Rīgā

Rīgā

 

 

 

2005.gada 31.maijā  Nr.9/9-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

       Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu  “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””.  Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Sociālo un darba lietu komisijai. Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu   par steidzamu.

Pielikumā:  1) likumprojekts uz 1 lp.

                   2) anotācija uz 3 lp.

 

Komisijas priekšsēdētāja                             J.Stalidzāne

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Projekts

 

Grozījums likumā “Par valsts pensijām”

          Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr. ; 2004, 6.nr)  šādus grozījumus:

 Aizstāt pārejas noteikumu 29.pantā skaitļus un vārdus “līdz 2005.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem “līdz  2008                                 .gada 1.jūlijam”.

 

 

 

 


 

Likumprojekta

Grozījums likumā “Par valsts pensijām”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

    Likuma pārejas noteikumu 29.punkts paredz tiesības pieprasīt  vecuma pensiju priekšlaicīgi. Priekšlaicīgās pensijas pieprasīšanas iespēja  lielā mērā ir vērsta uz to, lai sociāli aizsargātu   tās personas, kuras objektīvu  apstākļu dēļ  pirmspensijas vecumā  nespēj iekļauties darba tirgū. Tiesības uz priekšlaicīgas pensijas pieprasīšanu ir noteiktas līdz 2005.gada 1.jūlijam. 

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

 Priekšlaicīgās pensionēšanās termiņš tiek pagarināts līdz  2008.gada 1.jūlijam.

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

VSAA statistikas dati liecina, ka laika periodā no 2001. līdz 2004.gdam pensiju  pieprasīja  priekšlaicīgi vidēji 5 tūkst. personu gadā. Vidējais priekšlaicīgi piešķirtās pensijas apmērs  2004.gadā bija 61,55 Ls.  Ņemot vērā to,  ka persona saņem 80 procentus no priekšlaicīgi piešķirtās pensijas apmēra, kopējie budžeta izdevumi  2004.gadā  bija 1 939,5  tūkst. Ls.

 

 

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

 

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Pensionāru Federāciju un citām nevalstiskajām organizācijām. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

   No nevalstiskajam organizācijām un iedzīvotājiem saņemtas  vēstules ar aicinājumu saglabāt tiesības pieprasīt pensiju priekšlaicīgi.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

 

Uzklausot cilvēkus un izanalizējot situāciju valstī, var secināt, ka patreizējos  sociāli ekonomiskajos   apstākļos  ir jāsaglabā iespēja pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama. Likuma izpildi nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.