Grozjumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

 

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  5.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(9) Nodevu par divasu, trīsasu un četrasu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

 

Nr.

p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un četrasu puspiekabei (lati)

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1)

2

12001–31000

42

42

42

42

31001–33000

108

132

42

42

33001–38000

192

294

132

168

vairāk par 38000

192

294

228

288

2)

3

12001–36000

42

42

42

42

36001–38000

102

126

42

42

38001–40000

186

240

42

42

vairāk par 40000

300

444

108

180";

 

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Ja iepriekšējā gadā nodeva par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāta, nodevas likmi puspiekabei par iepriekšējo gadu aprēķina, pieņe­mot, ka puspiekabe ir vilkta ar trīsasu seglu vilcēju ar dzenošā tilta mehānisko atsperojumu.

(12) Kārtību, kādā maksā nodevu par kravas automobiļiem – seglu vilcējiem, kā arī par citiem kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12000 kg, piekabēm un puspiekabēm, nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt 7.pantu ar sesto punktu šādā redakcijā:

 

"6) ja transportlīdzeklim piemērotā nodevas likme ir lielāka par šajā likumā noteikto nodevas likmi. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto nodevas likmi."

 

3. Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

 

"16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts uz komercsabiedrības vārda, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijusi atzīta par maksātnespē­jīgu un bankrotējušu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks."

 

4. Papildināt 9.panta trešās daļas pirmo teikumu aiz vārda "piekabēm" ar vārdiem "ar pilnu masu līdz 18000 kg".

 

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – sabiedrība). Sabiedrība, veicot administrēšanu, atrodas Satiksmes ministrijas funkcionālā padotībā. Satiksmes ministrija kontrolē sabiedrības darbību nodevas administrēšanā.

(2) Sabiedrībai, administrējot nodevu, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt nodevas iekasēšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā;

2) veikt nodevas ieņēmumu uzskaiti;

3) nodrošināt ar nodevas maksāšanu saistīto dokumentu glabāšanu. Glabā dokumentus par kārtējo gadu un iepriekšējiem pieciem gadiem.

(3) Sabiedrībai, administrējot nodevu, ir šādas tiesības:

1) piemērot nodevas atlaides likumā noteiktajos gadījumos un apmērā;

2) piemērot atbrīvojumus no nodevas maksāšanas likumā noteiktajos gadījumos;

3) pieņemt lēmumus par nodevas atmaksāšanu likumā noteiktajos gadījumos;

4) ja nepieciešams, pieprasīt no juridiskām vai fiziskām personām, uz kuru vārda Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi, dokumentus, kas apliecina šo juridisko vai fizisko personu tiesības saņemt atbrīvojumus no nodevas maksāšanas vai atvieglojumus nodevas maksāšanai.

(4) Strīdus par nodevas maksāšanu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 


6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra Direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros."

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

bērnu un ģimenes

lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd transportlīdzekļu ikgadējā nodeva tiek iekasēta saskaņā ar likumu “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”.

Likuma pašreizējā redakcija nenosaka nodevas likmes par četrasu puspiekabēm.

Likuma 9.panta redakcija nenosaka lauksaimnieciskās ražošanas darbos izmantojamo piekabju, kurām pienākas nodevas atlaide, maksimālo pilno masu.

Savukārt likuma 10.panta redakcija nosaka, ka Nodevas administrācijas tiesības un pienākumus kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar nodevas savākšanu, izlietošanu, uzskaiti un pārskatiem reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekta būtība ir noteikt nodevas likmes arī par četrasu puspiekabēm.

Bez tam likumprojektā ir precizētas normas, kas attiecas uz transportlīdzekļu ikgadējās nodevas maksāšanas kārtību attiecībā uz divasu, trīsasu un četrasu puspiekabēm, ja nodeva nav maksāta par iepriekšējo gadu, kā arī noteikts, ka nodevas maksāšanas kārtību kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg, piekabēm un puspiekabēm nosaka Ministru kabinets,

Likumprojektā arī ir precizēta nodevas maksāšanas un atmaksāšanas kārtība un noteikta lauksaimnieciskās ražošanas darbos izmantojamo piekabju par kurām pienākas nodevas atlaide 50% apmērā maksimālā pilnā masa.

Ņemot vērā, ka ar 01.01.2004. transportlīdzekļu ikgadējā nodeva vairs neveido speciālā budžeta Valsts autoceļu fonda ieņēmumus, bet tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā, būtiski mainījusies transportlīdzekļu ikgadējās nodevas administrēšanas funkcija. Šī iemesla dēļ ir izstrādāta jauna 10.panta redakcija.

 

 

 

 

 

 

3. Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

 

6. Cita informācija

 

Satiksmes ministrijas rīcībā nav pietiekoši dati par transportlīdzekļu sadalījumu atkarībā no asu skaita. Ņemot vērā, ka četrasu transportlīdzekļi tiek lietoti speciālu darbu veikšanai, tiek prognozēts, ka nodeva par šiem transportlīdzekļiem gadā varētu būt tikai daži simti latu.

 

 

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 

Pēc normatīvā akta pieņemšanas, atbilstoši likuma 5.panta 12.daļai (likumprojekta 1.pants) nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumos Nr.443 „Kārtība, kādā iekasē, maksā un administrē transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides”.

Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas

datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

 

-

 

-

-

5. Cita informācija

 

-

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

 

-

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta ir piemērojams vispārējais administratīvais process. Nodevas administrācijas lēmumu apstrīdēšana iespējama vispārējā kārtībā.

 

4. Cita informācija

 

 

 

-

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

M.Pēkalis

 

15.04.2005; 16:21

866

V.Millers

7028326,

girts@lvceli.lv