EMAnot_180204; Ministru kabineta noteikumu projekta “Par vertikālo vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma” anotācija

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

          1. Aizstāt 44.panta otrajā daļā vārdus “no viena gada līdz pieciem gadiem” ar vārdiem “no viena gada līdz desmit gadiem”.

 

2. Izteikt 260.panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.”

 

3. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

(2) Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.”

 


 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik Krimināllikums par transportlīdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošo vielu iespaidā paredz šādus sodu veidus:

-         Brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai arestu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

Grozījumi Krimināllikumā nepieciešami, jo situācijas analīze liecina, ka par noziedzīgiem nodarījumiem piemērojamie sodi (ievērojot sodu daudzveidību) ir mazāki nekā par administratīvajiem pārkāpumiem un sodu alternatīvas no praktiskā viedokļa praksē rada lielu neizpratni par piemērotajiem sodiem lietās ar ļoti līdzīgiem apstākļiem.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātais likumprojekts paredz par noziedzīgiem nodarījumiem pret satiksmes drošību konkretizēt piemērojamo sodu, izslēdzot iespējamās alternatīvas, kā arī palielināt to.

Tiek precizēts Krimināllikuma 44.pants, nosakot, ka tiesību atņemšanu var piemērot uz laiku no viena līdz desmit gadiem, jo 260. un 262.pantā tiek paredzēta tiesību atņemšana uz desmit gadiem. Šāds labojums pamatojams arī ar to, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētais tiesību atņemšanas termiņš tiek noteikts līdz pieciem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

Likumprojektā paredzēts jauns noziedzīga nodarījuma veids-

par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

Ja par minēto pārkāpumu netiks noteikta kriminālatbildība, kas arī pašlaik likumā nav izdarīts, tad izdarāmais secinājums būs sekojošs – ir nepieciešams tikai laiks, lai sabiedrības attiecīgā daļa saprastu, ka par atkārtotu transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā pie kriminālatbildības nevar saukt, ja persona atsakās no alkohola pārbaudes arī vairāk kā divas reizes.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība par likumprojekta izstrādi ir informēta ar radio un televīzijas starpniecību, kā arī ar preses starpniecību. Likumprojekts ievietots Satiksmes ministrijas un CSDD interneta mājas lapā un turpat pastāv arī iespēja par likumprojektu izteikt viedokli.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots Satiksmes ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija