Latvijas Republikas

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 21. septembrī

Nr.9/1- 569

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1)Likumprojekts „ Par Starptautisko kafijas līgumu 2001”

   /reģ.nr. 1264; dok.nr. 4375/ ;

 

 

2) Likumprojekts „Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un

    imunitātēm” / reģ.nr. 1309;dok.nr. 4507 /;

 

 

3) Likumprojekts „Par 1996. gada 22. oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu” /reģ.nr. 1283; dok.nr. 4468 /;

 

 

4) Likumprojekts „Par 1970. gada 30. oktobra Konvenciju par apkalpes telpām

    (papildu noteikumi)” /reģ.nr. 1285; dok.nr. 4470 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Starptautisko kafijas līgumu 2001

 

 

 

 

  1. pants. 2000. gada 28. septembra Starptautiskais kafijas 2001 (turpmāk –Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.

 

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā tā 46. pantā noteiktajā lakā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar  likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada __________________.