Rīgā

 

Rīgā

 

2005.gada 11.jūlijā    Nr.9/9-4.2-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

     Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par prakses ārstiem””(Reģ. nr. 1277) izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

 

Izdarīt likumā "Par prakses ārstiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants

 

Par prakses ārstu var būt pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kuri ir saņēmuši Latvijas Ārstu biedrības izsniegtu ārsta sertifikātu un reģistrējuši ārsta praksi normatīvajos aktos par ārstniecības iestāžu reģistrāciju noteiktajā kārtībā."

 

2. Izslēgt 8.pantu.

 

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants

 

Prakses ārsts savā darbībā ir brīvs."

 

4. Aizstāt 12.pantā vārdus "ar ārstniecības likumu" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību".

 

5. Aizstāt 14.pantā vārdu "slimokasu" ar vārdiem "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras".

 

6. Izslēgt 15. un 16.pantu.

 

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 

"19.pants

 

Par prakses ārsta darbības uzsākšanu vai par prakses vietas maiņu prakses ārstam ir pienākums septiņu dienu laikā paziņot attiecīgajai pašvaldībai un Valsts ieņēmumu dienestam."

 

8. Izslēgt 24., 25. un 27.pantu.

 

9. Aizstāt 28.pantā vārdus "Ārstu prakses reģistrā" ar vārdiem "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras ārstniecības iestāžu reģistrā".

 

10. Aizstāt 29.pantā vārdus "Ārstu prakses reģistram" ar vārdiem "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai".

 

11. Aizstāt 30.pantā vārdus "Ārstu prakses reģistram, kuram" ar vārdiem "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai, kurai".

 

12. Izslēgt 31.pantu.

 

13. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

 

"37.pants

 

Ārsta praksi reģistrē Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras ārstniecības iestāžu reģistrā."

 

14. Izslēgt 38.pantu.