Rīgā

Rīgā

2005.gada 1.jūnijā, Nr.9/9-4.2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija nodod izskatīšanai komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””. Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Sociālo un darba lietu komisijai.

Pielikumā:

1) likumprojekts uz 2 lapām;

2) likumprojekta anotācija uz 6 lapām.

 

 

Priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”

Izdarīt likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4.nr., Latvijas Vēstnesis, 2005, 43.nr.) šādus grozījumus:

  1. Izteikt likuma 1.panta 7.punktu šādā redakcijā:

„7) tabakas izstrādājumu reklāma – jebkāda veida komerciāls paziņojums, kas veikts ar mērķi veicināt, kā arī tieši vai netieši ietekmēt tabakas izstrādājuma pārdošanu;”;

2. Papildināt likuma 1.pantu ar jaunu 18.punktu šādā redakcijā:

„18) sponsorēšana – jebkāda veida kolektīvs vai personisks atbalsts kādam pasākumam, darbībai vai indivīdam ar mērķi veicināt, kā arī tieši vai netieši ietekmēt tabakas izstrādājuma pārdošanu.”;

3. Papildināt likuma 2.pantu aiz vārdiem „tabakas izstrādājumu reklāmu” ar vārdu „sponsorēšanu”;

4. Izteikt likuma 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Tabakas izstrādājumu reklāma un tabakas ražotāju un tirgotāju veiktā sponsorēšana

(1) Tabakas izstrādājumu reklāmai ir jāinformē pircēji par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu, un šādai informācijai ir jāaizņem vismaz 5 procenti no reklāmas platības.

(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu presē un citos drukātajos izdevumos.

(3) Tabakas izstrādājumu reklāma presē un citos drukātajos izdevumos atļauta tikai izdevumos, kas paredzēti vienīgi tabakas tirdzniecības profesionāļiem, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja šie izdevumi nav paredzēti izplatīšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs.

(4) Reklāmu, kas aizliegta presē un citos drukātajos izdevumos, nedrīkst izmantot informācijas sabiedrības pakalpojumos.

(5) Radio raidījumus aizliegts sponsorēt komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu ražošana un pārdošana (turpmāk – tabakas ražotāji).

(6) Tabakas ražotājiem aizliegts sponsorēt pasākumus vai darbības, kas skar vai norisinās vairākās dalībvalstīs, vai kam citādā veidā ir pārrobežu ietekme.

(7) Tabakas ražotājiem aizliegts bez maksas izplatīt tabakas izstrādājumus šā panta sestajā daļā minētajos pasākumos sakarā ar to sponsorēšanu ar nolūku tieši vai netieši veicināt šo izstrādājumu pārdošanu.”;

5. Izslēgt likuma 9.panta otrās daļas 5.punktu.

6. Izteikt likuma 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos jāievēro arī Radio un televīzijas likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma noteikumi”.

7. Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Likuma 8.panta (izņemot tā pirmo daļu) un 9.panta pirmās daļas 3.punkta un trešā daļas prasības stājas spēkā 2005.gada 31.jūlijā”.

8. Izteikt likuma informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvas 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformējumu un pārdošanu,
  2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/33/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību.”.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Tabaka ir viena no visvairāk pasaulē lietotajām atkarību izraisošajām vielām. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, katru gadu no tabakas lietošanas mirst 5 miljoni cilvēku. Arī Latvijas iedzīvotāju vidū smēķēšana ir ļoti izplatīta parādība. Bez tam daļai nesmēķētāju, kuri ir pakļauti pasīvai tabakas dūmu ietekmei, laika gaitā attīstās ar šo ietekmi saistītas slimības. Bez kaitējuma, ko smēķēšana nodara pašiem indivīdiem, viņu ģimenēm, tā lielā mērā negatīvi ietekmē Latvijas ekonomiku, pirmkārt - smēķēšanas radīto veselības problēmu dēļ samazinās produktivitāte, otrkārt - šo slimību ārstēšanas izmaksu dēļ. Latvijā tabakas lietošanas sekas ir cēlonis vismaz 4380 priekšlaicīgām nāvēm katru gadu jeb vismaz 12 cilvēki dienā mirst no slimībām, kas saistītas ar tabakas lietošanu. Aprēķināts, ka 2004.gada pirmajos 6 mēnešos dažādu smēķēšanas izraisītu slimību ārstēšanai tika iztērēti 12 miljoni latu.

Īpaši satraucoša ir augstā ikdienas smēķētāju proporcija jauniešu vidū. 2003.gadā veiktā epidemioloģiskā pētījuma dati liecina, ka 34,3% Latvijas skolēnu smēķē.

Lai būtiski samazinātu tabakas kaitīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību, ir nepieciešams veikt papildus pasākumus, lai samazinātu smēķētāju skaitu un līdz ar to uzlabotu sabiedrības veselību valstī.

Šobrīd likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” nosaka daļējus tabakas izstrādājumu reklāmas ierobežojumus, taču sponsorēšanas aizliegumi patreizējā likumdošanā nav noteikti.

Lai risinātu šīs problēmas Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Savienība 2003.gada 26.maijā pieņēma jaunu direktīvu 2003/33/EK „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsorēšanu”. Šīs direktīvas prasības Latvijas Republikai jāpārņem līdz 2005.gada 31.jūlijam.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta izdošanas mērķis ir pārņemt Eiropas Savienības 2003.gada 26.maijā pieņemtās direktīvas 2003/33/EK „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsorēšanu” prasības un nodrošināt to izpildi.

Šobrīd likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” nosaka daļējus tabakas izstrādājumu reklāmas ierobežojumus. Likumprojekts nosaka reklāmas un sponsordarbības tabakas izstrādājumiem vispārējus aizliegumus. Tos akcentē arī Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību 13.pants.

3.Cita informācija  

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi Projekts šo jomu neskar
2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Ierobežojot valstī tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu, var prognozēt, ka smēķētāju skaits, īpaši jauniešu vidū, samazināsies un tālākā nākotnē uzlabosies sabiedrības veselību raksturojošie rādītāji, piemēram, samazināsies saslimstība ar sirds -asinsvadu un citām smēķēšanas izraisītām slimībām, kā rezultātā savukārt samazināsies veselības aprūpes izmaksas.

4. Ietekme uz vidi Projekts šo jomu neskar
5. Cita informācija —

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  (tūkst. latu)
Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2005

2006

2007

2008

 
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi
4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

         

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Lai pilnībā pārņemtu Direktīvas prasības, nav nepieciešams izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos.

2. Cita informācija —

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/33/EK (2003.gada 26.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un sponsorēšanu.

Likuma grozījuma saturs kopumā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām Projekts šo jomu neskar
3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem Projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/33/EK (2003.gada 26.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un sponsorēšanu.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.) Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

ES direktīva 2003/33/EK.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)
Komentāri
1.panta 7.,18.punkts 2.panta b),c) punkts atbilst  
2.pants 1.pants atbilst  
8.panta 3., 4., 5.daļa 3.panta 1., 2.punkts, atbilst  
8.panta 6., 7., 8.daļa 4.panta 1., 2.punkts, 5.panta 1., 2.punkts atbilst  
9.panta pirmās daļas 2.punkts 5.panta 2.punkts atbilst  
Pārejas noteikumi 10.panta 1.punkts atbilst  
 
5. Cita informācija  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ir notikušas konsultācijas un viedokļu apmaiņa ar Latvijas Pretsmēķēšanas koalīciju un Latvijas Sabiedrības veselības asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pretsmēķēšanas koalīcija un Latvijas Sabiedrības veselības asociācija atbalsta stingrāku tabakas izstrādājumu reklāmas aizliegumu un smēķēšanas ierobežojumu ieviešanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Caur masu medijiem sabiedrība ir informēta par likumprojektā paredzētajām izmaiņām. Ir notikušas sarunas ar tabakas ražotājiem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav notikušas.

5. Cita informācija  

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju izveidošana nav nepieciešama. Esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Veselības ministrija koordinēs izpildi esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta piemērojami vispārējās tiesvedības noteikumi.

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija —