumslēdzējas Puses:

 

a)       no šā Nolīguma stāšanās spēkā brīža nepiemēro nekādus starp kādu Kopienas dalībvalsti un bijušo Padomju Savienību noslēgto divpusējo nolīgumu kravas dalīšanas noteikumus;

 


 

b)      neievieš kravas dalīšanas noteikumus turpmākos divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm, izņemot tādos ārkārtas apstākļos, kad vienas vai otras šā Nolīguma Līgumslēdzējas Puses līnijpārvadājumu uzņēmumiem citādi nav iespējas sekmīgi uzturēt satiksmi tirdzniecības pārvadājumos uz attiecīgo trešo valsti un no tās;

 

c)       aizliedz kravas dalīšanas kārtību turpmākos divpusējos nolīgumos attiecībā uz sauso un šķidro beztaras preču tirdzniecību;

 

d)      šim Nolīgumam stājoties spēkā, atceļ visus vienpusējus pasākumus, administratīvus, tehniskus un citus šķēršļus, kas varētu ierobežot vai diskriminēt pakalpojumu brīvu sniegšanu starptautisko jūras pārvadājumu jomā.

 

3.         Katra Līgumslēdzēja Puse kuģiem, kurus ekspluatē otras Līgumslēdzējas Puses pilsoņi vai uzņēmējsabiedrības, piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts saviem kuģiem attiecībā uz piekļuvi ostām, kuras atvērtas starptautiskajai tirdzniecībai, šo ostu infrastruktūras un ostu palīgpakalpojumu izmantošanai, kā arī attiecībā uz saistītajām maksām un nodevām, muitas atvieglojumiem, piestātņu sadalījumu un iekraušanas un izkraušanas iekārtām.

 

 

30. PANTS

 

Lai nodrošinātu koordinētu transporta attīstību starp Līgumslēdzējām Pusēm, kas pielāgota to komerciālajām vajadzībām, pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā atbilstīgi nosacījumiem par savstarpējo piekļuvi tirgum un pakalpojumu nodrošināšanu autotransporta, dzelzceļa un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu jomā un aviopārvadājumu jomā, var attiecināt īpašus nolīgumus, kurus Līgumslēdzējas Puses apspriež attiecīgā gadījumā.


 

IV NODAĻA

 

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 

 

31. PANTS

 

1.         Šās sadaļas noteikumus piemēro saskaņā ar ierobežojumiem, ko pamato sabiedriskās kārtības, sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības apsvērumi.

 

2.         Tos nepiemēro darbībām, kas jebkuras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai arī epizodiski, ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

 

 

32. PANTS

 

Attiecībā uz šo sadaļu Nolīgums nekādi neliedz Līgumslēdzējām Pusēm piemērot savus tiesību aktus un noteikumus par fizisko personu ieceļošanu un uzturēšanos, darbu, darba nosacījumiem un fizisko personu uzņēmējdarbības dibināšanu un pakalpojumu sniegšanu, ja tās tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas jebkurai no Līgumslēdzējām Pusēm ir paredzētas saskaņā ar kādu konkrētu noteikumu šajā Nolīgumā. Minētais noteikums neskar 31. panta piemērošanu.


 

33. PANTS

 

Uzņēmējsabiedrības, kuras kontrolē vai kuras pieder kopīgi Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībām vai pilsoņiem un Kopienas uzņēmējsabiedrībām vai pilsoņiem, arī saņem priekšrocības no II, III un IV nodaļas noteikumiem.

 

 

34. PANTS

 

Režīms, kuru viena Līgumslēdzēja Puse piešķīrusi otrai Līgumslēdzējai Pusei ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgo Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) saistību stāšanās spēkā attiecībā uz nozarēm vai pasākumiem, ko aptver VVPT, nekādā gadījumā nevar būt labvēlīgāks par to, ko pirmā minētā Līgumslēdzēja Puse piešķīrusi saskaņā ar VVPT noteikumiem, un tas attiecas uz visām pakalpojumu nozarēm, apakšnozarēm un pakalpojumu sniegšanas veidiem.

 

 

35. PANTS

 

Šā Nolīguma II, III un IV nodaļā netiek ņemts vērā režīms, ko Kopiena, tās dalībvalstis vai Tadžikistānas Republika ir piešķīrusi atbilstoši saistībām, ko tās uzņēmušās, slēdzot ekonomikas integrācijas nolīgumus saskaņā ar VVPT V panta principiem.

 

 


 

36. PANTS

 

1.         Vislielākās labvēlības režīms, ko piešķir saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem, neattiecas uz nodokļu atvieglojumiem, ko Līgumslēdzējas Puses piešķir vai piešķirs nākotnē, pamatojoties uz nolīgumiem, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, vai citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem.

 

2.         Nedrīkst uzskatīt, ka šā Nolīguma noteikumi liegtu Līgumslēdzējām Pusēm pieņemt vai īstenot pasākumus, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu nemaksāšanas vai krāpšanas, ņemot vērā noteikumus līgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu vai citos ar nodokļiem saistītos pasākumos, vai vietējos spēkā esošos nodokļu tiesību aktos.

 

3.         Nedrīkst uzskatīt, ka šīs sadaļas noteikumi liegtu dalībvalstīm vai Tadžikistānas Republikai, piemērojot savus attiecīgos nodokļu tiesību aktus, noteikt atšķirības starp nodokļu maksātājiem, kas neatrodas vienlīdzīgā stāvoklī, jo īpaši attiecībā uz to dzīvesvietu.

 


 

37. PANTS

 

Neskarot 24. pantu, nevienu no II, III vai IV nodaļas noteikumiem nedrīkst interpretēt tā, ka tas dotu tiesības:

 

-       dalībvalstu vai Tadžikistānas Republikas pilsoņiem ieceļot vai uzturēties attiecīgi Tadžikistānas Republikas vai Kopienas teritorijā jebkādā statusā, jo īpaši kā uzņēmējsabiedrības daļas īpašniekam vai dalībniekam, tās vadītājam vai darbiniekam, vai pakalpojumu sniedzējam vai saņēmējam,

 

-       Tadžikistānas meitasuzņēmumiem vai filiālēm Kopienā nodarbināt vai likt nodarbināt Kopienas teritorijā Tadžikistānas Republikas pilsoņus,

 

-       Kopienas meitasuzņēmumiem vai filiālēm Tadžikistānas Republikā nodarbināt vai likt nodarbināt Tadžikistānas Republikā Kopienas pilsoņus,

 

-       Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībām vai Tadžikistānas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumiem vai filiālēm Kopienā nodrošināt darbiniekus, kas ir Tadžikistānas pilsoņi, lai tie darbotos citu personu labā un viņu uzraudzībā saskaņā ar pagaidu darba līgumiem;

 

-       Kopienas uzņēmējsabiedrībām vai Kopienas uzņēmējsabiedrību meitasuzņēmumiem vai filiālēm Tadžikistānas Republikā saskaņā ar pagaidu darba līgumiem nodrošināt darbiniekus, kas ir dalībvalstu pilsoņi.

 


 

V NODAĻA

 

KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLS

 

 

38. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses apņemas atļaut jebkādus maksājumus starp Kopienas un Tadžikistānas Republikas rezidentiem brīvi konvertējamā valūtā maksājumu bilances tekošajā kontā saistībā ar preču vai pakalpojumu apriti vai personu brīvu pārvietošanos, kas veikta atbilstoši šim Nolīgumam.

 

2.         Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla kontā, pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā nodrošina brīvu kapitāla apriti saistībā ar tiešiem ieguldījumiem uzņēmējsabiedrībās, kas izveidotas saskaņā ar uzņēmējas valsts tiesību aktiem, un ieguldījumus, kas veikti saskaņā ar II nodaļas noteikumiem, un šo ieguldījumu un to radītās peļņas likvidāciju vai repatriāciju.

 

3.         Neskarot 2. un 5. punktu, Līgumslēdzējas Puses no dienas, kad stājas spēkā Nolīgums, neievieš jaunus valūtas maiņas ierobežojumus kapitāla apritei un kārtējiem maksājumiem, kas saistīti ar šo apriti starp Kopienas un Tadžikistānas Republikas rezidentiem, un nepadara esošo kārtību stingrāku.

 


 

4.         Līgumslēdzējas Puses savstarpēji apspriežas, lai starp Kopienu un Tadžikistānas Republiku atvieglotu to kapitāla veidu apriti, kas nav minēti 2. punktā, tādējādi sekmējot šā Nolīguma mērķu izpildi.

 

5.         Atsaucoties uz šā panta noteikumiem līdz brīdim, kad Tadžikistānas valūta kļūs pilnīgi konvertējama Starptautiskā valūtas fonda (SVF) statūtu VIII panta nozīmē, Tadžikistānas Republika ārkārtas apstākļos var piemērot valūtas maiņas ierobežojumus, kas saistīti ar īstermiņa un vidēja termiņa finanšu kredītu piešķiršanu vai saņemšanu tādā apjomā, kādā šādus ierobežojumus piemēro Tadžikistānas Republikai, piešķirot šādus kredītus, un kādā tie ir pieļaujami saskaņā ar Tadžikistānas Republikas statusu atbilstoši SVF. Šos ierobežojumus Tadžikistānas Republika piemēro bez diskriminācijas. Tos piemēro tā, lai radītu vismazākos iespējamos traucējumus šā Nolīguma darbībai. Tadžikistānas Republika nekavējoties paziņo Sadarbības padomei par šādu pasākumu ieviešanu un par ieviestajām pārmaiņām, ko tā varētu ieviest.

 

6.         Neskarot 1. un 2. punktu, ja ārkārtas apstākļos brīva kapitāla kustība starp Kopienu un Tadžikistānas Republiku izraisa vai var izraisīt nopietnas grūtības valūtas maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbībai Kopienā vai Tadžikistānas Republikā, attiecīgi, Kopiena un Tadžikistānas Republika var veikt drošības pasākumus attiecībā uz kapitāla apriti starp Kopienu un Tadžikistānas Republiku uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi.

 


 

VI NODAĻA

 

INTELEKTUĀLĀ, RŪPNIECISKĀ UN KOMERCIĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA

 

 

39. PANTS

 

1.         Saskaņā ar šā panta un IV pielikuma noteikumiem, Tadžikistānas Republika turpina pilnveidot intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības tiesības tā, ka laikā no šā brīža līdz piektā gada beigām pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā nodrošinātu tikpat augstu aizsardzības līmeni kā to, kurš pastāv Kopienā, tostarp arī nodrošinātu līdzekļus, kas paredzēti, lai nodrošinātu šādu tiesību ievērošanu.

 

2.         Piektā gada beigās pēc šā Nolīguma stāšanās spēkā Tadžikistānas Republika pievienojas tām IV pielikuma 1. punktā paredzētajām daudzpusējām konvencijām intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jautājumos, kuras dalībvalstis ir noslēgušas vai kuras dalībvalstis piemēro de facto, ievērojot atbilstīgos šo konvenciju noteikumus. Lai piemērotu šo noteikumu, Kopiena, kad tas būs nepieciešams, sniegs savu atbalstu.

 


 

V SADAĻA

 

SADARBĪBA LIKUMDOŠANAS JAUTĀJUMOS

 

 

40. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses atzīst, ka svarīgs nosacījums Tadžikistānas Republikas un Kopienas ekonomisko saišu stiprināšanai ir Tadžikistānas Republikā jau pastāvošo un nākotnē ieviešamo tiesību aktu tuvināšanās Kopienas tiesību aktiem. Tadžikistānas Republika izmanto visus līdzekļus, lai nodrošinātu savu tiesību aktu pakāpenisku atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

 

2.         Tiesību aktu tuvināšana jo īpaši attiecas uz šādām jomām: muitas tiesību akti, uzņēmējdarbības tiesības, tiesību akti banku pakalpojumu un citu finanšu pakalpojumu jomā, uzņēmumu grāmatvedība un nodokļi, intelektuālais īpašums, darbinieku aizsardzība darba vietā, konkurences noteikumi, tostarp visi saistītie jautājumi un prakse, kas attiecas uz tirdzniecību, publiskie iepirkumi, cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzība un augu aizsardzība, vide, patērētāju aizsardzība, netiešie nodokļi, tehniskie standarti un noteikumi, tiesību akti ar kodolmateriāliem saistītajos jautājumos, transports un elektroniskās komunikācijas.

 

3.         Kopiena Tadžikistānas Republikai sniedz tehnisku palīdzību, lai tā varētu īstenot pasākumus, kas ietvertu, piemēram:

 

-          ekspertu apmaiņu,


 

-          ātru informācijas sniegšanu, jo īpaši par attiecīgajiem tiesību aktiem,

 

-          semināru organizēšanu,

 

-          tādu cilvēku sagatavošanu, kas saistīti ar šo tiesību aktu izstrādi un īstenošanu,

 

-          atbalstu, lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu tulkojumus attiecīgajās nozarēs.

 

4.         Līgumslēdzējas Puses vienojas apsvērt līdzekļus, ar kuru palīdzību saskaņotā veidā piemērot to attiecīgos konkurences noteikumus gadījumā, ja ir ietekmēta Līgumslēdzēju Pušu savstarpējā tirdzniecība.

 

 

VI SADAĻA

 

SOCIĀLEKONOMISKĀ SADARBĪBA

 

 

41. PANTS

 

1.         Kopiena un Tadžikistānas Republika izveido ekonomisko sadarbību, kuras mērķis ir veicināt ekonomisko reformu un ekonomiskās atjaunošanas procesu un ilgtspējīgu Tadžikistānas Republikas attīstību. Šī sadarbība stiprina Līgumslēdzēju Pušu savstarpējās ekonomiskās saites.


 

2.         Politikas un citu pasākumu mērķis ir veicināt ekonomiskās un sociālās reformas, kā arī Tadžikistānas Republikas ekonomisko sistēmu restrukturizāciju, un tie pamatojas uz saskaņotiem ilgtspējības un sociālās attīstības principiem; turklāt šī izvēlētā politika pilnībā aptver apsvērumus, kas saistīti ar dabas aizsardzību un cīņu pret nabadzību.

 

3.         Šajā nolūkā sadarbība koncentrējas uz ekonomisko un sociālo attīstību, cilvēkresursu attīstību, atbalstu uzņēmumiem (privatizāciju, ieguldījumiem un jo īpaši finanšu pakalpojumu attīstību), lauksaimniecību un pārtikas nozari (tostarp pārtikas nekaitīgumu), ūdens resursu apsaimniekošanu, enerģētiku (tostarp ūdens enerģiju) un civilās kodolrūpniecības drošību, veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību, kā arī uz transportu, pasta pakalpojumiem, elektroniskajām komunikācijām, tūrismu, dabas aizsardzību, pārrobežu darbību un reģionālo sadarbību.

 

4.         Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, kas var veicināt Tadžikistānas Republikas ekonomikas potenciālu un reģionālo sadarbību.

 

5.         Vajadzības gadījumā Kopiena var sniegt tehnisku palīdzību sadarbībai ekonomikā un citiem sadarbības veidiem, kas paredzēti šajā Nolīgumā, ņemot vērā Kopienas attiecīgo Padomes regulu, kas piemērojama tehniskās palīdzības sniegšanai neatkarīgajās valstīs, saskaņotās prioritātes indikatīvajā programmā, kas saistīta ar Kopienas tehnisko palīdzību Vidusāzijai un tās piemērošanu Tadžikistānā, ka arī tajā noteiktās koordinēšanas un īstenošanas procedūras. Tadžikistānas Republika var arī gūt labumu no citām Kopienas programmām saskaņā ar attiecīgajiem Padomes pieņemtajiem noteikumiem.


 

42. PANTS

 

Sadarbība preču un pakalpojumu tirdzniecības jomā

 

Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai nodrošinātu Tadžikistānas Republikas starptautiskās tirdzniecības atbilstību PTO noteikumiem. Šajā nolūkā Kopiena Tadžikistānas Republikai sniedz tehnisko palīdzību.

 

Šī sadarbība sevišķi attiecas uz atsevišķām jomām, kurām ir tiešs sakars ar tirdzniecības veicināšanu, jo īpaši lai palīdzētu Tadžikistānas Republikai pielīdzināt tās tiesību aktu noteikumus PTO noteikumiem un, tiklīdz tas iespējams, palīdzētu Tadžikistānas Republikai sasniegt atbilstību nosacījumiem, lai pievienotos šai organizācijai. Šādas jomas ir:

 

-       politikas formulēšana tirdzniecības jautājumos un jautājumos, kas ar to saistīti, jo īpaši attiecībā uz maksājumiem un kompensēšanas mehānismiem,

 

-          attiecīgu tiesību aktu izstrāde.

 


 

43. PANTS

 

Rūpnieciskā sadarbība

 

1.         Sadarbības mērķis ir jo īpaši veicināt:

 

-       tirdzniecisko sakaru attīstību starp abu Pušu komersantiem, tostarp starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,

 

-          Kopienas līdzdalību Tadžikistānas Republikas centienos pārstrukturēt tās rūpniecību,

 

-          pārvaldības uzlabošanu,

 

-          kvalitātes uzlabošanu un rūpniecības ražojumu piemērošanu starptautiskajiem standartiem,

 

-          ražošanas un pietiekamas pārstrādes jaudas attīstību izejvielu sektorā,

 

-          atbilstošu tirdzniecības noteikumu un prakses ieviešanu, tostarp produktu tirdzniecību,

 

-          vides aizsardzību,

 

-          aizsardzības nozares pārprofilēšanu,

 

-          darbinieku sagatavošanu.


 

2.         Šā panta noteikumi netraucē piemērot uzņēmumiem Kopienas konkurences noteikumus.

 

 

44. PANTS

 

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

 

1.         Ievērojot Kopienas un tās dalībvalstu attiecīgās pilnvaras un kompetenci, sadarbības mērķis ir izveidot labvēlīgu vidi gan pašmāju, gan ārvalstu ieguldījumiem, jo īpaši radot labākus apstākļus noguldījumu aizsardzībai, veicot kapitāla pārvedumus un īstenojot informācijas apmaiņu ieguldījumu iespēju jautājumos.

 

2.         Galvenie sadarbības mērķi ir šādi:

 

-       vajadzības gadījumā noslēgt starp dalībvalstīm un Tadžikistānas Republiku vienošanās, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas,

 

-       izveidot labvēlīgākus apstākļus ārvalstu ieguldījumu piesaistei Tadžikistānas ekonomikā,

 

-       ieviest stabilus un atbilstīgus normatīvos aktus tirdzniecības jomā, kā arī veikt informācijas apmaiņu jautājumos, kas saistīti ar normatīviem aktiem un administratīvo praksi ieguldījumu jomā,

 

-       veikt informācijas apmaiņu attiecībā uz iespējām īstenot ieguldījumus, pateicoties tādām programmām kā gadatirgi, tirdzniecības izstādes, tirdzniecības nedēļas un citi pasākumi.

 

 


 

45. PANTS

 

Publiskais iepirkums

 

Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai veicinātu atvērtu konkurenci preču un pakalpojumu iepirkuma līgumu piešķiršanā, jo īpaši izsludinot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus.

 

 

46. PANTS

 

Sadarbība standartu un atbilstības novērtēšanas jomā

 

1.         Pušu sadarbības mērķis ir veicināt atbilstības novērtēšanas un normu pielīdzināšanu starptautiskiem kritērijiem, principiem un direktīvām, kuras ievēro metroloģijas jomā, atvieglināt savstarpēju atzīšanu atbilstības novērtēšanas jomā, ka arī uzlabot Tadžikistānā ražotās produkcijas kvalitāti.


 

2.         Šajā nolūkā Līgumslēdzējas Puses cenšas sadarboties tādos tehniskās palīdzības projektos, kuru mērķis ir:

 

-       veicināt piemērotu sadarbību ar organizācijām un institūcijām, kas specializējušās šajā jomā,

 

-       veicināt Kopienas tehnisko noteikumu izmantošanu un Eiropas atbilstības novērtējuma normu un procedūru piemērošanu,

 

-       veicināt pieredzes un tehniskās informācijas apmaiņu kvalitātes vadības jautājumos.

 

 

47. PANTS

 

Kalnrūpniecības nozare un izejvielas

 

1.         Līgumslēdzējas Puses paredz palielināt ieguldījumus un tirdzniecību kalnrūpniecības nozarē un izejvielu nozarē, kas ietver arī krāsaino metālu.

 

2.         Sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām jomām:

 

-          ar kalnrūpniecības un krāsaino metālu nozares attīstību saistītās informācijas apmaiņa;

 

-          sadarbības tiesiskā regulējuma izveide;

 


 

-          ar tirdzniecību saistītie jautājumi;

 

-          tiesību aktu pieņemšana un īstenošana dabas aizsardzības jomā;

 

-          apmācība;

 

-          drošība kalnrūpniecības nozarē.

 

 

48. PANTS

 

Sadarbība zinātnes un tehnoloģijas jomā

 

1.         Ievērojot abpusējās intereses, Līgumslēdzējas Puses veicina sadarbību civilās zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā, ņemot vērā tām pieejamos resursus, nodrošina atbilstīgu piekļuvi attiecīgajām programmām ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta efektīva un pietiekama intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzība.

 

2.         Sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā ietver šādus aspektus:

 

-       zinātniskās un tehnoloģiskās informācijas apmaiņa,

 

-       kopīga darbība pētniecības un attīstības jomā,

 

-       apmācība un mobilitātes programmas abu pušu zinātniekiem, pētniekiem un tehniķiem, kas darbojas pētniecības un tehnoloģiskās attīstības jomā.

 


 

Ja šī sadarbība tiek īstenota saistībā ar izglītības un/vai apmācības programmām, tai jānotiek atbilstoši 49. panta noteikumiem.

 

Līgumslēdzējas Puses, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, var iesaistīties citos zinātnes un tehnoloģijas sadarbības veidos.

 

Šo sadarbības pasākumu sakarā īpaša uzmanība tiek veltīta to zinātnieku, inženieru, pētnieku un tehniķu pārprofilēšanai, kuri iepriekš ir piedalījušies vai nu pētījumos, kas saistīti ar masu iznīcināšanas ieročiem, vai arī šo ieroču ražošanā.

 

3.         Sadarbību šā panta nozīmē īsteno saskaņā ar īpašiem noteikumiem, kas ir apspriesti un par kuriem ir panākta vienošanās atbilstoši katras Līgumslēdzējas Puses pieņemtajām procedūrām, kas, cita starpā, nosaka arī piemērotus noteikumus intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā mantojuma jautājumos.

 

 

49. PANTS

 

Izglītība un apmācība

 

1.         Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai gan valsts, gan privātajā sektorā paaugstinātu vispārīgās izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeni Tadžikistānas Republikā.

 


 

2.         Sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām jomām:

 

-       augstākās izglītības un apmācības sistēmu uzlabošana Tadžikistānas Republikā, ieskaitot augstākās izglītības iestāžu un augstākās izglītības diplomu akreditācijas sistēmu;

 

-       valsts un privātā sektora ierēdņu un amatpersonu sagatavošana jomās, kuras tiks izvirzītas kā prioritārās jomas;

 

-       izglītības iestāžu sadarbība un izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība;

 

-       skolotāju, absolventu, administratoru, jauno zinātnieku un pētnieku, un jauniešu mobilitāte;

 

-       mācību veicināšana Eiropas studiju jomā attiecīgās iestādēs;

 

-       Kopienas valodu mācīšana;

 

-       konferenču tulku pēcdiploma apmācība;

 

-       žurnālistu apmācība;

 

-       instruktoru apmācība.

 


 

3.         Iespējamu vienas Līgumslēdzējas Puses dalību otras Līgumslēdzējas Puses attiecīgajās programmās izglītības un apmācības jomā var izskatīt saskaņā ar Pušu attiecīgajām procedūrām un attiecīgā gadījumā izveido iestāžu sistēmu un sadarbības plānus, pamatojoties uz Tadžikistānas Republikas līdzdalību Kopienas programmā TEMPUS.

 

 

50. PANTS

 

Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecības nozare

 

Sadarbības mērķis šajā jomā ir agrārās reformas īstenošana, Tadžikistānas Republikas lauksaimniecības, agrārās un pārtikas rūpniecības un pakalpojumu nozares modernizācija, restrukturizācija un privatizācija, Tadžikistānas produktu vietējā un ārvalstu tirgus izveide tādā veidā, kas nodrošina vides aizsardzību, ņemot vērā nepieciešamību uzlabot pārtikas piegādes drošību, kā arī agrārās un pārtikas rūpniecības nozares attīstību un lauksaimniecības produktu pārstrādes un izplatīšanas uzlabošanu. Pušu mērķis ir arī pakāpeniski tuvināt Tadžikistānas standartus Kopienas tehniskajiem noteikumiem par rūpniecības un lauksaimniecības pārtikas produktiem, tostarp sanitārajām un fitosanitārajām normām.


 

51. PANTS

 

Enerģētika

 

1.         Sadarbība noris saskaņā ar tirgus ekonomikas principiem un Eiropas Enerģētikas hartu un attīstās, ņemot vērā pakāpenisku enerģijas tirgu integrāciju Eiropā.

 

2.         Sadarbība jo īpaši ir koncentrēta uz enerģētikas politikas izstrādi un tās ieviešanu. Tā ietver šādas jomas:

 

-       enerģētikas nozares vadības un regulēšanas uzlabošana atbilstoši tirgus ekonomikai;

 

-       enerģijas piegādes uzlabošana, tai skaitā piegādes drošības uzlabošana ekonomiskā un videi draudzīgā veidā;

 

-       energotaupības un energoefektivitātes veicināšana un Enerģētikas hartas protokola par energoefektivitāti un ar to saistīto vides aspektu īstenošana;

 

-       enerģētikas infrastruktūras modernizācija;

 

-       enerģētikas tehnoloģiju uzlabošana piegādē un izlietošanā attiecībā uz visiem enerģijas veidiem;

 


 

-          vadība un tehniskā apmācība enerģētikas nozarē;

 

-       energomateriālu un energoproduktu transportēšana un tranzīts;

 

-       institucionālu, juridisku, fiskālu un citu nosacījumu ieviešanu, kas vajadzīgi, lai rosinātu izvērst tirdzniecību un ieguldījumus enerģētikas nozarē;

 

-       hidroelektroenerģijas resursu un citu reģeneratīvo enerģijas resursu pilnveidošana.

 

3.         Līgumslēdzējas Puses apmainās ar attiecīgo informāciju par ieguldījumu projektiem enerģētikas nozarē, jo īpaši attiecībā uz naftas un gāzes cauruļvadu vai citu enerģētikas produktu transportēšanas līdzekļu būvniecību un renovāciju. Līgumslēdzējas Puses piešķir īpašu nozīmi sadarbībai attiecībā uz ieguldījumiem enerģētikas nozarē un attiecībā uz veidu, kādā šie ieguldījumi tiek regulēti. Tās sadarbojas, lai maksimāli efektīvi īstenotu IV sadaļas un 44. panta noteikumus attiecībā uz ieguldījumiem enerģētikas nozarē.


 

52. PANTS

 

Vide un veselības aizsardzība

 

1.         Ievērojot Eiropas Enerģētikas hartu, 1993. gada Lucernas Konferences un 1995. gada oktobra Sofijas Konferences deklarācijas, ņemot vērā Enerģētikas hartas nolīgumu un jo īpaši tā 19. pantu, kā arī Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītiem vides aspektiem, Līgumslēdzējas Puses attīsta un pilnveido savstarpējo sadarbību vides un cilvēku veselības jomā.

 

2.         Sadarbības mērķis dabas aizsardzība un cīņa pret jebkāda veida piesārņojumu, jo īpaši:

 

-       piesārņojuma līmeņa efektīva uzraudzība un vides novērtējums; informācijas sistēma par vides stāvokli,

 

-       cīņa pret vietēju, reģionālu un pārrobežu gaisa un ūdens piesārņojumu,

 

-       vides atveseļošana,

 

-       noturīga, efektīva un ekoloģiski tīra enerģijas ražošana un izmantošana,

 

-       rūpniecisko iekārtu drošība,

 


 

-          ķīmisko vielu klasifikācija un droša rīkošanās ar tām,

 

-       ūdens kvalitāte,

 

-       atkritumu apjoma samazināšana, pārstrāde un apglabāšana, Bāzeles Konvencijas īstenošana,

 

-       lauksaimniecības, augsnes erozijas un ķīmiskā piesārņojuma ietekme uz vidi,

 

-       mežu aizsardzība,

 

-       bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, aizsargātās platības un bioloģisko resursu noturīga izmantošana un apsaimniekošana,

 

-       zemes izmantošanas plānošana, ieskaitot būvniecību un pilsētplānošanu,

 

-       ekonomisku un fiskālu instrumentu izmantošana,

 

-       pasaules klimata pārmaiņas,

 

-       vides izglītība un izpratnes veidošana,

 

-       Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā īstenošana tiklīdz kā šī konvencija tiks parakstīta.

 


 

3.         Sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām jomām:

 

-       plānošanu, paredzot dabas katastrofas un citas ārkārtas situācijas;

 

-       informācijas un ekspertu apmaiņu, ieskaitot informāciju un ekspertus, kas saistīti ar tīro tehnoloģiju nodošanu un drošu un videi draudzīgu biotehnoloģiju izmantošanu,

 

-       kopīgas pētniecības darbības,

 

-       tiesību aktu uzlabošanu, tuvinot tos Kopienas standartiem,

 

-       sadarbību reģionālā līmenī, ieskaitot sadarbību Eiropas Vides aģentūrā, un sadarbību starptautiskā līmenī,

 

-       stratēģiju izveidi, īpaši saistībā ar globāliem un klimata jautājumiem, lai sasniegtu noturīgu attīstību,

 

-       pētījumus par ietekmi uz vidi.

 

4.         Līgumslēdzējas Puses cenšas attīstīt savstarpēju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar cilvēku veselību, īpaši sniedzot tehnisku palīdzību infekcijas slimību profilaksei un novēršanai, sieviešu un mazu bērnu aizsardzībai.

 


 

53. PANTS

 

Transports

 

Līgumslēdzējas Puses attīsta un stiprina sadarbību transporta jomā.

 

Šīs sadarbības mērķis tostarp ir Tadžikistānas Republikas transporta sistēmu un tīklu pārstrukturēšana un modernizācija un, attiecīgā gadījumā, transporta sistēmu savietojamības attīstība un nodrošināšana plašākas transporta sistēmas izveides kontekstā; un prioritāro projektu apzināšana, izstrādāšana un cenšanās piesaistīt ieguldījumus to īstenošanai.

 

Sadarbība jo īpaši ietver šādas jomas:

 

-       autotransporta, dzelzceļu, ostu, lidostu un pilsētas pasažieru pārvadājumu sistēmu vadības un darbību modernizēšanu;

 

-       dzelzceļu, ūdensceļu, autoceļu, ostu, lidostu un aeronavigācijas infrastruktūras modernizāciju un attīstību, ieskaitot lielāko kopīgas intereses maršrutu modernizāciju un Eiropas transporta tīkla sasaisti ar iepriekš minētajiem transporta veidiem, jo īpaši attiecībā uz projektu TRACECA,

 

-       vairākveidu pārvadājumu veicināšanu un attīstību,

 

-       kopīgu pētniecības un attīstības programmu veicināšanu,

 


 

-       likumīga pamata un iestāžu sistēmas sagatavošanu politikas attīstībai un īstenošanai, ieskaitot transporta nozares privatizāciju,

 

-          procedūru vienkāršošanu visa veida transportam šajā reģionā.

 

 

54. PANTS

 

Elektronisko komunikāciju un pasta pakalpojumi

 

Atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām un kompetencēm Līgumslēdzējas Puses paplašina un stiprina sadarbību šādās jomās:

 

-       elektrosakaru nozares un pasta pakalpojumu attīstības politikas un pamatnostādņu izveide,

 

-       tarifu politikas principu un tirgvedības pilnveidošana elektrosakaru un pasta pakalpojumu nozarē,

 

-       tehnoloģijas un zinātības nodošana attiecībā uz Eiropas tehniskajiem standartiem un sertifikācijas sistēmām,

 

-       elektrosakaru un pasta pakalpojumu projektu attīstības veicināšana, kā arī ieguldījumu piesaiste,

 


 

-       elektrosakaru un pasta pakalpojumu sniegšanas efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, tostarp veicot apakšnozaru darbību liberalizāciju,

 

-       progresīva elektrosakaru izmantošana, īpaši elektroniskās naudas jomā,

 

-       elektrosakaru tīklu pārvaldība un to "optimizācija",

 

-       atbilstoša likumdošanas pamata izveide elektrosakaru un pasta pakalpojumu sniegšanai un radiofrekvenču diapazona izmantošanai,

 

–          apmācība elektrosakaru un pasta pakalpojumu sniegšanas jomā darbībai tirgus apstākļos.

 

 

55. PANTS

 

Finanšu pakalpojumi un finanšu iestādes

 

1.         Īpašs sadarbības mērķis ir atvieglināt Tadžikistānas Republikas iesaistīšanos vispārēji atzītās savstarpējo norēķinu sistēmās. Tehniskā palīdzība ir vērsta uz:

 

-       vērtspapīru tirgus attīstību,

 


 

-       banku pakalpojumu attīstību, kopējā kredītresursu tirgus attīstību, Tadžikistānas Republikas iesaistīšanos vispārēji atzītā savstarpējo norēķinu sistēmā,

 

-       apdrošināšanas pakalpojumu attīstību, kas cita starpā radītu labvēlīgu pamatu Kopienas uzņēmējsabiedrību dalībai kopuzņēmumu dibināšanā apdrošināšanas nozarē Tadžikistānas Republikā, kā arī eksporta kredītu apdrošināšanas attīstību.

 

Šī sadarbība jo īpaši sniegs ieguldījumu attiecību attīstības sekmēšanā starp Līgumslēdzējām Pusēm finanšu pakalpojumu nozarē.

 

2.         Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, izstrādājot Tadžikistānas Republikas fiskālo sistēmu un attīstot finanšu iestādes. Šī sadarbība ietver informācijas un pieredzes apmaiņu par finanšu jautājumiem un iesaistītā personāla apmācību fiskālās politikas formulēšanā un īstenošanā.

 


 

56. PANTS

 

Uzņēmumu restrukturizācija un privatizācija

 

Atzīstot, ka privatizācijai ir būtiska nozīme ekonomikas ilgtspējīgā atjaunotnē, Līgumslēdzējas Puses vienojas sadarboties, lai attīstītu vajadzīgo institucionālo, tiesisko un metodoloģisko pamatu. Īpaša uzmanība jāvelta privatizācijas procesa kārtībai un pārredzmībai, informācijas un pieredzes apmaiņai un atbilstošai apmācībai ieguldījumu politikas jomā.

 

Tehniskā palīdzība ir vērsta uz:

 

-       tāda institucionāla pamata izveidošanu Tadžikistānas Republikas valdībā, ar kura palīdzību var definēt un vadīt privatizācijas procesu;

 

-       Tadžikistānas Republikas valdības privatizācijas stratēģijas tālāku pilnveidošanu, tostarp tiesiskā pamata un īstenošanas mehānismu pilnveidošanu;

 

-       to, lai veicinātu tirgus ekonomikas virzību attiecībā uz zemes izmantošanu un īpašumtiesībām;

 

-          privatizācijai vēl nesagatavotu uzņēmumu pārstrukturēšanu;

 

-          privātu uzņēmumu dibināšanu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu sektorā;

 

-          ieguldījumu fondu dibināšanu.

 


 

Šās sadarbības mērķis ir arī sekmēt Kopienas ieguldījumus Tadžikistānas Republikā.

 

 

57. PANTS

 

Reģionālā attīstība

 

1.         Līgumslēdzējas Puses stiprina sadarbību reģionālās attīstības un zemes izmantošanas plānošanas jomā.

 

2.         Šajā nolūkā Līgumslēdzējas Puses veicina informācijas apmaiņu starp valsts, reģionālām un vietējām iestādēm par reģionālo politiku un zemes izmantošanas plānošanas politiku un par reģionālās politikas formulēšanas metodēm, īpašu uzmanību pievēršot mazāk attīstītu apgabalu attīstībai.

 

Tās arī veicina tiešus kontaktus starp reģionālajām un sabiedriskajām organizācijām, kas attiecīgi atbild par reģionālās attīstības plānošanu, ar nolūku īstenot informācijas apmaiņu par reģionālās attīstības sekmēšanas metodēm.

 


 

58. PANTS

 

Sadarbība sociālajā jomā

 

1.         Attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību Līgumslēdzējas Puses attīsta sadarbību, lai uzlabotu strādājošo veselības aizsardzības un drošības līmeni.

 

Sadarbība jo īpaši ietver šādas jomas:

 

-       izglītību un apmācību par veselības aizsardzības un drošības jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska darbības nozarēm,

 

-       preventīvo pasākumu pilnveidošanu un veicināšanu, lai novērstu arodslimības un citas ar darbu saistītas saslimšanas,

 

-       smagu negadījumu briesmu novēršanu un toksisku ķīmisko vielu pārvaldību,

 

-       pētījumus par informētības un izpratnes veicināšanu jautājumos, kas attiecas uz darba vidi, kā arī darbinieku veselības aizsardzību un drošību.

 

2.         Attiecībā uz nodarbinātību sadarbība īpaši ietver tehnisku palīdzību saistībā ar:

 

-          darba tirgus organizāciju,

 


 

-          darbā iekārtošanas un konsultāciju pakalpojumu modernizāciju,

 

-          pārstrukturēšanas programmu plānošanu un īstenošanu,

 

-          nodarbinātības veicināšanu pašvaldību līmenī

 

-       informācijas apmaiņu par elastīgas nodarbinātības programmām, ieskaitot programmas, kas rosina pašnodarbinātību un veicina uzņēmējdarbību.

 

3.         Līgumslēdzējas Puses īpašu uzmanību pievērš sadarbībai sociālās aizsardzības jomā, kas cita starpā ietver sadarbību Tadžikistānas Republikas sociālās aizsardzības reformu plānošanā un īstenošanā.

 

Šo reformu mērķis ir Tadžikistānas Republikā attīstīt tādas aizsardzības metodes, kas raksturīgas tirgus ekonomikai un kas aptver visus sociālās aizsardzības veidus.

 

 

59. PANTS

 

Tūrisms

 

Līgumslēdzējas Puses izvērš un attīsta sadarbību, kas ietver:

 

-          tūrisma veicināšanu,

 


 

-       informācijas plūsmas palielināšanu,

 

-       zinātības tālāknodošanu,

 

-       kopīgu darbību organizēšanas iespēju izpēti,

 

-       sadarbības nodrošināšanu starp valsts oficiālām tūrisma organizācijām, tostarp reklāmas materiāla sagatavošanu,

 

-       apmācības nodrošināšanu tūrisma attīstībai.

 

 

60. PANTS

 

Mazie un vidējie uzņēmumi

 

1.         Pušu mērķis ir attīstīt un stiprināt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un veicināt Kopienas un Tadžikistānas Republikas MVU sadarbību.

 

2.         Sadarbība ietver teh nisku palīdzību, jo īpaši šādās jomās:

 

-          mazo un vidējo uzņēmumu tiesiskā regulējuma izveide;

 


 

-       piemērotas infrastruktūras izveidošana MVU atbalstam, lai veicinātu saziņu un tirdzniecisko sadarbību starp MVU gan Tadžikistānas Republikā, gan ārpus tās, kā arī lai sniegtu MVU prasmes, kas nepieciešamas finansējuma piesaistei;

 

-          apmācība tirgdarbības, grāmatvedības un produktu kvalitātes kontroles jomā.

 

 

61. PANTS

 

Informācija un saziņa

 

Līgumslēdzējas Puses atbalsta modernu informācijas apstrādes metožu, tostarp informācijas nesēju, izstrādi, kā arī rosina efektīvu informācijas apmaiņu. Prioritāras ir programmas, kuru mērķis ir plašu sabiedrību nodrošināt ar pamatinformāciju par Kopienu un Tadžikistānas Republiku, tostarp, ja iespējams, piekļuvi datubāzēm, pilnīgi ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības.

 


 

62. PANTS

 

Patērētāju aizsardzība

 

Līgumslēdzējas Puses sāks ciešu sadarbību, kuras mērķis ir panākt patērētāju aizsardzības sistēmu savstarpēju saderību. Šī sadarbībā ietver informācijas apmaiņu par tiesiskā regulējuma un iestāžu reformu, pastāvīgas savstarpējās informēšanas sistēmas izveidi par bīstamiem izstrādājumiem, patērētājiem sniedzamās informācijas uzlabošanu, jo īpaši par cenām, piedāvāto preču īpašībām un piedāvātajiem pakalpojumiem, apmaiņu pilnveidošanu starp patērētāju interešu pārstāvjiem un patērētāju aizsardzības politiku saderības palielināšanu, kā arī semināru un apmācības laika organizēšanu.

 

 

63. PANTS

 

Muita

 

1.         Sadarbības mērķis ir nodrošināt atbilstību visiem tiem noteikumiem, kurus plānots pieņemt saistībā ar tirdzniecību un godīgu tirdzniecību, un panākt Tadžikistānas Republikas muitas sistēmas tuvināšanu Kopienas muitas sistēmai.

 

2.         Sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām jomām:

 

-          informācijas apmaiņu,

 


 

-          darba metožu uzlabošanu,

 

-          kombinētās nomenklatūras un vienotā administratīvā dokumenta ieviešanu,

 

-          pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu saistībā ar preču pārvadājumiem,

 

-          atbalstu modernu muitas informācijas sistēmu ieviešanai,

 

–          semināru un apmācības periodu organizēšanu.

 

Vajadzības gadījumā tiek sniegta tehniska palīdzība.

 

3.         Neskarot citu sadarbību, kas paredzēta šajā Nolīgumā un jo īpaši tā VIII sadaļā, Pušu administratīvo iestāžu sasvstarpējā palīdzība muitas jomā tiek sniegta saskaņā ar šim Nolīgumam pievienotā protokola noteikumiem.

 

 

64. PANTS

 

Sadarbība statistikas jomā

 

Sadarbības mērķis šajā jomā ir efektīva statistikas sistēmu attīstība, lai nodrošinātu ticamu statistiku, kas vajadzīga tautsaimniecības reformu procesa atbalstam un uzraudzībai, kā arī lai sekmētu privāto uzņēmumu attīstību Tadžikistānas Republikā.

 


 

Līgumslēdzējas Puses jo īpaši sadarbojas šādās jomās:

 

-       Tadžikistānas statistikas sistēmas pielāgošana starptautiskām metodēm, standartiem un klasifikācijai,

 

-       statistikas informācijas apmaiņa,

 

-       vajadzīgās makroekonomikas un mikroekonomikas statistikas informācijas sniegšana, lai īstenotu un vadītu tautsaimniecības reformas.

 

Šā nolūka īstenošanai Kopiena Tadžikistānas Republikai sniedz tehnisko palīdzību.

 

 

65. PANTS

 

Ekonomikas zinātne

 

Līgumslēdzējas Puses sekmē sociālekonomisko reformu procesu un ekonomikas politikas koordināciju, sadarbojoties, lai uzlabotu attiecīgās ekonomikas pamata mehānismu izpratni, un izstrādājot un īstenojot tirgus ekonomikas politiku. Šajā nolūkā Līgumslēdzējas Puses apmainās ar informāciju par makroekonomikas rezultātiem un perspektīvām.

 


 

Kopiena sniedz tehnisku palīdzību,

 

-       lai palīdzētu Tadžikistānas Republikai ekonomikas reformas procesā, sniedzot ekspertu konsultācijas un tehnisku palīdzību,

 

-       lai rosinātu sadarbību starp ekonomistiem, paātrinot pieredzes apmaiņu saistībā ar ekonomikas politikas veidošanu, un nodrošinot ar politiku saistīto pētījumu plašu izplatīšanu,

 

-       lai uzlabotu Tadžikistānas Republikas kompetenci formulēt ekonomiskos modeļus.

 

 

VII SADAĻA

 

SADARBĪBA JAUTĀJUMOS, KAS SAISTĪTI

AR DEMOKRĀTIJU UN CILVĒKTIESĪBĀM

 

 

66. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses sadarbojas visos jautājumos, kas ir būtiski demokrātisku iestāžu izveidei vai stiprināšanai, tostarp jautājumos par tiesiskuma stiprināšanu un cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību saskaņā ar starptautisko tiesību aktiem un EDSO principiem.

 


 

Šāda sadarbība izpaužas tehnisku palīdzības programmu veidā, kas paredzētas, lai tostarp palīdzētu konkrētu tiesību aktus un noteikumu izstrādāšanā, tiesu iestāžu darbībā, valsts lomas stiprināšanā tieslietu jautājumos, vēlēšanu sistēmas darbībā. Tehniskajās palīdzības programmās vajadzības gadījumā var ietvert apmācību. Līgumslēdzējas Puses veicina kontaktus un apmaiņu savu valsts, reģionālo un tiesu iestāžu, parlamentāriešu un nevalstisko organizāciju vidū.

 

 

VII SADAĻA

 

SADARBĪBA NELIKUMĪGU DARBĪBU NOVĒRŠANĀ

UN NELEGĀLĀS IMIGRĀCIJAS NOVĒRŠANAS UN KONTROLES JOMĀ

 

 

67. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses izveido sadarbību, kuras mērķis ir novērst tādas nelikumīgas darbības kā:

 

-       nelikumīgas darbības ek onomikas jomā, tostarp korupciju;

 

-       nelikumīgi darījumi ar dažādām precēm, tostarp rūpnieciskajiem atkritumiem un ieroču kontrabandu;

 

-       viltošana.

 


 

Sadarbība iepriekš minētajās jomās pamatojas uz savstarpējām konsultācijām un ciešu savstarpēju darbību. Tehnisku un administratīvu palīdzību var sniegt šādās jomās:

 

-          valsts tiesību aktu projektu sagatavošana nelikumīgu darbību novēršanas jomā;

 

-          informācijas centru izveide;

 

-          to iestāžu efektivitātes paaugstināšana, kas nodarbojas ar nelikumīgu darbību novēršanu;

 

-          personāla apmācība un pētniecības infrastruktūras attīstība;

 

-          savstarpēji pieņemamu pasākumu izstrādāšana, kuru mērķis ir novērst nelikumīgas darbības.

 

 

68. PANTS

 

Naudas atmazgāšana

 

1.         Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka jāpieliek pūles un jāsadarbojas, lai novērstu to, ka to finanšu sistēmas izmanto, lai legalizētu ienākumus no noziedzīgām darbībām vispār un jo īpaši no nodarījumiem, kas saistīti ar narkotiku nelikumīgu tirdzniecību.

 

2.         Sadarbība šajā jomā ietver administratīvu un tehnisku palīdzību, lai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ieviestu piemērotus standartus, kas līdzvērtīgi tiem, kas pieņemti Kopienā un starptautiskos forumos šajā jomā, ieskaitot Finanšu darba grupu naudas atmazgāšanas jautājumos (FATF).

 


 

69. PANTS

 

Narkotisko vielu apkarošana

 

Līgumslēdzējas Puses sadarbojas, lai paaugstinātu politikas un pasākumu lietderību un efektivitāti, pretojoties narkotisko vielu un psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, piegādei un tirdzniecībai, ietverot prekursoru ķīmisko vielu novirzīšanas novēršanu, kā arī veicinot narkotisko vielu pieprasījuma novēršanu un samazināšanu. Attiecībā uz prekursoru ķīmisko vielu un citu tādu būtisku vielu kontroli, ko izmanto narkotisko vielu un psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, šī sadarbība pamatojas uz standartiem, ko pieņēmusi Kopiena un attiecīgās starptautiskās iestādes, piemēram, Ķīmijas darba grupa (CATF). Sadarbība šajā jomā balstās uz savstarpējām konsultācijām un ciešu koordināciju starp Līgumslēdzējām Pusēm jautājumos par mērķiem un pasākumiem dažādās ar narkotisko vielu apkarošanu saistītās jomās.

 

 

70. PANTS

 

Sadarbība imigrācijas jautājumos

 

1.         Līgumslēdzējas Puses atkārtoti apstiprina nozīmi, kādu tās piešķir vienotai pārvaldībai attiecībā uz migrācijas plūsmām starp to teritorijām. Lai nostiprinātu savu sadarbību, Līgumslēdzējas Puses sāks vispārēju dialogu par visiem tiem jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, kuros būtu ietverti arī jautājumi par nelikumīgo imigrāciju, cilvēku tirdzniecību, un par to, ka šie migrācijas jautājumi būtu jāiekļauj to valstu nacionālajā sociālekonomiskajā stratēģijā, kas ir migrantu izcelsmes valstis.

 


 

2.         Sadarbības pamatā ir konkrēto vajadzību novērtējums, kas veikts, Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji konsultējoties, un to īstenos saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un Kopienas tiesību aktiem. Sadarbība galvenokārt koncentrējas uz šādiem aspektiem:

 

a)       galvenie migrācijas cēloņi;

 

b)      valstu tiesību aktu izstrāde un prakses iedibināšana attiecībā uz starptautisko aizsardzību, lai šīs valstis ievērotu 1951. gada Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, tās 1967. gada protokola un citu reģionālu vai starptautisku tiesību aktu noteikumus, tādējādi nodrošinot "neizraidīšanas principa" ievērošanu;

 

c)       uzņemšanas noteikumi, uzņemto personu tiesības un statuss, vienlīdzīga attieksme pret migrantiem, kas likumīgi uzturas citā valstī, šo personu integrācija, likumīgo migrantu izglītošana un apmācība, kā arī pasākumi cīņai pret rasismu un ksenofobiju;

 

d)      efektīvas preventīvās politikas izstrāde cīņai pret nelikumīgo imigrāciju un cilvēku tirdzniecību, ieskaitot pētījumus par to, kā apkarot kriminālās struktūras un tīklus, kas nodarbojas ar nelikumīgās imigrācijas ceļu organizēšanu un cilvēku tirdzniecību, un kā aizsargāt šāda veida noziegumu upurus;

 

e)       kādas valsts teritorijā nelikumīgi dzīvojušu personu repatriācija, nodrošinot humānus un cilvēka cienīgus apstākļus, tostarp šo personu brīvprātīgas repatriēšanās veicināšana, un šo personu atpakaļuzņemšana atbilstīgi 3. punktam;

 

f)       vīzu joma, jautājumi, kas norādīti kā tādi, kas raisa abpusēju ieinteresētību;

 


 

g)       robežkontroles joma, jo īpaši attiecībā uz organizēšanu, apmācību, labāko praksi un citiem pasākumiem, kurus šajā sakarā īsteno, un vajadzības gadījumā aprīkojuma piegāde, vienlaikus apzinoties šā aprīkojuma divējāda izmantojuma iespējamību.

 

3.         Ņemot vērā šo sadarbību, kuras mērķis ir nelikumīgās imigrācijas novēršana un kontrole, Līgumslēdzējas Puses vienojas par to nelegālo ieceļotāju atpakaļuzņemšanu. Šajā nolūkā:

 

–        Tadžikistānas Republika piekrīt uzņemt atpakaļ tās pilsoņus, kas nelegāli uzturas kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, pēc šīs dalībvalsts pieprasījuma un bez turpmākām formalitātēm;

 

–        un katra dalībvalsts pēc Tadžikistānas Republikas pieprasījuma un bez citām formalitātēm piekrīt uzņemt atpakaļ visus tās pilsoņus, kas nelikumīgi uzturas Tadžikistānas Republikas teritorijā.

 

Eiropas Savienības un Tadžikistānas Republika šajā nolūkā izsniegs saviem valstspiederīgajiem atbilstīgus identitātes dokumentus.

 

Līgumslēdzējas Puses vienojas pēc pieprasījuma un cik vien drīz iespējams noslēgt vienošanos, kas reglamentētu īpašās Tadžikistānas Republikas un Eiropas Kopienas dalībvalstu saistības atpakaļuzņemšanas jautājumos, tostarp arī citu valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas saistības.

 

Šajā Nolīgumā "Līgumslēdzējas Puses" ir Eiropas Kopiena, visas tās dalībvalstis un Tadžikijas Republika.

 


 

71. PANTS

 

Terorisma apkarošana

 

Līgumslēdzējas Puses atkārtoti apstiprina terorisma apkarošanas nozīmīgumu un saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un saviem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem sadarbojas, lai novērstu un izskaustu terora aktus. Jo īpaši tās sadarbojas:

 

-       pilnīgi īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1373 un citas ANO rezolūcijas, konvencijas un citus starptautiskus dokumentus, kas attiecas uz šo jautājumu;

 

-       atbilstīgi starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem apmainoties ar informāciju par teroristu grupām un to atbalsta tīkliem;

 

-       un veicot viedokļu apmaiņu par līdzekļiem un metodēm, ko izmanto terorisma apkarošanā, ieskaitot tehniskās jomas un mācības, un iepazīstoties ar otras Līgumslēdzējas Puses pieredzi attiecībā uz terorisma apkarošanu.

 


 

IX SADAĻA

 

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

 

 

72. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses apņemas veicināt, rosināt un sekmēt kultūras sadarbību. Attiecīgā gadījumā sadarbības priekšmets var būt Kopienas vai vienas vai vairāku dalībvalstu kultūras sadarbības programmas, un var attīstīt turpmākas darbības, kas interesē abas Līgumslēdzējas Puses.

 

 

X SADAĻA

 

FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

 

 

73. PANTS

 

Lai sasniegtu šā Nolīguma mērķus un atbilstīgi 74., 75. un 76. pantam Tadžikistānas Republika saņem pagaidu finansiālu palīdzību no Kopienas kā tehnisku palīdzību dotāciju veidā.

 

 


 

74. PANTS

 

Uz šo finansiālo palīdzību attiecas pasākumi, kurus īsteno saskaņā ar programmu Tacis un Kopienas attiecīgo Padomes Regulu. Tadžikistānas Republika var saņemt arī cita veida Kopienas palīdzību atbilstoši šīs valsts vajadzībām. Īpaša uzmanība jāpievērš palīdzības koncentrācijai, palīdzības instrumentu koordinēšanai un saiknei, kas pastāv starp dažādiem Kopienas humanitārās, rehabiltācijas un attīstības palīdzības veidiem. Nabadzības apkarošana ir ietverta Kopienas programmās.

 

 

75. PANTS

 

Kopienas finansiālās palīdzības mērķus un jomas nosaka indikatīvajā programmā, kas atspoguļo noteiktās prioritātes, par kurām Tadžikistānas Republika un Kopiena vienojas, ņemot vērā Tadžikistānas Republikas vajadzības, nozaru absorbcijas spēju un reformu virzību. Līgumslēdzējas Puses par to informē Sadarbības padomi.

 

 

76. PANTS

 

Lai optimāli izmantotu pieejamos resursus, Līgumslēdzējas Puses nodrošina, ka Kopiena tehnisko palīdzību sniedz ciešā koordinācijā ar palīdzību no citiem avotiem, piemēram, dalībvalstīm, citām valstīm un tādām starptautiskām organizācijām kā Starptautiskais valūtas fonds, Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

 

 


 

XI SADAĻA

 

ORGANIZATORISKIE, VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

 

77. PANTS

 

Ar šo tiek izveidota Sadarbības padome, kas pārrauga šā Nolīguma īstenošanu. Sadarbības padome tiekas regulāri ministru līmenī, atbilstoši grafikam, ko tā pati nosaka. Lai sasniegtu šā Nolīguma mērķus, tā izskata visus svarīgos jautājumus, kas ietilpst šajā Nolīgumā, kā arī pārējos divpusējos vai starptautiskos vispārējo interešu jautājumus. Sadarbības padome var arī izstrādāt attiecīgus ieteikumus, Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties.

 

 

78. PANTS

 

1.         Sadarbības padomi veido Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļi, no vienas puses, un Tadžikistānas Republikas valdības locekļi, no otras puses.

 

2.         Sadarbības padome pieņem savu iekšējo reglamentu.

 

3.         Sadarbības padomes priekšsēdētāja amatu pārmaiņus ieņem Kopienas pārstāvis un Tadžikistānas Republikas valdības loceklis.

 


 

79. PANTS

 

1.         Sadarbības padomei tās pienākumus pildīt palīdz Sadarbības komiteja, kurā ir Eiropas Savienības Padomes locekļu pārstāvji un Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvji, no vienas puses, un Tadžikistānas Republikas valdības pārstāvji, no otras puses, parasti augstāko civildienesta ierēdņu līmenī. Sadarbības padomes priekšsēdētāja amatu pārmaiņus ieņem Kopienas un Tadžikistānas Republikas pārstāvis.

 

Sadarbības padome savā reglamentā nosaka Sadarbības komitejas pienākumus, kuros ietver Sadarbības padomes sanāksmju sagatavošanu, un nosaka, kā Komiteja darbojas.

 

2.         Sadarbības padome kādas no savām pilnvarām var piešķirt Apvienotajai komitejai, kas nodrošinās nepārtrauktību starp Sadarbības padomes sanāksmēm.

 

 

80. PANTS

 

Sadarbības padome var nolemt izveidot jebkādu citu struktūru, kas var palīdzēt tās pienākumu izpildē, un noteikt tās sastāvu, uzdevumus un darbības veidu.

 


 

81. PANTS

 

Izskatot kādu jautājumu šā Nolīguma sakarā saistībā ar noteikumu, kas attiecas uz kādu PTO veidojošo nolīgumu pantu, Sadarbības padome cik iespējams ņem vērā interpretāciju, kādu attiecīgajam pantam parasti piešķir PTO dalībnieki.

 

 

82. PANTS

 

Ar šo izveido Parlamentāro sadarbības komiteju. Tā ir forums, kurā Tadžikistānas parlamenta un Eiropas Parlamenta deputāti tiekas un apmainās ar viedokļiem, jo īpaši jautājumos, kas attiecas uz politisko dialogu parlamentu līmenī. Tā pati nosaka sanāksmju biežumu.

 

 

83. PANTS

 

1.         Parlamentāro sadarbības komiteju veido Eiropas Parlamenta locekļi, no vienas puses, un Tadžikistānas Republikas parlamenta locekļi, no otras puses.

 

2.         Parlamentārā sadarbības komiteja pati pieņem savu iekšējo reglamentu.

 


 

3.         Parlamentāro sadarbības komiteju pēc kārtas vada attiecīgi Eiropas parlamenta loceklis un Tadžikistānas parlamenta loceklis atbilstīgi noteikumiem, kas jānosaka tās reglamentā.

 

 

84. PANTS

 

Parlamentārā sadarbības komiteja var pieprasīt attiecīgu informāciju par šā Nolīguma īstenošanu no Sadarbības padomes; Sadarbības padome tad sniedz minētajai komitejai pieprasīto informāciju.

 

Parlamentāro sadarbības komiteju informē par Sadarbības padomes ieteikumiem.

 

Parlamentārā sadarbības komiteja var sniegt ieteikumus Sadarbības padomei.

 

 

85. PANTS

 

1.         Šā Nolīguma ietvaros katra Līgumslēdzēja Puse apņemas nodrošināt, ka otras Līgumslēdzējas Puses fiziskajām un juridiskajām personām bez diskriminācijas salīdzinājumā ar tās pašas valsts valstspiederīgajiem ir piekļuve Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām tiesām un administratīvajām struktūrām, lai aizstāvētu individuālās tiesības un īpašumtiesības, tostarp tiesības, kas attiecas uz intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumu.

 


 

2.         Atbilstoši to pilnvarām un kompetencei, Līgumslēdzējas Puses:

 

-       rosina šķīrējtiesas izmantošanu, lai izšķirtu strīdus, kas rodas komerciālu darījumu un sadarbības dēļ, ko veic Kopienas un Tadžikistānas Republikas uzņēmēji;

 

-       vienojas, ka strīdā, kas nodots izskatīšanai šķīrējtiesā, katra strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja Puse var, ja vien Līgumslēdzēju Pušu izraudzītās šķīrējtiesas noteikumi neparedz citādi, izvēlēties savu šķīrējtiesnesi neatkarīgi no viņa valstspiederības, un ka trešais prezidējošais šķīrējtiesnesis vai vienīgais šķīrējtiesnesis var būt trešās valsts pilsonis;

 

-       ieteic uzņēmējiem, savstarpēji vienojoties, izvēlēties tiesību aktus, kurus attiecina uz to līgumiem;

 

-       rosina izmantot šķīrējtiesu noteikumus, ko izstrādājusi ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL), un izmantot jebkuru šķīrējtiesu valstī, kas parakstījusi Konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu, kas noslēgta 1958. gada 10. jūnijā Ņujorkā.

 


 

86. PANTS

 

Šā Nolīguma noteikumi neliedz Līgumslēdzējai Pusei, atbilstoši tās pienākumiem un pilnvarām, veikt pasākumus:

 

a)       ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu informācijas izpaušanu, kas ir pretrunā ar tās drošības interesēm;

 

b)      kas attiecas uz ieroču, munīcijas un kara materiālu vai citu izstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību, vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu, ja šie pasākumi nepasliktina konkurences apstākļus attiecībā uz izstrādājumiem, kuri nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

 

c)       ko tās uzskata par būtiski svarīgiem attiecībā uz pašu drošību nopietnu iekšējo traucējumu gadījumā, kas skar likuma varas un kārtības uzturēšanu, kara laikā vai nopietna starptautiskā saspīlējuma gadījumā ar kara draudiem, lai pildītu pienākumus, ko tā ir uzņēmusies miera un starptautiskās drošības saglabāšanai;

 

d)      ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai ievērotu tās starptautiskos pienākumus un saistības par divējāda lietojuma rūpniecības preču un tehnoloģiju kontroli.

 

 


 

87. PANTS

 

1.         Jomās, uz ko attiecas šis Nolīgums, un neskarot tā īpašos noteikumus:

 

-       Tadžikistānas Republikas piemērotais režīms attiecībā uz Kopienu nedod tiesības uz jebkādu diskrimināciju starp dalībvalstīm, to pilsoņiem vai to uzņēmējsabiedrībām;

 

-       Kopienas piemērotais režīms attiecībā uz Tadžikistānas Republiku nedod tiesības uz jebkādu diskrimināciju starp Tadžikistānas Republikas pilsoņiem vai tās uzņēmējsabiedrībām;

 

2.         Šā panta 1. punkta noteikumi neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības piemērot savus attiecīgos nodokļu tiesību aktus nodokļu maksātājiem, kas nav identiskās situācijās attiecībā uz to dzīvesvietu.

 

 

88. PANTS

 

1.         Katra Līgumslēdzēja Puse var nodot izskatīšanai Sadarbības padomei jebkuru strīdu, kas saistīts ar šā Nolīguma piemērošanu vai interpretāciju.

 

2.         Sadarbības padome var atrisināt strīdu, sniedzot ieteikumu.

 


 

3.         Ja strīdu nav iespējams izšķirt saskaņā ar šā panta 2. punktu, katra no Līgumslēdzējām Pusēm par šķīrējtiesneša iecelšanu var ziņot otrai, kam, attiecīgi, divos mēnešos jāieceļ otrs šķīrējtiesnesis Lai piemērotu šo procedūru, Kopienu un dalībvalstis uzskata par vienu strīdā iesaistīto Līgumslēdzēju Pusi.

 

Sadarbības padome ieceļ trešo šķīrējtiesnesi.

 

Šķīrējtiesnešu ieteikumus pieņem ar balsu vairākumu. Šie ieteikumi Līgumslēdzējām Pusēm nav saistoši.

 

 

89. PANTS

 

Līgumslēdzējas Puses vienojas nekavējoties konsultēties pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma, izmantojot piemērotus kanālus, lai apspriestu jebkādus jautājumus par šā Nolīguma interpretāciju vai īstenošanu un citiem aspektiem, kas skar Pušu attiecības.

 

Šā panta noteikumi nekādā veidā neietekmē un neskar 12., 88. un 94. pantu.

 

Sadarbības padome var izstrādāt strīdu izšķiršanas procedūras noteikumus.

 

 


 

90. PANTS

 

Režīms, kas Tadžikistānas Republikai piešķirts saskaņā ar šo Nolīgumu, nekādā gadījumā nav labvēlīgāks kā tas, kuru dalībvalstis piešķir cita citai.

 

 

91. PANTS

 

Šajā Nolīgumā "Līgumslēdzējas Puses" ir Tadžikistānas Republika, no vienas puses, un Kopiena vai dalībvalstis, vai Kopiena un dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, no otras puses.

 

 

92. PANTS

 

Ciktāl uz šā Nolīguma jautājumiem attiecas arī Enerģētikas hartas nolīgums un tā protokoli, pēc to stāšanās spēkā piemēro Enerģētikas hartas nolīgumu un tā protokolus attiecībā uz šādiem jautājumiem, bet tikai šā Nolīguma noteiktajā apjomā.

 

 

93. PANTS

 

Šis Nolīgums sākotnēji ir noslēgts uz divu gadu laikposmu, pēc kura Nolīgumu automātiski pagarina ik par gadu, ja vien kāda no Līgumslēdzējām Pusēm, paziņojot par to rakstiski, to nav denonsējusi sešus mēnešus pirms tā izbeigšanās datuma.

 

 


 

94. PANTS

 

1.         Līgumslēdzējas Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no šā Nolīguma. Līgumslēdzējas Puses nodrošina Nolīgumā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

2.         Ja kāda Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka otra Līgumslēdzēja Puse nav izpildījusi savas saistības atbilstīgi šim Nolīgumam, tā var veikt piemērotus pasākumus. Izņemot īpaši steidzamus gadījumus, Līgumslēdzēja Puse vispirms iesniedz Sadarbības padomei visu attiecīgo informāciju, kas nepieciešama rūpīgai situācijas novērtēšanai, lai atrastu Līgumslēdzējām Pusēm pieņemamu risinājumu.

 

Izvēloties šos pasākumus, priekšroka jādod tiem pasākumiem, kuri vismazāk traucē Nolīguma darbību. Pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma par šiem pasākumiem paziņo Sadarbības padomei.

 

 

95. PANTS

 

Šā Nolīguma I, II, III un IV pielikums, kā arī protokols ir šā Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

 


 

96. PANTS

 

Kamēr nav piešķirtas vienlīdzīgas tiesības personām un uzņēmumiem saskaņā ar šo Nolīgumu, šis Nolīgums neskar tiesības, ko tiem piešķir nolīgumi, kas saistoši vienai vai vairākām dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republikai, no otras puses, izņemot tādas jomas, kas ir Kopienas kompetencē, un neskarot dalībvalstu pienākumus, kas izriet no šā Nolīguma, jomās, kas ir to kompetencē.

 

 

97. PANTS

 

Šo Nolīgumu piemēro teritorijās, kur piemēro Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, atbilstoši minētajos līgumos paredzētajiem noteikumiem, no vienas puses, un Tadžikistānas Republikā, no otras puses.

 

 

98. PANTS

 

Šā Nolīguma depozitārs ir Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs.

 

 


 

99. PANTS

 

Šā Nolīguma oriģināleksemplāru, kas ir sagatavots angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un tadžiku valodā, deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

 

100. PANTS

 

Šo Nolīgumu katra Līgumslēdzēja Puse apstiprina saskaņā ar savām procedūrām.

 

Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas Puses paziņo Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram, ka ir pabeigtas šā panta pirmajā daļā minētās procedūras.

 

Stājoties spēkā, šis Nolīgums aizstāj Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas, un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību tirdzniecības un ekonomikas jomā, kas parakstīts Briselē, 1989. gada 18. decembrī, ciktāl minētais nolīgums attiecas uz Kopienas un Tadžikistānas Republikas attiecībām.

 

 


 

101. PANTS

 

Ja nav pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai šis Nolīgums stātos spēkā, bet dažu šā Nolīguma daļu īstenošana uzsākta, noslēdzot Kopienas un Tadžikistānas Republikas Pagaidu nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka šādos apstākļos termins "Nolīguma spēkā stāšanās diena" nozīmē dienu, kad stājas spēkā Pagaidu nolīgums.

 


Hecho en Luxemburgo, el once de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemurku dne jedenáctého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den elevte oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am elften Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

΄Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις ένδεκα Οκτωβρίου dύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the eleventh day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi' undici ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada vienpadsmitajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio vienuoliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-ħdax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u erbgħa

Gedaan te Luxemburg, de elfde oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia jedenastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em onze de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu jedenásteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, enajstega oktobra dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den elfte oktober tjugohundrafyra.

Ин Созишнома дар шаҳри Люксембург 11 октябри соли 2004 ба имзо расид.

 

 

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E. Vijupe

L.Azarjana

 

 

30.05.05 15:03

10942

Lilita Azarjana

7016263

lililta.azarjana@mfa.gov.lv

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOBEIGUMA AKTS

  

Personas, ko pilnvarojusi

 

BEĻĢIJAS KARALISTE,

 

ČEHIJAS REPUBLIKA,

 

DĀNIJAS KARALISTE,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

 

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

 

SPĀNIJAS KARALISTE,

 

FRANCIJAS REPUBLIKA,

 

ĪRIJA,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

 

KIPRAS REPUBLIKA,

 

LATVIJAS REPUBLIKA,

 

LIETUVAS REPUBLIKA,

 


 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

 

MALTAS REPUBLIKA,

 

NĪDERLANDES KARALISTE,

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

 

POLIJAS REPUBLIKA,

 

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

 

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

 

SOMIJAS REPUBLIKA,

 

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

 


 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma Līgumslēdzējas Puses, turpmāk "dalībvalstis", un

 

EIROPAS KOPIENA un EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA, turpmāk "Kopiena",

 

                                                                            no vienas puses,

 

personas, ko pilnvarojusi TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKA,

 

                                                                            no otras puses,

 

tiekoties Luksemburgā, 2004. gada 11. oktobrī, lai parakstītu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, turpmāk "Nolīgumu", ir pieņēmušas šādus dokumentus:

 

Nolīgumu, tostarp tā pielikumus, un šādu protokolu:

 

Protokols par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas jomā.

 


 

Dalībvalstu un Kopienas pilnvarotās personas un Tadžikistānas Republikas pilnvarotās personas ir pieņēmušas kopīgās deklarācijas, kas minētas turpmāk un pievienotas šim Nobeiguma aktam:

 

Kopīgā deklarācija par personas datiem

 

Kopīgā deklarācija par Nolīguma 5. pantu

 

Kopīgā deklarācija par Nolīguma 13. pantu

 

Kopīgā deklarācija par jēdzienu "kontrole" 22. panta b) punktā un 33. pantā

 

Kopīgā deklarācija par Nolīguma 32. pantu

 

Kopīgā deklarācija par Nolīguma 39. pantu

 

Kopīgā deklarācija par Nolīguma 94. pantu.

 

Dalībvalstu un Kopienas pilnvarotās personas un Tadžikistānas Republikas pilnvarotās personas ir ņēmušas vērā arī Komisijas un Eiropas Savienības Padomes deklarāciju par klauzulu attiecībā uz nelegālo imigrantu atgriešanos un atpakaļuzņemšanu (70. pants), kas pievienota šim Nobeiguma aktam.

 


 

Dalībvalstu un Kopienas pilnvarotās personas un Tadžikistānas Republikas pilnvarotās personas ir arī ņēmušas vērā šādu vēstuļu apmaiņu, kas pievienota šim Nobeiguma aktam:

 

Kopienas un Tadžikistānas Republikas vēstuļu apmaiņa saistībā ar uzņēmējsabiedrību dibināšanu.

 

Dalībvalstu un Kopienas pilnvarotās personas un Tadžikistānas Republikas pilnvarotās personas ir cita starpā ņēmušas vērā šādu deklarāciju, kas pievienota šim Nobeiguma aktam:

 

Francijas valdības deklarācija.


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR PERSONAS DATIEM

 

Piemērojot šo Nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses apzinās nepieciešamību atbilstīgi aizsargāt personas tajos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

 

 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 5. PANTU

 

Ja Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka lietas apstākļi attaisno tikšanos augstākajā līmenī, šādas tikšanās var rīkot īpaši šajā nolūkā.

 

 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 13. PANTU

 

Līdz brīdim, kad Tadžikistānas Republika pievienojas PTO, Līgumslēdzējas Puses rīko apspriedes Sadarbības padomē par Tadžikistānas Republikas politiku attiecībā uz ievedmuitu, tostarp izmaiņām tarifu aizsardzībā. Jo īpaši, šādas apspriedes risina pirms tarifu aizsardzības palielināšanas.

 


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR JĒDZIENU "KONTROLE"

22. PANTA b) PUNKTĀ UN 33. PANTĀ

 

1.         Līgumslēdzējas Puses apliecina savstarpējo izpratni par to, ka jautājums par kontroli ir atkarīgs no konkrētā gadījuma faktiskajiem apstākļiem.

 

2.         Tā, piemēram, tiek uzskatīts, ka uzņēmumu kontrolē kāds cits uzņēmums vai, attiecīgi, šā uzņēmuma meitasuzņēmums, ja

 

-           šim uzņēmumam tieši vai netieši pieder balsu vairākums vai

 

-        šim uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist vairākumu administratīvās struktūras, vadības struktūras vai uzraudzības struktūras locekļu, un tā vienlaikus ir meitasuzņēmuma daļas īpašniece vai dalībniece.

 

3.         Līgumslēdzējas Puses uzskata, ka 2. punktā minēto kritēriju uzskaitījums nav galīgs.

 


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 32. PANTU

 

To vien, ka dažu pušu fiziskām personām vajadzīga vīza un ka citu pušu personām nav vajadzīga vīza, nevar uzskatīt to priekšrocību atcelšanu vai pasliktināšanu, kuras piešķirtas saskaņā ar īpašām saistībām.

 

 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 39. PANTU

 

Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka šā Nolīguma nolūkos intelektuālais, rūpnieciskais un tirdznieciskais īpašums ietver, jo īpaši, autortiesību un blakustiesību aizsardzību, tostarp autortiesības uz datorprogrammām, patentiem, rasējumiem un rūpniecisko dizainu, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tostarp cilmes vietas nosaukumiem, tirdzniecības markām un pakalpojumu zīmēm, integrālo shēmu topogrāfiju, kā arī aizsardzību pret negodīgu konkurenci, kā minēts 10.a pantā Parīzes konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un nepieejamas informācijas par zinātību aizsardzību.

 


 

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 94. PANTU

 

1.         Līgumslēdzējas Puses savstarpēji vienojas, ka, lai to pareizi interpretētu un praktiski piemērotu, jēdziens "īpašas steidzamības gadījumi", kas ietverts Nolīguma 94. pantā, nozīmē gadījumus, kad viena Līgumslēdzēja Puse būtiski pārkāpj šo Nolīgumu. Nolīguma būtisks pārkāpums ir

 

a)         Nolīguma laušana, ko nesankcionē starptautisko tiesību vispārējie noteikumi;

 

vai

 

b)         Nolīguma 2. pantā izklāstīto būtisko elementu pārkāpšana.

 

2.         Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka 94. pantā minētie "piemērotie pasākumi" ir pasākumi, ko veic saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ja Līgumslēdzēja Puse veic pasākumu īpašas steidzamības gadījumā, kā tas paredzēts 94. pantā, otra Līgumslēdzēja Puse drīkst izmantot savā labā strīdu izšķiršanas procedūru.

 

 

 


KOMISIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMES

DEKLARĀCIJA

PAR NELEGĀLO IMIGRANTU ATGRIEŠANOS

UN ATPAKAĻUZŅEMŠANU (70. PANTS)

 

Nolīguma 70. pants neskar pilnvaru iekšējo sadali starp Kopienu un tās dalībvalstīm atpakaļuzņemšanas līgumu noslēgšanai.

 

 

_________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIROPAS KOPIENAS

un TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKAS

VĒSTUĻU APMAIŅA

PAR UZŅĒMĒJSABIEDRĪBU IZVEIDI

 

 


A.        Tadžikistānas valdības vēstule

 

 

Godātais kungs,

 

Man ir tas gods atsaukties uz 2003. gada 16. decembrī parafēto Partnerības un sadarbības nolīgumu.

 

Jau sarunu gaitā es akcentēju, ka Tadžikistānas Republika Kopienas uzņēmējsabiedrībām, kas izveidojas un veic savu uzņēmējdarbību Tadžikistānā, daudzējādā ziņā piešķir priekšrocību režīmu. Es izskaidroju, ka šādi pasākumi pauž Tadžikistānas gribu cik vien iespējams veicināt Kopienas uzņēmējsabiedrību izveidi Tadžikistānas Republikā.

 

Šajā sakarā es atļaujos Jums apstiprināt, ka laikposmā no šā Nolīguma parafēšanas dienas līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgie panti par uzņēmējsabiedrību izveidi, Tadžikistānas Republika, pretēji tam, kāda bija situācija šā Nolīguma parafēšanas dienā, nepieņems pasākumus vai noteikumus, kas varētu izraisīt diskrimināciju vai saasināt jau esošo diskrimināciju pret Kopienas uzņēmējsabiedrībām atšķirībā no Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībām vai trešo valstu uzņēmējsabiedrībām.

 

Es būtu Jums ļoti pateicīgs, ja Jūs apstiprinātu, ka esat saņēmis šo vēstuli.

 

Pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

Tadžikistānas Republikas

valdības vārdā

 

 


B.         Eiropas Kopienas vēstule

 

 

Godātais kungs,

 

Pateicos par Jūsu vēstuli ar šodienas datumu, kurā teikts:

 

"Man ir tas gods atsaukties uz 2003. gada 16. decembrī parafēto Partnerības un sadarbības nolīgumu.

 

Jau sarunu gaitā es akcentēju, ka Tadžikistānas Republika Kopienas uzņēmējsabiedrībām, kas izveidojas un veic savu uzņēmējdarbību Tadžikistānā, daudzējādā ziņā piešķir priekšrocību režīmu. Es izskaidroju, ka šādi pasākumi pauž Tadžikistānas gribu cik vien iespējams veicināt Kopienas uzņēmējsabiedrību izveidi Tadžikistānas Republikā.

 

Šajā sakarā es atļaujos Jums apstiprināt, ka laikposmā no šā Nolīguma parafēšanas dienas līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgie panti par uzņēmējsabiedrību izveidi, Tadžikistānas Republika, pretēji tam, kāda bija situācija šā Nolīguma parafēšanas dienā, nepieņems pasākumus vai noteikumus, kas varētu izraisīt diskrimināciju vai saasināt jau esošo diskrimināciju pret Kopienas uzņēmējsabiedrībām atšķirībā no Tadžikistānas uzņēmējsabiedrībām vai trešo valstu uzņēmējsabiedrībām.

 

Es būtu Jums ļoti pateicīgs, ja Jūs apstiprinātu, ka esat saņēmis šo vēstuli."

 

Es apstiprinu, ka esmu saņēmis šo vēstuli.

 

Pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

Eiropas Kopienas

vārdā

 

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E. Vijupe

L.Azarjana

 

30.05.05 15:03

1050

Lilita Azarjana

7016263, lililta.azarjana@mfa.gov.lv

 

 

 

 


 

PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

 

 

I Pielikums

Indikatīvs to priekšrocību saraksts, ko Tadžikistānas Republika piešķīrusi neatkarīgajām valstīm saskaņā ar 7. panta 3. punktu.

 

II Pielikums

Kopienas atrunas saskaņā ar 21. panta 2. punktu.

 

III Pielikums

23. panta 3. punktā minētie finanšu pakalpojumi.

 

IV Pielikums

Nolīguma 39. pantā minētās konvencijas par intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumu.

 

Protokols par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas jomā.

 

 

________________

 

 


I PIELIKUMS

 

 

INDIKATĪVS TO PRIEKŠROCĪBU SARAKSTS,

KO TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKA

PIEŠĶĪRUSI NEATKARĪGAJĀM VALSTĪM

SASKAŅĀ AR 7. PANTA 3. PUNKTU

 

 

1.       Baltkrievijas Republika, Kazahstānas Republika, Kazahstānas Republika, Krievijas Federācija: muitas nodokļi netiek piemēroti.

 

2.       Nodokļus neuzliek precēm, ko pārvadā atbilstoši nolīgumiem par rūpniecisko sadarbību ar NVS valstīm.

 

3.       Visās NVS valstīs atzīst sērijveida ražojumu atbilstības sertifikātu, uz kura pamata izdot valsts atbilstības sertifikātu.

 

4.         Visu NVS valstu gadījumā ir īpaša kārtējā maksājuma sistēma.

 

5.         Visu NVS valstu gadījumā ir īpaši tranzīta nosacījumi, par ko panākta vienošanās.

 

 

____________________

 

 


II PIELIKUMS

 

 

KOPIENAS ATRUNAS

SASKAŅĀ AR 21. PANTA 2. PUNKTU

 

 

Kalnrūpniecība

 

Dažās dalībvalstīs uzņēmējsabiedrībām, kuras nekontrolē Kopiena, var būt vajadzīga koncesija kalnrūpniecības tiesībām un tiesībām iegūt izrakteņus.

 

Zveja

 

Piekļuve bioloģiskajiem resursiem un zvejas vietām, kas atrodas Kopienas dalībvalstu suverenitātes vai jurisdikcijas jūras ūdeņos, kā arī šādu resursu vai zvejas vietu izmantošana ir paredzēta zvejas kuģiem, kas peld ar kādas Kopienas dalībvalsts karogu un kuri ir reģistrēti Kopienas teritorijā, ja nav noteikts pretēji.

 

Nekustamā īpašuma iegāde

 

Nekustamā īpašuma iegāde, kuru veic ārpuskopienas uzņēmējsabiedrības, atsevišķās dalībvalstīs tiek regulēta.

 


 

Audiovizuālie pakalpojumi, tostarp radio

 

Valsts režīmu jautājumos, kas saistīti ar sagatavošanu un izplatīšanu, jo īpaši radio apraidi un citām sabiedriskās apraides formām, paredz audiovizuāliem darbiem, kas atbilst noteiktiem izcelsmes kritērijiem, bet šajā režīmā neietilpst šādu audiovizuālu darbu pārraidei paredzētā radio apraides infrastruktūra.

 

Brīvo profesiju pakalpojumi

 

Tādām fiziskām personām paredzēti pakalpojumi, kas ir dalībvalstu piederīgie. Ar zināmiem nosacījumiem šīs personas var veidot uzņēmējsabiedrības.

 

Lauksaimniecība

 

Atsevišķās dalībvalstīs valsts režīmu nepiemēro ārpus Kopienas kontroles esošiem uzņēmumiem, kas vēlas izveidot lauksaimniecības uzņēmumu. Lai uzņēmums, kas atrodas ārpus Kopienas kontroles, varētu iegādāties vīna dārzus, ir jāievēro noteikta paziņošanas kārtība vai, attiecīgā gadījumā, nepieciešama noteikta atļauja.

 

Preses aģentūru pakalpojumi

 

Atsevišķās dalībvalstīs ārvalstu uzņēmumu līdzdalība izdevniecībās vai televīzijas vai radio apraides sabiedrībās ir ierobežota.

 

 

___________________

 

 


III PIELIKUMS

 

 

FINANŠU PAKALPOJUMI,

KAS MINĒTI 23. PANTA 3. PUNKTĀ

 

 

Jēdziens "finanšu pakalpojumi" nozīmē visus finansiāla rakstura pakalpojumus, kurus piedāvā kādas Līgumslēdzējas Puses pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina šādus pakalpojumus. Tas aptver šādas darbības jomas:

 

A.      Visus apdrošināšanas pakalpojumus un līdzīgas darbības

 < /span>

1.       Tiešā apdrošināšana (tostarp kopapdrošināšana):

 

i)        dzīvības apdrošināšana,

 

ii)       nedzīvības apdrošināšana.

 

2.       Pārapdrošināšana un retrocesija

 

3.       Tādu apdrošināšanas starpnieku kā, piemēram, apdrošināšanas brokeru un apdrošināšanas aģentu darbība.

 

4.       Apdrošināšanas papildu pakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšanas pakalpojumi un atlīdzības pieprasījumu nokārtošana:

 

B.      Banku pakalpojumi un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu)

 

1.       Noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana no plašas sabiedrības.

 


 

2.       Visa veida kreditēšana, ieskaitot patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus, faktūrkreditēšanu un tirdzniecības darījumu finansēšanu.

 

3.       Finanšu noma.

 

4.       Visi maksājumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumi, ieskaitot kredītkartes un debetkartes, ceļojuma čekus un bankas pārvedu vekseļus.

 

5.       Garantijas un saistības.

 

6.       Tirdzniecība savā vai klientu vārdā vai nu biržā, vai ārpusbiržas tirgū, vai citādi, ar:

 

a)       naudas tirgus instrumentiem (ieskaitot čekus, rēķinus, noguldījumu apliecības utt.);

 

b)      ārvalstu valūtām;

 

c)       atvasinātiem produktiem, ieskaitot, bet ne tikai, standartizētiem nākotnes līgumiem vai iespēju līgumiem;

 

d)      apmaiņas un procentu likmju instrumentiem, ieskaitot tādus produktus kā mijmaiņas darījumus, nestandartizētus procentu likmes nākotnes līgumus utt.;

 

e)       pārvedamiem vērtspapīriem;

 

f)       citiem tirgojamiem vērtspapīriem un finanšu aktīviem, ieskaitot dārgmetālus.

 


 

7.       Dalība visa veida vērtspapīru emisijā, ieskaitot riska parakstīšanu un izvietošanu, darbojoties kā aģentam (publiski vai privāti), un pakalpojumu sniegšana saistībā ar šādu emisiju.

 

8.       Starpniecība naudas darījumos.

 

9.       Aktīvu pārvaldīšana, ieskaitot skaidras naudas vai vērtspapīru portfeļa pārvaldību, visa veida kolektīvo ieguldījumu pārvaldību, pensiju fondu pārvaldību, depozītu pārvaldīšanas un trasta pakalpojumus.

 

10.     Finanšu aktīvu mijieskaits un starpbanku norēķini, ieskaitot vērtspapīrus, atvasinātos produktus un citus tirgojamus vērtspapīrus.

 

11.     Konsultāciju starpniecība un citi finanšu palīgpakalpojumi saistībā ar visām darbībām, kas minētas 1.līdz 10. punktā, ieskaitot kredītu datu bāzi un kredītu analīzi, ieguldījumu un portfeļu analīzi un konsultācijas, konsultācijas par pārņemšanu un par uzņēmumu reorganizēšanu un stratēģiju.

 

12.     Finanšu informācijas sniegšana un pārraide, finanšu datu apstrāde un ar to saistītās programmatūras piegāde no citu finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

 

Finanšu pakalpojumu definīcija neattiecas uz šādām darbībām:

 

a)       darbības, ko veic centrālās bankas vai jebkuras citas valsts iestādes saskaņā ar monetāro un valūtas maiņas politiku;

 


 

b)      darbības, ko veic centrālās bankas, valsts aģentūras vai resori, vai valsts iestādes valdības labā vai ar valdības garantijām, izņemot gadījumus, kad šīs darbības var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar šādām valsts iestādēm;

 

c)       darbības, kas ir sociālās nodrošināšanas vai valsts pensiju programmu likumos noteiktās sistēmas daļa, izņemot gadījumus, kad šīs darbības var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar valsts vai privātām iestādēm.

 

 

____________________

 

 


IV PIELIKUMS

 

 

NOLĪGUMA 39. PANTĀ MINĒTĀS KONVENCIJAS PAR INTELEKTUĀLO, RŪPNIECISKO UN KOMERCIĀLO ĪPAŠUMU

 

 

1.       Nolīguma 39. panta 2. punkts attiecas uz šādām daudzpusējām konvencijām:

 

-       Starptautiskā konvencija par izpildītājmākslinieku, fonogrammu izgatavotāju un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (Roma, 1961.);

 

-       Protokols, kas pievienots Madrides Nolīgumam par zīmju starptautisko reģistrāciju (Madride, 1989.);

 

-       Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības konvencija (Ženēvas Akts, 1991. gads).

 

2.       Sadarbības padome var ieteikt 39. panta 2. punktu piemērot citām daudzpusējām konvencijām. Ja intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas minētas Kopienas tiesību aktos un kuras ietekmē tirdzniecības nosacījumus, tad pēc Kopienas vai Tadžikistānas pieprasījuma notiek tūlītēja konsultēšanās, lai panāktu abpusēji apmierinošus risinājumus.

 


 

3.       Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka tās piešķir lielu nozīmi pienākumiem, kas izriet no šādām daudzpusējām konvencijām:

 

-       Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967. gada Stokholmas akts ar 1979. gadā pieņemtajiem grozījumiem);

 

-       Līgums par sadarbību patentu jomā (Vašingtona, 1970. gads, ar grozījumiem 1979. gadā un izmaiņām 1984. gadā);

 

-       Pārskatītā Bernes konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (1886. gads, ar jaunākajiem 1979. gadā pieņemtajiem grozījumiem);

 

-       Preču zīmju līgums (Ženēva, 1994. gads).

 

4.       Stājoties spēkā šim Nolīgumam, Tadžikistānas Republika attiecībā uz Kopienas uzņēmumiem un pilsoņiem saistībā ar intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzību nodrošina ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret jebkuru trešu valsti atbilstīgi divpusējiem nolīgumiem.

 

5.       Šā pielikuma 4. punkta noteikumi neattiecas uz priekšrocībām, ko Tadžikistānas Republika piešķir kādai trešajai valstij uz savstarpēja izdevīguma pamata, vai uz priekšrocībām, ko Tadžikistānas Republika piešķir kādai bijušās PSRS valstij.

 

 

__________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLS

PAR SAVSTARPĒJU ADMINISTRATĪVU

PALĪDZĪBU MUITAS JOMĀ

 


 

1. PANTS

 

Definīcijas

 

Šajā protokolā terminiem ir šādas nozīmes:

 

a)       "muitas noteikumi" ir visa tiesību sistēma vai reglamentējoši noteikumi, kas piemērojami Līgumslēdzēju pušu teritorijās attiecībā uz preču importu, eksportu un tranzītu, kā arī visiem muitas režīmiem un procedūrām, ko uz tām attiecina, tostarp aizlieguma, ierobežojuma un kontroles pasākumiem;

 

b)      "pieteikuma iesniedzēja iestāde" ir kompetenta pārvaldes iestāde, kuru šim mērķim izraudzījusi Līgumslēdzēja Puse un kura lūdz palīdzību muitas jomā;

 

c)       "pieprasījuma saņēmēja iestāde" ir kompetenta administratīva iestāde, kuru šim mērķim iecēlusi Līgumslēdzēja Puse un kura saņem pieprasījumu palīdzībai muitas jautājumos;

 

d)      "personas dati" ir visa informācija, kas attiecas uz identificēto vai identificējamo fizisko personu;

 

e)       "darbības, ar ko pārkāpj muitas noteikumus" ir muitas noteikumu pārkāpumi vai pārkāpumu mēģinājumi.

 


 

2. PANTS

 

Darbības joma

 

1.         Līgumslēdzējas Puses viena otrai palīdz savas kompetences jomās saskaņā ar kārtību un atbilstīgi noteikumiem, ko paredz šis protokols, lai nodrošinātu muitas tiesību aktu pareizu piemērošanu, jo īpaši novēršot, izmeklējot darbības, kas ir pretrunā ar šiem tiesību aktiem un saucot pie atbildības par tām.

 

2.         Šajā protokolā paredzētā palīdzība muitas jautājumos attiecas uz visām Līgumslēdzēju pušu pārvaldes iestādēm, kas ir kompetentas šā protokola piemērošanā. Tā neierobežo noteikumus, kas reglamentē savstarpējo palīdzību krimināllietās. Tā arī neaptver informāciju, kas iegūta, īstenojot pilnvaras pēc tiesu iestāžu pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad minētā iestāde atļauj šādas informācijas sniegšanu.

 

 

3. PANTS

 

Palīdzība pēc pieprasījuma

 

1.         Pēc pieteikuma iesniedzējas iestādes lūguma pieteikuma saņēmēja iestāde tai sniedz visu informāciju, kas palīdzētu nodrošināt muitas noteikumu ievērošanu, tostarp informāciju par paredzētajām vai plānotajām darbībām, kas ir vai varētu būt pretrunā ar šādiem noteikumiem.

 


 

2.         Pēc pieteikuma iesniedzējas iestādes lūguma pieteikuma saņēmēja iestāde to informē par šādiem jautājumiem:

 

a)       vai preces, kas eksportētas no vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijas, ir atbilstīgi importētas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, vajadzības gadījumā norādot precēm piemērotās muitas procedūras;

 

b)      vai preces, kas importētas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ir attiecīgi eksportētas no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas, vajadzības gadījumā norādot precēm piemērotās muitas procedūras;

 

3.         Pēc pieteikuma iesniedzējas iestādes lūguma pieteikuma saņēmēja iestāde saskaņā ar savas valsts tiesību sistēmu un reglamentējošiem noteikumiem veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu īpašu uzraudzību attiecībā uz:

 

a)       juridiskām vai fiziskām personām, par kurām ir pamatoti domāt, ka tās veic vai ir veikušas darbības, kas neatbilst muitas tiesību aktiem;

 

b)      vietām, kur ir savākti vai kur var savākt preču krājumus tādā veidā, ka ir pamats uzskatīt, ka tos plāno izmantot kā krājumus darbībām, kuras ir pretrunā muitas tiesību aktiem;

 


 

c)       precēm, kuras pārvadā vai var pārvadāt tā, ka ir pamats uzskatīt, ka tās plānots izmantot darbībās, kuras ir pretrunā otras Līgumslēdzējas Puses muitas tiesību aktiem;

 

d)      transporta līdzekļiem, attiecībā uz ko ir pamats domāt, ka tie ir izmantoti vai ka tos var izmantot darbībām, kas ir pretrunā muitas tiesību aktiem.

 

 

4. PANTS

 

Spontāna palīdzība

 

Līgumslēdzējas Puses pēc pašu iniciatīvas vai saskaņā ar saviem normatīvajiem, administratīvajiem aktiem un citiem juridiskiem aktiem sniedz viena otrai palīdzību bez iepriekšēja lūguma, ja tās uzskata to par nepieciešamu pareizai muitas tiesību aktu piemērošanai, īpaši, ja tās iegūst informāciju, kas attiecas uz

 

-       darbībām, kuras ir vai, iespējams, var būt tādas darbības, ar ko pārkāpj muitas noteikumus un kuras varētu interesēt otru Līgumslēdzēju Pusi,

 

-       jauniem līdzekļiem un metodēm, kuras izmanto, lai veiktu tādas darbības, kas ir pretrunā muitas tiesību aktiem,

 

-       precēm, par kurām zināms, ka tās saistītas ar darbībām, kas ir pretrunā muitas tiesību aktiem,

 


 

-       juridiskām vai fiziskām personām, par kurām ir pamatoti domāt, ka tās ir iesaistītas vai ir bijušas iesaistītas darbībās, kas neatbilst muitas tiesību aktiem,

 

-       transporta līdzekļiem, par ko ir pamats domāt, ka tie ir izmantoti, tos izmanto vai ka tos var izmantot darbībām, kas ir pretrunā muitas tiesību aktiem.

 

 

5. PANTS

 

Nosūtīšana, paziņošana

 

Pēc pieteikuma iesniedzējas iestādes lūguma pieteikuma saņēmēja iestāde saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem veic visus vajadzīgos pasākumus, lai

 

-          nosūtītu visus dokumentus un

 

-          paziņotu par visiem lēmumiem,

 

kam autors ir pieteikuma iesniedzēja iestāde un kas ietilpst šā protokola piemērošanas jomā, adresātam, kas dzīvo vai ir reģistrēts pieteikuma saņēmējas iestādes teritorijā. Šajā gadījumā lūgumiem nosūtīt dokumentus vai paziņot par lēmumiem piemēro 6. panta 3. punktu.

 

 


 

6. PANTS

 

Palīdzības pieprasījumu forma un saturs

 

1.         Pieprasījumus saskaņā ar šo protokolu iesniedz rakstveidā. Tiem pievieno dokumentus, kas vajadzīgi atbildei. Kad ir vajadzīga steidzama palīdzība, var pieņemt mutiskus palīdzības pieprasījumus, bet tie ir jāapstiprina rakstiski, cik vien drīz iespējams.

 

2.         Saskaņā ar šā panta 1. punktu iesniegtajos lūgumos i r šāda informācija:

 

a)       pieteikuma iesniedzēja iestāde, kas iesniedz lūgumu,

 

b)      pieprasītais pasākums,

 

c)       pieprasījuma mērķis un iemesls,

 

d)      attiecīgie tiesību akti, noteikumi un citi juridiski elementi,

 

e)       iespējami precīzas un pilnīgas norādes par fiziskajām un juridiskajām personām, uz kurām attiecas izmeklēšana,

 

f)       kopsavilkums par attiecīgajiem faktiem un jau veiktajām izmeklēšanām.

 


 

3.         Lūgumus iesniedz pieteikuma saņēmējas iestādes oficiālajā valodā vai šai iestādei pieņemamā valodā.

 

4.         Ja pieteikums neatbilst šeit izstrādātajām formālajām prasībām, to var lūgt labot vai papildināt; vienlaikus var likt veikt drošības pasākumus.

 

 

7. PANTS

 

Pieprasījumu izpilde

 

1.         Lai izpildītu palīdzības lūgumu, pieteikuma saņēmēja iestāde savas kompetences un pieejamo resursu robežās tā, it kā tā rīkotos pēc savas iniciatīvas vai pēc citu tās pašas Līgumslēdzējas Puses iestāžu lūguma, turpina jau tās rīcībā esošās informācijas piegādi, veic attiecīgu izmeklēšanu vai nodrošina šo pasākumu veikšanu. Šo noteikumu piemēro arī visām pārējām iestādēm, kurām pieteikuma saņēmēja iestāde, kad tā nevar rīkoties viena, atbilstoši šim protokolam, ir nosūtījusi šādu lūgumu.

 

2.         Palīdzības pieprasījumus izpilda saskaņā ar saņēmējas Līgumslēdzējas Puses normatīvajiem, administratīvajiem aktiem un citiem juridiskajiem dokumentiem.

 


 

3.         Līgumslēdzējas Puses pienācīgi pilnvarotas amatpersonas ar otras iesaistītās Līgumslēdzējas Puses piekrišanu un ar pēdējās nosacījumiem no saņēmējas iestādes vai citas iestādes birojiem, par kuriem saņēmēja iestāde ir atbildīga, var iegūt iesniedzējai iestādei šī protokola nolūkā vajadzīgo informāciju par muitas tiesību aktu pārkāpumu.

 

4.         Līgumslēdzējas Puses pienācīgi pilnvarotas amatpersonas ar otras iesaistītās Līgumslēdzējas Puses piekrišanu un saskaņā ar tās noteikumiem var piedalīties izmeklēšanās, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

 

 

8. PANTS

 

Informācijas paziņošanas veids

 

1.         Saņēmēja iestāde ziņo iesniedzējai iestādei par izmeklēšanas rezultātiem dokumentu, apliecinātu dokumentu kopiju, ziņojumu un tamlīdzīgā veidā.

 

2.         Šā protokola 1. punktā paredzētos dokumentus var aizstāt ar šim pašam nolūkam datorizētā veidā sagatavotu informāciju.

 

3.         Dokumentu oriģinālus nosūta tikai pēc pieprasījuma tajos gadījumos, kad apliecinātas kopijas nebūtu pietiekamas. Nosūtītos dokumentu oriģinālus nodod atpakaļ iespējami īsā laikā.

 


 

9. PANTS

 

Izņēmumi attiecībā uz pienākumu sniegt palīdzību

 

1.         Līgumslēdzējas Puses var atteikties sniegt šajā protokolā paredzēto palīdzību, ja šāda palīdzība

 

a)       varētu ierobežot Tadžikistānas Republikas vai kādas dalībvalsts, kam lūgts sniegt palīdzību saskaņā ar šo protokolu, suverenitāti;

 

vai

 

b)      varētu apdraudēt sabiedrisko kārtību, drošību vai citas būtiskas intereses, jo īpaši 10. panta 2. punktā minētajos gadījumos;

 

vai

 

c)         izpaustu rūpniecisko, komerciālo vai profesionālo noslēpumu.

 

2.         Pieteikuma saņēmēja iestāde var atlikt palīdzības sniegšanu, ja tā traucētu notiekošai izmeklēšanai, saukšanai pie atbildības vai tiesas procesam. Šādā gadījumā pieteikuma saņēmēja iestāde apspriežas ar pieteikuma iesniedzēju iestādi, lai noteiktu, vai palīdzību var sniegt, ievērojot tādus noteikumus, ko var izstrādāt pieteikuma saņēmēja iestāde.

 


 

3.         Ja pieteikuma iesniedzēja iestāde lūdz palīdzību, kuru tā pati nespētu sniegt, ja šāda palīdzība tai tiktu lūgta, tad savā pieprasījumā tā vērš uzmanību uz šo faktu. Tad iesnieguma saņēmējai iestādei jāizlemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.

 

4.         Ja palīdzību atsaka, tad par šo lēmumu ar attiecīgu pamatojumu nekavējoties jāziņo pieteikuma iesniedzējai iestādei.

 

 

10. PANTS

 

Informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

 

1.         Jebkura informācija, ko sniedz saskaņā ar šo protokolu, ir konfidenciāla vai ierobežota atkarībā no katras Līgumslēdzējas Puses esošajiem noteikumiem, vienalga kādā veidā tā būtu sniegta. Uz to attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, un uz to attiecina aizsardzību, ko uz līdzīgu informāciju attiecina gan saskaņā ar attiecīgajiem tās Līgumslēdzējas Puses tiesību aktiem, kura to saņēmusi, gan attiecīgajiem noteikumiem, ko piemēro Kopienas iestādēm.

 

2.         Datu apmaiņa ir atļauta tikai tad, ja saņēmēja Līgumslēdzēja Puse apņemas nodrošināt šiem datiem vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni, kādu šajā konkrētajā gadījumā piemēro Līgumslēdzēja Puse, kura tos iesniedz.

 


 

3.         Iegūto informāciju izmanto tikai šā protokola mērķiem. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vēlas izmantot šo informāciju citiem mērķiem, tā lūdz iepriekšēju rakstisku piekrišanu no iestādes, kura sniedza šo informāciju. Tad uz šādu informāciju attiecas visi minētās iestādes noteiktie ierobežojumi.

 

4.         3. punkts neliedz izmantot šo informāciju tiesas vai administratīvā procesā, ko uzsāk par muitas tiesību aktu pārkāpumu. Par šādu izmantošanu nekavējoties ziņo kompetentajai iestādei, kas sniegusi šo informāciju.

 

5.         Līgumslēdzējas Puses savos rakstveida pierādījumos, ziņojumos un liecībās, kā arī ierosinātajās lietās, par pierādījumu var izmantot saskaņā ar šā protokola noteikumiem iegūto informāciju un izskatītos dokumentus.

 

 

11. PANTS

 

Eksperti un liecinieki

 

1.         Piešķirto pilnvaru robežās pieteikuma saņēmējas iestādes amatpersonu var pilnvarot par ekspertu vai liecinieku tiesā vai administratīvajā procesā, kas attiecas uz šajā protokolā aptvertajiem jautājumiem un ir otras Līgumslēdzējas Puses jurisdikcijā, un iesniegt attiecīgus priekšmetus, dokumentus vai apstiprinātas to kopijas, kas varētu būt vajadzīgas attiecīgajā tiesvedībā vai administratīvajā procesā. Attiecīgā pieprasījumā konkrēti jānorāda, kādā tiesā vai administratīvā iestādē amatpersonai jāuzstājas, par kādiem jautājumiem un saskaņā ar kādu amatu vai kvalifikāciju šai amatpersonai tiks uzdoti jautājumi.

 


 

2.         Pieteikuma iesniedzējas iestādes teritorijā amatpersonas saņem aizsardzību, kuru tā nodrošina savām amatpersonām atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

 

12. PANTS

 

Palīdzības izdevumi

 

Līgumslēdzējas Puses atsakās no visām savstarpējām prasībām atmaksāt izdevumus, kas radušies saistībā ar šo protokolu, vajadzības gadījumā izņemot tādus izdevumus, kas saistīti ar honorāriem ekspertiem un lieciniekiem, kā arī tulkiem un tulkotājiem, kuri nav nodarbināti valsts civildienestā.

 

 

13. PANTS

 

Īstenošana

 

1.         Šā protokola piemērošanu uztic Tadžikistānas Republikas centrālajai muitas iestādei, no vienas puses, un Eiropas Kopienu Komisijas kompetentajiem dienestiem un, attiecīgā gadījumā, dalībvalstu muitas iestādēm, no otras puses. Tās lemj par visiem šā protokola piemērošanai vajadzīgajiem praktiskajiem pasākumiem, ņemot vērā spēkā esošos noteikumus informācijas aizsardzības jomā. Tās var ieteikt kompetentajām iestādēm grozījumus, kurus, pēc to uzskatiem, vajadzētu izdarīt šajā protokolā.

 


 

2.         Līgumslēdzējas Puses savstarpēji apspriežas un pēc tam informē viena otru par ieviešanas noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā protokola noteikumiem.

 

 

14. PANTS

 

Citi nolīgumi

 

1.         Ņemot vērā Eiropas Kopienas un dalībvalstu attiecīgo kompetenci, šā protokola noteikumi

 

-       neskar līgumslēdzēju pušu saistības atbilstīgi kādam starptautiskam nolīgumam vai konvencijai;

 

-       tiek uzskatīti par papildus noteikumiem nolīgumiem par savstarpējo palīdzību, kas noslēgti vai ko var noslēgt starp atsevišķām dalībvalstīm un Tadžikistānas Republiku un

 

-       neskar noteikumus, kas reglamentē Komisijas kompetento dienestu un dalībvalstu kompetento iestāžu saziņu attiecībā uz informāciju, ko iegūst saskaņā ar šo Nolīgumu un kura varētu interesēt Kopienu.

 


 

2.         Neskatoties uz 1. punkta noteikumiem, šā protokola noteikumi ir pārāki pār noteikumiem, kas izriet no divpusējiem nolīgumiem par savstarpēju palīdzību, kuri noslēgti vai ko var noslēgt starp dalībvalstīm un Tadžikistānas Republiku, ciktāl to noteikumi ir nesavienojami ar šā protokola noteikumiem.

 

3.         Attiecībā uz jautājumiem, kas saistās ar šā protokola piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses apspriežas viena ar otru, lai šos jautājumus atrisinātu Sadarbības komitejā, kura izveidota ar šā Nolīguma 79. pantu.

 

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E. Vijupe

L.Azarjana

 

 

30.05.05 15:03

2798

Lilita Azarjana

7016263

lililta.azarjana@mfa.gov.lv

 

 

 


Likumprojekta

“Par Partnerības un sadarbības nolīgumu,

kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Latvijas Republikas valdības un Tadžikijas Republikas valdības nolīgums par tirdznieciski ekonomiskās sadarbības principiem (stājies spēkā 1993.gada 15.aprīlī), tika denonsēts līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, tādējādi starp abām valstīm nav spēkā esošu līgumu. Šāda situācija neveicina ekonomisko un tirdzniecisko sadarbību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likums “Par Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku no otras puses” nepieciešams, lai izpildītu 1994.gada 13.janvāra likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” prasības attiecībā uz starptautisko līgumu spēkā stāšanos. 

Ar likumu apstiprinātais nolīgums konsolidēs un nostiprinās Eiropas Savienības klātbūtni Tadžikistānā un Centrālāzijas reģionā kopumā – gan politikas un ekonomikas jomā, gan arī tirdzniecības jomā. Tas turklāt veicinās ekonomikas izaugsmi un atbalstīs noturīgu attīstību, cīnu ar nabadzību, kā arī stabilitāti Tadžikistānā un Centrālāzijā. Nolīgums nodrošinās sadarbības sistēmu, ko Eiropas Savienība pilnveidos kopā ar Tadžikistānu. 

3. Cita informācija

Nolīgums ir sagatavots pēc citu partnerattiecību un sadarbības nolīgumu parauga, taču tas ir pirmais nolīgums, kurā iekļautas klauzulas par cīņu pret terorismu un par masu iznīcināšanas ieročiem.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Pozitīva. Tas veicinās Latvijas, kā Eiropas Savienības dalībvalsts un Tadžikistānas ekonomisko un tirdzniecisko sadarbību.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līguma nosacījumiem, kā arī ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 44.panta 2.punktu, 47.panta 2.punkta pēdējo teikumu, 55.pantu, 57.panta 2.punktu, 63.panta 3.punktu, 71.pantu, 80panta 2.punktu, 93., 94., 133. pantu un 181A.pantu un saistībā ar 300.panta 2.punkta pirmās daļas pēdējo teikumu un 300.panta 3.punkta otro daļu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Lai nodrošinātu likuma izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts LR oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. Vienlaicīgi tiks publicēts arī Nolīgums latviešu valodā.

Ārlietu ministrija paziņos par Nolīguma spēkā stāšanos laikrakstā “Latvijas vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Ārlietu ministrs                                                                                                         A.Pabriks

 

 

 

 

 

 

 

Ministrs

  Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

     

A. Pabriks

N.Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

L.Azarjana

 

 

30.05.05  15:03

893

Lilita Azarjana

7016263

lilita.azarjana@mfa.gov.lv