M/U/T/TA-1479

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.2 un 11.punktu šādā redakcijā:

 

"112) Nodarbinātības valsts aģentūru – par komersantu – licencēto darb­iekār­­tošanas pakalpojumu sniedzēju – veiktajiem obligātajiem maksāju­miem valsts vai pašvaldības budžetā un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem;

113) Valsts darba inspekciju – par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;".

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Likums „Par nodokļiem un nodevām” nosaka nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un nodevu maksātāju un nodokļu un nodevu administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, kā arī nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

Likuma 22.pantā ietverts konfidencialitātes princips, kas paredz, ka nodokļu administrācijas ierēdnim vai darbiniekam ir aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus,

Likumā ir paredzēti izņēmuma gadījumi, kad nodokļu administrācijas ierēdnis vai darbinieks drīkst bez nodokļu maksātāja atļaujas informēt citas iestādes par jautājumiem, kas attiecas uz konkrēto nodokļu maksātāju.

Pašreiz izņēmums neattiecas uz Nodarbinātības valsts aģentūru un  Valsts darba inspekciju, bet tām vairāku iestādes uzdevumu un funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešams saņemt informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Normatīvā akta projekts izstrādāts, papildinot likuma 22.panta otro daļu ar Nodarbinātības valsts dienestu un Valsts darba inspekciju. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Nodarbinātības valsts aģentūra var saņemt informāciju par komersantu – licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – norēķiniem ar budžetu un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem, un Valsts darba inspekcija var saņemt informāciju par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas  nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai.

3. Cita informācija

To, kādā veidā notiks informācijas apmaiņa, tās saturu un termiņus iestādes noteiks savstarpējos sadarbības līgumos.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks atvieglota informācijas apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Labklājības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Informācijas operatīvas apmaiņas kārtība”. Ministru kabineta noteikumi izstrādāti pamatojoties uz  Valsts darba inspekcijas likuma 10.panta trešo daļu, kas paredz, ka informācijas operatīvas apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets. Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un operatīvu informācijas apmaiņu starp dažādām kontrolējošām institūcijām, kā arī koordinēt to darbību. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā notiek informācijas operatīvā apmaiņa starp tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm par darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības, bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības un tirgus uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī lai sekmētu nelegālās nodarbinātības un ar to saistīto negatīvo seku samazināšanu.

Noteikumu projekts ir izsludināts 2005.gada 3.februāra Valsts sekretāru sanāksmē un šobrīd tas iesniegts Valsts kancelejā.

Lai Valsts darba inspekcija un Nodarbinātības valsts aģentūra varētu veiksmīgāk piedalīties informācijas operatīvā apmaiņā ir nepieciešams iestrādāt normu likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem

    konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Ikviens savas aizskartās tiesības un intereses var aizstāvēt saskaņā ar vispārējo normatīvajos aktos noteikto kārtību.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


Labklājības ministre                                                                              D. Staķe

 

 

Valsts sekretāre

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā dienesta vadītājs         

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

B.Paševica

Z.Uzuliņa

M.Badovskis

I.Vjakse

 

30.05.2005. 10:49

887

Ineta Vjakse

7021570, Ineta.Vjakse@lm.gov.lv