Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 24.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Likumā noteiktos gadījumos par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu un divus papildsodus vai divus pamatsodus un vienu papildsodu.”

 

2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus „(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1., 82.2., 87.1., 114.2 un 149.15 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)”.

 

3. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem ceļu satiksmē, tirdzniecībā, komercdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus. Transportlīdzekli un citus priekšmetus nevar konfiscēt, ja tie izgājuši no īpašnieka (turētāja, valdītāja) valdījuma citas personas prettiesiskas rīcības dēļ.”

 

4. Aizstāt 29.pantā vārdus „līdz trim gadiem” ar vārdiem „līdz pieciem gadiem”.

 

5. Izteikt 29.2 panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām, izņemot velosipēdu, neatkarīgi no tā ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.”

 

6. Izslēgt 104.pantu.

 

7. Izteikt 149.4 pantu šādā redakcijā:

“149.4 pants. Vispārējo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecība;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot, ja izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simts latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimts latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrsimts latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim piecu latu apmērā.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) — fiziskajai vai juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simts latu apmērā, juridiskai personai piecsimt latu apmērā.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, simts latu apmērā, juridiskai personai tūkstoš latu apmērā.

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai u.tml.), —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par pieļaušanu vadīt transportlīdzekļus vadītājiem, kuri ir alkoholisko dzērienu (ja transportlīdzekļa vadītāja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles), narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam - juridiskai personai, piecsimt latu apmērā, bet transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam - fiziskai personai, simt latu apmērā.

Par pieļaušanu vadīt transportlīdzekļus vadītājiem, kuri ir alkoholisko dzērienu reibumā (ja transportlīdzekļa vadītāja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles), narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā,-

pasažierim, ja viņš zina un pieļauj transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, uzliek naudas sodu simt latu apmērā.

Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu,—

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.”

 

8. Izslēgt 149.5 panta ceturtās daļas sankcijā vārdus “bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem”.

 

9. Izslēgt 149.7 panta pirmajā daļā vārdus “vai kreisajā malējā joslā uz ceļa, kur ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, no kurām vidējā josla izmantojama braukšanai abos virzienos”.

 

10. Izteikt 149.8 panta devīto līdz divdesmit ceturto daļu šādā redakcijā:

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta desmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

Par šā panta divpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

Par šā panta četrpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par šā panta sešpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simtpiecdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par šā panta astoņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz vienu gadu.

Par šā panta divdesmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz vienu gadu.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta divdesmit otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet D kategoriju uz diviem gadiem.

Par šā panta divdesmit ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet D kategoriju uz diviem gadiem.”

 

11. Izteikt 149.10 panta piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.”

 

12. Izteikt 149.10 panta devīto daļu šādā redakcijā:

“Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.-832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī 833. un 842.papildzīmē noteikto prasību pārkāpšanu ceļa zīmes 532. vai 533. darbības zonā,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.”

 

13. Papildināt 149.10 pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.”

 

14. Izslēgt 149.14 panta septītās daļas sankcijā vārdus “bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam”.

 

15. Izteikt 149.15 pantu šādā redakcijā:

“149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narko­tisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļu vadītājiem trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja transportlīdzekļa vadītāja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;

2) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un transportlīdzekļa vadītājs atrodas narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, -

konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieku pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā -

transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes -

transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.”

 

16. Izteikt 149.24 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.”

 

17. Aizstāt 221.pantā vārdus “devītajā un desmitajā daļā” ar vārdiem “vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā”.

 

18. Aizstāt 226.1 panta pirmajā un otrajā daļā skaitļus un vārdus “149.4 panta pirmajā un trešajā – sestajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “149.4 panta pirmajā, trešajā – piektajā un astotajā daļā”.

 

19. Izslēgt 236.pantu.

 

20. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem “līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā” ar tekstu “(ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta sestajā vai septītajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot par septītajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz lietā pieņemtā lēmuma izpildei”.

 

21. Papildināt 260.panta trešo daļu pēc vārdiem un skaitļa “kad iestājas atbildība par šā kodeksa 149.10 pantā” ar skaitli un vārdiem “149.31 panta astotajā daļā”.

 

22. Papildināt 274.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja personai par izdarīto administratīvo pārkāpumu piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas ir realizētas atbilstoši 257.pantā noteiktajai kārtībai no iegūtajiem līdzekļiem atskaita summu naudas soda samaksai un izdevumu par izņemto mantu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu segšanai.”

 

23. 299.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu “10 dienu” ar skaitli un vārdu “30 dienu”;

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Persona naudas sodu par pārkāpumiem ceļu satiksmē ir tiesīga maksāt Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Līdzekļus, kas iegūti, saņemot naudas soda maksājumus, Ceļu satiksmes drošības direkcija, neieskaitot tos savā norēķinu kontā, triju dienu laikā iemaksā noteiktā valsts budžeta kontā. Naudas soda iekasēšanas izdevumus sedz naudas soda maksātājs. Iekasējot naudas sodu maksātājam tiek izsniegts dokuments, kurā ir norādīta informācija par maksātāju, samaksātā naudas soda apmēru un lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru.”;

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu.

 

24. Papildināt 304.panta 1.punktu aiz vārdiem “ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa” ar vārdiem un skaitļiem “149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā”.

 

          25. Izteikt 309.panta trešo daļu šādā redakcijā:

          “Izpildot lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, izņemot velosipēda vadītāja apliecību.”

 

          26. 312.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzekļa vadītājs, kam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, izvairās nodot vadītāja apliecību un turpina vadīt transportlīdzekli laikā, kad transportlīdzekļa vadīšanas tiesības atņemtas Valsts policija pagarina tiesību atņemšanas termiņu par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība.”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “personai, kas sodīta ar šo administratīvo sodu, noteiktā kārtībā atdod tai izņemtos dokumentus” ar vārdiem “persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atgūst tiesības un saņem tiesības apliecinošo dokumentu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss par pārkāpumiem ceļu satiksmē paredz šādus administratīvo sodu veidus:

-              brīdinājumu;

-              naudas sodu;

-              transportlīdzekļu vadītāju tiesību atņemšanu.

Likuma norma par mantu un dokumentu izņemšanu ir ļoti vispārināta un attiecībā uz pārkāpumiem ceļu satiksmē neparedz precīzu regulējumu. Arī spēkā esošā kārtība par naudas sodu piespiedu izpildi ir jāpilnveido, jo nav mehānisma, kas strikti nodrošinātu soda neizbēgamību.

 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešami, jo kā liecina situācijas analīze,  nedarbojas soda neizbēgamības princips (netiek maksāti uzliktie sodi), kā arī sodi ir nesamērīgi mazi par atsevišķiem pārkāpumiem, un pārkāpumi līdz ar to tiek izdarīti ļoti lielā skaitā. Statistika par pārkāpumiem ceļu satiksmē un ceļu satiksmes negadījumiem ir ļoti negatīva, jo 2004.gadā uz ceļiem bojā gājuši 516, bet ievainoti 6416 cilvēki. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

1)Ar likumprojektu paredzēts izdarīt šādus grozījumus noteikt, ka par atsevišķiem pārkāpumiem ceļu satiksmē varēs piemērot transportlīdzekļa konfiskāciju, neatkarīgi no piederības,  līdzīgi kā tas jau noteikts par pārkāpumiem citās jomās;

2) ievērojot nesamērīgi mazos sodus par sabiedrībai ļoti bīstamiem pārkāpumiem tiek pastiprināti sodu piemērošanas vispārējie principi un palielināti sodi. Piemēram, paredzēts noteikt, ka tiesības var atņemt uz laiku līdz pieciem gadiem (esošo trīs gadu vietā), atsevišķos likumā noteiktos gadījumos par pārkāpumu var uzlikt pamatsodu un divus papildsodus;

3) precizēti pārkāpumu sastāvi un sodi par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām un tiesību izmantošanas aizlieguma laikā; papildināts kodekss ar atbildību par pieļaušanu vadīt transportlīdzekļus alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē;

4) palielināti sodi par atļautā ātruma pārsniegšanu; precizēti gadījumi, kad ir tiesības sodīt transportlīdzekļu vadītājus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem;

5) palielināti sodi par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē, paredzot gadījumā, kad transportlīdzeklis tiek vadīts bez tiesībām un alkohola reibumā arī transportlīdzekļa konfiskācija; lielāks sods par vispārējo tiek noteikts arī autobusu vadītājiem;

6) izslēgt 104. un 236.pantu, jo Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija ir reorganizēta par valsts aģentūru, kas atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajam nav tiesīga piemērot administratīvos sodus, bez tam no praktiskā viedokļa 236.pants ir ļoti neskaidrs un faktiski netiek piemērots;

7) noteikt, ka par atsevišķiem sabiedrībai bīstamiem pārkāpumiem, lai nodrošinātu naudas soda izpildi, pārkāpuma konstatēšanas brīdī tiek aizturēts transportlīdzeklis līdz lēmuma izpildei; Konkrēti, ja ir izdarīts pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta sestajā vai septītajā daļā (Par transportlīdzekļa vadīšanu ja: 1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas; 2) ir spēkā tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros) vai tie paši pārkāpumi atkārtoti gada laikā vai 149.15 pantā (par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē) transportlīdzekli policijas amatpersona izņems līdz lietā pieņemtā lēmuma izpildei;

9) paredzēts, ka izdevumus par izņemtās mantas glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu sedz pārkāpuma izdarītājs, ja tiek pierādīta pārkāpēja vaina un viņam piemērots administratīvais sods;

10) noteiktas tiesības Ceļu satiksmes drošības direkcijā samaksāt uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē;

11) precizēta lēmuma par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu izpildes kārtība, paredzot, ka atņemot transportlīdzekļu tiesības izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, izņemot velosipēda vadītāja apliecību; precizē mehānismu gadījumiem, kad vadītāja apliecība netiek nodota labprātīgi un tiek prettiesiski izmantota – policija šādos gadījumos pagarinās tiesību atņemšanas termiņu par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība. 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

5. Cita informācija

  

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Ieņēmumi varētu palielināties, jo varētu pieaugt naudas sodu samaksas apmērs

Ieņēmumi varētu palielināties, jo varētu pieaugt naudas sodu samaksas apmērs

Ieņēmumi varētu palielināties, jo varētu pieaugt naudas sodu samaksas apmērs

Ieņēmumi varētu palielināties, jo varētu pieaugt naudas sodu samaksas apmērs

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Pozitīva, jo vajadzētu pieaugt ieņēmumiem

Pozitīva, jo vajadzētu pieaugt ieņēmumiem

Pozitīva, jo vajadzētu pieaugt ieņēmumiem

Pozitīva, jo vajadzētu pieaugt ieņēmumiem

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība par likumprojekta izstrādi ir informēta ar radio un televīzijas starpniecību, kā arī ar preses starpniecību. Likumprojekts ievietots Satiksmes ministrijas un CSDD interneta mājas lapā un turpat pastāv arī iespēja par likumprojektu izteikt viedokli.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Notikušas konsultācijas ar Valsts policijas Ceļu policiju.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots Satiksmes ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija