Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"

Likumprojekts

 

Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā

 

Izdarīt Valsts drošības iestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 18.nr.; 1996, 23.nr.; 1998, 12.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 2., 16.nr.; 2004, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 15.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu darbības koordinēšanu pretterorisma jomā, kā arī valsts politikas īstenošanas analīzi pretterorisma jomā."

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

„Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā”

 

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik esošā pretterorisma sistēma Latvijā neveicina ne vienotas pretterorisma politikas izstrādi, ne arī saskaņotu tās ieviešanu. Terorisma apkarošanas funkcijas ir sadalītas starp vairākām institūcijām, bet nav nodrošināta to integrēta un saskaņota darbība un esošo resursu efektīva izmantošana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 26.novemra rīkojumu Nr.927 ir atbalstīta koncepcija „Pretterorisma centra izveide”, kas paredz pretterorisma centra izveidi Drošības policijā (kā Drošības policijas struktūrvienību), kas atbilstoši minētajai koncepcijai koordinētu pretterorisma darbībās iesaistīto institūciju darbību pretterorisma jomā, kā arī vienotas valsts politikas īstenošanu cīņā pret terorismu.

Ņemot vērā, ka pretterorisma pasākumi ir dažādu institūciju, tajā skaitā juridisko personu, veicamo pasākumu komplekss, būtiski ir organizēt to saskaņotu rīcību. Piemēram:

- ministriju un to padotības iestāžu nolikumos un citos normatīvajos aktos paredzētas funkcijas, kas saistītas ar informācijas apmaiņu ar ārvalstīm, stratēģiskas nozīmes objektu drošības garantēšanu, savstarpēju sakaru un saskaņotas darbības nodrošināšanu terora aktu gadījumos;

- ārējos normatīvajos aktos juridiskajām personām paredzētās prasības saistībā ar terorisma riska samazināšanu (piemēram MK 1999.gada 31.augusta noteikumi Nr. 312 “Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība” par mantu glabātuvju izveidošanas un izmantošanas kārtību mazumtirdzniecības telpās, MK 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr. 128 „Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi” paredzētās prasības u.c.);

- pretterorisma plānos paredzēta civilmilitārā sadarbība, piemēram, Aizsardzības ministrijai ir uzdevums pārņemt skarto teritoriju bloķēšanu teroristiska akta, masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas gadījumā.

Saskaņā ar iepriekšminēto koncepciju pretterorisma centrs šo uzdevumu izpildei nodrošinās nepārtrauktu sadarbību starp Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satversmes aizsardzības biroju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un citām institūcijām.

Lai nodrošinātu Pretterorisma centra darbībai nepieciešamo tiesisko bāzi ir nepieciešams izdarīt grozījumus Valsts drošības iestāžu likumā, nosakot Drošības policiju par koordinējošo institūciju terorisma apkarošanas jomā.

 

 

2. Likuma projekta būtība

 

         Likumprojekts paredz papildināt Valsts drošības iestāžu likuma 15. panta (2) daļu, deleģējot Drošības policijai papildus uzdevumu - veikt visu valstī pretterorisma darbībās iesaistīto institūciju pretterorisma darbības koordināciju, kā arī analizēt valsts politikas realizāciju pretterorisma jomā .

 

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

        Likumprojekta īstenošana tiks realizēta Drošības policijai apstiprinātā finansējuma ietvaros.    2005.gadā ir piešķirts finansējums 93883 latu apmērā (10 štata vietu ieviešanai Pretterorisma centrā).

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

    Tiks sagatavots un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projekts “Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes nolikums”.

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Netika veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Saņemts NATO dalībvalstu partnerdienestu pozitīvs vērtējums.

 

 

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde no valsts puses tiks nodrošināta, Drošības policijas sastāvā izveidojot Pretterorisma centru, kurš būs atbildīgs par pretterorisma darba koordināciju.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                    Ē. Jēkabsons

 

 

Valsts sekretāra v.i.

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

I.Aire

 

M. Rāzna

 

S.Vārpiņa

 

J. Leitietis

 

18.04.2005. 12:00

803

galvenā inspektore, A. Rūdele

7208949, agnese@dp.gov.lv