Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 13., 10., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 69.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 57.pantu šādā redakcijā:

 

"57.pants. Civilās aviācijas drošības uzturēšanas pamati 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicami civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (turpmāk – Regula Nr.2320/2002) 5.panta izpratnē to uzskata par Nacionālās civilās aviācijas drošības programmu.

Civilās aviācijas administrācija ir atbildīgā institūcija Regulas Nr.2320/2002 izpratnē.

Civilās aviācijas drošības politikas jautājumu un starpinstitūciju darbības koordinēšanu nodrošina koleģiāla lēmējinstitūcija – Nacionālā civilās aviācijas drošības komisija. Ministru kabinets apstiprina Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikumu un nosaka tās sastāvu."

 

2. Izslēgt 58. un 59.pantu.

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4. Līdz šā likuma 57.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.210 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par aviāciju" anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.     Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma "Par aviāciju" 57. - 59. pantos uzskaitītie pasākumi civilās aviācijas drošības uzturēšanai esošajā redakcijā neatbilst mūsdienu prasībām, īpaši pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc šiem terora aktiem Eiropas Kopienā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr.2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (turpmāk Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.2320/2002), kas tās dalībvalstīm nosaka vienotas civilās aviācijas drošības prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.2320/2002 normas atšķiras no Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 17. pielikuma standartiem ar detalizētu aviācijas drošības noteikumu prasību uzstādījumu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Dalībvalstīm. Pēc Latvijas uzņemšanas ES, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2320/2002 prasību īstenošana tiešā veidā attiecas arī uz Latvijas civilās aviācijas nozari, un visi piemērojamie tiesību akti harmonizējami ar šo Regulu.

Likuma "Par aviāciju" 57., 58. un 59.panti vairs nesniedz situācijai atbilstošu skaidrojumu par aviācijas drošības politikas prasībām mūsdienās, un tās realizēšanu Latvijas Republikā, tādēļ nepieciešama to grozīšana vai atcelšana. 

2.     Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvais akts paredz, ka civilās aviācijas drošības tiesiskais regulējums Latvijas Republikā tiek veidots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.2320/2002, vienlaicīgi izslēdzot no esošā likuma normas, kurās tiek atkārtotas šīs Regulas normu prasības, kā arī ierobežojošās vai aviācijas drošības jomai neatbilstošās norādes.

Līdz ar to, aviācijas drošības valsts politika tiek saistīta ar minēto Regulu un tās pielikumiem un papildinājumiem.

Ministru kabinetam tiek deleģēta noteikumu izdošana par civilās aviācijas drošības pasākumu veikšanas kārtību.

Šie noteikumi nosaka pienākumu sadalījumu drošības pasākumu pildīšanā starp valsts institūcijām un komercsabiedrībām.

Savukārt, Civilās aviācijas administrācija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.2320/2002 5. panta otrās daļas izpratnē tiek noteikta kā attiecīgā iestāde, kas atbild par valsts civilās aviācijas drošības programmas īstenošanas koordināciju un uzraudzību.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā dokumenta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Likumprojektā ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt:

1)     civilās aviācijas drošības uzturēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu;

2)     Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas

     sastāvu un kompetenci.

Ne ilgāk kā sešus mēnešus, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu "Par aviāciju", spēkā ir Ministru kabineta 2005. gada 29.marta noteikumi Nr. 210 „Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu” un Ministru kabineta 1997.gada 22.jūlija noteikumi Nr.256 Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums".

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1.     Saistības pret Eiropas Savienību

 

Nodrošina vienotas Latvijas Republikas kā  Eiropas Savienības dalībvalsts civilās aviācijas drošības politikas atbilstību Eiropas Padomes un Parlamenta 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā prasībām.

2. Saistības ar citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Atbilstības novērtējums

1. tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr.2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā", publicētai žurnālā "Official Journal of the European Communities" 30.12.2002.

 

 

2. tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. tabula

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

 sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozicīja (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašināts esošo institūciju

Lai nodrošinātu normatīvā akta izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts Latvijas  Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Satiksmes ministrs                                                         A. Šlesers

Valsts

sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektors

 

 

 

 

V. Legzdiņš

A. Ļubļina

 I. Strautmane

 M. Gorodcovs

 

11.05.2005 13:45

1044

J.Palms

7830965, palms@latcaa.gov.lv