Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 1.jūnijā                                    Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz vienas lapas).

2. Anotācija (uz trīs lapām).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002, 2., 13.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

8. Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

3. _____________________________

 

4. _____________________________

 

5. _____________________________

 

6. _____________________________

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” paredzēts, ka:

- aizliegts publicēt pilsoņu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas (7.panta trešā daļa);

- aizliegta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos pilsoņu personiskajā dzīvē (7.panta ceturtā daļa);

- aizliegts publicēt ziņas par pilsoņu veselības stāvokli bez viņu piekrišanas (7.panta sestā daļa);

- katrā preses izdevuma laidienā jānorāda izdevējs (pilsoņa vārds, uzvārds) (18.panta 4.punkts);

- žurnālista pienākums ir ievērot pilsoņu tiesības un likumīgās intereses (25.panta 5.punkts).

Pilsonības likums nosaka Latvijas Republikas pilsoņu kopumu. Līdz ar to jēdziens “pilsonis” neaptver Latvijas nepilsoņus, ārvalstniekus, bezvalstniekus un bēgļus. Tajā pat laikā Latvijas Republikas Satversmes 95.pants nosaka, ka valsts aizsargā cilvēka goda un cieņu; 96.pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Līdz ar to Latvijas Republikas Satversme garantē pamattiesību ievērošanu katrai personai, neatkarīgi no pilsonības.

Tāpat normatīvajos aktos nav noteikts, ka tikai Latvijas Republikas pilsonim ir tiesības izdot presi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā), tādējādi novēršot pretrunu ar Latvijas Republikas Satversmi, kura var rasties, interpretējot likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” normas gramatiski.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

3. Sociālo seku izvērtējums

Nav ietekmes

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildes nodrošināšanai valsts un pašvaldību rīcība nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-