Ierobežotas piekļuves pakalpojumu aizsardzības likums

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 204.14 pantu šādā redakcijā:

 

"204.14 pants. Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizskaršana

 

Par tādu nelegālu sistēmu ražošanu, importēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu vai pārdošanu, kā arī uzstādīšanu, ierīkošanu, instalāciju vai izmantošanu komerciāliem mērķiem, kas paredzētas vai pielāgotas tam, lai piekļūtu aizsargātam pakalpojumam, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot nelegālās sistēmas vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot nelegālās sistēmas."

 

2. Aizstāt 214.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "un 204.6 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "204.6 un 204.14 pantā".

 

3. Aizstāt 215.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "un 166.16 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "166.16  un 204.14 pantā".

 

4. Aizstāt 215.pantā vārdus un skaitli "un 201.32 pantā" ar vārdiem un skaitļiem "201.32 un 204.14  pantā".

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likumu.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz 2004.gada 24.februāra Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.8 7.§, ar kuru kā atbildīgā institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.novembra direktīvas 98/84/EK „Par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to” (turpmāk – Direktīva 98/84/EK) prasību ieviešanā ir noteikta Satiksmes ministrija. Ņemot vērā Direktīvas 98/84/EK prasības, ir izstrādāts likumprojekts „Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums”, kurā ir ietverta norāde uz to, ka juridiskās un fiziskās personas, kas pārkāpušas šo likumu, saucamas pie administratīvās atbildības. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus un papildināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ar konkrētām sankcijām un šādu administratīvo pārkāpumu lietu pakļautību. Pašlaik neviens normatīvais akts neparedz aizsargāta pakalpojuma, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi, sniedzēja tiesisko aizsardzību, kā arī nevienā normatīvajā aktā nav ietvertas konkrētas sankcijas par šāda pakalpojuma lietošanu bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātā likumprojekta mērķis ir nodrošināt aizsargāta pakalpojuma aizsardzību no neatļautas tā izmantošanas komerciāliem mērķiem, lietojot nelegālas sistēmas un aizsargāt pakalpojuma sniedzēja likumīgās tiesības, vienlaicīgi neierobežojot ierobežotas piekļuves sistēmu brīvu apriti tirgū. Likumprojekts izriet no izstrādātā likumprojekta „Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums”. Likumprojekts nosaka konkrētas sankcijas, kuras jāpiemēro gadījumos, kad tiek konstatēta nelegālu sistēmu, kas paredzētas vai pielāgotas tam, lai tiktu nodrošināta piekļuve aizsargātam pakalpojumam bez pakalpojuma sniedzēja piekrišanas vai individuālas atļaujas, ražošana, importēšana, izplatīšana, iznomāšana, pārdošana vai cita veida atsavināšana, kā arī uzstādīšana, ierīkošana, instalācija vai izmantošana komerciāliem mērķiem. Likumprojekts nosaka arī sankcijas par nelegālu sistēmu, kas paredzētas vai pielāgotas tam, lai tiktu nodrošināta piekļuve aizsargātam pakalpojumam bez pakalpojuma sniedzēja piekrišanas vai individuālas atļaujas, reklāmu. Sodu apmēri ir noteikti pēc analoģijas, salīdzinot tos ar naudas sodiem, kādi ir noteikti par administratīvajiem pārkāpumiem pakalpojumu sniegšanas jomā, uzņēmējdarbībā, patērētāju tiesību aizsardzības un masu informācijas līdzekļu jomā. Likumprojektā ņemtas vērā Direktīvas 98/84/EK prasības.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts sakārtos to uzņēmējdarbības vidi, kura sniedz aizsargātus pakalpojumus, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi, kā arī nodrošinās šāda pakalpojuma sniedzēja tiesisko aizsardzību.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Papildus normatīvie akti nav jāizstrādā.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.novembra direktīvai 98/84/EK „Par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to”.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.novembra direktīva 98/84/EK „Par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to” Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 320, 28.11.1998.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

204.14pants

98/84/EK, 4.pants

Atbilst

 

 

204.14pants

98/84/EK, 5.pants

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Vērā ņemtas iestrādes un priekšlikumi, kas ir pamatā izstrādātajam likumprojektam „Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums”.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, bet ir nepieciešams papildināt esošo institūciju kompetenci (Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Nacionālā radio un televīzijas padome).

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Tā kā šobrīd šāda uzraudzība netiek veikta, tad pašlaik nav prognozējams veicamo uzdevumu apjoms un uzraudzības institūciju noslogotība.

 

 

Satiksmes ministra vietā –

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                    A.Baštiks

 

 

Valsts sekretāra vietā – Valsts sekretāra vietnieks

 

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Mačs

A.Ļubļina

I.Strautmane

R.Bergmanis

 

 

 

23.03.2005. 15:50

1092

I.Lūkina

7028116; Ilze.Lukina@sam.gov.lv